Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

BĚH PRO MANAŽERY: Sníh ani mráz nás nezastaví

BĚH PRO MANAŽERY: Sníh ani mráz nás nezastaví
foto: Anna Navrátilová

Tereza Rozehnalová | 21.01.2009 | přečteno: 11068×

Ani teploměr hluboko pod nulou a souvislá bílá peřina nemusí být důvodem pověsit běžecké boty na hřebík. Běhat se dá za jakékoli teploty a prakticky na jakémkoli povrchu. Běh na sněhu ovšem má svá úskalí. Abyste si běh zasněženou krajinou náležitě vychutnali, je nutné se přizpůsobit podmínkám.

Rychlé úseky a sprinty odložte na p?ízniv?jší podmínky. V mrazu je obtížné udržet svaly dostate?n? proh?áté a jsou tedy mnohem náchyln?jší ke zran?ní. Navíc nikdy nevíte, co za p?ekvapení se m?že pod bílou vrstvou skrývat, a? už je to výmol, kámen, ležící v?tev nebo t?eba zamrzlá kaluž. V nižších rychlostech se s podobnými nástrahami vyrovnáte daleko snáz.

Vybíháte-li do ?erstvého sn?hu, je vhodné mít krosové boty s hlubokým vzorkem. B?h ve sn?hu je namáhav?jší než b?h po suchém hladkém podkladu, ale došlap je výborn? tlumen a p?i b?hu ve sn?hu tedy šet?íme kloubní aparát.

O n?co obtížn?jší situace nastane, když se po n?kolika dnech sníh za?ne m?nit v udusanou ledovou vrstvu. O tlumení navíc už nem?že být ?e? a navíc na každém kroku hrozí uklouznutí.
Málokdo si pro pár dn? v roce bude po?izovat speciální krosové tretry, nehled? na to, že delší uklizený asfaltový úsek se v tretrách stává nep?ekonatelnou p?ekážkou.

Ani kombinace ledu a holého asfaltu nás ovšem nezasko?í, po?ídíme-li si speciální protiskluzové návleky zvané nesmeky. Nej?ast?jší provedení nesmek?, gumová pavu?ina opat?ená šesti kovovými hroty, nám dodá neuv??itelnou stabilitu na ledu a sou?asn? dovolí beztrestn? p?eb?hnout i po delším asfaltovém nebo betonovém chodníku.

Poslední varianta sn?hu, rozmá?ená b?e?ka, dovede být stejn? kluzká jako led, ale navíc nám b?hem velice krátké doby promá?í boty. Majitelé bot s goretexovým svrškem, to jsou p?esn? podmínky pro vás. Ostatním nezbývá než volit takové trasy, aby nohy po konci b?hu dlouho nemusely z?stávat ve studených, mokrých ponožkách.  

Zimní podmínky vás p?esv?d?í, že funk?ní materiály nejsou pouhý reklamní trik. Nezkušený b?žec m?že snadno podlehnout pokušení izolovat t?lo od okolí neprodyšnou vrstvou. T?lo se p?i pohybu potí i v té nejv?tší zim? a studené mokré, bavln?né triko p?ipláclé na holé k?ži nepat?í mezi nejp?íjemn?jší zážitky. Na holé t?lo tedy vždy pat?í vrstva funk?ního textilu a na ni n?kolik dalších tenkých prodyšných vrstev. Vždy dáváme p?ednost více tenkým vrstvám p?ed jednou silnou.

Dob?hli jste, doplnili tekutiny, dop?áli si p?íjemnou teplou sprchu. Chcete ješt? jeden p?ísp?vek k dokonalé spokojenosti? Prohlédn?te si podrážky svých b?žeckých bot. Nic je nevy?istí lépe, než pár kilometr? v ?erstvém sn?hu.


Dotazník manažera

 

Ji?í Jan?
Nokia Siemens Networks
Care Program Manager

Pro? jste za?al b?hat?
Jako nadšený cyklista jsem ?ešil problém, jak se udržet v kondici i p?i nedostatku ?asu. Za?al jsem s b?hem a objevil jeho kouzlo. Nyní už b?hám pravideln? a kolo z?stalo p?edevším hezkým letním dopl?kem.

Oblíbená trasa?
Nejrad?ji b?hám v Prokopském údolí, u kterého bydlím. Je možné tu b?hat jak po silnici, tak i kros, rovinky ?i kopce. Co však ?iní „Prokopá?“ jedine?ným, jsou hezké scenérie a unikátní p?íroda.

Kolik m?sí?n? nab?háte?
Bývá to jen kolem stovky kilometr? m?sí?n?. Rád bych b?hal víc, ale zatím se mi to moc neda?í.

Máte sv?j ?as na b?hání?
Snažím se o pravidelný trénink, v?tšinou v podve?er. Cením si  spole?ných výb?h? s kamarádem, které slouží, než se zadýcháme, i k velmi p?íjemné konverzaci o všem co život (nejen bežecký) p?ináší.

Hobík nebo závo?ák?
Jednozna?n? hobík, který si dá n?kolik závod? ro?n?, aby m?l v?tší motivaci pro trénink.

Sprinter nebo vytrvalec?
S v?kem už pouze vytrvalec.

B?háte s nebo bez sporttesteru?
V sou?asnosti sporttester nepoužívám.

Výkon, na který jste hrdý.
Maraton (t?sn?) pod ?ty?i hodiny.

Tajný b?žecký cíl?
Vydržet s b?háním a poko?it další ?asovou hranici maratonu.

Oblíbená zna?ka b?žecké obuvi?
Každému vyhovuje jiný typ obuvi. Já nyní b?hám ve zna?kách Asics a Nike.

Je b?hání zdravý sport?
Myslím si, že ur?it? ano. Je to p?irozený pohyb, který lidstvo provází od pradávna, jenom motivace byla d?ív asi jiná. Jakmile si ?lov?k zvykne na pravidelné dávky, b?h se stává p?íjemnou drogou.

Pro? byste doporu?il b?h ostatním manažer?m?
Je to sport, který se dá provozovat skoro všude, na služebku si p?ibalíte oble?ení, boty a pak už se jen míjíte s b?žci v jiné zemi.