Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Dva běžci pro jeden maraton v tréninku i přes výpadky pokračují

Dva běžci pro jeden maraton v tréninku i přes výpadky pokračují
foto: archív behej.com

Daniela Havránková | 13.03.2012 | přečteno: 4780×

Jan Hlavička a Marek Janů, dva kondiční běžci připravující se podle dvou různých tréninkových plánů na květnový Volkswagen Maraton Praha. Jejich snažení sledujeme od ledna v našem seriálu. V minulém díle nás přesvědčili, že trénovat se dá i v mrazivém počasí. Venku se sice již oteplilo, oba běžce však zaskočily nenadálé výpadky v tréninku. Co to znamená pro jejich přípravu? PŘIPOJEN ODKAZ NA NOVÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN PAVLA NOVÁKA

Tréninky Honzy Hlavi?ky ušil na míru jihlavský maratonec a trenér p?edního ?eského vytrvalce Roberta Krupi?ky Pavel Novák provozující svou maratonskou školu.

Marek Jan? se p?ipravuje podle univerzálního tréninkového plánu brat?í Hanson?.

Jan Hlavi?ka

Kilometr? za posledních 14 dní bylo docela dost. Sn?žení vyst?ídal déš? a vítr. P?ed dalším tréninkovým obdobím jsem se sešel s Pavlem Novákem, abychom doladili detaily v?etn? stravy. A také abychom se nau?ili komunikovat i na osobní rovin?. (Vtipné je, že má Pavel telefonní ?íslo jako sv?j osobní rekord na maratonu. Tomu ?íkám žít b?hem!)

Za hodinu jsem se toho o vytrvalostním b?hání dozv?d?l víc, než jsem ?ekal. Nap?íklad to, že stre?ink je p?ed výkonem nevhodný kv?li riziku ztráty svalové tenze, a další d?ležité, pro m? n?kdy p?ekvapivé informace.

Podle Pavlových instrukcí jím p?tkrát denn?. Vstávám velmi brzy, kdy ješt? na snídani v?tšinou nemám ani pomyšlení, tak je to do zna?né míry v?c p?emáhání. Naopak druhou ve?e?í v podob? tvarohu s medem a rozinkami se mi splnil sen a zmizely nep?íjemné vý?itky z no?ního luxování lednice. Na cest? za poznáním vegetariánské kuchyn?, která je te? p?ed Velikonocemi samoz?ejmou sou?ástí mého p?stu, jsem pro sebe objevil lušt?niny. ?o?ku nebo fazole jím prakticky denn? a opravdu existují desítky zp?sob?, jak na n?.

Po p?edchozí kritice jsem se nau?il snad dostate?n? vypl?ovat tréninkový deník. V?nuji hodn? ?asu rozklusání, výklusu i relaxaci. A?koliv mám od d?tství hr?zu z bazén?, donutím se jednou týdn? navštívit vodní sv?t a uplavat alespo? 500 metr?. Pevn? doufám, že vodníci neexistují…

Vzhledem k pracovnímu nasazení jsem musel n?které tréninky prohodit a p?kn? jsem to pak schytal. No, naivní mládí! Nebo lépe – naivní st?ední v?k. Ne, vážn?, to se mi moc nepovedlo. Ve t?ech dnech 60 kilometr? v po?ádných porcích v záv?ru týdne byl asi hodn? špatný nápad. Nepomohly ani tablety s vysokým obsahem rozv?tvených aminokyselin, ani regenera?ní nápoje. Slova p?ítelkyn? po t?icetikilometrovém p?íd?lu: „Vypadáš hrozn?!" jsou asi dostate?ným mementem. Takhle bych to daleko nedotáhl. Za?ínám být po ve?erech hodn? unavený a dostatek spánku má nový rozm?r.

Obecn? se dá ?íct, že teprve druhá ?ást tréninkové zát?že mi p?ináší pot?šení. A v první t?etin? se spíš trápím. Pokud se ale dostanu „do pohody“, chce se mi b?žet co nejdál. Výsledky jsou v p?iložené tabulce, takže je nechci nijak zeširoka rozebírat, každopádn? se t?ším na p?íští ned?li, kdy b?žím první prov?rku mé p?ípravy – p?lmaraton v holandském Haagu. Je to rovná tra? u mo?e mezi domky, relativn? málo protiv?tru. ?tená??m m?žu slíbit reportáž i krátké hodnocení. Snad si spravím chu?, když jsem vynechal ty Kbely.

