Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Test: Holmes Place Health Club Nový Smíchov

behej.com | 10.01.2007 | přečteno: 18951×

Nový seriál o fitness klubech vhodných pro běžce zahajuje nejvyšší třídou: Holmes Place Health Club v obchodním centru Nový Smíchov v Praze. Zde se rozhodně nesetkáte s neduhy, které někteří z vás popisují v diskusi k prvnímu dílu seriálu o běhátkách: zejména špatná klimatizace a nekvalitní běhátka.

Jde naopak o velmi kvalitn? vybavené fitness centrum, pat?ící objektivn? mezi nejlepší v Praze (což je však na druhou stranu vyváženo relativn? vysokou cenou ?lenského poplatku, ale o tom pozd?ji). Poj?me ale rovnou k jednotlivým podstatným bod?m, které mohou b?žce (a nejen je) zajímat: 

Lokalita

Bylo již uvedeno, že Holmes Place se nachází v obchodním centru Nový Smíchov na pražském And?lu, tedy v dosahu stejnojmenné stanice metra a mnoha tramvajových a autobusových linek. Pro motorizované sportovce je k dispozici podzemní parkovišt?, spole?né pro všechny návšt?vníky obchodního centra. ?lenové Holmes Place však oproti nim mají možnost nechat si prodloužit kartu pro bezplatné t?íhodinové parkování o další dv? hodiny, tedy na celkových p?t hodin bezplatného parkování. 

Otevírací doba

Od pond?lí do pátku je otev?eno od 7:00 hod do 22:00 hod, o víkendech je zavírací doba stejná, ale otevírá se až od 9:00 hod. Pro ty, kte?í za?ínají pracovat d?íve než od 9 ráno, by asi bylo vhodn?jší ve všední dny otevírat už od 6 hodin (jako to ?iní n?které konkuren?ní kluby), na druhou stranu v?tšina ?len? Holmes Place by tuto možnost asi nevyužila. 

B?žecké trenažery

V Holmes Place se vám ani v návšt?vnické špi?ce nestane, že by na Vás b?hátko nevybylo – napo?ítal jsem jich tam celkem 24. Jsou umíst?ny ve t?ech ?adách p?ed p?ti velkoplošnými obrazovkami, takže si spíše vybíráte, jaký na jaký z p?ti televizních program? se chcete p?i b?hání dívat, a podle toho si volíte b?hátko, na kterém pob?žíte. 

Zvuk televize jde do sluchátek (každý si nosí svoje), které se zapojí do zdí?ky malého p?ístroje umíst?ného na b?hátku. Krom? TV jsou k dispozici i hudební kanály – ty ovšem moc nepoužívám, takže nevím, kolik jich p?esn? je. Samoz?ejm? je možnost sluchátka si s sebou nebrat v?bec a poslouchat spole?nou reproduktorovou hudbu, nebo „vypnout“ a soust?edit se jen na sebe a vlastní b?h. 

Všechna b?hátka v Holmes Place (stejn? jako v?tšina ostatních p?ístroj?) jsou moderní za?ízení zna?ky Technogym. Umož?ují postupné (pomocí opakovaného ma?kání p?íslušného tla?ítka) nastavení rychlosti od 0,8 do 20 km/hod a sklonu pásu od 0 do 15 stup??. Digitální displej ukazuje klasicky ub?hnutou vzdálenost a ?as b?hu, jakož i tepovou frekvenci (máte-li na sob? hrudní pás Polar), sklon pásu a odhadnutou spot?ebu kalorií. 

Tyto možnosti budou pro v?tšinu b?žc? dosta?ující, náro?n?jšímu uživateli však z?ejm? budou chyb?t možnosti typu p?ednastavení profilu trati ?i p?izp?sobování rychlosti pásu p?ednastavenému rozmezí tepové frekvence. Já osobn? bych nejvíce ocenil p?eddefinovaná tla?ítka rychlosti, alespo? pro nejb?žn?jší rychlosti – takto musím nap?. p?i zrychlení z 10 na 12 km/hod opakovan? ma?kat totéž tla?ítko, což je trochu otravné a vyvádí to z koncentrace. 

