Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Miřejovice loni v blátě, letos ve vedru

Miřejovice loni v blátě, letos ve vedru
foto: Jan Majer

Ivo Domanský | 28.07.2012 | přečteno: 5564×

Loňskému třetímu ročníku Miřejovického půlmaratonu počasí vůbec nepřálo – po celý den hustě lilo a déšť proměnil louku, na které pořadatelé tradičně stavějí stany (protože v místní části obce Nová Ves, kterou Miřejovice jsou, není jediný vhodný sál) v moře bláta. Letos byla situace přesně opačná: slunce závodu přálo až moc. Půlmaraton sice začal v 10 hodin, ale většina běžců dobíhala už za poledního vedra, kdy teplota vystoupala nad 30 stupňů ve stínu. Snad právě toto bylo příčinou poměrně překvapujícího průběhu, s nímž málokdo počítal. VLOŽEN ODKAZ NA VÝSLEDKY ZÁVODU

Mezi závodníky sice letos chyb?la tak výrazná osobnost, jakou je držitel tra?ového rekordu Adissu Ahunim (Etiopie), jenž protokolárn? zm??enou rovinatou tra? zdolal v roce 2010 za 1:07:57 ?i lo?ský vít?z Kamil Krunka, který v tvrdých podmínkách b?žel za 1:11:00, p?esto se ur?it? o?ekával lepší vít?zný ?as než bylo neoficiálních 1:19:00 (oficiální výsledky vydají rozhod?í snad ješt? dnes) Slavomír Kvarty. Kvarta na sebe sice upozornil výbornými výsledky již na jarních závodech, ale p?ece jen se více v??ilo t?eba Michalu Michálkovi nebo Petru Havelkovi.

„Vedro bylo velké a proto je ?as pomalý. Dnes nešlo b?žet na rychlost, byl by to p?íliš velký risk,“ to bylo velmi stru?né hodnocení vít?ze v cíli. „B?žel jsem s Michalem Michálkem asi tak do pátého kilometru, pak už jsem si mohl tempo ur?ovat sám.“ P?itakával mu druhý v po?adí Luboš Mikyska (VSK FTVS Praha) 1:20:20: „Tento závod jsem rozbíhal z druhého sledu, s velkým respektem k soupe??m i k po?así. Kdo dnes neodhadl optimální tempo, ten dopadl špatn?.“ Konec konc?, ne?ekalo se ani t?etí místo Radka Brunnera (AC Praha 1890) 1:21:01, n?kdejšího ultramaratonce a exmistra republiky na 100 kilometr?. Ten se po n?kolika smolných letech dostává op?t do n?kdejší formy. Teprve za ?tvrtým Hynkem Frauenbergem finišoval Petr Havelka, ú?astník všech dosavadních ro?ník? a po?adatel kv?tnového krosu v nedalekém D?ínov?. S velkým odstupem p?ib?hl do cíle Michal Michálek, na n?mž je vid?t menší tréninková intenzita v posledním období.

P?ekvapením nebyl zdaleka konec, bohužel ne vždy to byla p?ekvapení p?íjemná. Na rozdíl od závodu muž?, který jasného favorita letos nem?l, bylo jen málo t?ch, kdo by netipovali, že lo?ská premiantka Radka Chura?ová (1:22:09) své vít?zství obhájí. Nestalo se tak, navíc za dramatických okolností. Když se první žena v cílové rovince neobjevila ani po 90 minutách od startu, bylo to už hodn? nápadné. Po dalších t?ech minutách už jsme znali vít?zku, ale nebyla to Radka. Kate?ina „Kachnina“ Kriegelová dobyla zatím nejv?tšího úsp?chu ve své karié?e, ale radost z n?j nemohla mít. Jako první sd?lovala, že letošní vicemistryn? republiky v maratonu Chura?ová ne?ekan? zkolabovala kilometr p?ed cílem a bude zapot?ebí léka?ské pomoci. Z informací od dalších b?žc? vyplynulo, že Radka závod rozb?hla s obvyklou razancí a držela se s n?kolika muži ve druhé skupin? za vedoucími b?žci, ale vedro z?ejm? ud?lalo své.

