Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Sledovaní hobíci točí poslední tréninkové kilometry před dnem D

Sledovaní hobíci točí poslední tréninkové kilometry před dnem D
foto: archív behej.com

Petr Kostovič | 04.05.2012 | přečteno: 13610×

Maratonský trénink dvou kondičních běžců, kteří se připravují podle dvou různých tréninkových plánů na Volkswagen Maraton Praha, je ve finiši. Oba borci, Marek Janů a Jan Hlavička, jejichž přípravu jsme po několik týdnů sledovali, teď mají jasněji o svých očekávaných maratonských výkonech. Tipněte si s nimi, za kolik to v Praze dají. PŘIPOJEN ODKAZ NA LAKTÁTOVÉ TESTY JANA HLAVIČKY

Jan Hlavi?ka

St?íhám metr. Poslední dny p?ípravy. Ladím formu, jak ?íká trenér. Lo?ská nesnesitelná lehkost p?ed premiérovým maratonem se trochu vytratila. P?ece jen jde o víc. Po dohod? s Pavlem Novákem si za?ínám v??it na 3:05:00, takže se chci zlepšit už na svém druhém maratonu o více než 30 minut. Nep?ipadá mi to jako malá výzva. Bude to chtít hlavn? hodn? disciplíny, protože 42 kilometr? je obrovská vzdálenost na chybu. A ne jednu…

Myslím, že jsme s Pavlem ud?lali významný krok ve vzájemné komunikaci, a i když trénování p?es e-mail a telefon je trochu svízel, jde nám to. Rád bych, aby mne trénoval dál. Necht?l bych ho zklamat už jen pro ty amatérské p?ehmaty, kterých jsem se v posledních m?sících dopustil. Musím rozptýlit i jeho obavy, aby mne psychicky nepodlomily komentá?e pod ?lánky o p?íprav?. V oboru, kterému se profesionáln? v?nuji, také není prostor pro n?jakou srde?nost. Jsem zvyklý a popravd? – ani to ne?tu. Také m? pot?šily výsledky laktátového testu v pražské laborato?i CASRI. Je to kone?n? hmatatelný d?kaz, že to má smysl a racionální základ.

P?ed samotným závodem bych cht?l pop?át hodn? zdaru Markovi Jank?. Nikdy jsem ho, možná v rozporu se zadáním, nepovažoval za soupe?e v pravém slova smyslu. Podstatné je otestování obou metod tréninku a v??ím, že každému sedí n?co jiného. Má m?j jednozna?ný obdiv, že šel bez obav do nové a pravd?podobn? i zpochyb?ované metody. Hodn? zdaru a t?ším se, až se uvidíme na Staromáku. Mám ?íslo 1236. Tak po závod? v hostinci U Rudolfa!

Komentá? trenérského konzultanta Pavla Nováka

Honza v uplynulých dvou týdnech absolvoval n?kolik dobrých trénink? a také testy v CASRI. Co se týká test?, jsem velmi spokojený s tím, jak Honza pokro?il. Je vid?t, a ?íkám to opakovan?, že je velmi dob?e trénovatelný a jen p?íliš krátká p?íprava mu zabrání v tom, aby b?žel maraton výrazn?ji pod t?i hodiny. Testy ukázaly, že došlo k významnému nár?stu výkonu na aerobním i anaerobním prahu a laktátová k?ivka se v celém pr?b?hu „propadla“, ?ímž se zlepšila i udržitelnost výkonu.

Jediné, co m? troši?ku trápí, je fakt, že i tak jsou aerobní laktáty z hlediska maratonu p?íliš vysoké (trénovatelnost aerobních schopností je p?íliš dlouhodobá záležitost, než aby se daly za t?ch pár týdn? zcela oto?it). Bude to od Honzy vyžadovat jednu v?c. Nesmí ud?lat v prvních 25 km hrubou chybu. Pokud by b?žel p?íliš rychle a v p?ílišné blízkosti anaerobního prahu hned od za?átku, jeho výkon by v záv?ru i p?es stejnou intenzitu výrazn? poklesl. Bude pro n?j výhodn?jší b?žet prvních 90–100 minut výrazn?ji níže a potom jít polehounku nahoru, pokud na to bude mít. To by m?lo zajistit vícemén? stálou rychlost v celém pr?b?hu maratonu a tím i nejlepší možný výsledek.

