Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

BĚH PRO MANAŽERY: Běh je neškodná závislost

BĚH PRO MANAŽERY: Běh je neškodná závislost
foto: Zdenek Krchák

Mirek Kratochvíl | 18.02.2009 | přečteno: 8411×

V lidské společnosti existuje daleko více závislostí, než jsme si ochotni připustit. Valná většina z nich je škodlivá a některé dokonce zničující. Běh je jednou z mála výjimek, kdy závislost může být člověku prospěšná. Vypěstovat si závislost na běhu je ovšem daleko větší dřina, než získat některou z palety závislostí škodlivých. OBSAHUJE ROZHOVOR S BĚHAJÍCÍM MANAŽEREM

Odborníci tvrdí, že lidský organizmus se stane závislým na heroinu již po první dávce. Vyp?stovat si závislost na cigaret? trvá jen pár týdn?, zatímco alkoholik se ke své závislosti propíjí roky.

Nakonec i za workoholismus, kterým bývají velice ?asto stiženi práv? manaže?i, m?že do zna?né míry chemie. O n?co mén? známá a zdaleka ne tolik agresivní bývá závislost na jídle. Velice snadno si vyp?stujeme závislost na káv?, na sladkostech, ale také t?eba na mase. Ješt? p?ed dv?ma generacemi bylo maso pro v?tšinu lidí sváte?ním pokrmem, v sou?asnosti mnozí z nás konzumují denní dávky, které by odpovídaly t?žce pracujícím horník?m nebo kulturist?m v plném tréninku, zatímco nám se fyzické námahy zoufale nedostává. Vezm?me n?kterým lidem na pár dn? jejich kávu, ?ízek nebo dortík a uvidíme naprosto regulérní abstinen?ní p?íznaky.

B?h je jedním z efektivních zp?sob?, jak n?kterou ze škodlivých závislostí nahradit jinou, ale p?íjemnou a prosp?šnou. Za?ínající b?žec obvykle po dobu n?kolika týdn? zažívá spíše nep?íjemné pocity spojené s nezvyklou námahou, než pominou prvotní potíže s dechem a ob?asnými svalovými bolestmi. Pak ovšem za?ne pozvolna p?sobit produkce endorfin?, které jsou hlavní p?í?inou toho, že b?žec p?i b?hu, ale také také n?kolik hodin po n?m zažívá velice p?íjemné pocity.

Produkce hormon? tak dokáže celkem spolehliv? p?ebít jak fyzickou, tak p?edevším psychickou únavu. Jeden z b?žc? celou situaci vystihl zajímavým výrokem: „Když se vrátím unavený z práce, nikdy nelituji, že jsem šel b?hat, ale vždycky lituji, že jsem b?hat nešel.“

Velice ?astým vedlejším efektem závislosti na b?hu bývá skute?nost, že b?žci zpo?átku podv?dom?, ale pozd?ji také ?asto naprosto cílen? za?nou m?nit stravovací návyky sm?rem, který se ?asto naprosto shoduje s doporu?eními odborník? na zdravou výživu.

Vyt?sn?ní škodlivé závislosti závislostí prosp?šnou je možné využít, nap?íklad chcete-li se zbavit kou?ení. Zvýšená hladina endorfin? po b?hu pomáhá p?ekonat krizové situace a navíc velice pozitivn? p?sobí i fakt, že výkonnostní rozdíl s cigaretou a bez cigarety je propastný. Proto také ku?ák bývá mezi vytrvalostními b?žci naprostou výjimkou. O úsp?chu nebo neúsp?chu tohoto zp?sobu odvykací k?ry ale nakonec rozhoduje jen a jen pevná v?le.

Na záv?r smutná zpráva: po?et závislých na b?hu v ?eské republice sice stoupá, ale je nás stále málo…


DOTAZNÍK MANAŽERA

Eva Pokorná
Prezidentka
?eská transplanta?ní spole?nost

Pro? jste za?ala b?hat?

Vytrvalostní b?hání mi vždycky p?inášelo radost. V sou?asné dob? b?hám více, protože na jiné sporty bohužel nemám v?bec ?as. Mám dvouleté dít?, hodn? pracuji a b?hání je dostupné a za krátkou dobu lze vydat spoustu energie a ješt? být venku.

Jak dlouho už b?háte?

B?hám de facto odmali?ka. Sprinty vyložen? nerada, ale od 1500 metr? už s radostí. Více jsem za?ala b?hat až v „pokro?ilém“ v?ku.

Oblíbená trasa?

B?hám pouze v p?írod?. Nej?ast?ji v Mod?anské rokli, ale nejrad?ji asi u rodi?? na Vyso?in?, v lese okolo rybník?.

Kolik m?sí?n? nab?háte?

P?es léto ur?it? n?co p?es 80 km, o dovolené více. P?es zimu podstatn? mén?. Loni jsem b?hala i p?es zimu, protože bylo p?íznivé po?así, ale více než 40 km za m?síc to nebylo.

Máte sv?j ?as na b?hání?

B?hám ráno.

Hobík nebo závo?ák?

Hobík, ale nešet?ím se.

Sprinter nebo vytrvalec?

Vytrvalec.

B?háte s nebo bez sporttesteru?

Bez.

Výkon, na který jste hrdá

Nau?ila jsem se být na sebe hrdá každé ráno, když vyb?hnu. Stejn? tak jsem hrdá, když po t?ch šesti kilometrech zpocená a v pohod? dob?hnu.

Tajný b?žecký cíl?

V b?hání si nekladu velké cíle. Lépe ?e?eno, cílem je ud?lat si radost a strávit tu p?lhodinu opravdu jenom sama se sebou.

Oblíbená zna?ka b?žecké obuvi?

Kupuji si sice zna?kové boty, ale žádný extra luxus. Vybírám podle toho, jak mi sedí na noze. Práv? dobíhám adidasky a mám již nové boty, tuším, že Nike.

Je b?h zdravý sport?

Podle mého názoru jednozna?n? ano. Na prvním míst? bych uvedla psychickou pohodu, potom kondi?ku. O kloubech rad?ji nemluvím, ale ur?it? se dá v?tším problém?m zabránit dobrým povrchem a obuví.

Pro? byste doporu?ila b?h ostatním manažer?m?

Velice rychle a snadno se dá „vyb?hat ze stresu“. B?h zabere velmi málo ?asu a b?hat se dá tém?? všude.