Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Rohálovská desítka: rekord časový i účastnický

Ivo Domanský | 25.02.2007 | přečteno: 7501×

Sotva si lze představit lepší zahájení hlavní běžecké sezóny (a letos i Poháru Behej.com) než sobotním čtrnáctým ročníkem Rohálovské desítky v Prusinovicích na Moravě. Na start se postavilo rekordních 313 běžců a vítězný Slovák Miroslav Vanko časem 30:02 překonal dosavadní traťový rekord.

V p?edve?er závodu jsem sed?l v kulturním dom? s ?editelem závodu Ond?ejem N?mcem. „Co myslíš, p?ijde aspo? tolik lidí co loni,“ zeptal se mne a dodal, že pokud jich bude mí? než dv? stovky, žádný patnáctý ro?ník už nebude. Uklid?oval jsem jej slovy, že já o?ekávám stovky t?i. „Tak to máš u mne litr slivovice, když se to vyplní,“ d?l Ondra na záv?r.

Na rozdíl od páte?ního ve?era bylo sobotní ráno bezv?trné a to je v Prusinovicích vždycky d?ležité. Teplota kolem nuly a zataženfoto: Jan Schöpfo. Kdeže z?staly p?edlo?ské sn?hy a lo?ský vichr? 

Jak dopoledne postupovalo, tak p?ibývalo lidem u prezentace ve sportovní hale práce a ob?as se vytvo?ila i menší fronta navzdory tomu, že tým vedený bývalým výborným vytrvalcem Petrem Veselým a Otou Šedým pracoval rychle a spolehliv?. Už p?l hodiny p?ed o?ekávaným startem došlo na má slova, ú?astnický rekord 277 startujících z roku 2002 byl p?ekonán a když po?adatelé zvládli i poslední opozdilce, vyšplhal se až na 313 b?žc? z Polska, Slovenska, Ukrajiny a z ?eska. 

Po?etní diváci na startu si kladli otázku, zda usp?je n?který z b?žc? „domácího“ AK Krom??íž proti silným soupe??m ze zahrani?í, jmenovit? Slováku Vankovi a polské trojici Burghardt – Blasinski – Dziuba. Úkol to byl o to t?žší, že chyb?li oba nejzkušen?jší borci AK Krom??íž – držitel tra?ového rekordu  Róbert Štefko a Pavel Faschingbauer.  Všechna tíha tedy ležela na Honzovi Kreisingerovi.

foto: Jan SchöpfTen sice jediný udržel od startu krok s Mirkem Vankem, ale už na t?etím kilometru musel uznat, že tentokrát ješt? jeho jméno na seznamu vít?z? R 10 nebude. Nicmén? udržel druhou pozici a nedal nikomu z Polák? šanci, i když zvlášt? v záv?ru musel sáhnout na dno sil. Naopak Vanko se mohl radovat dvojnásobn?, krom? vít?zství totiž p?ekonal i tra?ový rekord exkrajana Štefka o ?ty?i vte?iny!

„Zdejší tra? je opravdu náro?ná, na záv?r dvoukilo­metrové stoupání a vzáp?tí asi 700 m dost prudký seb?h, to dá sval?m zabrat. P?i svém ?tvrtém startu v Prusinovicích jsem tady poprvé b?žel pod 31 minut. Jsem spokojen, letos se budu snažit o další zlepšení p?edevším na dráze,“ ?ekl Kreisinger v cíli. 

Zcela jednozna?ný pr?b?h m?l závod žen, kde v pohod? b?žící Petra Kamínková od startu diktovala tempo, kterému nesta?ila ani Polka Czyzová, ani žádná z našich dalších vytrvalky?. 

B?žci i organizáto?i se po dob?hu posledních borc? sešli v nabitém sále kulturního domu na dobrý guláš i na vyhlášení vít?z?. ?trnáctý ro?ník tím sice skon?il, ale v Prusinovicích už jist? myslí na to, ?ím p?ekvapit p?i p?íštím patnáctém. Budeme se na to t?šit – a já navíc na slivovici od Ondry N?mce. 

Ivo Domanský


Pr?b?žné po?adí závodník? v Poháru Behej.com:

  Jméno P?íjmení ro?ník Oddíl Kategorie Body
1. Pavel Horák 1961 AHA Vyškov M 40 – 49 85,7
2. Petr Wala 1971 MC Walló Haví?ov M do 39 80,9
3. Jan Schöpf 1979 Traged TEAM M do 39 74,6
4. Alan Franek 1971 BK SAK M do 39 73,6
5. Michal Babi? 1979   M do 39 68,2
6. Marcel Ungr 1976   M do 39 66,6
7. Lud?k Crhák 1959 Zetor Brno M 40 – 49 61,3
8. Miroslav Symerský 1978 Totální Odpad Team M do 39 58,5
             
             
  Jméno P?íjmení Ro?ník Oddíl Kategorie Body
1. Tá?a Metelková 1972 SK Týništ? nad Orlicí Ž do 39 95,8
2. Jaroslava Pokorová 1972 PIM RC Praha Ž do 39 79,4
3. Štefánia Šrámková 1968 Liga 100 Olomouc Ž do 39 77,4
4. Sta?ka Pulkrábková 1978 Vodácký klub Krom??íž Ž do 39 66,6

Nezapome?te, registrace do b?žeckého poháru je stále otev?ená a p?ihlásit se mohou b?žci všech výkonnostních i v?kových kategorií. Závodník?m, kte?í se p?ihlásí dodate?n?, budou zp?tn? zapo?ítány body ze všech absolvovaných závod?.

Seriál pokra?uje v sobotu 3.b?ezna dalšími dv?ma díly – v Praze se b?žci sejdou p?i Kbelské desítce a na Morav? si závodníci dají dostavení?ko p?i Mod?ickém poháru.


KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ROHÁLOVSKÉ DESÍTKY

FOTOGRAFIE ZE ZÁVODU


Sponzoring dosud p?islíbily tyto firmy:
Term (Mizuno), Estimdrinks Asics
V jednání jsou:
adidas, Vavrys (Craft)
v p?ípad? zájmu zapojit se do sponzoringu nás kontaktujte na behej@behej.com