Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecký trénink a infarkt myokardu

Běžecký trénink a infarkt myokardu

Jaromír Vitner | 27.02.2008 | přečteno: 28714×

Mnoho běžců po srdečních příhodách odkládá maratonky na hřebík a odchází do běžeckého důchodu. Je to ale opravdu ve všech případech nutné? Nebo je šance na rozumný trénink i po tak závažném onemocnění? S informacemi pro ty, kdo váhají začít s pohybem po infarktu myokardu a radou, do jaké míry zatěžovat organismus tréninkem, přichází sportující kardiolog, MUDr. Jaromír Vitner.

Co je infarkt myokardu

Srde?ní sval je zásoben zvláštními, tzv. koronárními cévami. Pokud dojde k ucpání jedné z cév, vzniká infarkt myokardu. Ucpání cév zp?sobuje hlavn? kou?ení, které narušuje jejich vnit?ní výstelku. Tím se pod ni dostává cholesterol, který se tam usazuje a zužuje pr?svit cévy, v extrémním p?ípad? ji m?že úpln? uzav?ít, ucpat. Je to jako když se usazuje vodní kámen v odpadních trubkách. 

Kdo bývá infarktem ohrožen

Infarkt postihuje zpravidla lidi kolem padesátého roku v?ku, hlavn? tehdy, jsou-li to ku?áci, mají vysokou hladinu cholesterolu v krvi a také vysoký krevní tlak. Význam má také p?ítomnost infarktu myokardu v rodin?, dispozice k tomuto onemocn?ní se totiž do ur?ité míry d?dí. Existují infarkty i u zcela zdravých lidí, neku?ák?, bez vysokého cholesterolu. Jde o extrémní výjimky, u nichž se pak zjistí nap?íklad anomální stavba cév, zpravidla vrozená.

Jak tomuto onemocn?ní p?edcházet

Jednoduše, nekou?it a držet hladinu cholesterolu co možná nejníže, do úrovn? 4,5 mmol/l. Chcete-li mít jistotu, obra?te se na léka?e, ten tuto hodnotu zjistí.

B?h po infarktu myokardu, ano ?i ne?

Po infarktu je možné sportovat, dokonce by se i m?lo. D?vody jsou jasné. Trénovaný ob?hový systém daleko lépe zvládá fyzickou zát?ž (i mimosportovní) než srdce netrénované. Podobn?, jako otužilec lépe zvládne náhodnou koupel ve studené vod? než ?lov?k, který se neotužuje.

Jak trénovat

Pokud se infarkt myokardu dob?e zhojí a není nijak významn? omezena výkonnost levé srde?ní komory (ta totiž bývá postižena v 99 % p?ípad?) a nevyskytují-li se srde?ní arytmie, pak je možné aktivn? sportovat, ale rozhodn? s kontrolou tepové frekvence. Ta by u lidí pod 50 let nem?la p?esáhnout hodnotu 120 tep? za minutu, u lidí nad 50 let 110 tep? za minutu. T?mito hodnotami je vymezen i b?žecký trénink. Pozitivní efekt tréninku se po p?ekonání t?chto hodnot totiž již dále nezvyšuje. B?žec po infarktu myokardu musí také sportovní aktivitu vnímat pozitivn?, nesmí mu p?sobit žádné subjektivní potíže. T?lo „dá samo v?d?t“, že p?ekonání hranice ur?ité zát?že mu už ned?lá dob?e. Zát?ž také musí v rámci tréninkové jednotky trvat dostate?n? dlouho. Ob?hový systém dosahuje maximálního výkonu až po 3 minutách zát?že.

Výše uvedenými hodnotami tepové frekvence je vymezen i intervalový trénink. Prost? strop je 120, respektive 110 tep? za minutu. Tyto hranice je t?eba si hlídat, po absolvování jednoho intervalu by m?l následovat p?ibližn? 30 sekundový výrazný pokles tempa (ne však úplný klid).

Obecn? platí, že maximální sportovní výkon m?že provozovat jen zdravý ?lov?k. Jakékoliv srde?ní onemocn?ní nedovoluje vykonávat dlouhodob? vrcholový sport; pak totiž stoupá riziko komplikací.

Malý medicínský slovní?ek k tomuto tématu:

infarkt – místní odum?ení tkán? zp?sobené uzav?ením p?íslušné cévy

myokard – srde?ní sval

infarkt myokardu – srde?ní choroba zp?sobená odum?ením ?ásti srde?ního svalu


MUDr. Jaromír Vitner
kardiolog, rekrea?ní triatlonista a b?žec.
Vystudoval Léka?skou fakultu Univerzity Karlovy
V sou?asnosti pracuje jako kardiolog na soukromém zdravotnickém za?ízení
Klinika CLT v Teplicích.
Toto za?ízení provádí zát?žové testy na rotopedu pro výkonnostní sportovce i ve?ejnost.

Komentáře (Celkem 2)

Nalezené položky: 3 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Nymburk

Celkem 2830 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:42 (2009)
půlmaraton: 1:35:37 (2009)
maraton: 3:47:55 (2008)

dan67 muž 27.02.2008 13:21:02

Dobrý článek, s rozumným pohledem na problematiku. Infarkt je nepříjemná věc, ale z člověka nedělá invalidu. Pohyb není téměř nikdy na škodu.

Jen ty TF jsou asi problém. 120 tepů/min. je hodně málo na běh, to je alespoň moje zkušenost krátce běhajícího. Na kole nebo na inlinech to je v pohodě, to se hýbu a tep je pod 120, ale běh ne, běh je podstatně náročnější. Povol jim aspoň 130 :-)

Ale chápu, že po infarktu je opatrnost na místě.

Motto: http://dan1967.blogspot.com/
avatar

metr muž 15.04.2009 14:46:19

>> dan67, 27. 2. 2008 13:21:02

dobrý den,
k tepové frekvenci po infarktu chci říct:
už zase hraju fotbálek a běhám po lese a jezdím na kole, ale jen při běhu a fotbálku mám tepovou frekvenci vyšší než 130. dosahuje při běhu do kopce až 150 – 155, ale jak se dostanu na rovinu, tak rychle klesá k těm 130ti. Kdybych měl dodržet 120, tak si ani nezaběhám. Co ta doporučená metoda
220 – věk x koef. 0,7 ?

administrator 03.04.2010 13:32:22

Mnoho běžců po srdečních příhodách odkládá maratonky na hřebík a odchází do běžeckého důchodu. Je to ale opravdu ve všech případech nutné? Nebo je šance na rozumný trénink i po tak závažném onemocnění? S informacemi pro ty, kdo váhají začít s pohybem po infarktu myokardu a radou, do jaké míry zatěžovat organismus tréninkem, přichází sportující kardiolog, MUDr. Jaromír Vitner.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 3 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.