Pokud bych si m?l tipnout, pob?ží Honza p?i teplot? do 18°C a maximáln? mírném v?tru výkon cca 3:02–3:05 hod. Nemám v?bec strach, že by zablokoval výkon svou psychikou, je silná individualita s v?lí poprat se, pokud má dostate?nou motivaci. A ?ekl bych, že PIM je pro n?j dostate?ná motivace. Myslím, že ho nezastaví ani nep?íjemné poznámky pod ?lánky o p?íprav?, což by možná spoustu sportovc? v?etn? t?ch vrcholových odradilo a znechutilo.

V záv?re?ném období probereme s Honzou všechny v?ci, které souvisí s vlastním maratonským výkonem, jako je rozložení sil, ob?erstvování, a podobn?.

Marek Jan?

Pražský maraton klepe na dve?e, kudy chodím myslím na závod, p?ed spaním si znovu a znovu v myšlenkách procházím tra?, ob?as si pustím záznam z n?kterého minulého ro?níku a ze všeho nejvíc ?eším, jak rychle pob?žím. ?ervík pochybností hlodá.

Dosud jsem m?l absolvovat p?esn? 100 tréninkových dávek. Vynechal jsem 32. Osm dní jsem byl se studenty na horách a dalších sedm jsem neb?hal z d?vodu nachlazení. Na za?átku jsem si p?edsevzal, že absolvuji alespo? 80% trénink?. To se mi nepovedlo. Celkem jsem m?l od 9. ledna nab?hat asi 1 300 km. Pokud se mi poda?í absolvovat zbývající tréninky, dostanu se zhruba na 950 km. To se taky moc nepovedlo.

Na druhou stranu to mohlo dopadnout mnohem h??. Volného ?asu jsem m?l opravdu málo. Za celou „b?žeckou kariéru“ jsem ani zdaleka nenab?hal tolik po nocích jako za poslední ?ty?i m?síce (celkem 21 z 68 trénink?), ?asto jsem dobíhal po jedenácté ve?er. Komické byly tréninky p?ed narozením miminka. B?hal jsem s telefonem u ucha a trasy volil tak, abych se dostal v p?ípad? pot?eby dom? b?hem co nejkratší doby. Nab?hat 19 kilometr? a nevzdálit se víc než dva kilometry od domova bylo docela na palici. Zatím jen dvakrát se mi poda?ilo odb?hat všechny tréninky v týdnu. Alespo? jsem se nep?etrénoval :-). Dva volné dny v týdnu by mi myslím ?asov? vyhovovaly víc.

Za celé období jsem v podstat? nepoznal pocity n?jaké extra velké únavy nebo bolesti sval? z b?hání. V posledních n?kolika týdnech trávím spoustu ?asu prací kolem baráku, a tak je únava spíše z t?žké práce než z b?hání. Myslím, že s n??ím takovým brat?i Hansonové nepo?ítali. Ale i práce s lopatou, krumpá?em, rý?em a sekerou se dá považovat za aerobní trénink. Takže jsem vlastn? odtrénoval o spoustu hodin víc. To je v kostce m?j letošní maratonský trénink a podle n?j bych se m?l rozhodnout, o co se budu v Praze pokoušet.

