Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Krásy severní Prahy

Petr Syblík | 02.05.2006 | přečteno: 12539×

Ze Stromovky kolem ZOO po proudu Vltavy směrem z města. Vzhledem k téměř rovinatému profilu je trasa je určena pro všechny běžce. Velkou výhodou obrátkové trati je možnost zvolit přesně vyhovující délku. Délka této trasy je 29 km.

Celkový popis trati
Lokalita: Praha – severní ?ást
Délka trati: obrátková 2×14,5 km
Celkové p?evýšení: do 50 m
Náro?nost (hodnocení 1–5): 1 velmi lehká!

Stromovkou

Vystoupíte-li z tramvaje na zastávce Výstavišt?, vydáte se do parku vpravo vedle tramvajové smy?ky po asfaltové cest?. U vstupu do parku mžete využít první stánek s ob?erstvením. Po 150 metrech uvidíte p?ed sebou Planetárium. P?ed ním uhnete z mírného kopce doprava po hlavní vycházkové trase, která je zna?ena rovn?ž jako cyklistická stezka. Této cesty se budete držet 900 metr?. První odbo?ka vpravo (sm?rovka k zoo) vás zavede do krátkého tunelu pod železni?ní tra?. Za ním se vydáte p?ímo k ?ece. Cesta vás po 230 metrech (od odbo?ky) zavede k mostu na Císa?ský ostrov. Opustíte Stromovku (1,38 km), zdoláte n?kolik p?íkrých schod? a za novým mostem (pro p?ší i auta) odbo?íte doprava. Budete držet sm?r, ve kterém jste p?eb?hli most. Uprost?ed ostrova je jezdecký oddíl a znavení si zde pro další ?ást trasy mohou zap?j?it kon? (bez záruky) nebo se v restauraci ob?erstvit.

Za zví?átky

?eká vás druhý most – lávka, po které opustíte ostrov a kone?n? se dostanete na druhou stranu ?eky. Milovníky architektury pot?ší konstrukce lávky architekta Ji?ího Stránského. (http://langwe­il.info/bubenec/1003467­.htm) Lávka se betonová a p?kn? se houpe. Z lávky se otevírá krásný výhled na trojskou vinici. Seb?hnete z lávky (2,08 km) a vydáte se vlevo po proudu ?eky k zoo. Po levé ruce máte ?eku, kterou až na malé vyjímky budete mít stále na dosah. Po pravé ruce se rozprostírá zahrada Trojského zámku. Zámek i jeho zahrada jsou p?ístupné. (http://langwe­il.info/troja/82071­.htm) Vchod do zámecké zahrady je p?ímo naproti hlavnímu vchodu do zoo, ke které vás zavedou sm?rové cedule. Vy se však budete stále držet cesty podél Vltavy. S koncem zámecké zdi se m?ní i povrch trasy na zp?vn?nou cestu a za?ne vás provázet ?ervená turistická zna?ka (2,51 km). I p?es drobné kamínky se jedná o velmi kvalitní povrch i pro tempový b?h. Po pravé stran? se m?žete kochat pohledem na zví?átka za plotem zoologické zahrady. M?žete si lámat hlavu tím, zda voln? poletující ptáci jsou sou?ástí zoo ?i Vltavské úžiny.

 na 4100 m vlevo k ?ece

K psímu útulku

Na 4,1 km se ocitnete na míst?, kde se cesta rozdvojuje. Zvolte levou variantu blíže k ?ece. Pravá cesta vede mezi domky a je k b?hu mén? p?íznivá. Na tomto úseku m?žete potkat auto, v?tšinou m?stské policie, které sm?ruje k psímu útulku. Po 1940 metrech k n?mu dob?hnete. B?žíte ?ástí zvané Podho?í. Je to p?írodní rezervace a krom? geologického významu skrývá vzácné rostliny a ješt?rku zelenou. Na druhé stran? ?eky sprat?íte sp?chající auta mizející v kopci na Suchdol. Na konci tohoto úseku p?ed krátkým stoupáním mírn? vpravo k útulku je první p?ívoz, který unavené pohodln? p?epraví do ?ásti Prahy 6 – Sedlec.
Odtud m?žete využít vlak (tra? Praha Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou) nebo dob?hnout proti proudu ?eky k odbo?ce na Suchdol a vrátit se zpátky autobusem MHD ?. 107 (metro Dejvická) . Budete-li mít št?stí, budete u psího útulku sv?dky ven?ení. Skupinka asi deseti ps? je doprovázena ?ty?mi vodi?i a mí?í do kopce sm?r Bohnice. Nebojte se jich. Jejich volné pobíhání a ?ád?ní je z radosti.
P?ed útulkem (6,1 km) je kone?ná autobusu MHD v sou?asné dob? mimo provoz z d?vodu výstavby kanalizace v Bohnicích. Vydáte-li se od útulku po silnici do kopce, dob?hnete do již zmín?ných Bohnic. Putování do ?eže však pokra?uje po rovin?. Od útulku se dáte silnicí mezi domky, ve sm?ru rovnob?žném s ?ekou.

 u útulku vlevo okolo domu

Po kameni do Klecánek

Po 710 metrech od útulku vás ?eká nejmén? p?íjemná ?ást cesty. Jedná o dva km dlouhý úsek, na kterém je cesta tvo?ena velkými kameny. Místy se dá b?žet po soub?žné hlin?né cest?, p?ípadn? po okraji cesty. Dávejte velký pozor na došlap a rozhodn? snižte svou rychlost. Nerozptylujte se pokukováním po p?írod?, která v t?chto místech stejn? není moc zajímavá. 