Komentá? Pavla Nováka

S vývojem výkonu Honzy jsem spokojený. B?žel 30 kilometr? na úrovni aerobního prahu po 4:40 min/km, v jiném tréninku pak p?i b?hu dlouhém 18 kilometr? b?žel v rámci zrychlení na záv?r tréninku 6 kilometr? t?sn? pod ANP tempem 4:10 min/km. Pokud bude trénovat a z?stane zdravý, nevím co by se muselo stát, aby nesplnil sv?j cíl.

V p?íprav? však ud?lal jednu hrubou chybu. Mrzí m? o to víc, že všem svým sv??enc? zd?raz?uji, že nesmí p?ehazovat tréninky. Posunutím t?icetikilome­trového b?hu o dva dny bez konzultace totiž zcela rozhodil koncepci tréninku. A velký p?e?in je p?edevším to, co následovalo po tomto b?hu – trénink kopc? druhý den. Z tohoto d?vodu dostane následující týden o jeden odpo?inkový den navíc a budeme ?ekat, zda nás to nep?ekvapí ješt? ve st?edu p?i tréninku ANP.

Trénink v p?íštích dvou mikrocyklech velmi ovlivní p?lmaraton v Haagu s následujícím pobytem, série služeb a pracovní cesta do Chicaga v dalším týdnu. Tímto vznikají mezery, kdy Honza prakticky netrénuje, a tak jsou vypl?ovány tém?? výhradn? tím, co Honza pot?ebuje nejvíce – zlepšení aerobních schopností a tím i zlepšení udržitelnosti výkonu. Z tréninkového plánu musely vypadnout tréninky silové vytrvalosti a s výjimkou p?lmaratonu v Haagu i tempová rychlost. T?mito schopnostmi se budeme muset omezen? v?novat v rámci záv?re?ného „d?lání" formy.

Marek Jan?

Poslední dva týdny byly z pohledu pln?ní Hansonplánu kritické. Nachlazení nep?ešlo tak rychle, jak bych cht?l, potýkal jsem se s ním celé dva týdny. Z pokus? o dodržení tréninkových dávek se stala tém?? „parodie". Nabývám dojmu, že už nepopisuji pr?b?h trénink? podle plánu, ale to, jak moc se dá p?íprava flákat a pak se postavit na start. T?ch výpadk? prost? bylo n?jak moc.

Ale tím absolutn? nechci ?íct, že by m? to p?estalo bavit. Naopak, b?hání si užívám, na tréninky se t?ším a na maraton se hodlám p?ipravit v rámci možností co nejlépe. Rád bych také te? vysv?tlil, co jsem psal na fóru, a sice že b?hání není a v nejbližší dob? pro m? nebude priorita. P?es všechna negativa v tréninku, byly minulé dva týdny jedny z nejúžasn?jších v mém život?. Narodila se nám totiž dcera.

Když neb?hám, mám ?as p?emýšlet: co s takovým velkým výpadkem? Za?ít tam, kde jsem skon?il? Nebo se držet plánu za každou cenu? V sobotu 25. 2. jsem po p?ti volných dnech místo 13 kilometr? za?adil voln?jších 10 a i tak jsem se dost trápil. Po?así p?itom bylo nádherné, jenže já se plazil po silnici a nadával. Nic p?íjemného. Další t?i dny byla dcerka ?erstv? doma z porodnice, tak jsem neb?hal v?bec a snažil se dolé?it nachlazení. Ve st?edu bylo zase hezky a podle plánu jsem m?l sed?t doma. To se však nedalo vydržet. Vyb?hl jsem na hodinu, abych alespo? trochu dohnal manko. Ve ?tvrtek jsem m?l b?žet 11 kilometr? v MT. Bylo to vlastn? poprvé, co jsem neabsolvoval MT po volné st?ed?, jak to Hansoni vymysleli, ale po b?žecké st?ed?.