Zp?tn? musím souhlasit s diskutéry na fóru, že ?as 3:30 není žádný po?ádný cíl. Pokud se pod tento ?as nedostanu, bude to jednozna?n? zklamání. P?vodn? jsem si myslel, že bych se mohl p?iblížit osobáku 3:19, ale zlepšení jsem ne?ekal. Myslím, že i p?es velké mezery v p?íprav? bych mohl osobní rekord vylepšit. Klí?ovým faktorem bude z?ejm? po?así. Pokud by bylo podobn? horké jako v minulém týdnu, v n?jaké zlepšení moc nev??ím. Kdyby ale bylo srovnatelné s po?asím na Pardubickém p?lmaratonu, bylo by to hned o n??em jiném. Ideální po?así: bezv?t?í, 12°C a klidn? i slabý déš?. P?i v?tru o rychlosti alespo? 100 km/h vanoucím celou dobu do zad se pokusím splnit olympijský limit.

Na záv?r pár v?t k minulým týdn?m. Po Pardubickém p?lmaratonu jsem se cítil docela dob?e. Možná si hlava po vyda?eném závod? necht?la p?ipustit, že je t?lo unavené. Pár dní to ješt? šlo, ale ?tvrte?ních 16 km v maratonském tempu bylo pocitov? hodn? mizerných.

Další dny se to našt?stí srovnalo. Úterní tréninky jsem z 6× 1 600 m zm?nil na 3× 3 200 m nebo 4× 2 400 m. P?estože mi Ivo Domanský napsal, že v období p?ed maratonem je t?eba striktn? dodržet plán, ud?lal jsem jednu výraznou zm?nu. Minulou sobotu jsem místo voln?jších 16 km za?adil náro?ný krosový p?lmaraton, který po?ádali hasi?i ve Vysoké u Holic. P?estože b?žecký závod po?ádali poprvé, organiza?n? ho zvládli na výbornou (chlapi díky!). T?i lesní okruhy s celkovým p?evýšením p?es 300 m ve velmi teplém po?así se absolutn? nedají srovnat s rovinatými Pardubicemi za skoro ideální teploty.

V konkurenci 32 startujících v hlavní kategorii jsem zažil naprosto nový pocit. Poprvé jsem neb?žel závod jen na ?as, ale i s vyhlídkou na slušné umíst?ní. P?emýšlet o tom, zda se držet ve skupince, nebo se ji snažit roztrhat, zda se pokusit stíhat b?žce daleko p?ede mnou hned, nebo po?kat do posledního kola, spekulovat jestli soupe? na ob?erstvova?ce zpomalí nebo ne, správn? vystihnout okamžik a tempo finiše abych neodpadl – to všechno byly naprosto neznámé pocity. Boj o první místo jsem vzdal už po sto metrech, vít?z Miloš Kratochvíl zmizel v mžiku za obzorem a v cíli byl o více než ?tvrthodinu d?íve. Další po?adí bylo otev?ené až do samého záv?ru. Nakonec se mi poda?ilo dob?e rozvrhnout síly a v posledním okruhu zrychlit a dob?hnout na druhém míst? za 1:40:36. Te? jen ?ekám, jestli nep?ijde podobný útlum jako po Pardubicích. Uvidíme, jsem nervózní, ale moc se t?ším.

Komentá? trenérského konzultanta Iva Domanského

Tak dneska bych s dovolením za?al od konce. B?žet p?lmaraton 15 dní p?ed rozhodujícím závodem je jist? n?co, s ?ím brat?i Hansonovi nepo?ítali. Nicmén? pokud sis už zvolil tuto variantu, nezbývá než te? ?ekat, jak se t?lo vyrovná se zát?ží. ?ertovo kopyto se možná skrývá v tom, že jsi, jak sám píšeš, najednou prožíval pocity n?koho, kdo by eventueln? mohl takový závod i vyhrát. Takže jsi to rozhodn? jen tak tréninkov? neodklusal. Proti experimentu hovo?í rovn?ž náro?nost závodu, respektive sou?et stoupání v n?m.

V dalších dnech bys ale m?l op?t vyla?ovat podle p?edem daného plánu.