Až minete rozcestí Draha?skou roklí do Bohnic, neodbo?ujte z této cesty k chatám, odbo?ka je slepá. Na konci tohoto úseku (8,6 km) vás za odm?nu ?eká úchvatný pohled p?es ?eku na továrnu na výrobu lé?iv v Roztokách u Prahy. Na tomto míst? bývá v letním období stánek s ob?erstvením, ale rad?ji vydržte až k p?ívozu. Už je to jen 860 metr?. Cesta pokra?uje po asfaltu podél ?eky stále po ?ervené turistické zna?ce.

 kamenitá cesta na sedmém km

Zasloužené ob?erstvení

U p?ívozu v Klecánkách máte v nohách již 9,47 km. Ob?erstvení u p?ívozu hojn? navšt?vované cyklisty lze doporu?it. Iontové nápoj se podává v pivních lahvích. Zde máte další možnost sv?j b?h ukon?it, p?ípadn? na n?j nastoupit. P?ívoz vás p?eveze do Roztok a kilometr proti proudu ?eky je vlakové nádraží. Druhá strana ?eky nabízí v t?chto místech i výborné podmínky pro b?hání sm?rem na Horom??ice.

Kamenolom

Posiln?ni nápoji ?i ty?inkou se vydáte dál po proudu ?eky. Minete jez, zastávku autobusu ?SAD (10 km) a po asi 700 metrech p?ibíháte k brán? funk?ního kamenolomu. O víkendech se zde nepracuje, proto se nemusíte obávat prachu a t?žkých aut. D?íve vedla cesta p?ímo skrz, dnes je již kamenolom oplocen a cesta vede mimo. I tak stojí monumentální dílo za prohlídku. Na protejší stran? ?eky se m?žete pokochat pohledem na Kostel sv. Klimenta na slovanském hradišti Levý Hradec – p?v. rotunda založena kolem r. 870. Od kamenolomu sbíháte z mírného kopce. 

Po klesání si dejte pozor a? neminete odbo?ku (11,5 km) vpravo do kopce mezi domy. Budete sledovat ?ervenou turistickou zna?ku. Na vrcholu nep?íliš dlouhého kopce zaznamenáte ukazatel turistických zna?ek oznamující, že se nacházíte v obci Husinec (12,05 km). Pokra?ujte stále ve stejném sm?ru pro zm?nu zase z mírného kopce dolu. Asi po dvoustech metrech narazíte na osam?lou skálu, kterou rad?ji ob?hn?te po asfaltce zprava.

Za výzkumíky

Vaše cesta se pomalu chýlí ke konci. Máte dv? možnosti. Držet se ?ervené zna?ky a b?žet po úzké nep?íliš pohodlné cest? blíž ?ece, nebo sledovat osv?d?ený asfalt vpravo do mírného stoupání. Stoupání vás zavede na hlavní silnici (13,43 km), která však v ?eži kon?í a má minimální provoz. Po této široké silnici pob?žíte ve stejném sm?ru až k výzkumnému ústavu. Po levé stran?, sm?rem k ?ece, je hotel a kousek od n?j hospoda. Hospodu lépe najdete, až se budete vracet zp?t po ?ervené turistické zna?ce.

Na obrátce

Stojíte-li p?ed bránou výzkumného ústavu (14,5 km) jste na míst? obrátky. Vlevo uvidíte lávku pro p?ší vedoucí p?ímo na vlakovou zastávku ?ež. Pokud nemáte b?hu dost, máte možnost si trasu protáhnout dle libosti až do Kralup nad Vltavou. Sta?í se stále držet ?eky.


lávka do Troji - za ní doleva

Na start trasy se dostanete jednoduše tramvají ?. 5,12,14,17 do zastávky Výstavišt? od metra Vltavská. Pro p?evle?ení je možné použít toalety Planetária, kde v provozní dob? (http://www.pla­netarium.cz/pro­gram/index.htm) lze v?ci uložit v šatn? za lidový poplatek 10 K?. Auto m?žete zaparkovat v p?ilehlých ulicích, na placeném parkovišti u T-mobile arény, nebo u lávky pro p?ší do Tróji.

Trasu lze nastoupit i na obrátce. Do stanice ?ež dojedete vlakem z Prahy -Masarykova nádraží (sm?r Kralupy nad Vltavou).

Petr Syblík

ZDROJ: http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/