Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Rozhovor s pořadatelem Garmin RUN-UP Olomouc

Radek Leszczynski | 24.09.2007 | přečteno: 5725×

Dlouho očekávaný a mediálně hodně propagovaný netradiční běžecký závod „GARMIN RUN-UP Olomouc 2007“ proběhl v sobotu 15. září ve výškové budově Regionálního centra Olomouc. Organizátor akce Francouz Christophe Delattre byl ale nakonec z výsledku této celodenní sportovně-společenské události smutný. Přidáno stanovisko firmy On line system

Chrisi, te? 4 dny po závod? již m?žeme bilancovat. Zkusme se s nadhledem podívat na to, co se v sobotu poda?ilo a také jaké v?ci se vymkly z rukou.

Když se podíváme do sekce Forum na webu RUN-UP, je tam spousta negativních post?eh?, ale taky hodn? konstruktivních názor?. Partne?i a sponzo?i se m? ptají, pro? to Forum rad?ji nezruším. Ale já jsem p?esv?d?en, že bych ud?lal hloupost. Chci si vyslechnout všechny názory, i ty negativní. Je svoboda slova a já nemám d?vod se n?jak bránit. Jsem rád, že se o akci mluví. P?esto budeme b?hem n?kolika dní na www.run-up.cz kon?it.

Kde vznikl ten hlavní problém, který ovlivnil závod?

Já jsem si objednal na m??ení ?as? závodu ostravskou spole?nost On line system. Ta disponuje ?ipovou technologií a samoz?ejm? vyškolenými lidmi. T?sn? p?ed závodem mi však volal ?editel, že lidé od nich nedorazí, že dodají jen systém. Nakonec jsem ho p?esv?d?il, že je nezbytn? nutné, aby tady ur?it? n?kdo byl. 

P?ijeli tedy nakonec dva pracovníci, ale zbytek obsluhy už tvo?ili z nouze jen dobrovolníci. V den závodu ale firma navíc ješt? nedodala úpln? kompletní za?izení. Chyb?l nap?. startovací port, a tak se improvizovalo v kombinaci stopky a software. Ten nám ale taky nepracoval spolehliv? a n?kterým závodník?m zapisoval nereálné ?asy a ješt? hodn? pomíchal všechny t?i veli?iny: ?as, startovní ?íslo a jméno závodníka. Já sám jsem z toho byl pochopiteln? neš?astný a nervózní. K radosti mi ani nep?idalo, že mi v poledne oznámili, že jim nefunguje ani tiskárna.

A vy jste tu firmu znal již d?íve? M?l On line system n?jaké v?tší zkušenosti s takovými akcemi?

Ano, znám ?editele této spole?nosti. Oni mají zkušenosti nap?. s lyža?skými závody, hlavn? s b?hem. Nakonec jChristophe Delattre (foto: behej.com, Radek Leszczynski)sem zaplatil jen ?ipy, startovní ?ísla apod, ale práci jsem odmítl zaplatit.

Jak jste se k takové akci jako RUN-UP v?bec dostal?

Já jsem v ?eské republice již ?tvrtým rokem. Z Francie jsem odešel kv?li stereotypu, který na m? vždy negativn? p?sobí. Pracoval jsem pro r?zné agentury, ale byly to stále stejné projekty, stejní lidé. Prost? nic nového. A já rád objevuji nové v?ci, nové lidi. Nejvíce na m? zap?sobila Praha, to byl p?ímo šok! Pozitivní šok! A potom Olomouc. Byl jsem p?ekvapen, jaká jsou tady krásná m?sta! 

První rok jsem se pouze u?il jen ?esky. Pak jsem pracoval pro ?et?zec Globus a Hyundai. Ale RUN-UP byl už ?ist? jen m?j nápad. Tedy p?esn?ji ?e?eno, na tomto druhu závodu jsem podílel již u nás ve Francii, i když ne jako ?editel. Tam šlo tehdy o podnik na Montparnassu, kde je 200 m vysoká v?ž a b?želo asi 3000 lidí. Takže jsem se snažil uvést tento závod jako novinku i v ?eské republice.

P?es velkou propagaci p?išlo na tuto akci jen velmi málo divák?. Myslíte, že to bylo t?eba tím, že b?h jako takový není u nás ješt? tak populární?

Možné to je, ale spíše si myslím, že v ten den prob?hly v Olomouci další t?i relativn? velké akce. Byl to nap?. fotbalový zápas I.ligy, Globus slavil narozeniny a Autosalon. Další roli mohlo hrát po?así.

Lákal jste diváky krom? jiných atrakcí i na live videoprojekci. M?lo jít o p?enos p?ímo z budovy. Nakonec k tomu také nedošlo. Pro??

M?l jsem vše dohodnuto, ale v??te nev??te, ?lov?k, který m?l za?ízení dodat, dva dny p?ed závodem zem?el na rakovinu. Pak jsem se pokoušel jednat s jinou firmou, ale bylo to už pro m? neúm?rn? drahé. Dv?st? tisíc jsem už rozhodn? nem?l. Nemohl jsem si to dovolit.

Tak to jsou tedy neuv??itelné shody okolností, které se vám vyložen? p?ilepily na paty.

