Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Dva běžci pro jeden maraton: Mráz je nespálil

Dva běžci pro jeden maraton: Mráz je nespálil
foto: archív Marka Janů

Petr Kostovič | 26.02.2012 | přečteno: 9548×

Jan Hlavička a Marek Janů, dva kondiční běžci připravující se podle dvou různých tréninkových plánů na květnový Volkswagen Maraton Praha, jsou o další dva týdny blíže ke svému cíli. Daří se jim plnit tréninkové objemy podle plánu, nebo to někde drhne? PŘIPOJEN ODKAZ NA NOVÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN PAVLA NOVÁKA

Jan Hlavi?ka

Mám za sebou prvních 14 dní tréninku podle Pavla Nováka. Nedá se ?íci, že by mne zrovna šet?il. Ve?erní b?hání na trase Braník – Zbraslav stíhám spolu s prací v rychlém sledu, trochu s vyplazeným jazykem. Ale nau?il jsem se udržovat tempo podle tepové frekvence, i když na za?átku mi to v?tšinou lítá p?kn? nahoru dol?.

Nejh?? snáším dlouhé objemové tréninky na 16 a více kilometr? p?i relativn? nízké tepovce, tedy kolem 120–135 tep? za minutu. Takový b?h trvá dost dlouho a nez?ídka p?i n?m prochladnu, protože se prost? nem?žu zah?át po?ádným tempem.

No?ní b?h s ?elovkou má své kouzlo. P?idá-li se k n?mu ješt? husté sn?žení, zvané sedláci, a mínus 17 stup??, m?žete si být jisti, že na takový zážitek jen tak nezapomenete. A tak se ze mne na pár ve?er? stal polárník. Nepohoda dává nicmén? ?lov?ku jakési odhodlání. P?ekonat nep?íze? živl? a na vltavské náplavce zažít norský fjord ?lov?ka mentáln? dost posune k výkon?m. Lhostejno, že botky šmajdalky trochu kloužou a nos nebezpe?n? omrzá pod sebemenším poryvem v?tru. Objevil jsem zvláštní sortu tvrdošíjných no?ních klusal?, se kterými se zdravíme mazáckým pokynutím ruky. Nás prost? nic nezastaví. Také už mám pom?rn? slušný p?ehled o stavu drobné zv??e v pražské ?tvrti Mod?any. Bažanti, volavky a zajíci zv?dav? sledují každý m?j tréninkový skok.

Snažím se po zát?ži vždy relaxovat podle trenérova návodu, ale n?kdy ani to nepomáhá. Bolesti kolen jsou asi nejhorší. Pokouším se je ignorovat a každé ráno polykám kolagen. P?i dvousetme­trových rovinkách cítím ale poprvé skute?né zlepšení. Sílu v nohou, kterou jsem d?íve nem?l. Zrychlení i výdrž bez poklesu po celou dobu b?hu. Také druhé poloviny všech trénink? jsou daleko lepší, než po?áte?ní krize na druhém až pátém kilometru. ?eká m? ješt? hodn? práce, ale zatím mi optimismus nechybí.

Komentá? Pavla Nováka

Honza splnil všechny tréninky, které m?l v tréninkovém plánu, což sv?d?í o tom, že to bere vážn? a že má v?li se posunout. Bohužel ješt? jsme nedoladili vypl?ování tréninkového deníku, takže mi chybí výkony kvalit. Nevím, zda si umí dob?e rozložit síly, což by se ukázalo nap?íklad p?i tréninku opakovaných ost?ejších výb?h? kopc?. Také nevím, jak se vyvíjelo tempo ve stup?ovaném b?hu 13. února. Tyto tréninky budou hlavním ukazatelem, jak se vyvíjí forma a bude zajímavé a p?ínosné tyto kvalitn?jší tréninky v budoucnu porovnat.

Vypozoroval jsem z tréninkového deníku, že p?ed tréninkem kvalit se Honza nerozklusává a po nich nevyklusává. To považuji za vážnou chybu a budu se snažit p?esv?d?it ho, aby v tomto byl d?sledn?jší. Celkov? jsem s prvními dv?ma týdny spokojený.

V dalším tréninkovém období pokra?ujeme v tréninku obecné a tempové vytrvalosti (OV, TV), protože to je Honzova nejslabší stránka. Tréninky silové vytrvalosti (SIV) ho mají p?ipravit na pozd?jší zvládání záv?r? závod? a t?žších trénink?, protože, jak ?ekl Conconi, v záv?ru každého vytrvalostního výkonu rozhoduje hrubá síla.

Sám si dávám za úkol s Honzou promluvit o strav?. Sám o to projevil zájem a jsem tomu rád. Chci na n?j p?sobit, aby byl d?sledn?jší ve v?cech s tréninkem souvisejících, v rozcvi?ení a vycvi?ení + d?sledném vypl?ování tréninkového deníku.

