Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

ČPP Běh Lužánkami 2009: Výsostné postavení mezi brněnskými běhy

ČPP Běh Lužánkami 2009: Výsostné postavení mezi brněnskými běhy
foto: archív Běhu Lužánkami

behy.cz | 27.03.2009 | přečteno: 10707×

Již po čtyřiašedesáté se v sobotu postaví pole běžců na startovní čáru ČPP Běhu Lužánkami 2009. K účasti v závodě, v němž poměří své síly kvalitní mezinárodní konkurence, zvou dvě výrazné postavy jeho minulosti a současnosti. Pětinásobný vítěz a zároveň garant letošního ročníku, Jaroslav Kocourek a prezident pořádajícího oddílu AC TRACK & FIELD BRNO a ředitel závodu, Karel Walter.

Jaroslav Kocourek kraloval závodu v sedmdesátých letech. B?hání tehdy v?noval veškerý volný ?as. Závodu se zú?astnil celkem desetkrát. Poprvé jako dorostenec v roce 1967, naposledy v roce 1980. P?tkrát odjížd?l jako vít?z. Ze svých b?žeckých výkon? si nejvíce cení ?asu 2:15:16, kterého dosáhl p?i maratonu v roce 1977 a jímž by mimochodem atakoval tvrdý kvalifika?ní limit ?eského atletického svazu pro lo?ské OH v Pekingu (2:15:00). Mezi jeho další skv?lé výkony pat?í 925 km ub?hnutých p?i šestidenním b?hu v roce 1999. „A v?erejších 10 km v lese, ?trnáct dní po operaci kolene,“ dodává dnes šedesátiletý ob?an Babic nad Svitavou, jemuž v sou?asnosti d?lá radost práce na zahrádce a zajímavé ?tení.

V 70. letech jste se stal p?tinásobným vít?zem B?hu Lužánkami. Kterého z t?ch p?ti vít?zství si ceníte nejvíce a které bylo nejvíce vyd?ené?

V?tšinou z?stanou v pam?ti porážky, takže mám dodnes v pam?ti drtivý finiš Milana Kalába, kterým m? p?espurtoval v roce 1975. Nejvíce si asi cením prvního vít?zství v roce 1971, kdy jsem porazil Mirka J?zu, který byl do té doby mým b?žeckým vzorem.

V sou?asné dob? se ?íká, že tehdy byla konkurence všeobecn? mnohem vyšší. Vnímáte to stejn??

To nedovedu posoudit, já jsem se za posledních 10 let zú?astnil jenom loni, ale to jsem m?l na starosti zpracování výsledk? na po?íta?i, takže jsem nem?l možnost sledovat vlastní závod. Ale konkurence se zdála být docela kvalitní. M?j jmenovec Milan, který má osobní rekord na 5km (kolem 14:25) podobný mému, skon?il druhý a také za ním dob?hlo pár kvalitních borc?. V 70. a 80. letech chyb?la v?tšinou ta masa rekrea?ních b?žc? s osobáky na 5km p?es 20 minut. V?tšina startujících byli b?žci s výkonností pod 16:30 na 5km a vít?zové b?hali za 14:30 a lépe.

?ím vás tento závod, jako mnohonásobného ú?astníka, upoutal? ?ím je
jedine?ný?

Pro m? býval jedine?ný p?edevším tím, že býval pro brn?nské b?žce kvalifikací na kv?tnové b?hy v Lublani a Záh?ebu, takže se vždy sešla celá brn?nská špi?ka. V sou?asné dob? v Brn? a okolí je velká konkurence dalších b?h?, ale B?h Lužánkami má mezi nimi výsostné postavení už jenom z d?vodu své historie. V ?estné listin? vít?z? jsem napo?ítal celkem 16 reprezentant? po?ínaje Šalém, Zhá?alem ?i Brlicou a kon?e Danem Orálkem. Dále vlastní tra? v Lužáneckém parku v t?sném sousedství st?edu m?sta a v neposlední ?ad? i zájem médií.

Jakého nejlepšího ?asu jste v závod? dosáhl?
To si již nepamatuji, ale tenkrát jsme b?hali mén? než v sou?asnosti, bývalo to 6,4 km.


 

Organiza?nímu týmu závodu „šéfuje“ Karel Walter, atletický trenér. Dopl?uje informace k letošnímu ro?níku.

Došlo b?hem let k n?jakým zm?nám v organizaci závodu? Jak se m?nila tra? a st?ídaly po?adatelské týmy?

