Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

<em>behej.com otvírá Muzeum běžeckých rekordů</em>

behej.com | 30.05.2007 | přečteno: 6214×

Minulý týden se za přítomnosti hvězd atletického světa otevřelo první běžecké muzeum. Smělý a unikátní projekt má na svědomí server behej.com, který chce všem přiblížit nejen historii běhu, ale i představit artefakty, které by jinak skončily v popelnicích. 

Za laskavého souhlasu pražské sedmé m?stské ?ásti se kone?n? našlo využití pro chátrající objekt tzv. Šlechtovky v Královské obo?e (v parku Stromovka). Došlo k unikátnímu skloubení architektonické historie s historií b?hu. „Lepší místo jsme si nemohli p?át,“ ?íká kustod muzea J. Bezeczek. 

Historie Stromovky pamatuje nejednoho skv?lého b?žce, který zde za?ínal. Za všechny vyjmenujme P. Stydlíka a R. Jarovce, dva slavné vodi?e, kte?í nesli na pražském maratonu v roce 2005 balónky s ?asem 2:00. Tehdy favorit závodu B. Kukule neunesl nabídku t?chto skv?lých vodi??, kte?í si na 25. km závodu namazali chléb se škvarky a v dobrém mu nabízeli kousnout. 

„Naše muzeum má krom? unikátní formy i zcela výjime?nou otevírací dobu,“ dodává kustod. Objekt, kterému hrozí každým dnem samovolné z?ícení, je p?ístupný kdykoliv a má n?kolik vchod?. Návšt?vníci jsou p?i prohlídce bez pr?vodce doprovázeni dv?ma vl?áky v patách. Z návšt?vy muzea se tak stává plnohodnotný zážitek – kulturní i sportovní. 

V?tšina z t?ch, kte?í již muzeum navštívili, se shodla na foto: behej.comtom, že prohlídka byla taková letmá a rádi by si ji zopakovali, až bude trocha klidu. Myšlenky se chytl známý psovod M. Chrastivý, který si na hlavní p?ístupové cest? z?ídil stánek s vep?ovými spreji. 

Na co se mohou návšt?vníci  muzea vlastn? t?šit? Nejzajímav?jší expozice je umíst?na v pat?e. Bohužel není v?bec navšt?vovaná, patrn? proto, že do patra nevedou schody. P?ístup otev?enou st?echou zkoušel pouze slavný horolezec Bohém, který se ale nakonec rozhodl zdolat snadn?jší cíl v Himalájích. Nezajišt?nou cestu na vrchol b?žeckého muzea ohodnocenou stupn?m 5+ komentoval takto: „Nejde to.“ 

V pat?e jsou p?itom umíst?ny fotografie a medaile všech, kte?í s b?háním sekli, i sv?tových šampión?. Unikátní výkon v b?hu pod vodou bez kyslíkové masky je dokonce zdokumentován videem. Na šotu dlouhém 615 minut mohou p?íchozí spat?it unikátní záb?ry poklidné hladiny Orlické p?ehrady, z?e?ené jen ob?asným p?eletem holuba. 

P?ed vchodem do muzea stojí vycpaná socha M. Roz?ilila, stále-b?žící legendy, která ob?hla po rovníku Zemi i M?síc a plánuje nap?esrok ob?h Venuše po popelníku. 

K muzeu naleznete cestu celkem snadno. Sta?í, když zapojíte své ?ichové receptory, protože v muzeu jsou vystaveny, krom? již výše popsaných exponát?, i všechny maratonky, v nichž naši slavní b?že?tí hrdinové zab?hli své neuv??itelné sv?tové rekordy. V n?kterých dokonce ješt? stojí i ponožky, které m?li borci tehdy na nohou. 

Návšt?vu muzea proto doporu?ujeme absolvovat v dopoledních hodinách. Možná sice neuvidíte vše, co muzeum nabízí, rozhodn? však ušet?ite ten den za ob?d.