A te? se zam??ím na to, co teprve p?ijde. Nechci se opakovat, ale te? se opravdu dá víc zkazit než natrénovat. Málokdo miluje vedro (i když sám znám pár takových). Vedro v kombinaci s p?ehnanou motivací a tedy p?íliš rychlou první t?etinou maratonu se už vymstilo desetitisíc?m maratonc?. Našt?stí sou?asné letní teploty s dv?st?letými maximy nevydrží a má následovat relativn? chladn?jší období s p?ijatelnými denními p?ibližn? 20 stupni Celsia. Není to už ideální b?žecké po?así, ale výkon se v n?m už dá p?edpokládat.

Krom? vedra by t? mohly zradit svalové k?e?e. V dob? všemožných reklam na p?edražené výživové dopl?ky bude moje doporu?ení znít hodn? staromódn?, ale u mne fungovalo stoprocentn?. P?ed d?ležitým vytrvalostním závodem (nejen maratonem, ale t?eba i 50 km ch?ze z Prahy do Pod?brad) týden p?ed startem o n?co více solit. Oby?ejná NaCl byla pom?rn? spolehlivou ochranou p?ed nenadálými svalovými k?e?emi nohou. Více potravu osolit nám tehdy radil MUDr Jaroslav Urbánek, CSc., léka? atlet? Slavie VŠ Praha a sám aktivní atlet – vrha?.

Závod za?íná v 9 hodin, takže poslední jídlo bys m?l poz?ít n?kdy kolem 7. hodiny, pak už jenom kousky ovoce a opatrn? je zapíjet minerálkou. Také v tomto nejdu moc s dobou, za nejbezpe?n?jší pití t?sn? p?ed závodem považuji minerální vody bez ochucení alkalické nebo alkalicko-muriatické.

Nevím, jaké ?íslo jsi od po?adatel? PIM vyfasoval, ale s elitou ur?it? nevyb?hneš. Nenechej se znervóznit n?kolikaminutovým zdržením v tla?enici na startu, maraton je dost dlouhý na to, abys dokázal, že jsi trénoval p?es amatérské podmínky a ob?asné pauzy tak, abys sv?j cíl splnil, a navíc s rezervou.

Sledujete tento seriál ?lánk? o p?íprav? dvou b?žc?, kte?í se podle dvou r?zných plán? p?ipravují na pražský maraton? Tipn?te s i v komentá?ích, za kolik to v Praze zab?hnou.

Redakce d?kuje za spolupráci V?deckému a servisnímu pracovišti t?lesné výchovy a sportu CASRI.


Jan Hlavi?ka a Marek Jan?, dva kondi?ní b?žci p?ipravující se podle dvou r?zných tréninkových plán? na kv?tnový Volkswagen Maraton Praha. Jejich snažení sledujeme od ledna v našem seriálu.

Tréninky Honzy Hlavi?ky ušil na míru jihlavský maratonec a trenér p?edního ?eského vytrvalce Roberta Krupi?ky Pavel Novák provozující svou maratonskou školu.

Marek Jan? se p?ipravuje podle univerzálního tréninkového plánu brat?í Hanson?. Jeho tréninkovým konzultantem je bývalý vytrvalec a trenér Ivo Domanský.


AKTUALIZOVANÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN PAVLA NOVÁKA PRO JANA HLAVI?KU

LAKTÁTOVÝ TEST V CASRI – 1

LAKTÁTOVÝ TEST V CASRI – 2

LAKTÁTOVÝ TEST V CASRI – 3

TRÉNINKOVÝ DENÍK MARKA JAN?

Anketa

Který z běžců má podle vás větší šanci pro dosažení svého maratonského cíle?

 
30 hl.
 
41 hl.
Celkem hlasovalo 229 uživatelů.

