Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Dva běžci pro jeden maraton: Mráz je nespálil

Dva běžci pro jeden maraton: Mráz je nespálil
foto: archív Marka Janů

Petr Kostovič | 26.02.2012 | přečteno: 9544×

Jan Hlavička a Marek Janů, dva kondiční běžci připravující se podle dvou různých tréninkových plánů na květnový Volkswagen Maraton Praha, jsou o další dva týdny blíže ke svému cíli. Daří se jim plnit tréninkové objemy podle plánu, nebo to někde drhne? PŘIPOJEN ODKAZ NA NOVÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN PAVLA NOVÁKA

Jan Hlavi?ka

Mám za sebou prvních 14 dní tréninku podle Pavla Nováka. Nedá se ?íci, že by mne zrovna šet?il. Ve?erní b?hání na trase Braník – Zbraslav stíhám spolu s prací v rychlém sledu, trochu s vyplazeným jazykem. Ale nau?il jsem se udržovat tempo podle tepové frekvence, i když na za?átku mi to v?tšinou lítá p?kn? nahoru dol?.

Nejh?? snáším dlouhé objemové tréninky na 16 a více kilometr? p?i relativn? nízké tepovce, tedy kolem 120–135 tep? za minutu. Takový b?h trvá dost dlouho a nez?ídka p?i n?m prochladnu, protože se prost? nem?žu zah?át po?ádným tempem.

No?ní b?h s ?elovkou má své kouzlo. P?idá-li se k n?mu ješt? husté sn?žení, zvané sedláci, a mínus 17 stup??, m?žete si být jisti, že na takový zážitek jen tak nezapomenete. A tak se ze mne na pár ve?er? stal polárník. Nepohoda dává nicmén? ?lov?ku jakési odhodlání. P?ekonat nep?íze? živl? a na vltavské náplavce zažít norský fjord ?lov?ka mentáln? dost posune k výkon?m. Lhostejno, že botky šmajdalky trochu kloužou a nos nebezpe?n? omrzá pod sebemenším poryvem v?tru. Objevil jsem zvláštní sortu tvrdošíjných no?ních klusal?, se kterými se zdravíme mazáckým pokynutím ruky. Nás prost? nic nezastaví. Také už mám pom?rn? slušný p?ehled o stavu drobné zv??e v pražské ?tvrti Mod?any. Bažanti, volavky a zajíci zv?dav? sledují každý m?j tréninkový skok.

Snažím se po zát?ži vždy relaxovat podle trenérova návodu, ale n?kdy ani to nepomáhá. Bolesti kolen jsou asi nejhorší. Pokouším se je ignorovat a každé ráno polykám kolagen. P?i dvousetme­trových rovinkách cítím ale poprvé skute?né zlepšení. Sílu v nohou, kterou jsem d?íve nem?l. Zrychlení i výdrž bez poklesu po celou dobu b?hu. Také druhé poloviny všech trénink? jsou daleko lepší, než po?áte?ní krize na druhém až pátém kilometru. ?eká m? ješt? hodn? práce, ale zatím mi optimismus nechybí.

Komentá? Pavla Nováka

Honza splnil všechny tréninky, které m?l v tréninkovém plánu, což sv?d?í o tom, že to bere vážn? a že má v?li se posunout. Bohužel ješt? jsme nedoladili vypl?ování tréninkového deníku, takže mi chybí výkony kvalit. Nevím, zda si umí dob?e rozložit síly, což by se ukázalo nap?íklad p?i tréninku opakovaných ost?ejších výb?h? kopc?. Také nevím, jak se vyvíjelo tempo ve stup?ovaném b?hu 13. února. Tyto tréninky budou hlavním ukazatelem, jak se vyvíjí forma a bude zajímavé a p?ínosné tyto kvalitn?jší tréninky v budoucnu porovnat.

Vypozoroval jsem z tréninkového deníku, že p?ed tréninkem kvalit se Honza nerozklusává a po nich nevyklusává. To považuji za vážnou chybu a budu se snažit p?esv?d?it ho, aby v tomto byl d?sledn?jší. Celkov? jsem s prvními dv?ma týdny spokojený.

V dalším tréninkovém období pokra?ujeme v tréninku obecné a tempové vytrvalosti (OV, TV), protože to je Honzova nejslabší stránka. Tréninky silové vytrvalosti (SIV) ho mají p?ipravit na pozd?jší zvládání záv?r? závod? a t?žších trénink?, protože, jak ?ekl Conconi, v záv?ru každého vytrvalostního výkonu rozhoduje hrubá síla.