Marek Jan?

Minulý týden za?al docela slibn?, po dvou týdnech jsem stihl pond?lní trénink. O to víc jsem se t?šil na úterní osmistovky. Po dlouhé dob? jsem je neb?žel po volném dni, ale po p?ti trénincích v ?ad?. Tedy tak, jak to pánové Hansonové vymysleli. A v?bec to nebylo špatné. Na našem školním oválu bylo asi p?t centimetr? ?erstvého sn?hu a kupodivu m? ani moc nebrzdil. Všech šest osmistovek se mi vešlo do rozmezí dvou sekund (3:11 – 3:12 min). To se mi docela líbilo.

Zbytek týdne už byl ale horší. Ve ?tvrtek ve?er n?co p?es 10 km po zledovat?lých chodnících kousek pod 5 minut/km, to ješt? šlo. Ale v pátek a v sobotu ani metr. Nachlazení, knedlík v krku, sedím doma. Beztak za to m?že to oteplení. Vlhká zima je horší než suchý mráz. Dokud mrzlo, byl klid. Abych se nenudil, m??il jsem si jen tak ze zv?davosti klidovou tepovou frekvenci. Nasadil jsem sníma? a šel spát. Ráno jsem se nesta?il divit, chvílemi to kleslo k 50, ale asi jsem m?l n?jaké divoké sny, protože tam párkrát bylo i kolem 90. Ale celkov? se zatím cítím dob?e, až na to nachlazení žádná velká únava.

Minulou ned?li byl na programu zatím nejdelší trénink. 19 km v pr?m?rném tempu 5:30/km st?ídav? po asfaltu, polních a lesních cestách, ob?as jen tak po lese s p?evýšením n?co p?es 200 m. I p?es desetistup?ový mráz a incident se zab?hlým psem to bylo p?íjemné odpolední prob?hnutí.

O víkendech si v?tšinou chvíli na b?hání najdu, ale p?es týden to bývá komplikovan?jší. Dost ?asto chodím b?hat pozd? ve?er nebo o p?estávkách mezi výukou. Bohužel pak musím v ?asové tísni omezit rozcvi?ení nebo vyklusání a protažení po tréninku. Rychle prob?hnu sprchou a b?žím do t?ídy. Studenti už m? mají prokouknutého a ani se už nevyptávají, pro? jsem tak uhnaný.

Trochu mi není jasné, jak „Amíci“ mysleli ?tvrte?ní tréninky v maratonském tempu. Mám pocit, že ze za?átku bude udržet tempo obtížn?jší než t?eba v dubnu, po t?ech m?sících tréninku. Že budu místo 10 km b?hat 16 km mi nep?ijde zas tak velký rozdíl. Taky vlastn? zatím po?ádn? nevím, jaké to cílové tempo vlastn? chci b?žet. Tak to d?lám tak, že na ?tvrtek plánuji spíše rovinat?jší trasu a snažím se o svižn?jší tempo.

Dosud mé tréninky v plánovaném tempu na maraton vypadaly takto: 10 km v tempu 5:18 (tma a vítr), 10 km v tempu 4:55 (mráz –5°C), 10 km v tempu 4:53 (-13°C), 10 km v tempu 4:37 (na sn?hu, –8°C), 10,5 km v tempu 4:54 (tma, náledí). Tak nevím, co si mám vybrat. Nejvíc by se mi líbilo t?ch 4:37. To je akorát na maraton za 3:15:00. T?eba to bez sn?hu a na lehko v trenkách p?jde.

Také jsem si znovu p?e?etl úvodní ?lánek o „Hansontréninku“, komentá?e Pavla Nováka, Ivo Domanského a p?ísp?vky na fóru. Když si potom prohlédnu týdenní sou?ty, mám z toho smíšené pocity. Vím, že bych p?i dostatku volného ?asu um?l nab?hat víc. Za druhé mi spadla brada, když jsem vid?l, jakou kilometráž naordinoval Pavel Novák Honzovi. Za t?etí jsem zv?davý, jestli Hansonové nekecají. P?emýšlím, jak velký vliv na výsledek budou mít vynechané tréninky a také dosti rozkolísané rychlosti v jednotlivých b?zích. V celkovém sou?tu bych m?l mít za sebou 36 tréninkových dávek. Kv?li pracovním povinnostem a nachlazení jsem jich vynechal dev?t, z ?asových d?vod? dalších p?t. Zatím je to 224 km. Není to nic moc, ale ?ekal jsem, že to bude ješt? horší.

