Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Z Jablonce nad Nisou na Královku

behej.com | 26.06.2006 | přečteno: 11142×

Že je okolí Liberce a Jablonce rájem pro crossové běžce již víme. Start dnešní spíše náročnější 20km trasy zahájíme v Jablonci nad Nisou – Rýnovicích u vstupu do areálu ZŠ z přilehlého malého sídliště, ulice Na Úbočí. Ihned na začátku začínáme stoupat cestou po přilehlé louce směrem k lesu.

jabl1.jpg

Zhruba po 100 metrech se dostáváme do stínu lesa a b?žíme stále stoupající lesní cestou, která není moc široká a ob?as nám v cest? p?ekáží n?jaký ten v?tší kámen, ko?en nebo vymletá cesta po dešti a musíme si dávat pozor, kam došlapujeme. To ale netrvá moc dlouho a na 2.kilometru dorazíme na první lesní rozcestí.

Budeme pokra?ovat rovn? již po široké, upravené pís?ité cest?. Je tu i možnost odbo?it doleva z kopce, kde bychom p?ib?hli do údolí k Harcovskému potoku a dále do Liberce – Harcova. Vra?me se ale k naší trase. Po zhruba 600 metrech dorazíme k dalšímu rozcestí. 

A máme tu op?t dv? možnosti, bu?to odbo?it doprava a seb?hnout p?es farmu Vyšehrad zp?t do Jablonce nebo, tak jak to ud?láme my, zahnout vlevo po ?ervené turistické zna?ce sm?r Hašlerova chata. Ihned za zatá?kou jsme op?t na rozcestí dvou lesních cest. Ta levá by nás dovedla na nau?nou stezku, která vede z Harcova a kterou už popsal Petr ve svém p?ísp?vku „Z Liberce do Jizerských hor“.

 

jabl3.jpg

 

My ale zatím neopustíme naši ?ervenou a pokra?ujeme mírným stoupáním sm?r „Hašlerka“. Asi po kilometru se dostaneme do místa, kde ?ervená zna?ka odbo?uje na velmi úzkou a nekvalitní cestu a tak radši pokra?ujeme stoupáním po naší široké cest?, až se za zatá?kou p?ed námi otev?e delší rovinka, na jejímž konci musíme op?t na rozcestí zahnout vpravo.

Tady na nás ?eká asi kilometrový výb?h na již zmín?nou Hašlerovu chatu (dnes správn? Hotel Murano, ale každý jablone?ák mu ne?ekne jinak než Hašlerka). T?sn? p?ed hotelem je po pravé stran? lesní K?ížová cesta s lesním pramenem, kde se m?žeme po tém?? 5 kilometrovém stoupáním i osv?žit. No a po dalších 100 metrech opustíme p?ed Hotelem Murano lesní cestu a p?íjemný lesní chládek. 

 

jabl4.jpg

 

Seb?hneme již po asfaltové cest? na silnici, která vede od obce Hrani?ná na Bed?ichov. Tady zahneme vlevo práv? sm?r Bed?ichov, kam to máme ješt? asi 1,5 km a více ?i mén? stále stoupáme. I když b?žíme po asfaltce, tak tu auto potkáme spíš výjime?n? a je také dostate?n? lemována stromy, které nám poskytnou p?íjemný stín. No a kone?n? se dostáváme pod sjezdovku Maliník na Bed?ichov?.

Tu necháváme po své levé ruce a pokra?ujeme rovn? po asfaltové cest?, která se zanedlouho sto?í sm?rem k hlavní silnici, která vede z Jablonce do Bed?ichova. Tady u Hotelu Jelínek op?t m?níme sm?r a zahýbáme doleva. Na této hlavní silnici to vydržíme asi kilometr a u centrálního parkovišt? z ní odbo?íme doleva. Dostáváme se na kone?nou zastávku MHD linky ?.1 a ihned nad ní je všem b?žka??m známý vstup do lyža?ské magistrály, který je p?es léto využíván také milovníky tenisu.

