Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

TEST: Jak se zorientovat v řadě Polar

Tomáš Rokos | 24.04.2007 | přečteno: 28366×

Přinášíme srovnání pěti sporttesterů firmy Polar. Vybrali jsme levnější modely řady F (Fitness) a RS (Running Sports – běžecké sporty). Proti nim pro porovnání postavíme těžký kalibr – špičkového trenéra RS800SD. V kostce se dá říci, že si vybere každý, ať už dělá jakýkoliv sport. Ale je třeba vybírat pečlivě.

Jednoduchost ovládání
Každý sporttester Polar se ovládá v podstat? stejn?. ?ty?i tla?ítka po obvodu mají stále stejný význam. Na levé stran? je to osv?tlení a tla?ítko zp?t. Na pravé stran? je to šipka nahoru a dol?, což umož?uje pohyb v jakémkoliv seznamu.

To celé je dopln?no jedním „magickým“ tla?ítkem. U ?ady RS je na ciferníku, u F je z boku.

Základní vybavení
Je p?íjemné, že každý dnes probíraný Polar má v základním vybavení to, co je opravdu pot?eba, takže to se ?ešit nemusí. Stopky, snímání tepu v režimu absolutních ?ísel, nebo relativn? v??i zadanému tepovému maximu a také na?ítání spálených kalorií.

Ke každému sporttesteru je hrudní sníma?, který bezdrátov? p?enáší nam??ený tep do hodinek kódovaným p?enosem, aby nedocházelo k rušení p?i tréninku ve skupince. Po skon?ení tréninku je možné se podívat na dosažený pr?m?r a maximum tepové frekvence a celkovou dobu a spálené kalorie.

Poj?me si tedy borce p?edstavit.  

  • Polar F6 (female – dámské provedení) – jednodušší fitness model v cen? 3.200 K?.
  • Polar F11 – výkon?jší fitness model s již docela velkou sadou vlastností, ten je za 4.500 K?.
  • Polar RS100 – Nejlevn?jší model b?žecké ?ady. Sporttester, který nep?ekvapí žádnou technickou vymožeností. V cen? 3.300 K?.
  • Polar RS200 – Tento sporttester už p?ináší základní b?žecké vlastnosti, k po?ízení za 4.100 K?.

Tak jak leží vedle sebe, si je proklepneme z b?žeckého hlediska.

Hrudní pás
To je prost? základ každého sporttesteru. Nesmí tla?it, svírat, nesmí se p?i b?hu svévoln? pohybovat. Levn?jší modely (F6 a RS100) mají plastový sníma? s intergrovaným vysíla?em a dražší modely (F11 a RS200) mají již WearLink.

Plastový sníma? ur?itým zp?sobem p?edpokládá lidské proporce a zrovna p?i b?hu, kdy se horní ?ást t?la kroutí, dochází zvlášt? p?i vyšších tempech k odlepování kontakt? od t?la a k ur?itým chybám. Rozhodn? to není velký problém, ale prost? má na sob? b?žec kus ohnutého plastu, který se posouvá a s b?žcem tolik nesplyne.

Na druhou stranu WearLink je celotextilní pás s malým vysíla?em. Hrudní kontakty jsou p?ímo v textilním pásu, takže ani p?i stre?inku nedochází ke ztrát? kontaktu s t?lem. Další výhodou WearLinku je možnost uživatelské vým?ny baterie. Z tohoto pohledu jednozna?n? WearLink.

Pam??
RS100 má pam?? pouze na poslední trénink. Jestliže si tedy vedete deník, je nutné si zapisovat každý trénink, protože další trénink ten p?echozí p?epíše. Ostatní sporttestery mají pam?? na n?kolik záznam?, a to na 12–16, což i p?i tréninku, kdy se b?há šestkrát týdn?, umož?uje na dva týdny odjet na dovolenou nebo služební cestu bez nutnosti se o data starat.

Stahování dat do po?íta?e
Všechny sporttestery až na RS100 mají SonicLink. To je technologie, kdy se sporttester p?iloží k mikrofonu a jeho bzu?ení p?enese nam??ená tréninková data do internetového portálu polarpersonal­trainer.com, o kterém jsme se už na Behej.com bavili. Žádný sporttester neumož?uje nahrání n??eho jako tréninkový plán z po?íta?e.

Komentá? autorizovaného prodejce PolarShop.cz: Toto je možné u modelu RS400 a RS800, kdy po p?enosu plánu a p?edem nastavených parametr? tréninku p?ibudou v menu hodinek další 2 položky.

Ovládání p?i b?hu
Tato vlastnost je velkým p?ekvapením. Testování probíhalo koncem února, kdy i p?es mírnou zimu je nutné mít n?kolik vrstev, a v?tšinou i rukavice. Naprosto propadly sporttestery ?ady RS, jejichž vytr?ená tla?ítka do stran bylo lehké p?i b?hu ma?kat necht?n?.

Ješt? navíc na levé stran? je ukon?ovací tla?ítko, takže se n?kolikrát stalo, že po dob?hu se zjistí, že je zaznamenáno jen prvních dvacet minut b?hu, než se bunda narolovala a zmá?kla, že už je po tréninku. Z tohoto pohledu je paradoxn? lepší ?ada fitness, kde by se dalo o?ekávat velmi malé oble?ení ve fitku a ?ada RS má problémy s v?tším oble?ením, i když zase bežec se oble?e a hurá ven po?así nepo?así.

Komentá? autorizovaného prodejce PolarShop.cz: je dobré použít zámek tla?ítek, u RS200 aktivovaný ru?n? nebo automaticky, u RS100 ru?n?.