Komentá? Iva Domanského

V první ?ad? p?eji, aby to nachlazení rychle odezn?lo. Pokud trvají velké mrazy, mají bacily „utrum“, a ozvou se, když se oteplí. Nejhorší jsou práv? tyto týdny, kdy teplota kolísá kolem nuly. Letos se nedostavila každým rokem obávaná únorová epidemie ch?ipky, možná se chystá ude?it na nás až na ja?e. Preventivn? je pot?eba do sebe dostávat f?ry vitamínu C v podob? ovoce a š?áv.

Co se týká tréninku, není nikdy tak zle, aby nemohlo být h??. Když už ses odhodlal k roli pokusného králíka v duchu hesla „mén? m?že být víc“, nezbývá než v tom pokra?ovat. Trénink v maratonském tempu, pokud bys byl minimalista, znamená vydržet co nejdéle tempo 4:55–5:00 min. na kilometr, což fináln? dává práv? t?ch 3:30 hod. To bys ale, soudím podle p?edchozích b?žeckých výsledk?, dokázal snadno i bez aplikace této metody. Jinými slovy, jde nám o víc. Odm?nou za tréninkové úsilí by m?lo být pom?rn? výrazné zlepšení osobního rekordu. Vydrží-li zdraví a v?le, ur?it? na to máš. Pokud jsi za nep?íznivých podmínek (mráz, tma, sníh, náledí) zab?hl uvedené výsledky, je všechno na dobré cest?. Za jarních teplot a na normálním povrchu je rozdíl v tempu p?i srovnatelném úsilí 10 sekund na kilometr i víc. P?vodní model Hanson?, mezi námi, asi taky sotva po?ítal s mrazem pod 10 stup??.

Chválím t? za p?esný odhad tempa p?i tréninku kvality, znát své optimální tempo, to je pro úsp?šný maraton nezbytný p?edpoklad. Mimochodem, p?lky za 3:11–3:12 odpovídají kilometr?m t?sn? pod 4 minuty, na únor dobré, ale ješt? d?ležit?jší je v?d?t, že m?žu dál zrychlovat, kdyby na to p?išlo.

Takže opakuji: jsi na dobré cest? a te? si jen pohlídej zdraví?ko, a? slouží.

P?tat?icetiletý kardiochirug Jan Hlavi?ka se p?ipravuje na ?as 3:15:00 podle trénink? psaných speciáln? pro n?j Pavlem Novákem, jihlavským vytrvalcem a trenérem provozujícím Maratonskou školu.

Stejn? mladý Marek Jan? k p?íprav? na ?as 3:30:00 (a snad i lepší, jak sám ?íká) využívá univerzálního tréninkového plánu sestaveného pro maraton bratry Hansonovými z USA a konzultací zkušeného Iva Domanského.


TRÉNINKOVÝ PLÁN PAVLA NOVÁKA PRO JANA HLAVI?KU

TRÉNINKOVÝ DENÍK MARKA JAN?

Anketa

Který z běžců má podle vás větší šanci pro dosažení svého maratonského cíle?

 
31 hl.
 
41 hl.
Celkem hlasovalo 230 uživatelů.

Komentáře (Celkem 30)

Nalezené položky: 31 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední

PetrK muž 25.01.2012 11:48:10

Marek Janů a Jan Hlavička jsou kondiční běžci trénují podle dvou různých tréninkových plánů na maraton. Startujeme seriál článků, během něhož je budeme po dobu tří měsíců sledovat na cestě za společným cílem, jímž je květnový Volkswagen Maraton Praha 2012. Komu se povede lépe? Uspějí oba?
Odkaz na článek

avatar

Brno

Celkem 22207 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:30 (2011)
půlmaraton: 1:23:40 (2007)
maraton: 2:55:30 (2011)

milan muž 26.01.2012 07:49:21

Z článku: „Je pro dosažení času na úrovni 3:15:00 – 3:30:00 nutný trénink šitý na míru, nebo stačí zkušenému běžci univerzální tréninkový plán na celé období maratonské přípravy?“

Na dosažení těchto maratonských časů není potřeba žádný tréninkový plán, natož šitý na míru. Oba dva borci mají dostatečně rychlé desítky a půlmaratony na to, aby pouhým zvýšením naběhaných kilometrů, bez problémů a s jistotou dosáhli plánovaných výkonů.

Stanovené cíle jsou málo ambiciózní a to je škoda. Mě osobně přijde zajímavější sledovat vývoj výkonnosti běžců a běžkyň nejen ze svého nejbližšího okolí, kteří si laťku položili mnohem výš a jejichž cesta je mnohem složitější.