V pr?b?hu desetiletí se m?nil povrch i délka trati. Jak Jarda zmínil, ješt? p?ed t?iceti lety se b?haly ?ty?i mílové okruhy, dnes jich je p?t, všechny po obvodu parku. Navíc Lužánky prošly v devadesátých letech rekonstrukcí a zm?nil se tím profil výb?hu od Ponávky nahoru k cílové rovince. Použití treter na asfaltovém koberci je dnes již nemožné, charakter p?espolního b?hu zmizel. Co nezmizelo, to je lužánecká atmosféra. Zásluhu na tom, že tradice b?hu se dochovala, mají p?edevším atleti ze Zbrojovky Brno. B?h organizovali tém?? ?ty?i desítky let.  Sou?asným po?adatelem je klub AC TRACK&FIELD Brno, jehož zázemí se nalézá na Stadionu za Lužánkami. Bývalé centrum brn?nské atletiky dnes zeje prázdnotou, atletický i fotbalový stadion jsou v katastrofálním stavu. Ve své dob? zde b?hávali takoví velikáni jako Emil Zátopek ?i Josef Odložil. Na p?ípravách však participují i další brn?nští atleti, p?edevším ze Žabin a Morendy.

Na co byste nalákal p?ípadné ú?astníky letošního ro?níku?

Závody za?ínají v 9:30hod, start elitní kategorie je naplánován na 11:45 hod a je opravdu na co se t?šit. Pro letošní ro?ník je domluvena ú?ast polských, slovenských a snad i rakouských vytrvalc?. Zajímavé proto bude srovnání výkonnosti zahrani?ních a ?eských b?žc?. Start mimo jiné p?islíbili Filip Ospalý, mistr Evropy v triatlonu, Artur Blaszinski ?i Bogdan Dziuba z Polska. Hlavní závod muž? vytrvalc? bude odstartován spole?n? s muži veterány stejn? jako v minulých ro?nících. V??ím, že v hojném po?tu. Kvalitní ú?ast v kategorii muž? míla?? i kategorii žen byla v lo?ském roce velice p?íjemným p?ekvapením. V pr?b?hu dopoledne bude sout?žit celkem 18 v?kových kategorií. Novinkou bude zajišt?ní automatického m??ení ?as? pomocí technologie ChampionChip, což ur?it? ocení p?ímí ú?astníci závodu i diváci.

Závod se koná ve stejný den jako Pražský PIM p?lmaraton. Neobáváte se
termínové kolize?

Termínové kolize se p?íliš neobávám, p?ece jenom se jedná o jinou distanci a hlavn? jinou kategorii b?žc?. Navíc p?i tolika dalších b?žeckých závodech v Brn? a okolí byl prostor pro výb?r p?íhodn?jšího termínu limitován. Klasický b?eznový termín Lužánek bude zachován i do budoucna.

D?kuji za rozhovor a ob?ma p?eji hladký pr?b?h závodu a všem zú?astn?ným p?kné zážitky.


Web závodu

Údaje k závodu v termínovce

Plakát ?PP B?hu Lužánkami 2009

Informa?ní leták k závodu

Komentáře (Celkem 4)

Nalezené položky: 5 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Celkem 2369 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:51:02 (2009)

keane1980 muž 19.03.2009 19:09:33

Hmmm, to vypadá na dost profi závod. Nic pro moje šnečí tempo:-( Škoda.

avatar

Karlos muž 19.03.2009 22:09:45

Elitní borci startují v hlavním lužáneckým závodě na 8000m dohromady s výkonnostně slabšími již několik let. Je to závod jako každý jiný. Prvních deset borců pravděpodobně bude trochu rychlejších, to však neznamená, že by to ostatním vytrvalcům dělalo nějaký problém. Naopak, vzhledem k pěti mílovým okruhům dochází k přehlednému rozvrstvení startovního pole a každý ví, jak na tom je. Pro diváky je to zážitek…

avatar

Celkem 2369 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:51:02 (2009)

keane1980 muž 19.03.2009 22:32:03

>> Karlos, 19. 3. 2009 22:09:45

Já ten příspěvek napsal poté, co jsem se podíval na loňské výsledky;-)

avatar

Brno

slajstom muž 02.04.2009 14:59:00

Několik fotek ze závodu:

http://slajstom.rajce.idnes.cz/…h_Luzankami/

a také z jiného pohledu:

 http://photoart.czweb.org/luzanky2009/

administrator 03.04.2010 13:32:49

Již po čtyřiašedesáté se v sobotu postaví pole běžců na startovní čáru ČPP Běhu Lužánkami 2009. K účasti v závodě, v němž poměří své síly kvalitní mezinárodní konkurence, zvou dvě výrazné postavy jeho minulosti a současnosti. Pětinásobný vítěz a zároveň garant letošního ročníku, Jaroslav Kocourek a prezident pořádajícího oddílu AC TRACK & FIELD BRNO a ředitel závodu, Karel Walter.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 5 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.