Komentáře (Celkem 36)

Nalezené položky: 37 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední
avatar

Brno

Celkem 22207 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:30 (2011)
půlmaraton: 1:23:40 (2007)
maraton: 2:55:30 (2011)

milan muž 12.05.2012 22:29:20

>> Iva Milesová, 10. 05. 2012 16:38:43

„toto je vzkaz pro trenéra: jsi alibista!!!“

>> Iva Milesová, 12. 05. 2012 20:49:06

„Ivo není alibista, on dokáže dělat a říkat i ty nepříjemné věci. On je totiž pořád ještě rovný chlap.“

Pozoruhodný názorový obrat. Nic ve zlém, občas je potřeba upustit páru.

avatar

Čelákovice

Celkem 22125,06 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:39:50 (2011)
půlmaraton: 1:32:39 (2011)
maraton: 3:23:50 (2011)

Láďa S. muž 12.05.2012 22:42:15

>> milan, 12. 05. 2012 22:29:20

Milane myslím že se Iva nakonec vyjádřila dost jasně, nač se v tom takto vrtat?

Ivo držím palce a rád uvidím tvé vítězství třeba na Ještědu!

Motto: Teprve se zabíhám...
avatar

ČTBK Iscarex Česká Třebová

10 km: 0:34:14 (2006)
půlmaraton: 1:17:25 (2009)
maraton: 2:54:48 (2008)

klasta muž 13.05.2012 02:05:36

Ivo, myslím, že to máš srovnané, jako málokdo. Co víc od běhání chtít, když ne takovou zkušenost…? Držím palce, na všech „tratích“…

Jo a doporučuju film Čtyři slunce, krásná výpověď o důležitosti zavržení guruú..:)

avatar

ČTBK Iscarex Česká Třebová

10 km: 0:34:14 (2006)
půlmaraton: 1:17:25 (2009)
maraton: 2:54:48 (2008)

klasta muž 13.05.2012 02:06:48

jo a taky jsem převědčený, že taková zpověď, jaké jsi se odvážila, rozhodně patří na tento web! díky za ni…

avatar

Zem

rudo muž 13.05.2012 02:39:19

chlap z behej fora ta sice moze zavolat na rande ale od behania ta neodvedie

drzim palce vo vsetkych oblastiach zivota

Motto: 528 citaj: geopolitics.co
avatar

Brno

Celkem 30539 km
Minulý měsíc 174 km
10 km: 0:39:02 (2015)
půlmaraton: 1:23:18 (2011)
maraton: 2:58:43 (2012)

Pavlis muž 21.05.2012 10:47:19

Jan Hlavička: Čas 3:04:14 real time: 03:03:07, vyrovnané tempo, asi si to užíval:-D

Marek Janů: Čas 03:06:25 real time: 03:05:18, taky vyrovnané tempo.

Oba dobře načasovali formu a odhadli tempo. Gratulace.

avatar

Praha

Celkem 25691 km
Minulý měsíc 3 km
10 km: 0:40:06 (1984)
půlmaraton: 1:43:24 (2000)
maraton: 3:50:05 (2005)

EvženGe muž 21.05.2012 11:36:46

>> milan, 12. 05. 2012 22:29:20

Dlouho jsem tohle vlákno nečetl. Ale Iva D. znám hodně let (asi 35). A Ivu M. už pár let taky. Ovšem nikoliv jako soupeřku. Spíš jako ženskou, se kterou je bezva povídání po závodě. S ní jsem si poslal pár mailů osobně (to jen pro vysvětlení té Sáry v jejím příspěvku). OBA I. jsou hodně přímí a svůj názor ti řeknou rovnou a bez obalu. To občas i bolí. A pokus se „střetli“ zrovna oni dva, tak to asi bolelo dost. Zase oba (o I.D. jsem to věděl z dřívějška o I.M. to vím teď) se klidně omluví, pokud někde někoho „bouchli“ omylem. A jsem moc rád, že sem I.M. tu svoji „zpověď“ napsala. Na každýho to s věkem příjde. A doufám, že I.D. bude ještě hodně dlouho moderovat závody a popohánět ty své ovečky a I.M. bude porážet své SOUČASNÉ soupeřky. A nejradši budu, až to někde ve třech zdrbnem u toho piva.

Tebe možná na jedno malý vezmem taky. :-))

Nalezené položky: 37 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.