Přál bych oběma zúčastněným běžcům (při dlouhodobém dodržení rozdílných principů) výraznější posunutí maximálních výkonů.

avatar

Praha

Celkem 6176,6 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:15 (2009)
půlmaraton: 1:34:00 (2005)
maraton: 3:23:32 (2006)

Radek Narovec muž 26.01.2012 08:24:40

>> milan, 26. 01. 2012 07:49:21

Nesleduj, jdi sam prikladem.

avatar

Brno

Celkem 19689 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:34:24 (2014)
půlmaraton: 1:17:52 (2016)

mulisak muž 26.01.2012 08:36:18

>> Radek Narovec, 26. 01. 2012 08:24:40

Snad jste tentokrát vybrali někoho lepšího než blondýnku Gabrielu, kterou jsme sledovali loni – jak převážně neběhá a nakonec se po ní úplně slehla zem. Souhlasím s Milanem, že cíle, který si dali, jsou alibistický. Už pár let běhají, mají dobrý desítky a půlmaratóny, jsou mladí, měli by se připravovat na čas pod 3 hodiny.

Motto: KISS (Keep it simple, stupid) in both running and programming
avatar

Brno

Celkem 80953,24 km
Minulý měsíc 526 km
10 km: 0:37:39 (2014)
půlmaraton: 1:22:19 (2014)
maraton: 2:54:22 (2014)

Petr Kaňovský muž 26.01.2012 08:47:37

>> Radek Narovec, 26. 01. 2012 08:24:40

Myslím, že Milanovy výkony jsou příkladem toho, o čem sám píše – bez specializovaných tréninků běhá ve svém věku maratony pod 3h, a to je úžasné!

V každém případě i ze své zkušenosti usuzuji, že na čas mezi 3:15–3:30 trénink šitý na míru není vesměs nutný.

Motto: Jestliže poběžíš, neklopýtneš. :-)
avatar

Brno

Celkem 22207 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:30 (2011)
půlmaraton: 1:23:40 (2007)
maraton: 2:55:30 (2011)

milan muž 26.01.2012 08:55:33

>> Radek Narovec, 26. 01. 2012 08:24:40

„Nesleduj“

Tento vzkaz platí obecně čtenářům, těm kteří vyjádří svůj názor, nebo je osobního charakteru?

„jdi sam prikladem“

Zde na foru jsou vlákna podobného charakteru, např. Trénink na jesenný maraton (Mato 2007), kde jsme deklarovali své cíle s několikaměsíčním předstihem. Každý týden jsme předkládali report se stručnou osobní charakteristikou. Všichni jsme měli ambice na výrazné zlepšení OR, každý měl svůj osobitý přístup a většina byla v naplnění cíle úspěšná.

Našla by se i jiná vlákna (Zlepšení na 5 a 10 km, atd), není jen maraton.

avatar

Celkem 41464 km
Minulý měsíc 250 km
10 km: 0:38:40 (2013)
půlmaraton: 1:29:15 (2013)
maraton: 3:14:04 (2014)

honzat muž 26.01.2012 11:11:37

Jeden z těchto běžců, Jan Hlavička, má každopádně literární talent – svoje zážitky z prvního maratonu popsal velmi pěkně a vtipně (viz odkaz). Takže když už nic jiného, těšme se na prima počtení… :-)

http://www.bezeckysvet.cz/…myslenka/132

avatar

Eymir Gölü

Celkem 3486 km
Minulý měsíc 0 km

Skritek Hugo žena 26.01.2012 14:27:03

>> milan, 26. 01. 2012 07:49:21

Plne s Tebou souhlasim. Na vykon 3:15 – 3:30 nemusi zvlaste muz pod 40let mit specializovany trenink. T5:00 by melo byt pro pravidelne sportujiciho muze zabehnutelne. Zvlaste, kdyz maji panove tak dobre desitky. Rychlost maji vynikajici. A vytrvalost se da dotrenovat snaze. Je to takovy trosku alibismus. Cile maji byt realizovatelne, ale predevsim maji byt vyzvou. A to mi v jejich podani chybi. Spise mi to prijde hlavne se neztrapnit pred ctenari. Pokud jiz chci jit do podobne „reality“ mam do ni jit na 100%, ne na 1/2 plynu.

Ze sve zkusenosti mohu rici, ze jsem prvni (a zatim posledni) marathon bezela za 3:14 bez nejake specialni pripravy. Pokud mlady clovek sportuje, pak to neni az takovy problem. Pravda, letos si to chci po 10letech zopakovat a mam vetsi respekt. :-).

Mam radu pratel, co maji sbirku ubehnutych marathonu, ale casy kolem 4:30. Na to se snad ani trenovat nemusi. Nejsou schopni pochopit, ze zlepseni ze 6 min na 5min/km je nekde uplne jinde nez zlepseni z 5min/km na 4min/km. Takze i mne by mnohem vice bavilo sledovat, jak se panove snazi bezet pod 3:00 a slyset od nich, jake je k tomu treba usili. Myslim, ze z toho by se rada rekreacnich a pro radost zavodichich bezcu poucila mnohem vic. Takhle jsou panove jedni z mnoha prumerneho davu. A z toho se zase tolik nepoucime. Skoda, myslenka je to ale moc pekna.

