Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Pečecká desítka hlásí průlom: trať s uzavřenou dopravou

Pečecká desítka hlásí průlom: trať s uzavřenou dopravou

behy.cz | 07.03.2008 | přečteno: 11726×

Z Kbel odjížděli běžci o uplynulém víkendu se smutkem. Uskutečnění závodu zabránila nepřízeň počasí. Natrénovanou formu je ale možné prodat již zítra. V sobotu 8. 3. startuje Pečecká desítka – Memoriál Jardy Kvačka. Účastníci Poháru behej.com si do Peček mohou dojet pro první pohárové body. Uvnitř textu nejnovější informace od pořadatele

Naši pozvánku k závodu za?n?me ohlédnutím zp?t do jeho historie

P?edch?dce dnešní Pe?ecké desítky vznikl v roce 1979. Tehdy ovšem b?hali v Parku Svobody pouze muži, a to jen t?i kilometry. Na sou?asných deset kilometr? byla tra? prodloužena p?i t?etím ro?níku v roce 1981. Pozd?ji p?ibyla mládež a jak po?et startujících stoupal, byly stále v?tší problémy se zachycením závodník? na krátkém 800 metrovém okruhu. 

Myslím, že je na míst? ?íci pár slov o zakladateli závodu, jehož jméno nese závod v podtitulu. Jaroslav Kva?ek pracoval v tehdejších Závodech pr?myslové automatizace a b?h byl jeho velkým koní?kem. T?šil se z rozvoje Pe?ecké desítky a po roce 1989 ji s n?kolika kamarády doslova zachránil p?ed zánikem. Bohužel smrt nechodí po horách, ale po lidech a Jarda Kva?ek podlehl v roce 2000 záke?né chorob? ve v?ku pouhých 51 let. To už ovšem byla Pe?ecká desítka známým a po?etn? obsazeným závodem, který vyhledávali b?žci a b?žkyn? nejen z Prahy a St?edo?eského kraje. 

Vynikajících pov?trnostních podmínek využil hned v následujícím roce 2001 reprezentant Pavel Faschingbauer k vytvo?ení skv?lého tra?ového rekordu muž? 29:26, který dodnes ?eká na své p?ekonání. Z téhož roku je i absolutní tra?ový rekord žen, jehož držitelkou je Jana Klimešová ?asem 34:50 min. 

Tra? závodu

Tra? hlavního závodu se také n?kolikrát m?nila. Po odchodu z Parku Svobody, kde dnes probíhají pouze d?tské sout?že, se b?hala Pe?ecká desítka p?es Ratenice do Vrbové Lhoty a zp?t. P?ed n?kolika lety došlo k poslední zm?n?. V sobotu tedy o?ekávaných 250 b?žc? a b?žky? vyrazí z Pe?ek východním sm?rem a v Ratenicích odbo?í na Cerhenice, kde je obrátka. 

Umíst?ní trat?, doporu?ené parkování, místo registrace

Další informace o trati p?edevším pro b?žce, kte?í se do Pe?ek vydávají poprvé, p?idává po?adatel závodu, Petr Lhota: „Tra? v Pe?kách pat?í mezi rychlejší trat?, ?ada b?žc? si vytvo?ila své osobní rekordy práv? tady. Svým profilem je podobná trati v Kbelích, jsou na ní dv? mírná stoupání a dv? klesání. Na obrátku se v?tšinou b?ží po v?tru, zpátky proti v?tru, s tím je t?eba po?ítat a podle toho rozložit síly. Jednotlivé kilometry budou ozna?eny nápisy na silnici, použijeme i tabule podobné t?m, které b?žci znají ze závod? PIMu.“

Pe?ecká desítka v lo?ském roce

V lo?ském roce dob?hlo do cíle závodu 229 b?žc? a b?žky?. 19 % z nich tvo?ili ú?astníci Poháru behej.com. Celkovým vít?zem se v ?ase 30:55 stal Artur Blaszinski závodící za Demolex Bardejov a mezi ženami Marta Vl?ovská (37:41). Z ú?astník? Poháru byli nejrychlejší Pavel Novák (31:13) a Jaroslava Pokorová (43:01). V anket?, v níž se b?žci, ú?astníci Poháru, vyjad?ovali k lo?ským závod?m za?azeným do Poháru behej.com, získala nejnižší ohodnocení atraktivita trat?. Všechny ostatní složky, p?edevším organizaci, zna?ení trat? a celkovou atmosféru závodu, hodnotili b?žci jako vysoce nadpr?m?rné. Závod by k dokonalosti pot?eboval snad pouze zv?tšit sál pro vyhlašování výsledk? a losování cen v tombole a uzav?ít tra? pro dopravu, shodovali se ú?astníci ankety.

