Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Doplňky stravy: HMB (hydroxymetylbutyrát)

Doplňky stravy:  HMB (hydroxymetylbutyrát)

Libor Vítek | 19.12.2007 | přečteno: 21444×

HMB, nebo také hydroxymetylbu­tyrát, je zcela nezbytný pro syntézu cholesterolu, klíčové látky pro výstavbu buněčných membrán, ale také steroidních hormonů. To je také důvodem pro jeho užívání ve sportu – zabraňuje odbourávání proteinů při fyzické námaze.

HMB je metabolitem v?tvené aminokyseliny leucinu. Nachází se v malých množstvích v rybím mase (bohatý na HMB je sumec), n?kterých citrusových plodech (nap?íklad grepech) a také v mate?ském mléce.

Ú?inky HMB
1) HMB má ú?inky antikatabolické a zárove? anabolické. Tyto ú?inky byly opravdu prokázány na skupin? muž? v silovém tréninku. Jedinci, kte?í užívali HMB v dávce 3 gram? denn? po dobu t?í týdn?, m?li po silových trénincích nižší hladiny marker? odbourávání bílkovin v krvi, stejn? tak nižší aktivity enzymu kreatinkinázy, který se uvol?uje do krevního ob?hu po svalovém poškození. Sou?asn? m?lo podávání HMB jednozna?ný pozitivní vliv na svalovou sílu. Sou?asn? zvyšuje objem svalové hmoty.
2) HMB má sou?asn? pravd?podobn? i ú?inky lipolytické. Podporuje oxidaci mastných kyselin, ?ímž je využívá jako zdroj energie. To je pom?rn? významné, nebo? p?i déletrvajícím výkonu se vy?erpávají zásoby svalového a jaterního glykogenu a organismus se musí spoléhat na energii uloženou v tukové tkáni, která se však relativn? špatn? mobilizuje.
3) Zvyšuje vytrvalostní výkon, zvyšuje maximální spot?ebu kyslíku (VO2max). Ne sice o moc, ve studii se závodními cyklisty se jednalo pouze o 4% zvýšení, i to však m?že být pro sportovce významné. Sou?asn? zvyšuje anaerobní práh, tedy dobu, kdy organismus za?íná odbourávat sacharidy anaerobní glykolýzou.
4) Ergogenní (výkonnost zvyšující) ú?inky HMB jsou pravd?podobn? závislé na délce podávání, krátkodobé podávání (kratší než 10 dn?) v?tšinou nevede k požadovanému efektu.

Bezpe?nost hydroxymetylbu­tyrátu a jeho další ú?inky

Vzhledem k populárnosti HMB i jeho pom?rn? vysokému dávkování (okolo 3 g za den) byla problematika možných nežádoucích ú?ink? pom?rn? intenzívn? studována. Bylo kupodivu prokázáno, že užívání HMB není doprovázeno prakticky žádnými nežádoucími ú?inky. Zkoumaly se nejen vlivy na orgánové funkce, ale i celá ?ada biochemických a hematologických parametr?.

Z t?chto analýz vyplynulo, že HMB dokonce zlepšuje n?které metabolické parametry, jako jsou nap?íklad krevní tuky. Vliv na snížení krevního cholesterolu je obzvlášt? zajímavý, uv?domíme-li si, že HMB slouží jako prekurzor pro syntézu cholesterolu a tudíž by m?la suplementace HMB vést teoreticky spíše ke zvýšení hladin cholesterolu. Je možné, že HMB zvyšuje využití cholesterolu pro stavbu bun??ných membrán, a tím se podílí na tomto p?íznivém metabolickém efektu.

HMB má také p?íznivý ú?inek na psychický stav, ovliv?uje pozitivn? náladu, p?sobí proti odbourávání bílkovin, ?ehož je využíváno nejen ve sportu, ale i v klinické medicín?. HMB se používá k suplementaci nemocných s nádorovými chorobami i s AIDS a v obou p?ípadech byl zaznamenán jednozna?ný p?íznivý ú?inek na stav výživy.

Záv?rem lze ?íci, že HMB je jeden z mála dopl?k? sportovní výživy, kde v?tšina dostupných dat hovo?í pro jeho pozitivní ú?inky na zvyšování zejména silové výkonnosti. A? nerad (nejsem zastáncem sportovních dopl?k? zvyšujících výkonnost), musím p?iznat, že podle dostupné odborné literatury nejsou k dispozici žádné údaje, které by zpochyb?ovaly bezpe?nost ?i etiku suplementace touto látkou.

Více informací o problematice podp?rných látek ve sportu na www.sportvital.cz .Libor Vítek, www.sportvital.cz

Docent léka?ské chemie a biochemie na 1. Léka?ské fakult? Univerzity Karlovy v Praze. Odborník v oblasti výzkumu oxida?ního stresu, nemocí jater a zdravé výživy. Pracuje na IV. Interní klinice a na Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Léka?ské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.