Motto: Petit cheval de manege :-)
avatar

Praha

Celkem 6176,6 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:15 (2009)
půlmaraton: 1:34:00 (2005)
maraton: 3:23:32 (2006)

Radek Narovec muž 26.01.2012 15:40:41

>> milan, 26. 01. 2012 08:55:33

Ahoj,

to je jedno, co si z toho ty nebo kdokoliv jiný vezme. Prostě každý máme jiné cíle, možnosti a ambice. Pokud je ty sám osobně máš vyšší, super, pojď, budeme veřejně sledovat i tvůj vývoj a určitě namotivuješ jiné. Přijde mi to lepší přístup, než hodnotit ambice jiných, případně volbu redakce.

Chci tím také naznačit, že chceme být (a snad už i jsme) otevřeným médiem, kde se všichni navzájem inspirujeme. Kdo chce pasivně sledovat „předvařenou“ zábavu, nechť si pustí rádio nebo televizi.

Radek

avatar

Praha

Celkem 6176,6 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:15 (2009)
půlmaraton: 1:34:00 (2005)
maraton: 3:23:32 (2006)

Radek Narovec muž 26.01.2012 15:48:25

>> ANK, 26. 01. 2012 14:27:03

Cítím hlubokou úctu ke každému jednomu z průměrného davu. Tím spíš, že jsem sám jedním z nich.

avatar

Postrizin

Celkem 41 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:34:30 (2011)
půlmaraton: 1:13:56 (2011)
maraton: 2:39:32 (2011)

SlavoK muž 26.01.2012 16:03:15

>> Radek Narovec, 26. 01. 2012 15:40:41

Radku to mi pripada, jako bys zdejsi forum ani neznal. Milan rozhodne patri k tem co maji vyssi zavodni ambice, pisou o svem treninku a urcite i inspiruji hodne zdejsich, treba me.

A nevim proc by nemohl hodnotit obtiznost cilu, ktere si jiny bezec vytici. Jit v podani takto ostrilenych zavodniku na maraton za 3:15 s podporou Pavla Novaka a Iva Domanskeho je jako jit s kanonem na mouchu.

Osobne jsem ale na serial zvedavej, hlavne me zajima v praxi rozdil mezi „minimalistickym“ a „klasickym“ treninkovym planem. I kdyz jeden minimalisticky jsme tady videli v podani na pulmaraton minulou zimu a ac je Dalibor drahar, pred kterym smekam, tak v pulmaratonu se jeho potencial bez poradnych objemu nedokazal prosadit.

Ostatne vysledny cas jako cil nemusi vubec nic znamenat a chlapi ho urcite muzou podle prubehu pripravy upravit. Velice zajimava byla pred par lety priprava, nechce se mi ted dohledavat detaily, kdy maratonsky zacatecnik, ale jinak zkuseny bezec planoval premieru na 2:50, v prubehu to pozmenil na 2:42 a vysledek byl nekde mezi tim. Jestli do toho tohtorocni adepti pujdou naplno, taky ocekavam, ze v prubehu jejich ambice vzrostou a budeme jim fandit. A jestli to budou flakat a vymlouvat se na snih a lahvinku vina tak je tady pekne „zdrbem“… ;)

avatar

Brno

Celkem 80953,24 km
Minulý měsíc 526 km
10 km: 0:37:39 (2014)
půlmaraton: 1:22:19 (2014)
maraton: 2:54:22 (2014)

Petr Kaňovský muž 26.01.2012 16:20:57

>> Radek Narovec, 26. 01. 2012 15:40:41

Však nemyslím, že by to Milan nebo jiní mysleli ve zlém, spíše chtějí borce povzbudit, aby dosáhli ještě lepších výsledků, než uvádějí.

Jinak, pokud redakce napíše článek o Milanovi a jeho běhání, tak si ho velmi rád přečtu, protože to jistě bude velmi inspirativní.