Pe?ky letos

Den p?ed závodem je zaregistrováno prost?ednictvím on-line p?ihlášek 157 b?žc? a b?žky?, v?etn? vít?z? lo?ského Poháru behej.com v obou hlavních kategoriích. Od pátku se již nep?ijímají p?ihlášky on-line, ale závodníci, kte?í se rozhodnou pro start na poslední chvíli, se mohou p?ihlásit na míst? v den závodu. A na jaká vytrvalecká esa se m?žeme letos t?šit? 

„Elitní b?žci ?ekají vždy s p?ihlášením na poslední chvíli. Z okruhu adept? na p?ední umíst?ní zatím ú?ast p?islíbil Ji?í Wallenfels, mezi p?ihlášenými je František Zouhar z AC Praha 1890 s osobním rekordem 31:06, p?ekvapit by mohl i junior Zden?k Hejduk ze Sokola Kolín. Nejmladšího a v sou?asnosti nejrychlejšího z ro­du Pechk?, Petra, také uvidíme na startu. V kategorii žen budou o pozice na stupních vít?z? ur?it? bojovat dv? vynikající ?eské triatlonistky, Radka Vodi?ková a Vendula Frintová, do boje o špici ur?it? bude chtít promluvit i Lenka Šibravová z Olympu Praha,“ ?íká Petr Lhota z organiza?ního týmu. 

Po?adatel?m se poda?il pr?lom v organizaci závodu. V letošním ro?níku se pob?ží na trati, která bude uzav?ena pro dopravu.

Novinkou letošního ro?níku je možnost zakoupit si pam?tní tri?ko. Jeho cena je 130 K?, k dispozici budou ve velikostech M, L a XL. Po?adatelé jich nechali vyrobit 30 a k dispozici budou v prostoru prezentace. Zajímavostí závodu je ud?lení v?cné ceny nejrychlejšímu muži na obrátce. Chce-li to tedy n?kdo od startu „napálit“…

Dva dny p?ed závodem se obrací na ú?astníky Petr Lhota s novými informacemi: „T?šíme se i na malé ratolesti b?žc?, pro n?ž jsou p?ipraveny b?hy mládeže. V cíli rádi po?káme i na pomalejší závodníky. Závodník?m doporu?ujeme p?ijet alespo? hodinu p?ed startem. B?žci z Prahy
mohou využít vlaku vyjížd?jícího z Masarykova nádraží v 8:10. Na
fóru je možné se domluvit s Jarmilou Holasovou a získat množstevní slevu.“

P?edpov?? po?así na sobotu není sice tak hrozivá jako tomu bylo o víkendu minulém, ale p?esto se nedá po?ítat se slune?ným po?asím. V sobotu bude p?echázet p?es naše území frontální systém, bude obla?no, místy slabý déš?, vát bude jihozápadní až západní vítr o síle 2 – 5 m/s, teploty ráno od –2°C do +2°C, odpoledne mezi 5 – 9°C.

V míst? závodu se budou prezentovat hlavní sponzo?i Poháru behej.com, firmy adidas a Enervit. Na b?žce registrované v Poháru behej.com ?eká ve stánku firmy adidas 30% sleva na vystavenou b?žeckou kolekci.

Rychlá tra? s možností vytvo?ení osobního rekordu, navíc uzav?ená pro dopravu, skv?lá atmosféra závodu, diplom pro každého ú?astníka od firmy Kenast, možnost kone?n? si zazávodit a porvat se o první body do Poháru behej.com, to jsou hlavní d?vody, pro? se v sobotu rozhodn? vydat do Pe?ek. V sout?ži o tri?ko a start zdarma již prob?hlo vylosování výherc?, jejich jména spolu se správnými odpov??mi jsou uvedena v ?lánku Pe?ecká desítka – sout?ž o ceny.

Ivo Domanský, Petr Kostovi?, Standa Blaha

Propozice k závodu

Sout?ž o tri?ko a start zdarma (prob?hlo losování)

Oficiální stránky po?adatele

Mapa trasy závodu s p?evýšením

Diskuse k závodu na fóru


Navštivte speciální stránku o Poháru behej.com