Sám si dávám za úkol s Honzou promluvit o strav?. Sám o to projevil zájem a jsem tomu rád. Chci na n?j p?sobit, aby byl d?sledn?jší ve v?cech s tréninkem souvisejících, v rozcvi?ení a vycvi?ení + d?sledném vypl?ování tréninkového deníku.

Marek Jan?

Minulý týden za?al docela slibn?, po dvou týdnech jsem stihl pond?lní trénink. O to víc jsem se t?šil na úterní osmistovky. Po dlouhé dob? jsem je neb?žel po volném dni, ale po p?ti trénincích v ?ad?. Tedy tak, jak to pánové Hansonové vymysleli. A v?bec to nebylo špatné. Na našem školním oválu bylo asi p?t centimetr? ?erstvého sn?hu a kupodivu m? ani moc nebrzdil. Všech šest osmistovek se mi vešlo do rozmezí dvou sekund (3:11 – 3:12 min). To se mi docela líbilo.

Zbytek týdne už byl ale horší. Ve ?tvrtek ve?er n?co p?es 10 km po zledovat?lých chodnících kousek pod 5 minut/km, to ješt? šlo. Ale v pátek a v sobotu ani metr. Nachlazení, knedlík v krku, sedím doma. Beztak za to m?že to oteplení. Vlhká zima je horší než suchý mráz. Dokud mrzlo, byl klid. Abych se nenudil, m??il jsem si jen tak ze zv?davosti klidovou tepovou frekvenci. Nasadil jsem sníma? a šel spát. Ráno jsem se nesta?il divit, chvílemi to kleslo k 50, ale asi jsem m?l n?jaké divoké sny, protože tam párkrát bylo i kolem 90. Ale celkov? se zatím cítím dob?e, až na to nachlazení žádná velká únava.

Minulou ned?li byl na programu zatím nejdelší trénink. 19 km v pr?m?rném tempu 5:30/km st?ídav? po asfaltu, polních a lesních cestách, ob?as jen tak po lese s p?evýšením n?co p?es 200 m. I p?es desetistup?ový mráz a incident se zab?hlým psem to bylo p?íjemné odpolední prob?hnutí.

O víkendech si v?tšinou chvíli na b?hání najdu, ale p?es týden to bývá komplikovan?jší. Dost ?asto chodím b?hat pozd? ve?er nebo o p?estávkách mezi výukou. Bohužel pak musím v ?asové tísni omezit rozcvi?ení nebo vyklusání a protažení po tréninku. Rychle prob?hnu sprchou a b?žím do t?ídy. Studenti už m? mají prokouknutého a ani se už nevyptávají, pro? jsem tak uhnaný.

Trochu mi není jasné, jak „Amíci“ mysleli ?tvrte?ní tréninky v maratonském tempu. Mám pocit, že ze za?átku bude udržet tempo obtížn?jší než t?eba v dubnu, po t?ech m?sících tréninku. Že budu místo 10 km b?hat 16 km mi nep?ijde zas tak velký rozdíl. Taky vlastn? zatím po?ádn? nevím, jaké to cílové tempo vlastn? chci b?žet. Tak to d?lám tak, že na ?tvrtek plánuji spíše rovinat?jší trasu a snažím se o svižn?jší tempo.

Dosud mé tréninky v plánovaném tempu na maraton vypadaly takto: 10 km v tempu 5:18 (tma a vítr), 10 km v tempu 4:55 (mráz –5°C), 10 km v tempu 4:53 (-13°C), 10 km v tempu 4:37 (na sn?hu, –8°C), 10,5 km v tempu 4:54 (tma, náledí). Tak nevím, co si mám vybrat. Nejvíc by se mi líbilo t?ch 4:37. To je akorát na maraton za 3:15:00. T?eba to bez sn?hu a na lehko v trenkách p?jde.

