Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

GPS a běh: srovnání vítězů

Martin Vicen | 31.10.2007 | přečteno: 21693×

Systém GPS, původně vyvinutý pro armádní účely, se již natrvalo usadil v letectví a námořnictví. Postupně dobývá automobilový průmysl a nevyhnutelným sa stáva i pro outdoor dobrodruhy. Poněkud méně známé je jeho využití na poli sportu.

Ovšem vše napovídá tomu, že doba, kdy každé vyb?hnutí ?i výlet na kole budou nekompromisn? sledovány velkým bratrem na ob?žné dráze, není daleko…

Možnost sledovat p?ekonanou vzdálenost, rychlost a další ukazatele výkonnosti p?ímo b?hem tréninku je mimo?ádn? zajímavá zejména pro b?žce, pro které užití GPS systému ješt? p?ed n?kolika lety nep?ipadalo v úvahu. Ale s postupující miniaturizací se výrobc?m poda?ilo GPS p?ijíma? integrovat do za?ízení, které svojí velikostí a hmotností umož?ují využívat výhody systému GPS prakticky všem sportovc?m. V zásad? existují dva zp?soby, jak se výrobci vypo?ádali s GPS ?ešení pro sportovní segment trhu.

První z nich integruje celé ?ešení do jediného p?ístroje, jehož velikost viditeln? p?esahuje velikost b?žných sportovních hodinek. Tohoto ?ešení se chopila firma Garmin, jejíž nejnov?jší model nese ozna?ení Garmin Forerunner 205 /305. Druhá varianta p?edstavuje externí modul, který prost?ednictvím rádiových vln komunikuje s po?íta?em ve form? náramkových hodinek. Na našem trhu jsou dostupná ?ešení od spole?nosti Timex a Polar, konkrétn? pak Timex Ironman Bodylink GPS System a Polar RS800G3.

Garmin Forerunner 205/305

Tréninkové GPSky se samoz?ejm? neomezují jen na poskytnutí základních ?asoprostorových sou?adnic, jdou mnohem dále. Hlavní výhoda modelu Forerunner 205/305 spo?ívá v možnosti uchovávat záznam ub?hnuté trasy, kterou lze nahrát do po?íta?e a posléze ji analyzovat. Z toho d?vodu m?žeme ?íci, že ozna?ení „osobní trenér“ není jen chytrým marketingovým tahem spole?nosti.

Balení mimo samotného p?ístroje obsahuje CD s aplikací Training Center a USB ovlada?i, kolíbku (slouží na komunikaci s PC/nabíjení), USB kabel a nabíje?ku. Model 305 obsahuje kódovaný sníma? tepové frekvence a možnost dokoupit sníma? kadence pro cyklisty. Garmin je pohán?ný Li-on baterií, jejíž výdrž poskytne výrobcem deklarovaných 10 hodin zábavy – v praxi dokonce i n?jakou tu hodinku navíc.

garmin_305.jpgPo zapnutí se zobrazí zpráva informující o snaze zachytit signál satelit?, což se za p?edpokladu, že ?lov?k stojí na míst?, povede do t?í minut. Jakmile zachytíte signál, sta?í stisknout tla?ítko „start/stop“, vyb?hnout a tu a tam se ob?as podívat na konfigurovatelný displej, který obsahuje vskutku bohatou nabídku dat.

Od aktuálního ?asu a datumu, ?asu východu a západu slunce, ?as celého tréninku, aktuálního kola, ub?hnutou vzdálenost, pr?m?rnou/aktuální rychlost a (možnost zvolit mezi km/h a min/km), až po nadmo?skou výšku, chybu p?esnosti m??ení a mapku uložené trasy, zadané pomocí tzv. waypoint?.

Osobní trenér a virtuální partner

garmin_buddy.jpgGarmin Forerunner nabízí možnost naprogramovat tréninkové jednotky do nejmenších detail? – jednotlivé tréninky se skládají z libovolného množství etap, ve kterých lze stanovit dosažení ur?itého ?asu ?i vzdálenosti, pop?ípad? zvolit cíl (rychlost ?i úrove? TF) dané etapy. Spušt?ním takto p?ipraveného tréninku nad vámi Garmin p?ebere trenérský dohled a pomocí audiovizuálních pokyn? vás instruuje a informuje o shod? reality s vaším zám?rem. Velmi praktickým dopl?kem je tzv. virtuální partner, tj. animovaná figurka na displeji p?ístroje, která se vám horším p?ípad? vzdaluje, v tom lepším se vzdalujete vy.

Navigace

K dispozici je i jednoduchá navigace. Na výb?r je dob?hnutí k zadanému bodu anebo zdolání trasy, která se skládá z uložených bod?. Poslední volbou je funkce Zp?t na start, která úzkostliv?jším povahám bez orienta?ního smyslu dodá v?tší volnost pohybu.

