Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Pečky: zmaří vítr šance na osobní rekordy?

Ivo Domanský | 09.03.2007 | přečteno: 7555×

Pohár Behej.com nabral hned z počátku vysoké tempo a již se blíží jeho čtvrtý díl: sobotní Pečecká desítka (Memoriál Jardy Kvačka). Přiláká rychlá trať rekordní množství závodníků a zopakuje se tlačenice při registracích z Kbel? Letošní 28. ročník má při tradiční účasti domácí špičky opět šanci zaujmout pozornost. Kvůli velkému zájmu o start pořadatelé vyzývají k časnému příjezdu všech závodníků!

Loni se v budov? Základní um?lecké školy prezentovalo v?etn? d?tí 246 závodník? (176 v hlavním závod?) a lze o?ekávat, že letos bude tento po?et p?ekonán vzhledem letošnímu výraznému nár?stu zájmu o domácí b?hy. Svou roli by mohly sehrát i d?tské b?hy, které mohou p?ilákat b?žecké rodiny. 

„K dnešku (?tvrtek ve?er) máme 100 p?ihlášených, loni jsme skon?ili na 42 p?edem p?ihlášených. Dnes se nám rovn?ž p?ihlásila mužská reprezentace orienta?ního b?hu a p?islíbila ??ast. Tra? je v perfektním stavu,“ uvedl hlavní po?adatel Petr Lhota. Tomu d?lá velký zájem o start vrásky na ?ele, protože na rozdíl od Kbel nebude k dispozici m??ení ?as? pomocí ?ip?.

Od 8:30 hodin b?hají po parkových cestách mládežnické kategorie, dosp?lí vybíhají v 11:00 na svoji tradi?ní obrátkovou a zcela rovinatou tra?. Organizáto?i jist? po kbelských zkušenostech z minulé soboty po?etn? posílí prezentaci a náležit? ji p?edem zaškolí.

Muži mají p?ipraveno p?t kategorií (nejstarší pro závodníky nad 70 let), ženy t?i kategorie (nejstarší nad 45 let). Krom? v?cných cen vyplatí po?adatelé a partne?i na finan?ních odm?nách celkem 20 000 K?.

„Jde o silni?ní obrátkový závod, takže není kde zabloudit. Úsilí b?žc? o dobrý ?as ?asto zhatí silný protivítr vanoucí v druhé ?ásti závodu proti nim. Pokud ale po?así ukáže svou p?ízniv?jší tvá?, jde o tra?, na níž si m?že každý zab?hnout opravdu dobrý výkon,“ ?íká o tomto závodu Miloš Škorpil.

„V?tšina b?žc?, kte?í týden p?ed tím b?želi Kbelskou desítku, si zde také opravdu dobrý výkon vytvo?í. Jejich t?lo už je p?ipravené na závod a závodníci jsou psychicky zklidn?ni, respektive jejich energie nahromad?ná b?hem zimního tréninku už je po Kbelích trochu utlumená, a tak b?ží od startu rozumn?ji, a tím si vytvá?ejí p?edpoklad pro lepší výkon.“

M?sto v Polabí má s Prahou i Kolínem výborné vlakové spojení. Doporu?ujeme spoje odjížd?jící z Prahy – Masarykova nádraží v 7:07 hodin (ti, kdo máte b?huchtivé potomky) a v 8:07 hodin, na spoj odjížd?jící v 9:07 hodin rad?ji zapome?te.

Pohlédn?me nyní do historie závodu. Když už svazáci p?ed rokem 1989 vid?li, že s politikou mezi mládeží nepochodí, za?ali se ti rozumn?jší orientovat na volný ?as a p?edevším na sportovní aktivity. Málokdo si dnes uv?domí, že t?eba triatlon u nás tehdy dostal zelenou jen díky pochopení n?kterých funkcioná?? SSM, když s ním konzervativní ?STV necht?l mít nic spole?ného. 

Mezi tyto osvícené mládežníky pat?ili i ?lenové SSM v tehdejších Závodech pr?myslové automatizace v Pe?kách, kte?í za?ali organizovat nejd?íve místní, pozd?ji však už okresní a krajský b?h.

P?vodn? b?hali dosp?lí jen t?i kilometry v parku za Lidovou školou um?ní (kde je dodnes závodní zázemí a prezentace), od roku 1981 pak závod prodloužili na dnešních deset kilometr?.

Tehdy ovšem byla pr?m?rná ú?ast kolem šedesáti b?žc?, a tak šikovní rozhod?í zvládli zachytit b?žce v cíli i na rekordn? krátkém, pouze osm set metr? dlouhém parkovém okruhu. Ideální to ovšem nebylo, a tak nastoupily r?zné experimenty s tratí, které v?tšinou nem?ly dlouhého trvání.

Zkouškou odolnosti hlavního organizátora Jaroslava Kva?ka byl p?elomový rok 1989. Bylo mu jasné, že dny „B?hu únorového vít?zství“ jsou se?teny. Ten první ro?ník po p?evratu táhl vlastn? sám s n?kolika nejv?rn?jšími, ale vytrval.

Stranou pozd?ji nez?stala ani m?stská radnice, závod se p?esunul do b?ezna, což bylo velké plus s ohledem na po?así, a v pr?behu 90. let se zm?nila i tra?, která vedla nejprve p?es Ratenice do Vrbové Lhoty a zp?t, pozd?ji provedli po?adatelé další a zatím poslední zm?nu, když obrátku p?esunuli do Cerhenic.

Bohužel, zakladatel závodu Jaroslav Kva?ek odešel po t?žké nemoci na podzim roku 2000 ve v?ku pouhých 51 let. To už ale Pe?ecká desítka nabírala rok od roku na síle a stala se významným závodem celostátní termínové listiny.

Hned v následujícím roce využil výborných pov?trnostních podmínek reprezentant Pavel Faschingbauer ke zlepšení tra?ového rekordu na vynikajících 29:26 a tento ?as je v rekordní listin? dodnes, stejn? jako ?as Jany Klimešové 34:50 z téhož roku.

Aktuální p?edpov?? po?así je však pom?rn? krutá: zataženo s p?ehá?kami, teplota kolem 5 stup?? Celsia, ale hlavn? vítr kolem 25 km/h. Ten umí zle potrápit závodníky ve druhé polovin? závodu.

Jubilejní 30. ro?ník bude veteránským mistrovstvím republiky v silni?ním b?hu s už dnes známým termínem 14. b?ezna 2009.

Ivo Domanský


Oficiální stránka po?adatele

Trasa závodu

Základní údaje o závodu z Termínovky

Oficiální propozice 

Fotografie z minulého ro?níku

Diskuze o závodu na fóru

Pravidla poháru Behej.com

Sponzoring Poháru Behej.com dosud p?islíbily tyto firmy:
Term (Mizuno), Estimdrinks, Asics
V jednání jsou:
adidas , Vavrys (Craft)
v p?ípad? zájmu zapojit se do sponzoringu nás kontaktujte na
behej@behej.com