Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běh Lužánkami: Brněnská jarní klasika

Běh Lužánkami: Brněnská jarní klasika
foto: archív Běhu Lužánkami

Jiří Šmiták | 20.03.2010 | přečteno: 7124×

Pokud rádi závodíte na kratších vytrvalostních tratích a máte poslední březnovou sobotu volno, rozhodně zavítejte do brněnského parku Lužánky. Atletický klub AC TRACK & FIELD BRNO tam pořádá jubilejní už 65. ročník Běhu Lužánkami. Brněnští běžci jím každoročně zahajují vstup do jarní sezóny. ZÁVOD STARTUJE V SOBOTU 27. BŘEZNA

Závod, který se po celou dobu své 65leté existence koná až na minimální zm?ny na stejném okruhu v nejstarším a nejv?tším brn?nském m?stském parku, má zachováno i své tradi?ní místo startu a cíle. Jen délka hlavního závodu se b?hem doby zm?nila z po?áte?ních 4890 metr? na sou?asných 8000 metr?.

V prvním b?hu letošního ro?níku se v sobotu 27. b?ezna v 9:30 nejd?íve p?edstaví ti nejmladší, benjamínci, kte?í absolvují tra? dlouhou 200 metr?. Po nich p?ijdou na ?adu další d?tské kategorie. V 10:15 bude provedeno oficiální zahájení závodu, v 11:00 vyb?hnou muži míla?i spolu s dorostenci na tra? dlouhou 3200 metr? a o dvacet minut pozd?ji pak ?eká stejná vzdálenost na dorostenky a ženy. Hlavní závod muž? a veterán? na 8000 metr? bude odstartován v 11:45 h.

B?h Lužánkami zažíval nejv?tší slávu v šedesátých až osmdesátých letech minulého století, kdy se ho pravideln? zú?ast?ovali nejlepší ?eští míla?i a vytrvalci, a tak po zásluze pat?il k prestižním b?h?m mimo dráhu. V poslední dob? se tento závod op?t vrací na výsluní, které si zaslouží.

?editel závodu Karel Walter dodává: „V minulých ro?nících se nám poda?ilo zajistit ú?ast kvalitních borc?. V roce 2007 vyhrál Polák Jakub Burghardt a na ?tvrtém míst? tehdy dob?hl Róbert Štefko, asi nejv?tší hv?zda závodu. Burghardt zvít?zil i v následujícím roce, kdy vytvo?il tra?ový rekord 23:03. Tento ?as nep?ekonal ani 20letý etiopský vytrvalec Feyissa Mosissa, který loni prob?hl vít?zn? cílem p?ed svým krajanem Ashenafi Erkolem. Kvalitn? obsazené pole vytrvalc? o?ekáváme i letos.“

Tento populární závod se poprvé konal v roce 1946. P?i jeho p?íprav? se tehdy v brn?nském tisku psalo:„Zájem brn?nské atletiky je soust?ed?n k zahájení jarní sezóny, které bude 17. b?ezna v 10 hodin dopoledne b?hem z r?zných konc? Brna s cílem v Lužánkách. Zú?astní se ho dosp?lí, vojsko v lehké polní výzbroji, ženy, starší dorost a skauti. Po skon?ení tohoto b?hu bude v Lužánkách uskute?n?n vlastní závod, jeho po?adatelem je Sokol Brno I.“ V n?m pak vytrvalci absolvovali na okruhu 1630 metr? dlouhém t?i kola. Prvenství si vybojoval favorizovaný 29letý Tomáš Šalé z po?ádající t?lovýchovné jednoty, v té dob? velmi výrazná b?žecká osobnost st?edních tratí. V p?edvále?ném období 5× reprezentoval v mezistátních atletických utkáních, byl osminásobným mistrem republiky na tratích 800–1500 metr? a držitelem n?kolika ?eských rekord?.

O pár m?síc? pozd?ji po svém vít?zství v Lužánkách startoval i na mistrovství Evropy. Druhé místo v lužánecké premié?e obsadil po tuhém boji Jind?ich Roudný ze Zlína, který byl ve v?ku 22 let na po?átku své pozd?ji velmi úsp?šné b?žecké kariéry. Ta vyvrcholila ziskem zlaté medaile na mistrovství Evropy na 3000 m p?ekážek v roce 1950 a ú?astí na olympijských hrách v Helsinkách.

První ro?ník B?hu Lužánkami skon?il velkým úsp?chem a to bylo podn?tem k tomu, aby se v dalších letech konal pravideln?. Ve své dlouhodobé historii se stal po t?ebí?ském B?hu Lorenzovými sady druhým nejstarším na Morav?.

Na ?estné listin? vít?z? hlavního závodu je uvedeno celkem 37 jmen. Nejúsp?šn?ji si vedl Jaroslav Kocourek, který si v letech 1971–1979 odnesl celkem p?t prvenství. ?ty?i vít?zství vybojoval Lud?k Hudák (1992–2000), t?ikrát nenašli p?emožitele Jaroslav Slaví?ek, Miroslav Jurek, Miroslav J?za, Antonín Kopecký, Miroslav Zoubek, Ji?í Florián a také Daniel Orálek. A není jist? bez zajímavosti, že tento posledn? jmenovaný vytrvalec pomyslnou palmu vít?zství získal v letech 1991, 2005 a 2006, takže v rozp?tí doslova neuv??itelných 15 let!


 

WEB ZÁVODU

ÚDAJE K ZÁVODU V TERMÍNOVCE

PLAKÁT ZÁVODU

Komentáře (Celkem 0)

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední

jsmit 08.04.2010 02:44:46

Pokud rádi závodíte na kratších vytrvalostních tratích a máte poslední březnovou sobotu volno, rozhodně zavítejte do brněnského parku Lužánky. Atletický klub AC TRACK & FIELD BRNO tam pořádá jubilejní už 65. ročník Běhu Lužánkami. Brněnští běžci jím každoročně zahajují vstup do jarní sezóny. ZÁVOD STARTUJE V SOBOTU 27. BŘEZNA


Odkaz na článek
Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.