Další aerobní p?ístroje

K pohybu b?žce mají nejblíže crossové trenažery, kterých v Holmes Place mají celkem 10. Dále zde jsou 4 steppery, 2 veslovací trenažery a odhadem asi 30 až 40 rotoped? r?zných typ? (?ást rotoped? zvaných „X-bike“ je umíst?na ve zvláštní spinningové místnosti). 

Ostatní možnosti cvi?ení

K dispozici jsou r?zné posilovací stroje zna?ky Technogym, každý s popisem správného použití a zobrazením sval?, na jejichž procvi?ení je daný stroj zam??en. Pro pot?eby b?žc? je toto vybavení více než dosta?ující. Co se tý?e kolektivních cvi?ení, v „Body & Mind“ studiu je možnost vyzkoušet nap?íklad pilates, power jógu, fit capoeiru, kick box, street dance, full body stretch, body styling a další aktivity, ke kterým ješt? neexistují všeobecn? vžité ?eské názvy. 

Vzduch

Holmes Place má kvalitní a výkonnou klimatizaci, takže i v zimních venkovních teplotách pod nulou ?i naopak v nejv?tších letních parnech je ve všech prostorách stálé a p?íjemné prost?edí a subjektivn? ?erstvý vzduch. To je pro b?žce asi jedno z nejpodstatn?jších zjišt?ní. 

Obsluha

Pov?tšinou milá a vst?ícná, vždy je p?ítomen alespo? jeden trenér, který dohlíží na provoz v klubu a je ochoten poradit. V?tšinou je však v Holmes Place vždy v daný ?as p?ítomno trenér? ?i trenérek více, tak okolo ?ty? až p?ti, nebo? n?kte?í ?lenové si platí své osobní trenéry a ti pak cvi?í s nimi.

Pro nás b?žce je nevýhodou, že nikdo z osobních trenér? se nezam??uje na vytrvalostní b?h, takže n?jaké detailn?jší diskuse na toto téma nejsou možné. Na druhé stran? ?tená?i Behej.com mají v tomto sm?ru k dispozici eTrénink Miloše Škorpila, takže by jim to nem?lo tolik vadit :) 

Možnosti relaxace

I když mn? osobn? (zvlášt? ráno p?ed prací) na tuto formu relaxace p?íliš mnoho ?asu nezbývá, ?lenové klubu mohou po tréninku zajít do sauny ?i páry, relaxovat v masážní jacuzzi nebo si poležet na oddychových lehátkách umíst?ných okolo jacuzzi (vše je v cen?). Takové relaxování je velmi p?íjemné, takže jsou i tací, kte?í v Holmes Place tráví více ?asu relaxováním než vlastním cvi?ením :) 

Prostory Holmes Place jsou p?ímo spojeny s p?ilehlou Spa & Beauty Clinic, takže pokud chcete investovat do svého zdraví více, m?žete si zaplatit nap?íklad sportovní, rehabilita?ní nebo thajskou masáž. 

Šatna a sprchy

Vše je velmi ?isté, nebo? služba prakticky kontinuáln? ?istí veškeré prostory. Šatnových sk?ín?k je dostatek, s jedním až dv?ma ramínky na sk?í?ku. Na m?j vkus by však mohly být v?tší – bunda nebo sako se do nich na výšku vejde, kabát ?i pláš? však už nikoliv, což je problém zejména nyní v zimních m?sících, nebo? ší?ka sk?ín?k také není nejv?tší. Velikost (?i spíše malost) sk?ín?k je ovšem dle mých zkušeností problém v?tšiny fitness klub?. 

Osobn? oce?uji, že p?i každém vstupu do klubu dostanete dva ru?níky, jeden klasický velký do sprchy a druhý menší – na utírání potu p?i cvi?ení (hodí se zejména p?i delších b?zích :). To každému ušet?í docela velké místo v tašce ?i batohu. Dále si s sebou nemusíte brát sprchový gel ani šampón, nebo? oboje je k dispozici v dávkovacích kontejnerech v každém sprchovém boxu. Je možnost též využít malé odst?edivky (chcete-li zbavit své plavky ?i vodou propláchnutý dres vody), osobní váhy ?i dvou fén?. 

