Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Doplňky stravy: Karnitin

Libor Vítek | 02.08.2007 | přečteno: 32070×

Většina sportovců uvažuje nad tím, jak zvýšit svůj fyzický výkon a jak zlepšit svoje osobáky. Možností je celá řada – zkvalitnění tréninku, zlepšení sportovního vybavení či opatřeními ovlivňujícími tělesnou konstituci.

Jelikož sport je dnes masovou záležitostí, existuje po celém sv?t? ?ada firem chrlících na trh kvanta zaru?ených dietních dopl?k?, kterými lze výše uvedených cíl? dosáhnout. N?které jsou legální, n?které jsou nelegální, ale všechny jsou v?tšinou obest?eny ?adou mýt? a polopravd, které jsou živeny v?tšinou reklamními kampan?mi firem vyráb?jících tyto produkty. 

Ne vždy se však jedná jen o fámy a n?které dietní dopl?ky skute?n? pomáhají. Série ?lánk?, která bude uvád?na v této rubrice, by m?la ?tená??m p?inést objektivní pohled na tuto problematiku. 

Karnitin

Karnitin je dietní dopln?k, který je velmi oblíbený mezi atlety a vytrvalostními sportovci pro jeho údajné ú?inky na spalování tuk? b?hem fyzického výkonu. Starší ro?níky si možná pamatují na sv?tový šampionát ve fotbale v roce 1982 ve Špan?lsku, který vyhrála Itálie v ?ele s kanonýrem Paolo Rossim. Tvrdí se, že za úsp?chem Ital? byl také karnitin (i když to je jist? hodn? p?ehnané tvrzení), který se práv? po tomto roce stal velmi populárním. 

Co je vlastn? karnitin?

Karnitin je látka objevená dv?mi ruskými v?dci v extraktu ze svalu již v roce 1905. Jeho název vychází z latinského jména carnis, což znamená maso. V roce 1927 byla objevena jeho struktura, v roce 1935 pak bylo zjišt?no, že se jedná o látku s významnými fyziologickými ú?inky. N?kdy je karnitin také nazýván vitamin B T (T jako Tenebrio), a to proto, že karnitin je nezbytná látka pro r?st brouka Tenebrio molitor, ?eského Potemníka mou?ného. Chemicky se jedná o metabolit aminokyselin lysinu a methioninu a ?lov?k si ho dokáže za normálních okolností bez problém? sám vyráb?t. Nicmén? je pravdou, že za extrémních podmínek s vysokými energetickými nároky m?že být jeho syntéza snížena. Týká se to jak patologických stav? (tedy nemocí), tak také extrémních vytrvalostních výkon?. 

Jaké jsou jeho funkce v organismu?

Karnitin slouží jako nosi? pro mastné kyseliny s dlouhým ?et?zcem, transportuje je do mitochondrií, kde jsou využívány jako zdroj energie. To je také d?vodem pro jeho „masové“ používání p?i vytrvalostních trénincích a závodech. Navíc se tvrdí, že karnitin dokáže selektivn? spalovat tuky (v angli?tin? se b?žn? pro karnitin používá termín „fat burner“, spalova? tuk?), a tedy vést ke snižování neefektivní váhy sportovc? a také šet?it svalový glykogen, který pak m?že být déle využíván b?hem svalové námahy. 

Co ?íká léka?ská v?da? 

V?tšina autor? publikujících nutri?ní doporu?ení pro sportovní medicínu nepovažuje karnitin za látku, která by m?la výše uvedené ú?inky. Auto?i v?tšinou vycházejí ze studií, které neprokázaly, že by dietn? p?ijímaný karnitin zvyšoval koncentraci karnitinu ve svalu, tedy v míst? svého p?sobení. Jako d?kaz, že karnitin nefunguje, jsou také citovány studie, které neprokázaly, že by dietní p?íjem karnitinu zvyšoval výkonnost sportovc?. Takových studií bylo publikováno opravdu n?kolik. 

Na druhou stranu však existují jednozna?né d?kazy shrnuté rakouskými autory p?ed t?emi lety v p?ehledovém ?lánku publikovaném v respektovaném odborném ?asopise Nutrition, které poukazují, že suplementace sportovc? karnitinem p?ed vrcholovými závody i b?hem tréninku vede v?tšinou k:

1) snížení koncentrací kyseliny mlé?né v krvi po anaerobním výkonu 

2) vyšší vytrvalostní výkonnosti

3) vyšší maximální aerobní kapacit? (VO2 max) 

4) zvýšenému využití tuk? ve svalové tkáni

5) zlepšené regeneraci organismu

6) k menšímu riziku svalových zran?ní

Karnitin navíc pomáhá snižovat t?lesnou hmotnost u obézních nemocných, p?sobí proti oxida?nímu stresu, bolestivosti sval?, p?sobí pozitivn? na imunitní systém. 

Záv?r?

Sám jsem se dlouhou dobu stav?l k využívání karnitinu ve sportu odmítav?. Nicmén? p?i hlubším zkoumání publikovaných studií je nutno ?íci, že karnitin má pravd?podobn? prosp?šné ú?inky nejen pro sportovní výkonnost, ale i v klasické medicín?. Na druhou stranu je ur?it? také pravdou, že ú?innost karnitinu je velmi individuální a závisí na celé ?ad? dalších metabolických parametr? specifických pro každého jedince. Nejlepším zp?sobem, jak ú?inky karnitinu posoudit, je pak zcela jist? osobní zkušenost.


Libor Vítek, www.sportvital.cz

Docent léka?ské chemie a biochemie na 1. Léka?ské fakult? Univerzity Karlovy v Praze. Odborník v oblasti výzkumu oxida?ního stresu, nemocí jater a zdravé výživy. Pracuje na IV. Interní klinice a na Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Léka?ské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.