Je to k neuv??ení a jsem z toho smutný a vy?erpaný. Dva dny p?ed závodem jsem nespal a den po závod? taky. Nikomu to nep?eji. Ale jsem rád, že více než polovina bežc? problémy pochopila nebo pochopí.

Podle pokyn? z webu RUN-UP se p?edpokládalo, že vše prob?hne hladce, ale již prezentace byla velkým zdržením a zp?sobila první zmatky.

My jsme posílali všem p?edem p?ihlášeným závodník?m mail se všemi informacemi, a to hlavn? proto, aby v?d?li, kdy mají nejpozd?ji dorazit k prezentaci. Hodn? lidí ale mail asi ne?etlo, protože se v?tšina z nich nakupila hned brzo ráno, což nebylo dob?e ani pro n?, ani pro nás. Každý m?l dorazit asi 30 – 60 min. p?ed svým ?asem startu. I tak bychom tohle všechno zvládli, kdyby nám dob?e fungoval ten již zmín?ný software dodaný On-line Systemem. V tom bylo nejv?tší nešt?stí pro všechny.

Je alespo? n?co, s ?ím jste byl ten den spokojen, co vám ud?lalo radost?

Jsem rád, že se mi poda?ilo p?emluvit skupiny Buty a Fofrovanku. P?ijeli a odvedli skv?lé vystoupení. Diváci byli spokojeni a já taky. Další radostí byla celkem velká ú?ast b?žc?. Nakonec se nám p?ihásilo asi 350 lidí.

Co bylo cílem této celé sportovn? – spole?enské akce?

Cht?l jsem p?edevším ukázat m?stu Olomouc, lidem na radnici, Olomouckému kraji a hlavn? olomou?an?m, že lze zorganizovat netradi?ní a p?esto zajímavý podnik. Mn? v?bec nešlo o zisk. B?hem p?íprav jsem byl nucen vyžít se sedmi tisíci korunami m?sí?n?. Vložil jsem hodn? pen?z hlavn? do propagace apod. Nejvíce jsem ale cht?l p?inést radost ze závod?ní b?žc?m a také d?tem! Myslím, že d?ti byly velmi nadšené a taky dostaly p?kné ceny.

Vlivem problém? n?kte?í b?žci ceny nedostali nebo jim t?eba chyb?l v dárkové tašce kupón od sponzora. Budete se snažit se n?jak t?mto lidem omluvit?

Ano, rozhodn?! Za prvé jsem poslal hned po závod? všem závodník?m, na které jsem m?l kontakt, omluvu mailem nebo SMS. Za druhé posílám poštou poukázky Gigasportu na 200 K? a za t?etí se snažím dojednávat individuáln? n?jakou kompenzaci pro závodníky, kte?í se svým ?asem umístili, ale vlivem softwaru nebyli správn? zaneseni do výsledkové listiny. Opravdu se omlouvám všem! Je mi to moc líto.

Proslechlo se, že máte v úmyslu zorganizovat nejen další ro?ník, ale p?ímo sérii závod?. Je to pravda?

Další ro?ník v Olomouci bude ur?it?. O sérii závod? v dalších m?stech jednám s partnery. Vypadá to nad?jn? a b?hem podzimu by m?lo být jasné, která m?sta to budou. Zatím m?žu prozradit, že by to mohla být Plze? a Ostrava.

Vy sám jste sportovec? B?háte také? Nebo se v?nujete jinému sportu?

Já jsem p?vodn? noviná?. M?l jsem na starosti hokej, cyklistiku apod. a sport mám obecn? rád. Ob?as i b?hám.

Chrisi, jsem p?esv?d?en, že jste vysv?tlil mnohé, a že te? už nezbývá než jen držet palce, aby se p?íští rok vše bez problém? vyda?ilo a b?žci a diváci op?t dorazili v alespo? v takovém po?tu jako letos.

Já v to pevn? v??ím! Sami b?žci mn? vyjád?ili podporu a fandí mi pro další ro?ník RUN-UP.

D?kujeme za rozhovor a držíme palce!

Já d?kuji a t?ším se p?íští rok nashledanou!

P?inášíme i stanovisko firmy On line system, konkrétn? jejího majitele Petra Blažeje:

„Vyjád?ím se stru?n? a pravdiv? k organizaci akce Garmin RUN-UP. Po?adatel akce si svými lidmi zajiš?oval prezentaci od internetu až po prezentaci na míst? akce. My jsme jim dodali ?ipy, startovní ?ísla a m??ení. Po?adatel?m na prezentaci se bohužel "poda?ilo“ ud?lat to, že na pomíchali ?ísla startujících s ?ísly ?ip?.

Tyto údaje se jsme dostali jako datový podklad pro m??ení. Je jednoduché si p?edstavit jaký to má efekt ve výsledcích. To, že nám odešla tiskárna jde na náš vrub, ale myslím, že s chybami organizátor? je to v?c nesrovnatelná.

Ostatní lži o snižování po?tu lidí ?i chyb?jcím za?ízení v ?lánku odmítám komentovat. Škodou pro všechny je, že tato akce neskon?ila dle o?ekávání."