Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Pohár Behej.com: Traťový rekord v Mikulčicích nepadl, účastnický ano

Pohár Behej.com: Traťový rekord v Mikulčicích nepadl, účastnický ano

behy.cz | 06.04.2008 | přečteno: 11876×

Rychlá rovinatá trať mikulčické Velké Moravy přilákala v neděli rekordní počet startujících, nakonec však nejlepší traťové časy nepadly. Z moravsko-slovenských hranic si ceny za vítězství odvážejí kroměřížský Jan Kreisinger (30:04) a Zuzana Nováčková (37:11) z STU Bratislava. Přidány kompletní výsledky a odkaz na fotografie

Se ztrátou 17 sekund za vít?zným Kreisingerem dospurtoval Miroslav Vanko z TJ Obalservis Košice (30:21), na bednu se dostal ješt? Filip Ospalý z Ekol teamu Brno (30:35). Tra?ový rekord drží z lo?ska práv? Vanko za 29:43. Zajímavostí bylo deváté místo Milana Kocourka, který si den p?edtím vybojoval zlato na mistrovství republiky v krosu.

Výsledky žen zní mén? dramaticky. Za vít?znou Zuzanou Nová?kovou (ta zopakovala lo?ské prvenství) dob?hla Ivana Martincová z MS Brno v ?ase o 41 sekund horším – 37:52. T?etí byla Jana Zetochová z AK Hodonín (41:40). ?asy nejlepších tak výrazn? zaostaly za tra?ovým rekordem Marie Volné 34:58 z roku 2000. 

Ú?ASTNICKÝ REKORD

Na závodníky ?ekala rychlá rovinatá tra? bez výrazného p?evýšení. V kombinaci s p?kným po?asím rozkvetlého jara, tradi?n? bezchybnou organizací závodu a lákadla v podob? p?ítomnosti Dany Zátopkové má mikul?ická afoto: Andrea Ungrovákce šanci na to se postupem ?asu vyšvihnout mezi respektované domácí závody.

Na start se letos postavilo rekordních 170 závodník? (loni „jen“ 130!), z ?ehož odhadem jedna t?etina p?icestovala z blízkého Slovenska. 

P?ed závodem jel místní atletický odchovanec, mistr sv?ta, poko?itel Tour de France, Giro d´Itálie a Vuelty Josef Zimov?ák na historickém vysokém kole, oficiálními hosty závodu byli ?lenové ?eského klubu olympionik? v ?ele s Danou Zátopkovou i starosta a místostarostka obce. Závodu se zú?astnil hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Velká Morava byla také zahajovacím závodem Poháru hejtmana Jihomoravského kraje, v n?mž jsou za?azeny i šaratický B?h kolem Mohyly míru (21.6.) a Svatováclavský b?h v Blažovicích (28.9.).

Sekretá? závodu Jan B?lohoubek t?icetiprocentní nár?st po?tu ú?astník? p?i?ítá zm?n? termínu, kterou závodníci p?ivítali i proto, že jsou otev?eny památky a mohli jet navštívit Národní kulturní památník Mikul?ice z doby Velkomoravské ?íše a zm?n? místa startu – na návsi je lepší divácká podpora. Po?adatelé hodnotí velmi vysoko sportovní úrove? (pravideln? se zú?ast?ují nap?. mistr Evropy v triatlonu Filip Ospalý nebo mist?i republiky v b?žeckých disciplínách).

Ú?astníky p?ívítaly kvetoucí trnky a zlatý déš?, vzorn? uklizená vesnice, nová sportovní hala, která poskytla zázemí závodník?m, a p?edevším tým ?ty?iceti po?adatel?, kte?í se postarali o hladký pr?b?h závodu. Vypadalo to, že se jako po?adatelé, ú?astníci ?i diváci zú?astnila v?tšina ob?an? Mikul?ic. 

Velká Morava je závodem ?esko-slovenským. Blízkost hranic se Slovenskem, i to, že tento závod zahajuje 30. ro?ník Grand Prix, což je spole?ná sout?ž vytrvalc? okres? Hodonín a Skalica, zp?sobuje, že ve startovním poli je asi t?etina ú?astník? a ú?astnic ze Slovenska.


Hodno?te práv? skon?ený závod 
Na startu se objevili oba lo?ští vít?zové Poháru behej.com: Jaroslava Pokorová i Marcel Ungr. Tato dvojice loni objížd?la v?tšinu pohárových závod? a bojovala více mezi sebou o absolutn? nejvyšší po?et bod? než se svými soupe?i v kate­goriích.

Letos jim však budou na paty šlapat další. Po t?ech závodech je Marcel Ungr až pátý, p?i?emž v ?ele se po Velké Morav? usadil Miroslav Da?ko z Labe Tri Clubu. Naopak Jarce dýchá na záda dvojice Hana Breburdová (stále se zlepšující!) a „duelová“ Jarmila Holasová.

V Duelu behej.com v ned?li p?ipravila práv? Jarmila t?žkou porážku svému „sokovi“ Standovi Blahovi. Rovinatá tra? a teplejší po?así jí nadmíru sedly a rovn?ž ú?ast skv?lých borc? v mužské kategorii nehrála Standovi do karet. Výsledek ned?le: 75,8 vs 67,9 bodu ve prosp?ch Jarmily, která v sou?tu vede 217,1:210,5.

Body dalším pohárovým ú?astník?m jsme již p?ipsali, prosíme jako vždy o vaší kontrolu, abychom p?ípadné nesrovnalosti napravili.

Pohár behej.com pokra?uje 12. dubna Bakovským p?lmaratonem.

text: Stanislav Blaha, Radek Narovec
zpracování výsledk?: Petr Havlík, Petr Lhota
foto: Petr Lhota, Andrea Ungrová 


 

Oficiální web závodu

Kompletní výsledky

Propozice závodu v termínovce

Diskuse k závodu na fóru

Fotogalerie závodu

Navštivte speciální stránku o Poháru behej.com