Všechno je na internetu

Žijeme ve 21. století, a to mimo jiné znamená, že ten, kdo se nepohybuje „na síti“, jakoby nežil. Tuto skute?nost si uv?domují i ve firm? Garmina, a proto nabízejí službu MotionBased.com. Sta?í se zaregistrovat, nainstalovat software MotionBased Agent a nahrát data z Forerunnera, která následn? m?žete sdílet, porovnávat s ostatními a p?ípadn? se zú?astnit virtuální závodu. Sta?í stáhnout trasu, kterou absolvoval váš „soupe?“, za pomocí naviga?ních schopností Forerunnera ji prob?hnout a animace na map? vám ukáže záznam vašeho pr?b?hu a ur?í vít?ze. Možností je mnoho. Nezanedbatelná je i ta, která uklidní vaší drahou polovi?ku, nebo? si bude moci zkontrolovat, že jste poslední dv? hodiny strávil(a) opravdu b?háním v lese.

motionbased.png

Marketingové odd?lení MotionBased.com ob?as p?ipraví lah?dku v podob? dat poskytnutých vrcholovými sportovci. Jedním z posledních byl GPS záznam p?edního cyklo Team-Milram ze všech etap slavné Tour de France. Základní funkce jsou nabízeny zdarma. Pokro?ile funkce jsou zpoplatn?ny, v p?íprav? je ovšem nová služba Garmin Connect, jež by podle posledních zpráv m?la být bezplatná.

Timex Ironman Bodylink System

Timex GPS?ešení Timex se skládá z hodinek, sníma?e TF a „speed+distance“ GPS senzoru. Senzor je ur?en k nošení na paži, tak jako u mnohých MP3 p?ehráva??. Výhodou tohoto ?ešení je „normální“ velikost hodinek a také možnost nechat GPSku doma. Timex neposkytuje žádnou PC-konektivitu ani naviga?ní funkce, nabídne jen informace o ub?hnuté vzdálenosti, aktuální a pr?m?rné rychlosti. V porovnání s Garmin jde o pom?rn? jednoduchý p?ístroj, který ovšem poskytuje vše pot?ebné: pokro?ilé stopky, informace o vzdálenosti, rychlosti, nadmo?ské výšce, ?ízení intervalového tréninku, nastavení zón TF ?i automatické ukládaní mezi?as? na základ? vzdálenosti. Napájení GPS senzoru je realizováno prost?ednictvím jedné tužkové baterie AA s výdrží okolo 14 hodin. Jestli je to výhoda ?i nevýhoda, nech? zváží ?tená? sám. Na jedné stran? jsou zvýšené nároky na životní prost?edí a pen?ženku uživatele, na stran? druhé lze s dostate?nou zásobou mono?lánk? zvládnout i vícedenní pobyt mimo civilizaci.

Polar RS800G3

Spole?nost Polar je už po celé t?i dekády nepochybn? lídrem v oblasti m??ení tepové frekvence. S nar?stající elektronizací sportu rozši?ovala a stále rozši?uje portfolio o produkty jako m??i? výkonu ?i kadence, anebo tzv. footpod, který po p?ipevn?ní na boty p?edává mini-po?íta?i na záp?stí informace o po?tu a frekvencí krok?. Globální trend sm??ující k aplikování systému GPS potvrdil Polar v srpnu tohoto roku, kdy p?edstavil GPS senzor s ozna?ením G3 jako dopln?k ke své vlajkové lodi, a sice modelu RS800.

polar.jpgPodle vyjád?ení samotného Polaru však GPS senzor G3 nemá sloužit jako náhrada za footpod S3. Ten doporu?uje up?ednostnit sportovc?m v?nujícím se výhradn? b?hu. Balí?ek Polar RS2800 s G3 senzorem ozna?uje jako multi-sportovní ?ešení poskytující m??ení rychlosti a vzdálenosti pro outdoor sporty jako cyklistika, turistika, kanoing a b?žecké ?i sjezdové lyžování.

Senzor G3 je stejn? jako v p?ípad? senzoru Timex napájen jednou tužkovou AA baterií, která vydrží okolo 15 hodin. Za?ízení obsahuje high-endový ?ipset SiFRstarIII a váží 80g.

Polar RS800G3 neposkytuje GPS naviga?ní funkce. Na rozdíl od p?edstavovaného Timexu ovšem komunikuje s po?íta?em, resp. se software ProTrainer 5, a to prost?ednictvím infra?erveného por­tu.

Doporu?ení

Který si po?ídit? Není sice možné poskytnout jednozna?nou odpov??, ale pokusíme se alespo? o obecný záv?r.

Timex Ironman Bodylink System p?edstavuje ?ešení typu plug-and-play vhodné pro ty uživatele, kte?í neplánují prosed?t hodiny p?ed barevnými grafy. Nabízí p?esné informace o rychlosti a vzdálenosti.

Garmin Forerunner 205/305 vymezuje pole svojí p?sobnosti poskytnutím GPS naviga?ní funkce. Model Forerunner 305 p?idává senzor TF a tím se z n?j stává ideální tréninkový partner pro výkonnostní b?žce.

Polar RS800 s GPS senzorem G3/footpodem S3 je ?ešením nejvyšší t?ídy pro b?žce, kterým jde p?edevším o výkon. Toto za?azení si ovšem nevysloužil kvalitou ?i p?esností GPS, která je u všech t?í produkt? na srovnatelné úrovni. Dominanci a p?edur?ení do vrcholového sportu mu zabezpe?uje p?edevším velmi pokro?ila práce s vegetativními parametry uživatele (nap?. variabilita TF, RunningIndex)

V oblasti sportu je využívání systému GPS na za?átku své kariéry. Lze p?edpokládat vývoj podobný tomu v ostatních oblastech: postupná miniaturizace, p?echod na barevné displeje s vyšším rozlišením, zvyšování funkcionality p?i klesajících cenách. Každopádn? už dnes jsou tyto p?ístroje technologicky vysp?lými spole?níky p?i cest? za zdravím ?i vyšším výkonem.

?lánek vznikl ve spolupráci s internetovým magazínem Navigovat.cz.