Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Technika běhu a svalové dysbalance: Kulatá záda

Aleš Tvrzník | 07.06.2007 | přečteno: 24916×

Běháte technicky správně, nebo víte o některých svých slabinách a snažíte se je napravit? Potom jste rozhodně na správné cestě. Klíčem k úspěchu ovšem v tomto případě není si jen chyby uvědomovat a čas od času se je při běhu snažit eliminovat, či spoléhat jen na běžeckou abecedu. Při nápravě je potřeba jít k jádru věci.

P?í?inou technických problém? totiž ?asto bývá nerovnom?rn? rozvinuté pohybové ústrojí, p?esn?ji ?e?eno svalstvo jako hybná jednotka. Odborníci hovo?í o svalových dysbalancích. Lidské t?lo p?edstavuje d?myslný systém a v p?ípad?, že je jedna skupina sval? rozvinuta více než jiná, zhoršuje se fungování systému jako celku. B?žec se svalovými dysbalancemi potom ani p?i nejlepší v?li b?hat technicky správn? nem?že, protože mu to zkrátka jeho pohybové ústrojí neumož?uje.

Kulatá záda

Seriál o technice b?hu a svalových dysbalancích za?neme (pro n?koho možná p?ekvapiv?) kulatými zády. Ukážeme si ovšem, že i tento problém civiliza?ního p?vodu má velký vliv na techniku b?hu. B?žci ho ovšem n?kdy nesprávn? p?ehlížejí, protože se „jich p?ece netýká“.

Fyziologickou p?í?inou kulatých zad (nebo chcete-li hrudní hyperkyfózy) jsou zkrácené prsní svaly a ochablé svaly mezi lopatkami jako jejich protihrá?i. V d?sledku této nerovnováhy dochází k vytažení ramen vp?ed a k zakulacení hrudní ?ásti zad. Nep?irozené zak?ivení páte?e se m?že akutn? projevovat bolestivostí zad a dlouhodobé p?et?žování m?že vést až k trvalým poškozením páte?e.

To samoz?ejm? platí jak v civilním život?, kdy se hrbíme u po?íta?e, tak dvojnásob p?i b?hu s velkým p?sobením sil vlivem náraz? p?i dokroku. Na kulatá záda se ?asto „nabaluje“ i p?etížení kr?ní páte?e s bolestmi šíje nebo hlavy. Ani v tomto p?ípad? problém zásadn? ne?eší farmaka nebo masáže. Ty v?tšinou jen na p?echodnou dobu poskytují úlevu, protože ne?eší pravou p?í?inu problému. Na odstran?ní svalové dysbalance je pot?eba dlouhodob? pracovat prost?ednictvím vhodných cvi?ení.

A jak kulatá záda ovliv?ují samotnou techniku b?hu? Zpravidla vedou k v?tšímu p?edklonu trupu s p?esunem t?žišt? t?la více vp?ed. Následkem je zhoršená práce paží a tendence k b?hu p?es špi?ky. Vlivem v?tšího sev?ení hrudníku je zna?n? omezeno i dýchání. Dodate?n? dochází k podsazení pánve, což vede ke kratšímu kroku a pochopiteln? k celkovému snížení ekonomiky b?hu.

Osv?d?enými prost?edky pro vyrovnání uvedené svalové dysbalance jsou cvi?ení zam??ená na protahování prsních a posilování mezilopatkových sval?. Ta by do svého tréninkového plánu m?li za?adit jak b?žci s uvedeným problémem, ale z preventivních d?vod? i všichni ostatní. Perfektní stav celého pohybového aparátu je d?ležitou podmínkou pro každého b?žce bez ohledu na to, zda se jedná o záda, trup nebo nohy. I u b?hu totiž platí, že všechno souvisí se vším.

Protahování prsních sval?

Cvi?ení provádíme se spojenýma rukama za zády pomalu, plynule a bez hmitání, s výdrží v krajní pozici. Stejn? tak jako u dalšího cvi?ení je možné cvi?it i ve stoji nebo v sedu na pohovce.

Posilování mezilopatkových sval?

V tureckém sedu se vytáhneme v pase a zapažujeme jen v malém rozsahu s dlan?mi vp?ed. Cvi?ením, které opakujeme 10–14×, posilujeme mezilopatkové sva­ly.


Aleš Tvrzník
Odborný pracovník V?deckého a servisního pracovišt? t?lesné výchovy a sportu CASRI Praha. Zabývá se diagnostikou, metodikou a evidencí zatížení ve vrcholovém sportu a p?enosem takto získaných poznatk? do oblasti rekrea?ního sportu, resp. fitness. Je autorem celé ?ady metodických materiál? a publikací. Poslední dobou se v?nuje biomechanice b?žeckého kroku a konzulta?ní ?innosti p?i výb?ru správné b?žecké obuvi.