Motto: Jestliže poběžíš, neklopýtneš. :-)
avatar

Černé Voděrady

Celkem 20946,54 km
Minulý měsíc 74,71 km
10 km: 0:48:56 (2017)
půlmaraton: 1:49:10 (2017)
maraton: 3:57:39 (2017)

MartiNo žena 26.01.2012 16:45:20

>> Radek Narovec, 26. 01. 2012 15:40:41

Milanův vývoj přeci již sledujeme :-)

Nápad sledovat vývoj srovnatelných běžců během rozdílné přípravy je vynikající, jen prostě jak tu chlapi říkaj se asi na relativně snadno (pro ně) dosažitelném cíli moc nepozná. Nevím, školy mám jen částečně. Zdá se mi to jako bezva nápad ale nedotažený. Řekněme, že se dotáhne v průběhu…

Ale když už o tom mluvíme, kolik tedy tehdy Gabriela naběhala? Opravdu mě tehdy seriál přípravy na 1/2maraton zaujal, ale slibovaný přehled tréninků (vím, že jich nebylo mnoho, o to nejde a nijak to nekritizuji) myslím nikdy nebyl podán. Nebo ano a prošvihla jsem to? Myslím je pro řadu začátečnic docela zajímavé vědět, s jakou přípravou lze 21 km přežít…

Motto: Žít a nechat žít.
avatar

Praha 12 - Modřany

Celkem 153332,25 km
Minulý měsíc 738 km
10 km: 0:40:21 (2006)
půlmaraton: 1:26:59 (2008)
maraton: 3:15:43 (2004)

Mirek Kostlivý muž 26.01.2012 18:09:11

Na dosažení těchto maratonských časů není potřeba žádný tréninkový plán, natož šitý na míru. Oba dva borci mají dostatečně rychlé desítky a půlmaratony na to, aby pouhým zvýšením naběhaných kilometrů, bez problémů a s jistotou dosáhli plánovaných výkonů.

>> milan, 26. 01. 2012 07:49:21

To je Milane jasné, ale problém je (např. u Marka Janů), že chce běhat podle univerzálního tréninkového plánu bratří Hansonů. A když se do něj podíváš, tak je tam tak malý počet týdenních km (okolo 60), že se o nějakém zvýšení naběhaných kilometrů vůbec nedá mluvit. Ono je to těžké, když se staví, a je málo času. Já bych se z takového objemu bál jít i na Kbelskou desítku :-). Ale chlapci jsou mladí, tak se jim to třeba povede, zvláště když cíle leží tak nízko. A v jejich věku bych bral běhat maratony v tempu pod 5:00/km skoro jako povinnost :-P

Motto: Běhat bez ohledu na věk a okolí !
avatar

Praha

jrendl 26.01.2012 20:12:43

>> SlavoK, 26. 01. 2012 16:03:15

souhlas s poslednim odstavcem. jak znam honzu hlavicku tak se po takhle kvalitni priprave pod pavlem novakem nespokoji s casem 3:15. zadne vymluvy hledat nebude a pujde do toho pekne naplno. tesim se na jeho vykon i postrehy z prubehu treninku.

avatar

Brno

Celkem 22207 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:30 (2011)
půlmaraton: 1:23:40 (2007)
maraton: 2:55:30 (2011)

milan muž 26.01.2012 22:33:50

>> Radek Narovec, 26. 01. 2012 15:40:41

Radku, nemám rád opakovanou mixáž komunikace veřejné a soukromé. Proto poprvé veřejně ocituji tvůj poslední email:

„Zdravím tě Milane, už dlouho se tě chci zeptat – z kapacitních důvodů se nám dlouhodobě nedaří rozvinout to, co děláme kolem behej.com v Praze, i v Brně (a samozřejmě dalších regionech). Neměl bys chuť, čas i vůli se zapojit a pomoci rozjet takové menší "brněnské“ behej.com? Samozřejmě bychom nabídli knowhow, redakční možnosti, propagaci brněnských akcí atd. Jen by to vyžadovalo osobní odvahu a obrnit se trpělivostí, když se do tebe čtenáři strefují, proč děláš to a ne ono, co oni by si přáli :)"

Moje odpověď: ne

avatar

Ostřetín

10 km: 0:40:01 (2007)
půlmaraton: 1:27:06 (2008)
maraton: 3:05:18 (2012)