Informace p?i b?hu
Pokud sporttester nepoužíváme jen na to, aby nám posbíral data z b?hu, které pak zhodnotíme, ale chceme si tím ?ídit trénink, musíme se nau?it ten krátký pohled na hodinky. Desetina vte?iny, opravdový okamžik. Letmý pohled na záp?stí, zrovna když ruka je vep?edu. Pak a? si to klidn? mozek žvýká dalších pár vte?in. Z tohoto pohledu je naprosto ideální tak zvané analogové pojetí informací.

Místo ?ísla ru?i?ka na p?edem ur?ené stupnici. Záleží na tom, jestli ta kuli?ka na ?árce je na pravé stran? nebo levé, jestli b?žím spíš na horní hranici nebo spodní hranici p?edur?ené zóny. Snažit se p?i výb?hu do kopce rozluštit, jestli digitální display ?íká 80, 88, nebo 98 je vážn? skoro nereálné, ale zjistit, že kuli?ka je skoro už na konci zóny, ?íká vše.

Tréninkový plán
Jednu v?c stojí ješt? za vypíchnutí, a tou je možnost si na F11 vytvo?it takový ur?itý tréninkový plán. Žádný b?žecký program, ale využití jednotlivých tepových zón. I to ale pom?že se nep?epínat a dodržovat obecná pravidla tréninkové zát?že. Vše je krásn? graficky zobrazeno a tak zase sta?í ten letmý pohled, jakže na tom dneska jsme.

B?žecký sporttester
Model RS100 propadl ve v?tšin? test?, a tak vzniká otázka, pro? je tento sporttester bez po?ádné pam?ti a komunikace s po?íta?em ozna?en jako b?žecký. Jediné, co má a sporttestery ?ady fitness nemají, jsou mezi?asy. ?ada RS má možnost b?hem každého m??ení uložit až 99 mezi?as?.

U každého uloží samoz?ejm? ?as a pr?m?rné a maximální hodnoty tepu. Je tedy možné na okruku zjiš?ovat dodržování intervalového tréninku, nebo stoupající náro?nost stejné trasy po ur?ité dob?.

Komentá? autorizovaného prodejce PolarShop.cz: Jde o základní model, který tvo?í p?echodnici mezi Fitness a Running sérií. U RS100 najdeme Fitness funkci m??ení podílu tuk? v % ze spot?ebované energie – tato funkce je jen u modelu RS100 v segmentu Running. Proti Fitness segmentu má stopky s mezi?asy, což bylo zmín?no v ?lánku. Dále proti fitness disponuje ?asova?i, které lze použít jako akustický signál pro intervalový trénink nebo jiné zvukové upomínání b?hem tréninku. Ve stejné cenové relaci ve srovnání s Polar F6 je handicapem pam?? na jeden záznam.

Model RS200 lze zase velmi jednoduše rozší?it o velmi zajímavé b?žecké vlastnosti, jakými jsou rychlost, nab?haná vzdálenost anebo automatický mezi?as každý ub?hnutý kilometr. Sta?í jen dokoupit nožní sníma?. Jedná se tedy o ur?itou rozloženou investici.

Zhodnocení
?ada fitness je rozhodn? velmi dob?e vybavena a pokud berete b?h jako jednu ze sou?ástí svého aktivního života, který obsahuje i aerobic nebo spinning, nejde šlápnout vedle. Budete mít p?ehled nad svou kondicí a bude jedno, jestli jste zrovna b?želi, jeli na kole nebo cvi?ili ve fitku. Samoz?ejm? je lepší zainvestovat do modelu F11, a to hlavn? pro kvalitn?jší hrudní sníma?.

Jestliže jste vyhran?ní b?žci (b?žkyn?), jednozna?n? dejte p?ednost modelu RS200, jeho ovládání a funkce jsou spíše naklon?ny b?žc?m, a navíc možnost dokoupit si nožní sníma? a získat více ze svého sporttesteru, bez nutnosti investovat i do n?j a taky u?ení se nového za?ízení je velmi lákavá.

Za?áte?ník pot?ebuje kvalitního tréninkového partnera

Nechcete si pamatovat tréninkový plán: 3 km voln?; 5×100 m; 4×2000 m (pauza 3´); 2 km voln?? Chcete zjistit, jaký reálný ?as m?žete o?ekávat na maratonu? Vhodný sporttester pro za?áte?níky nemusí být ten nejlevn?jší, co skoro nic neumí. Možná práv? naopak je pot?eba mít spolehlivého partnera, který vás povede.

To vše, a navíc nespo?et dalších funkcí, nabízí špi?ka od Polaru, sporttester s ozna?ením RS800SD. Umí skoro vše, na co si vzpomenete. A pokud se rozpo?ítá cena za jednu jeho vlastnost, tak rozhodn? vyjde levn?ji, než každý rok stoupat o stupínek výše. Myslíte-li to s b?háním vážn? a chcete-li si dát n?jaký ten závod a v?d?t vše o svém stylu, nem?žete šlápnout vedle.

Možnost klidného plánování o víkendu v pohodlí u po?íta?e, a to i na n?kolik týdn? dop?edu. Jeho dostate?ná pam?? vás nechá odjet i na delší dovolenou bez nutnosti pr?b?žného stahování dat.

Výsledek testu
Jak už bylo ?e?eno ve zhodnocení, Polar p?idává vlastnosti sporttester?m pomalu a s rozvahou, ale cena neroste nijak závratn?. Platí se za zna?ku a stabilitu ovládání, uživatelskou podporu a jiné vymoženosti. Rozhodn? se vyplatí investovat, než to zkoušet. Na zkoušení jsou jiné zna?ky.


Výrobky pro testování zap?j?ila firma PolarShop.