Také jsem si znovu p?e?etl úvodní ?lánek o „Hansontréninku“, komentá?e Pavla Nováka, Ivo Domanského a p?ísp?vky na fóru. Když si potom prohlédnu týdenní sou?ty, mám z toho smíšené pocity. Vím, že bych p?i dostatku volného ?asu um?l nab?hat víc. Za druhé mi spadla brada, když jsem vid?l, jakou kilometráž naordinoval Pavel Novák Honzovi. Za t?etí jsem zv?davý, jestli Hansonové nekecají. P?emýšlím, jak velký vliv na výsledek budou mít vynechané tréninky a také dosti rozkolísané rychlosti v jednotlivých b?zích. V celkovém sou?tu bych m?l mít za sebou 36 tréninkových dávek. Kv?li pracovním povinnostem a nachlazení jsem jich vynechal dev?t, z ?asových d?vod? dalších p?t. Zatím je to 224 km. Není to nic moc, ale ?ekal jsem, že to bude ješt? horší.

Komentá? Iva Domanského

V první ?ad? p?eji, aby to nachlazení rychle odezn?lo. Pokud trvají velké mrazy, mají bacily „utrum“, a ozvou se, když se oteplí. Nejhorší jsou práv? tyto týdny, kdy teplota kolísá kolem nuly. Letos se nedostavila každým rokem obávaná únorová epidemie ch?ipky, možná se chystá ude?it na nás až na ja?e. Preventivn? je pot?eba do sebe dostávat f?ry vitamínu C v podob? ovoce a š?áv.

Co se týká tréninku, není nikdy tak zle, aby nemohlo být h??. Když už ses odhodlal k roli pokusného králíka v duchu hesla „mén? m?že být víc“, nezbývá než v tom pokra?ovat. Trénink v maratonském tempu, pokud bys byl minimalista, znamená vydržet co nejdéle tempo 4:55–5:00 min. na kilometr, což fináln? dává práv? t?ch 3:30 hod. To bys ale, soudím podle p?edchozích b?žeckých výsledk?, dokázal snadno i bez aplikace této metody. Jinými slovy, jde nám o víc. Odm?nou za tréninkové úsilí by m?lo být pom?rn? výrazné zlepšení osobního rekordu. Vydrží-li zdraví a v?le, ur?it? na to máš. Pokud jsi za nep?íznivých podmínek (mráz, tma, sníh, náledí) zab?hl uvedené výsledky, je všechno na dobré cest?. Za jarních teplot a na normálním povrchu je rozdíl v tempu p?i srovnatelném úsilí 10 sekund na kilometr i víc. P?vodní model Hanson?, mezi námi, asi taky sotva po?ítal s mrazem pod 10 stup??.

Chválím t? za p?esný odhad tempa p?i tréninku kvality, znát své optimální tempo, to je pro úsp?šný maraton nezbytný p?edpoklad. Mimochodem, p?lky za 3:11–3:12 odpovídají kilometr?m t?sn? pod 4 minuty, na únor dobré, ale ješt? d?ležit?jší je v?d?t, že m?žu dál zrychlovat, kdyby na to p?išlo.

Takže opakuji: jsi na dobré cest? a te? si jen pohlídej zdraví?ko, a? slouží.

P?tat?icetiletý kardiochirug Jan Hlavi?ka se p?ipravuje na ?as 3:15:00 podle trénink? psaných speciáln? pro n?j Pavlem Novákem, jihlavským vytrvalcem a trenérem provozujícím Maratonskou školu.

Stejn? mladý Marek Jan? k p?íprav? na ?as 3:30:00 (a snad i lepší, jak sám ?íká) využívá univerzálního tréninkového plánu sestaveného pro maraton bratry Hansonovými z USA a konzultací zkušeného Iva Domanského.


TRÉNINKOVÝ PLÁN PAVLA NOVÁKA PRO JANA HLAVI?KU

TRÉNINKOVÝ DENÍK MARKA JAN?

Anketa

Který z běžců má podle vás větší šanci pro dosažení svého maratonského cíle?

 
31 hl.
 
41 hl.
Celkem hlasovalo 230 uživatelů.

Komentáře (Celkem 30)

Nalezené položky: 31 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední
avatar

Lysá nad Labem

Celkem 2843 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:26 (2011)
půlmaraton: 1:35:39 (2012)
maraton: 3:35:39 (2012)

Mikis4318 muž 22.03.2012 09:58:20

„Požadovaných maximálních 148 do 5. km, 152 do 10. km a 155 do 15. km a pak kolik můžu, se od začátku ukázalo jako neřešitelný problém.“

Osobně bych takový požadavek splnil tempem asi 6:10/km.

Začíná to být zajímavé čtení, držím palce.

Motto: Hra na vlčí dech, gazelí nohy a Švejkova játra.
Nalezené položky: 31 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.