Lobino muž 26.01.2012 23:51:46

Díky za komentáře, fakt jsem se na ně těšil. Nehodlám tu obhajovat proč je můj plán „málo ambiciózní“, zda cítím „povinnost běhat pod 5 min/km“, nebo jestli když jsem zaběhl „rychlé desítky a půlmaratony“ před čtyřmi lety,je musím automaticky zaběhnou i teď a jen „pouhým zvýšením naběhaných kilometrů“ s prstem v nose zaběhnout za 3:20 a pak vykřikovat do světa jakej jsem borec. Jen bych rád blíže popsal své pohnutky. Možná by diskuse vypadala jinak, kdybych nepřiznal co mám za sebou a předstíral, že 3:30 je pro mě mýtická hranice. Není, samozřejmě bych rád zlepšil osobák, ale už jsem psal, že běhání pro mě není priorita a už teď vím, že ani v příštích letech nebude. Proto mě zlákal Hansonplán. Určitě bych mohl běhat podle „tadičních“ plánů a nadávat že to nestíhám (jako u poloviny mých maratonů), nebo netrénovat skoro vůbec a na maratony jezdit jen protože mě baví ta atmosféra (jako u té druhé poloviny). Ale tohle je pro mě něco nového a zvítězila zvědavost. Zkušenosti s maratony už nějaké mám, z 21 kousků asi 4 považuji za totální propadák. Myslím, že jsem tedy schopný posoudit své současné možnosti a jako cíl jsem si stanovil navázat tam, kde jsem v roce 2008 skončil (osobák 3:19 a 2. nejlepší čas 3:25). K těmto časům jsem se v podstatě od nuly dopracoval za tři roky. Teď na to mám 4 měsíce a 6 let zkušeností a vím že na čas pod 3:30 trénovat potřebuju. S účastí v tomto projektu jsem souhlasil, protože cítím potřebu mít nad sebou bič. A také mě motivuje to, že o mém počínání vědí nesmlouvaví diskutéři na tomto fóru a také nechci dopadnout jako hlavní hrdina kultovního vlákna „Nemožné?“ Každopádně ještě jednou díky za vaše názory. Všechny zdravím a přeji příjemné proběhnutí v mrazivém a slunečném pátečním počasí:-)

Marek Janů

avatar

Brno

Celkem 22207 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:30 (2011)
půlmaraton: 1:23:40 (2007)
maraton: 2:55:30 (2011)

milan muž 27.01.2012 06:51:05

>> Lobino, 26. 01. 2012 23:51:46

Díky za dovysvětlení, hned to vypadá přece jen jinak. Navíc je tvoje pohodová reakce na některé věčné (sledující) šťouraly živou vodou. Té zde není nikdy dost.

avatar

Dobřichov

Celkem 7103 km
Minulý měsíc 0 km
půlmaraton: 1:16:31 (2012)
maraton: 2:50:29 (2016)

honzaherda muž 30.01.2012 19:32:14

Podíval jsem se do r 2007 – „příprava“ na 6hodinovku : Březen 146km + 30závody, Duben 84km + 65 závody , Květen 76km + 21 závody – 2.června závod 67,06km – ale taky 2100 + 2250 + 2330km na kole, protože jsem v tu dobu ještě „víc jezdil“. Běžecké tréninky = 2× 22km, 4× 15km, zbytek do 8km. 3 týdny poté jsem šel ironmana, aniž bych uplynulý rok někdy plaval … Přístupů mohou být spousty, úroveň 3:15 není zárukou zlepšení díky kvalitnímu tréninku, kor z dobrých rychlostních předpokladů a pokud člověk dělá ještě něco krom běhu! Maratonu pod 3 jsem věnoval 7tréninků po 21km a 3× cca 17km, poslední měsíc jsem běžel jeden trénink a 4závody = hop nebo trop, po závodě jsem pajdal tejden, ale vyšlo to, byť tabulkově bych měl mít na víc. Pokud má člověk fyzický fond + jakés dispozice, tak potřebuje „přežít“ bolest běhu a limitem je hlavně styl. Loni jsem naběhal 570km + 690km odzávodil – to mi stačilo na 1:19 + 2:56 – to se zdá „kvalitní“, pokud k tomu přičteme 165 000km za posledních 8sezón, efektivita mizerná … Existují běžci co „ustrnou“ a naopak ti, jež mají progres, jako třeba právě SlavoK, ale je potřeba dřít, trénovat rychlost, věnovat koníčku čas (i peníze) a to ne každý dokáže. Z hlediska zaměření webu je výběr běžců dobrý, přípravu Petra Pechka by asi moc lidí nenapodobilo …

avatar

10 km: 0:35:46 (2007)
půlmaraton: 1:15:50 (2007)
maraton: 3:00:58 (2008)

Iva Milesová žena 10.02.2012 18:51:14

Pokud má někdo pocit, že ho bolí nohy z toho, že běží moc POMALU, tak to bude tím, že neběží dost DLOUHO. A nebo že si v rychlejších trénincích či úsecích nedal dost zabrat na to, aby byl v pomalejších bězích či úsecích rád, že běží pomalu…

avatar

Eymir Gölü

Celkem 3486 km
Minulý měsíc 0 km

Skritek Hugo žena 11.02.2012 13:14:37

Libi se mi reakce obou bezcu na trenink s planem. I to, jak popsali zacatek „ostre sledovaneho treninku“ bezci tohoto fora. Budu s etesit na pokracovani i to, ze se oba panove dostanou i dal, nez si sami stanovili.

