Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Rohálovská desítka: Blíží se start závodu pro chrty i hobíky

Rohálovská desítka: Blíží se start závodu pro chrty i hobíky
foto: archív Rohálovské desítky

Zdeněk Smutný | 27.02.2009 | přečteno: 12417×

Mnoha běžci očekávaný předjarní vrchol sezóny silničních běhů je tady. V sobotu se v nejkvalitněji obsazeném závodě v prvním pololetí tohoto roku na Moravě utkají naši nejlepší borci s reprezentacemi okolních států. A co se účasti týče, jen podzimní Hornická desítka dokáže v moravských silničních bězích účastí předčit tu sobotní Rohálovskou.

Trasa sobotního závodu je náro?ná, neustále se st?ídají výb?hy a seb?hy kopc?. První t?i kilometry probíhají b?žci Prusinovicemi, opoušt?jí je dlouhým seb?hem na oto?ku do sousedních Tu?ap, kde si op?t užijí prudkého stoupání, aby se pak vrátili dvouki­lometrovým stoupáním zp?t do místa startu a cíle.

P?es sou?asné nep?íznivé po?así po?adatelé ud?lají vše pro to, aby se b?želo po silnici a ne po sn?hu, jak tomu bylo v posledních závodech, což mi potvrdil ?editel závodu Ondra N?mec: „Myslím, že sn?hu si b?žci užili letos dost a proto je pro n? také t?eba ud?lat n?co navíc. Rovn?ž bychom cht?li, aby se poda?ilo kone?n? n?komu z elitních vytrvalc? prolomit hranici 30 minut a vytvo?it nový tra?ový rekord. To ovšem ješt? záleží na tom, co si pro nás letošní nevyzpytatelné po?así p?ipraví.“

Opravdu lze o?ekávat velmi rychlý závod. P?edb?žn? je potvrzen start p?ti ukrajinských b?žc? a dvou b?žky?, dále zcela ur?it? p?ijedou skv?lí Poláci z bardejovského týmu, v?etn? nejlepších slovenských vytrvalc?. Z domácího AK Krom??íž se na startu objeví všichni, kdo jsou zdrávi, v ?ele s Róbertem Štefkem, Janem Kreisingerem, Tomášem Blahou a ?adou dalších. Ur?it? zde bude i ?erstvý halový mistr republiky na 3 km, Petr Mikulenka, který se letos pokoušel splnit limit na ME v hale.

Ovšem k nejv?tším favorit?m bude pat?it devatenáctiletý Tanzánský borec, Ezekiel Jafari Ngimba, s osobními rekordy na 5 km – 13:30, na 10 km – 28:26. P?lmaraton umí za 1:01:28. Je ?erstvou posilou atletického oddílu z Krom??íže a držitelem nejlepšího ?asu na 10 km ze všech dosud p?ihlášených ú?astník? závodu, pokud ovšem samoz?ejm? nebudu po?ítat s bratry Klimešovými a jejich výkony z doby p?ed 25 lety a s asi 10 let starými výkony Štefka.

Mezi ženami, p?i z?ejmé neú?asti triatlonisty Radky Vodi?kové, je jednozna?nou favoritkou Petra Kamínková, nejlepší ?eská vytrvalkyn? posledních let. Je ovšem možné, že již avizované velmi kvalitní zahrani?ní b?žkyn? donutí Petru p?ekonat vlastní tra?ový rekord, p?ípadn? její letitou suverenitu v tomto závod? ohrozí.

V Prusinovicích ovšem nejde jen o elitu, ale také o všechny ostatní ú?astníky všech v?kových kategorií i výkonností, od d?tí až po nejstarší veterány, od hobík? až po chrty. Pro n? pro všechny je p?ipravena dokonalá organizace, v?etn? tradi?ního ob?erstvení, se zázemím v místní t?locvi?n? a kulturním sále, kde probíhá záv?re?ný ceremoniál.

Jak mi potvrdil i Ondra N?mec, celá vesnice se všemi po?adateli i sousední Tu?apy jsou p?ipraveni postarat se o to, aby se vám u nich líbilo, užili jste si závod a pokud jste se rozhodli sem p?ijet poprvé, abyste se stali stálými ú?astníky této perfektní b?žecké akce, na níž si vás jménem všech organizátor? dovoluji pozvat.

Nechyb?l jsem tém?? na žádném ro?níku, bu?to jako trenér nebo i b?žec, p?ípadn? jako divák a rozhodn? vám m?žu ?íct, že to stojí za to. Tak nezapome?te, že tuto sobotu máte v kalendá?i ?erven? zatrhnutou a tam velkým písmem napsané: ROHÁLOVSKÁ DESÍTKA – PRUSINOVICE, START V 11:15.


Podrobnosti o závod? v termínovce

Oficiální web Rohálovské desítky

Webové stránky Prusinovic

Propozice závodu

Kdo z návšt?vník? webu mí?í do Prusinovic?