Cena

Kvalitnímu vybavení klubu odpovídá i cena, která se standardn? pohybuje od 1.390,– do 2.100,– K? m?sí?n? podle toho, zda chcete pln? využívat otevírací doby nebo Vám posta?í doba 9 – 16 hodin + víkendy, zda platíte na celý rok dop?edu nebo prost?ednictvím m?sí?ních splátek. Holmes Place (podobn? jako jiné podobné kluby) totiž funguje na principu ?lenství, v daném p?ípad? na minimální dobu 12 m?síc?. 

Smyslem je motivovat ?leny klubu k tomu, aby se cvi?ení stalo nedílnou sou?ástí jejich životního stylu (což pochopiteln? na druhé stran? klubu p?ináší pravidelný p?íjem). Proto se též u všech forem ?lenství platí jednorázový vstupní poplatek ve výši 1.500,– K? a poplatky jednotlivé vstupy jsou oproti klasickému ?lenství spíše odrazujícího charakteru – 400 K? za jeden vstup, 7.950,– K? za 24 vstup?. 

Pro úplnost dodávám, že ob?as se konají r?zné slevové akce, nap?. v lét? 2006 probíhala akce pod heslem „ve dvou se to lépe táhne“ – pokud jste znali n?kterého ?lena Holmes Place, zaplatili jste za své ?lenství m?sí?n? pouze rozdíl mezi ?ástkou 2.950,– K? a vaším ?lenem placeným m?sí?ním poplatkem. Mohli jste se tak dostat až na ?ástku 850,– K? za m?síc, což je myslím velmi dobrý pom?r kvalita/cena, by? pochopiteln? p?íslušná cena platí pouze pro prvních 12 m?síc? ?lenství.

Shrnutí

Domnívám se, že Holmes Place je celkov? velmi kvalitní fitness klub, který b?žc?m všech kategorií nabízí dostate?né možnosti tréninku (nejen) na b?žeckých trenažérech. Kvalita jednotlivých p?ístroj?, vzduchu i souvisejících služeb ur?it? zp?íjemní tento typ tréninku i t?m, kte?í mají proti b?hátk?m r?zné výhrady, a? již apriorní nebo získané špatnými zkušenostmi v jiných klubech. 

Rubem uvedeného je cena ?lenství v klubu, který rozhodn? nepat?í mezi nejlevn?jší (eufemisticky ?e?eno). Jako student bych si ?lenství v Holmes Place asi dovolit nemohl, jako ekonomicky ?inná osoba však nyní pat?ím mezi ty, kte?í jsou ochotni si za kvalitu a p?íjemné prost?edí p?iplatit. Ur?itou nevýhodou Holmes Place je i požadavek na minimáln? 12m?sí?ní ?lenství, zejména pak pro ty, kte?í na b?žecký trenažer cht?jí využívat pouze v zim?. 

Pokud však p?istoupíme na myšlenku, že sou?ástí b?žeckého tréninku není pouze b?hání, ale t?eba i posilování nebo relaxace, nebo že v letních parnech je n?kdy lépe b?žet v p?íjemném chládku uvnit?, nemusí ani tato skute?nost být nep?ekonatelnou p?ekážkou. 

Další díly našeho seriálu p?inesou v?tší možnosti srovnání mezi jednotlivými kluby – p?íšt? bude na ?ad? pražský World Class Fitness Center. T?šíme se i na další vaše ?tená?ské recenze, pokud možno ?len?né ve výše uvedené struktu?e (sta?í i stru?n?ji :). 

Daniel Mališ 


Holmes Place Nový Smíchov
Plze?ská 8
Praha 5
tel.: 257 313 830
e-mail: info@holmesplace.cz
www.holmesplace.cz