Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

BĚH PRO MANAŽERY: K vytrvalcům patří i rychlost

BĚH PRO MANAŽERY: K vytrvalcům patří i rychlost
foto: Zdenek Krchak

Mirek Kratochvíl | 17.12.2008 | přečteno: 10959×

Ať jsme zaměřeni na jakoukoli délku tratí, chceme-li se zdokonalovat, měli bychom neustále pracovat na svém běžeckém stylu. Skvělou příležitostí k jeho zdokonalení jsou zejména rychlé rovinky. Zkuste jich pět nebo šest zařadit do svého tréninku. Pocit z rychlého běhu stojí za to zažít, protože zvládnutím vyšší rychlosti na krátké trati výrazně zrychlíte i třeba v maratonu, na který se možná chystáte.

Rychlé rovinky ovšem mají i svá rizika. Ke zran?ní p?ijdete daleko snáz než p?i pomalém výklusu. Rychlé úseky nikdy neb?háme bez rozcvi?ení. Za?neme nejmén? p?ti, ale ješt? lépe desetiminutovým rozklusáním a s tím spojeným zah?áním se. Následuje d?kladné rozcvi?ení, p?i kterém rozhýbeme všechny d?ležité svalové skupiny a klouby.

Užite?nou sou?ástí rozcvi?ení je stre?ink, kterému v?nujeme n?který samostatný díl. I bez stre?inku se ale dá d?kladn? rozpohybovat. Zavzpomínáme na školní léta a z pam?ti vylovíme sadu prostocvik?, p?i kterých jsme se kdysi nudili v hodinách t?locviku. Te? už ale víme, že cvi?íme pro sebe a cvi?ení nebudeme šidit.

Po rozcvi?ení se teprve m?žeme pustit do rovinek. Najdeme si rovný hladký úsek s pevným podkladem. M?li bychom mít možnost b?žet rovn? a uvoln?n? alespo? 60 metr?. Do plné rychlosti se rozbíháme pozvolna a na konci nikdy prudce nebrzdíme. Vždy dobíháme setrva?ností tém?? do klidu. D?ležité je, abychom ani p?i snaze o maximální rychlost nebyli k?e?ovití. Celé t?lo by m?lo z?stat uvoln?né, žádná partie nesmí být za?atá. Dosáhnout správného uvoln?ní nebude zpo?átku snadné. Cesta k uvoln?ní celého t?la vede p?es uvoln?ní obli?ejových sval?. P?i b?hu musíte cítit, jak se vám t?esou tvá?e.

T?lo je vzp?ímené, hlava se nep?edklání ani nezaklání, o?i sledují terén dvacet t?icet metr? vp?edu. I když možná na dlouhých tratích došlapujete na patu, te? vám posta?í špi?ky. P?i krátkém rychlém b?hu se pata v?bec nemusí dotýkat podložky. Špi?koví vytrvalci takovýmto stylem b?ží celý maraton, protože tak šet?í p?i každém kroku cenné zlomky vte?iny. My to však jen zkoušíme nyní na rychlých rovinkách, abychom na rozdíl pata-špi?ka upozornili. Jinak obzvlášt? t?žším b?žc?m radíme došlapovat klasicky na patu a zhoupnout se do špi?ky.

Paže z?stávají ohnuté v lokti p?ibližn? v úhlu devadesát stup??, kolem bok? je vedeme rovnob?žn? se sm?rem b?hu. Pohybují se jen paže. Ramena se nekývají. Ruce jsou za?até v p?st, ale nikdy ne k?e?ovit?, vždy jen lehce a voln?.

Jak je vid?t, b?hem krátkého úseku si musíme pohlídat ohromné množství detail?. Pravd?podobn? je nezvládneme ani za m?síc ani za dva. U?it se b?hat rychle, uvoln?n? a stylov? bychom m?li po celý sv?j b?žecký život. Ale v??te, že se nám to bohat? vrátí. P?íšt? si povíme n?co o b?žecké abeced?.


Dotazník manažera:

Martin Hanusek
Product&Services Manager
Syconix a.s.

Pro? jste za?al b?hat?
B?hání jsem nem?l nikdy rád, ale pozvali mne do Himálají a tak jsem za?al zlepšovat fyzickou kondici. Do Himálají jsem nejel ale b?h mi z?stal. Tomu jsem propadnul.

Jak dlouho už b?háte?
14 m?síc?.

Oblíbená trasa?
Mám n?kolik oblíbených tras a záleží na po?así, ale hlavn? na ro?ním období. Ale asi nejrad?ji mám u Dob?íše b?h po h?ebenech Brd.

Kolik m?sí?n? nab?háte?
Te? mám velké potíže s kolenem a tak od konce ?ervence neb?hám. P?ed tím to bylo cca 250 km.

Máte sv?j ?as na b?hání?
Snažím se ho najít. Když se stane, že z n?jakých d?vod? prost? nem?žu b?hat v normální hodinu, b?žím i v 10 ve?er.

Hobík nebo závo?ák?
Hobík, ale baví mne dlouhé trat?. Maratony. Ty bych cht?l b?hat, ale ne pro výsledek. Jen pro sebe. Takže hobík.

Sprinter nebo vytrvalec?
Vytrvalec.

B?háte s nebo bez sporttesteru?
Mám Garmin Forerunner 305. Kdyby se mu chudíkovi n?co stalo, asi bych si ho zase koupil.

Výkon, na který jste hrdý?
21 km za 1:43:46 – byl to první p?lmaraton a v?bec jsem nev?d?l do ?eho jdu.

Tajný b?žecký cíl?
100 km

Oblíbená zna?ka b?žecké obuvi?
Nemám vyhran?nou zna?ku. Mám širokou nohu a tak si hledám široké boty.

Je b?h zdravý sport?
Celkov? asi ano, na klouby to moc zdravé asi nebude. Rozhodn? mn? se objevily potíže s koleny p?l roku po tom, co jsem za?al b?hat. Ale t?eba je to stá?ím.

Doporu?il byste b?h dalším manažer?m?
Doporu?il, ?lov?k si vy?istí hlavu. Aspo? na m? to tak funguje.