Preju hlavne zdravi a pak take tu treninkovou kazen :-)

Motto: Petit cheval de manege :-)
avatar

Ostřetín

10 km: 0:40:01 (2007)
půlmaraton: 1:27:06 (2008)
maraton: 3:05:18 (2012)

Lobino muž 11.02.2012 19:24:08

>> Iva Milesová, 10. 02. 2012 18:51:14 Pokud má někdo pocit, že ho bolí nohy z toho, že běží moc POMALU, tak to bude tím, že neběží dost DLOUHO.

Ja bych klidně běžel hodinu, dvě, tři, čtyři, možná i pět, ale plán je plán a já jsem slíbil, že ho budu dodržovat ;-) A co se týče těch rychlejších tréninků, tak jsem to ve čtvrtek krapet přepálil a včera jsem byl opravdu rád že můžu (v souladu s plánem) běžet volněji. A taky byla dost velká kosa, tak se to hodilo.

avatar

Ostřetín

10 km: 0:40:01 (2007)
půlmaraton: 1:27:06 (2008)
maraton: 3:05:18 (2012)

Lobino muž 23.02.2012 14:01:07

Dnes jsem zařadil do tréninku speciální cvik na posílení odrazu – skákání radostí až do stropu. Zajímalo by mě, jak by bratři Hansonové komentovali běhání s kočárkem. Narodila se nám druhá dcera ;-)

avatar

Čelákovice

Celkem 22125,06 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:39:50 (2011)
půlmaraton: 1:32:39 (2011)
maraton: 3:23:50 (2011)

Láďa S. muž 23.02.2012 14:04:58

>> Lobino, 23. 02. 2012 14:01:07

gratuluji, vítej v klubu, pro trénink to ovšem není stimul ůplně ideální, vyzkoušeno v praxi ;-)

Motto: Teprve se zabíhám...
avatar

Ústí nad Labem

Celkem 4525,62 km
Minulý měsíc 19 km
10 km: 0:45:53 (2008)
půlmaraton: 1:42:24 (2008)
maraton: 3:54:51 (2004)

PetrK muž 24.02.2012 18:07:55

>> Lobino, 23. 02. 2012 14:01:07

Ahoj Marku, gratulace z redakce. Ať je dcera zdravá jako řípa. Věřím, že běh s kočárkem posune tvou výkonnost :). A máš důvod k tréninkům navíc – „Běžím vyvětrat naše mimčo, za 20 kilometrů jsem zpátky.“ Nezapomeň vedle lahve s ionťákem přibalit na výběh i pár plínek.:)

avatar

Eymir Gölü

Celkem 3486 km
Minulý měsíc 0 km

Skritek Hugo žena 25.02.2012 11:11:03

Marku, pridavam se s velikou gratulaci. To se Ti ten maraton pobezi, kdyz budes trenovat se zatezi:-).

Diky redakci za nasledne sledovani bezcu po prvnim clanku. Moc se mi libi jejich rozbory situace. Docela chapu toho prvniho, ze se nerozcvicuje. Jiste, trener ma parvdu, neni to zdrave, ale to protahne trenink o cca 1/2 hodiny a u pracujiciho cloveka treba s rodinou uz je to pak docela dost casu. Osobne se vzdy rozlusavam 2km a pak jdu na tempa. Obcas pred tim trosku protahnu, ale zalezi na tom, kolik mam casu. Po dobehu temp vzdy 2km vyklusam.

Motto: Petit cheval de manege :-)
avatar

Praha

Celkem 28074,85 km
Minulý měsíc 50,91 km
10 km: 0:48:21 (2015)
půlmaraton: 1:54:21 (2015)
maraton: 4:17:55 (2013)

Jizi žena 25.02.2012 12:15:50

Taky blahopřeju! Ať se dcerce v životě jen daří :-)

A když už tu padl ten běh se zátěží – neplánuje redakce (nebo nemohla by naplánovat) test běžeckých kočárku? On není cruiser pro každého finančně dostupný a vsadím se, že bych nebyla jediná, kdo by ocenil nějaké srovnání i levnějších variant.

avatar

Sloviensko

rudo muž 25.02.2012 20:29:09

predam lacno superbezecky kociarik, osobny odber v MEL .

gratulujem k dcere hlavu o stol si budes buchat az tak za 14 rokov

Motto: you can't stop, what is coming !
avatar

Ostřetín

10 km: 0:40:01 (2007)
půlmaraton: 1:27:06 (2008)
maraton: 3:05:18 (2012)

Lobino muž 21.03.2012 21:15:08

Honzo, krásný čas na půlmaratonu! Gratuluji!

avatar

Eymir Gölü

Celkem 3486 km
Minulý měsíc 0 km

Skritek Hugo žena 21.03.2012 21:17:31

Blahopreji k tomu 1/2 marathonskemu casu. Parada.

Motto: Petit cheval de manege :-)
Nalezené položky: 31 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.