Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

<em>Co zapáchá v našem běhu?</em>

<em>Co zapáchá v našem běhu?</em>
foto: archiv behej.com

behej.com | 31.12.2008 | přečteno: 6769×

Podařilo se nám získat nezvratné důkazy o neférové bitvě zuřící mezi našimi předními běžci. Někteří z nich se v honbě za vavříny skutečně neštítí ničeho. Protože ekonomická situace českého běhu je jiná než ve světě, nepřekvapí, že naše špičky zavrhly anabolické steroidy, krevní dopink nebo růstový hormon a vydaly se specifickou českou cestou.

První podez?ení za?alo klí?it v okamžiku, kdy jsme m?li možnost spat?it jednu z našich b?žeckých hv?zd v dob? posledního jídla p?ed závodem. Ohromující p?ekvapení. Žádné ovoce, žádné cereálie, ale chléb se sádlem a cibulí, prokládaný olomouckými tvar?žky, nestravitelná porce hrachu s uzeninou a pe?ivem, to celé zakon?eno zmrzlinovým pohárem!

Speciálním složením stravy se naši b?žci nesnaží dosáhnout maximální svalové síly a vytrvalosti. Jde jim o jedno jediné: vyvinout co nejagresivn?jší plyn, který již na startu paralyzuje soupe?e. Jednou dokonce omámili i borce tmavé pleti, p?estože ti dob?hli do cíle o p?l hodiny p?ed domácí špi?kou…

Pokud se poda?í správn? namíchat pat?i?nou sm?s, zasažení soupe?i nemají šanci. Pak už jen sta?í ve správnou chvíli vypustit chemickou látku a zadržet dech. Odtud pramení ony v??né strkanice na startu, zb?silé tempo po výst?elu, boj lokty o vedoucí pozici!

Pokud se na startu sejde n?kolik takto dopujících borc?, získává pojem houstnoucí atmosféra zcela nový rozm?r. Ovšem použije-li tuto zbra? nezkušený b?žec, ?asto se obrátí proti n?mu.

M?li jsme možnost nejen vid?t inkriminovanou situaci na vlastní o?i, ale dokonce se nám ji poda?ilo zdokumentovat. Sou?asn? musíme konstatovat, že jsme kone?n? odhalili skute?nou p?í?inu toho, pro? se na startovní ?áru staví tak málo žen. Všechny dosavadní diskuze a složité teorie se ukázaly jako naprosto zcestné. Tady nepom?že žádné zvyšování po?tu kategorií, žádné podbízení hodnotnými cenami, žádné parfémy a deodoranty, ?i dokonce prosté mytí! Vítr fouká odjinud.

V zájmu o o?istu našeho milovaného sportu jsme sepsali seznam nebezpe?ných surovin a jídel, které by m?ly s okamžitou platností být za?azeny mezi zakázané podp?rné látky, nicmén? atletický svaz v?bec nereagoval. Proto náš hlas zatím z?stává hlasem volajícího na poušti: vra?te našemu b?hu ?istý vzduch!