 

jabl5.jpg

 

Tady nás ?eká nejnáro?n?jší ?ást trasy. Zhruba ješt? n?jakých 50 metr? stoupáme po asfaltové silnici, která se potom stá?í prudce doleva. Máme dv? možnosti, bu? pokra?ovat stále po asfaltce až na Královku nebo p?ed zatá?kou uhnout na širokou udusanou pís?itou cestu, p?ed kterou je dopravní zna?ka „zákaz vjezdu cyklist?m“. Ten, kdo dá p?ednost této cest?, brzo pochopí, pro? tam ta zna?ka je.

První ?ást je ješt? celkem p?ijatelná, ale najednou se p?ed vámi objeví opravdu prudké asi 300 metr? dlouhé stoupání, na kterém p?ekonáte 50 výškových metr?. Tepová frekvence je tu na maximu, ale zatím jsem to pokaždé vyb?hl. Po t?chto náro?ných 300 metrech se dostanete na asfaltku, kterou jsme opustili u dopravní zna?ky. Te? máme p?ed sebou již jen pár metr? mírn?jšího stoupání na nejvyšší bod naší trasy. Dobíháme na „Královku“, horskou chatu s rozhlednou, 858 metr? nad mo?em.

 

jabl6.jpg

 

V tuto chvíli máme v nohách 9 km tém?? stálého stoupání. Start se nacházel zhruba v 550 metrech nad mo?em. Když se ale rozhlédnete kolem a vidíte ten nádherný výhled na Jizerky anebo na Jablonec nad Nisou, tak si ?eknete: Stálo to za tu námahu.

jabl7.jpg

Je ale ?as pokra?ovat v naší cest?. Nejsme totiž ješt? ani v polovin?. Královku necháme po své levé ruce a b?žíme po asfaltové silnici, která se svažuje sm?rem na Hrab?tice. Asi po 2 kilometrech klesání se dostáváme ke kapli?ce na Hrab?ticích, kde p?eb?hneme hlavní silnici vedoucí z Bed?ichova do Josefova dolu a namí?íme si to sm?r Severák. 

Tam nás ?eká další stoupání dlouhé asi 0,5 km. Na jeho vrcholku podb?hneme pod mostem, který slouží v zim? sjezda??m pro p?ekonání silnice. Také se nám naskytne p?kný výhled na Ješt?dský h?eben se svou dominantou. Od této chvíle nás ?eká klesání dlouhé asi 2,5 km. B?žíme stále po asfaltové silnici, která vede až do Janova nad Nisou. My ale chvíli po tom, co mineme odbo?ku na Horní Maxov, dorazíme na další k?ižovatku. Tady máme v nohách víc jak 14,5 kilometr? a uhneme vlevo, do p?edposledního kopce naší trasy, sm?r Jind?ichov.

Zhruba po p?l kilometrovém výb?hu se dostáváme do již zmín?né obce Jind?ichov. Hned zkraje máme možnost se ob?erstvit ve zdejším stánku, který hojn? využívají p?edevším cyklisté.

Odtud pokra?ujeme z kopce a asi po 1 kilometru prudce zahneme vpravo na „jind?ichovskou silnici“, která nás dovede k sádkám mezi druhou a t?etí p?ehradu v Jablonci. Je to 2 km dlouhé klesání. P?ed sádkami se dáme doprava a p?eb?hneme hráz mezi druhou a t?etí p?ehradou a vyb?hneme u ZŠ v Arbesov? ulici.

Tu necháváme po své pravé ruce, míjíme Sport penzion u Boušk?, autoservis Loukota a za ním seb?hneme rovn? mezi vilkami k zahrádká?ské kolonii. Tady se dáme doprava stále z kopce až p?ib?hneme na hlavní t?ídu, která vede z centra Jablonce sm?rem na Janov a Bed?ichov. Je to jediný úsek, kdy b?žíme za ?ilého provozu, ale našt?stí je dlouhý jen asi 1 km. Na hlavní se dáme doprava, po chvíli míjíme nov? postavenou „hasi?árnu“ a vbíháme na parkovišt?, které p?eb?hneme nap?í? mezi ?erpací stanicí JET a prodejnou Penny Market. P?eb?hneme op?t hlavní silnici a dáme se do posledního krátkého stoupání sm?rem do sídlišt? k našemu startu u ZŠ v Rýnovicích. A je tu o?ekávaný konec naší trasy. V nohách máme práv? 20 kilometr?. 

Martin Lukeš