Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

BĚH PRO MANAŽERY: Pro koho jsou běžecké závody?

BĚH PRO MANAŽERY: Pro koho jsou běžecké závody?
foto: Martin Symon

Mirek Kratochvíl | 26.11.2008 | přečteno: 12258×

Běhat můžeme na mnoho způsobů. Někomu stačí pravidelný rovnoměrný běh, provozovaný ve stejném objemu a intenzitě měsíce i roky. Většina manažerů má ovšem geneticky zakódováno jít vpřed a směřovat k nějakému cíli. Přirozená potřeba porovnávat se s ostatními obvykle vede k rozhodnutí zúčastnit se běžeckého závodu.

Týden co týden se u nás uskute?ní n?kolik b?žeckých závod?, za rok jich je p?es 800. V?tšina z nich je ve?ejných a m?že se jich po zaplacení startovného zú?astnit kdokoli. Není nutné být registrován v žádném sportovním oddíle. Ani léka?ská prohlídka nebývá vyžadována, ale rozumný b?žec by ji alespo? jednou ro?n? m?l podstoupit sám a dobrovoln?.

Závodí se na nejr?zn?jších površích od asfaltu p?es št?rk až po lesní cesty a bláto. Také délka bývá r?zná od jednoho nebo dvou kilometr? p?es desítku a p?lmaraton až po maraton nebo dokonce ultramaraton (vše nad 42,2 km).

Mnohé tradi?ní závody bývají pro v?tšinu b?žc? spíše spole?enskou událostí, kde hlavním cílem není za každou cenu zvít?zit, ale hlavn? se setkat s p?áteli a soupe?i. Ne?ekejte tedy prize money za dvacáté místo, spíše se p?ipravte na tatranku ?i párek v cíli. Na velkých m?stských b?zích pak pot?ší medaile pro všechny ú?astníky. Svým známým pak m?žete namlouvat, že jste skon?ili na bedn?…

Atmosféra závod? má své kouzlo a pocit po prob?hnutí cílem je prakticky nesd?litelný. B?žec se nemusí srovnávat jen s celkovým vít?zem, ale také se svými vrstevníky a s b?žci podobné výkonnosti, nap?esrok i se svým lo?ským ?asem.

Jedin? v závod? si ov??íte, jak na tom skute?n? jste. Závodní atmosféra ve vás probudí dravce a není tak p?ekvapením, že podáte až o t?etinu lepší výkon než v individuálním tréninku. Toto podpo?ení b?žeckého ega p?ece není k zahození!

Na jedno však p?i závod? dbejte: p?epálit start je tak lehké! Po výst?elu rychle uvidíte záda i o generaci starších borc?, ale vydržte. První kilometry se držte zpátky a teprve pak se pomalu za?n?te posouvat kup?edu. Nic není horšího než pocit tuhnoucích nohou p?ed polovinou závodu a postupné propadání se polem na chvost.

Abyste vydrželi v tréninku i p?es zimní ne?as, stanovte si cíl. V p?íštím díle p?ineseme jednoduchý tréninkový plán zam??ený na zvládnutí jarního pražského mezinárodního maratonu. Do 10. kv?tna zbývá ješt? 22 týdn?. To je doba, za kterou se zdravý, zodpov?dný a d?sledný b?žec m?že p?ipravit tak, aby ve zdraví a v ?asovém limitu prob?hl cílovou ?arou. Ostatní b?žci ale nep?ijdou zkrátka. Rady pro ty, kte?í závodit necht?jí, budou pokra?ovat v dalších dílech.


Pavel Endrle
Managing Director
NESS Logos a.s.

Pro? jste za?al b?hat?
V mládí se mi vždy líbila atletika. Jedná se o jasn? m??itelné výkony a vždy jsem byl více individualista. Zárove? atletika byl velmi dobrý základ pro všechny další sporty.
Tedy vícemén? jsem nikdy b?hat nep?estal. Nyní však je spíše motivem udržení kondice a vy?išt?ní hlavy.

Jak dlouho už b?háte?

Od páté t?ídy. Tehdy až do dorostu závodn?.

Oblíbená trasa?

Ur?it? lesem. Velmi ?asto v Praze okolo hostiva?ské p?ehrady. Nyní v brdských lesích a okolo Berounky.

Kolik m?sí?n? nab?háte?

Nic extra, n?co okolo 50 km.

Máte sv?j ?as na b?hání?

Víkend, zpravidla v dopoledních hodinách.

Hobík nebo závo?ák?

Závo?ák, ze kterého se stal hobík a dnes se ob?as nechá vyhecovat k závodu.

Sprinter nebo vytrvalec?

Kdysi míla?. Nyní vytrvalec se stovkou za 12,8.

B?háte s nebo bez sporttesteru?

Se sporttesterem. Jako každý manažer se rád kochám ?ísly.

Výkon, na který jste hrdý?

V tomto roce pražská no?ní desítka bez tréninku t?sn? pod 50 min a golfové h?išt? za 79 (ne minut, ale ran)
Z t?ch starších pak p?lmaraton pod 1:50, také bez speciálního tréninku. A dva roky mezi osmi nejlepšími v ?R ve squashi. Ale to už je fousatý výkon.

Tajný b?žecký cíl?

Je jen z?ásti b?žecký. Je to totiž ironman. Takže vlastn? z tohoto pohledu by šlo ?íci maraton.
Tento tajný cíl se však s nár?stem pracovních úkol?, rozši?ováním rodiny a stavbou rodinného domu odložil na neur?ito.
Mým dalším tajným cílem je dostat všechny zam?stnance na start jednoho závodu v jednom firemním dresu. Zatím se nám poda?ilo na pražskou desítku nalákat 42 koleg? – kamarád? z práce, což v tu dobu byla tém?? desetina firmy.

Oblíbená zna?ka b?žecké obuvi?

Puma, mám tam dobrou cenu.

Je b?h zdravý sport?

Pokud se nep?ehání, je dobré vybavení a p?im??ená kondice, pak ano. Osobn? jsem m?l vždy vedle b?hání i n?jaký nebo n?jaké další dopl?kové sporty. Nap?íklad posilovna, plavání, tenis, lyžování nebo kolo. Ty vyvažují jednostranné zatížení t?la.

Pro? byste doporu?il b?h ostatním manažer?m?

Totální vy?išt?ní hlavy od všedních pracovních i nepracovních starostí. Možnost nebýt v uzav?ené místnosti, vid?t p?írodu a dýchat ?erstvý vzduch.