Jako bývalý maratonec se do její psychiky pokusím vcítit: p?lmaraton (nebo t?eba i p?tadvacítka) byla pro nás jasnou záležitostí a nikdo si nep?ipoušt?l, že by tyto b?hy nem?l dokon?it. Odtud je ovšem pouhý krok k podcen?ní varovných p?íznak? – v?tšina b?žc? uvažuje nesprávn?, i když je v?as zachytí: to nic není, to p?ekonám. Obvykle se to poda?í, ale n?kdy i favorité kon?í ve sb?rném voze a na kapa?kách. Podobný kolaps postihl za mimo?ádn? teplého dne koncem dubna mou sv??enkyni Terezu Zuzánkovou. A?koliv jsem potom podrobn? rozebíral trénink a jeho p?ípadné nedostatky, nic jsem nezjistil. Prost? jde o kolapsy z vy?erpání, které našt?stí u mladých lidí a sportovc? zvláš? po ošet?ení bez následk? pominou. Nech? je p?esto tento p?ípad varováním pro všechny, kdo dostate?n? nenaslouchají hlasu svého t?la.

Katka Kriegelová dob?hla v pohod?, ovšem ?as 1:32:50 (op?t neoficiáln?) ji naprosto neuspokojil. Necelou minutu na ni ztrácela ?eskolipská Laura Matulová 1:33:28, t?etí místo pat?ilo Han? Vejrostové (Atletika Chrudim) 1:34:12. V ?asovém limitu t?í hodin dob?hla naprostá v?tšina startujících.

Co ješt? napsat na margo letošního Mi?ejovického p?lení? Namísto nekonkrétní chvály se zmíním pouze o jedné v?ci. Pokud n?co v prvních ro?nících Mi?ejovic sk?ípalo, bylo to velmi pomalé odbavování p?i prezentaci, i když se v?tšina borc? registrovala p?edtím p?es internet. Ty p?lhodinové fronty byly fakt pr?švih! Letos po nich nebylo ani stopy, sta?ilo rozd?lit závodníky do n?kolika skupin nejen podle pohlaví, ale i podle v?ku a tam, kde bylo nejvíc p?ihlášených, ješt? dále podle ?ísel. Stru?n? ?e?eno, i toto bylo jedno z mi?ejovických p?ekvapení, jenže pozitivní. D?kaz, že parta kolem Pepy Buriana dokáže p?ijmout nejen pochvalu, ale i kritiku, pokud je zasloužená a umí problémy také ?ešit.

VÝSLEDKY ZÁVODU

Komentáře (Celkem 2)

Nalezené položky: 3 První Předchozí | 1 | Další Poslední

idomansky 28.07.2012 18:28:34

Loňskému třetímu ročníku Miřejovického půlmaratonu počasí vůbec nepřálo – po celý den hustě lilo a déšť proměnil louku, na které pořadatelé tradičně stavějí stany (protože v místní části obce Nová Ves, kterou Miřejovice jsou, není jediný vhodný sál) v moře bláta. Letos byla situace přesně opačná: slunce závodu přálo až moc. Půlmaraton sice začal v 10 hodin, ale většina běžců dobíhala už za poledního vedra, kdy teplota vystoupala nad 30 stupňů ve stínu. Snad právě toto bylo příčinou poměrně překvapujícího průběhu, s nímž málokdo počítal.
Odkaz na článek

avatar

yancad muž 29.07.2012 12:15:38

dovoluji si přidat odkaz na článek s fotkami: http://www.dolnipovltavi.cz/…ne-zatopilo/

avatar

Celkem 0 km
Minulý měsíc 0 km

runner.cz muž 29.07.2012 16:17:47

Docela hodně fotek, startovních a většina cílovek je tady: Miřejovický 1/2maraton

Motto: runner-cz.blogspot.com
Nalezené položky: 3 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.