V úvodním ?lánku o Hansontréninku Kevin vysv?tluje: „Protože všechny tréninky se b?hají v pom?rn? rychlém tempu oscilujícím okolo tempa cílového maratonu, t?lo se b?hem p?ípravy dostává do kumulované únavy. Když pak b?žíte nejdelší b?h, je to jako kdybyste b?želi druhou p?lku maratonu, ne tu první.“

Nejde mi do hlavy, pro? b?hat v kumulované únav? dlouhé víkendové pomalé b?hy. Nem?l bych v t?ch dnech spíš držet tempo, ve kterém chci b?žet maraton? To znamená ve ?tvrtek. Nejdelší ?tvrte?ní MT m??í 16 km a vždy je po dni volna, tedy když jsem z celého týdne nejvíc odpo?atý. Další v?c je, jestli se s mými výpadky v?bec n?jaká kumulovaná únava dostaví. Nebo jsem si jí nevšiml a nachlazení bylo jen d?sledkem p?etrénování? V každém p?ípad? m? ?tvrte?ních 11 km v pr?m?rném tempu 4:31 min/km docela pot?šilo.

V pátek jsem to pro jistotu nijak nep?ehán?l, v sobotu jsem doplnil cukry narozeninovým dortem starší dcery a bez akumulované únavy si v ned?li užil krásných 16 km v p?íjemném po?así a op?t velmi stabilním tempu kolem 4:52 min/km. Cestou zp?t v mírném stoupání a protiv?tru jsem p?emýšlel nad tím, co je d?ležit?jší: snažit se udržet tempo i za cenu zvýšení tep?, nebo udržet tepy za cenu zpomalení? Celkov? shrnuto: moc jsem toho nenab?hal, ale když jsem b?hat byl, bylo to v?tšinou fajn.

Komentá? Iva Domanského

Podobné problémy, jaké Marek popsal, se ob?as nevyhnou žádnému b?žci. Horší by bylo, kdyby viróza p?išla v období t?sn? p?ed maratonem, kdy platí ok?ídlené heslo, že „plán není dogma".

Vypadá to, že nachlazení už odezn?lo a p?íprava v posledním týdnu zase nabrala žádoucí sm?r a kvalitu. A doufejme, že imunita organismu, která následuje po p?ekonání nemoci, bude dostate?n? silná a dlouhá, aby po?eklenula dobu až do kv?tnového závodu. Tu zvýšenou únavu po trénincích v prvním týdnu p?ipisuji na vrub celkov? pomalejší regeneraci organismu.

Na druhé stran? má Marek asi pravdu, když si myslí, že se pocit velké únavy nedostavuje proto, že došlo k v?tším výpadk?m v p?íprav?. Uvidíme, jak se bude jeho t?lo chovat v dalších týdnech, až bude plán plnit když ne na 100, tak minimáln? na 90 procent.

Ona vlastn? celá filozofie Hansonovského tréninku stojí na principu nab?hat co nejvíc v optimáln? maratonském tempu. Pokud bude výsledek experimentu kladný, bude to p?ínosem pro teorii zimního tréninku vytrvalc?, který byl a je založen spíš na velkém objemu nab?hané tréninkové práce v OV. Dlouhé b?hy (až dv? hodiny vcelku) v pr?m?rném tempu nad 5 min/km je to, co bylo kondi?ním b?žc?m zatím doporu?ováno.

Snad tedy Marka pot?ší, že p?ispívá k odhalení nových možností, když už jsme z n?j ud?lali takové pokusné mor?e.

Redakce d?kuje za spolupráci laborato?i CASRI.


TRÉNINKOVÝ PLÁN PAVLA NOVÁKA – B?EZEN

Anketa

Který z běžců má podle vás větší šanci pro dosažení svého maratonského cíle?

 
31 hl.
 
41 hl.
Celkem hlasovalo 230 uživatelů.

Komentáře (Celkem 0)

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední

daniela82 žena 07.03.2012 13:43:40

Jan Hlavička a Marek Janů, dva kondiční běžci připravující se podle dvou různých tréninkových plánů na květnový Volkswagen Maraton Praha. Jejich snažení sledujeme od ledna v našem seriálu. V minulém díle nás přesvědčili, že trénovat se dá i v mrazivém počasí. Venku se sice již oteplilo, oba běžce však zaskočily nenadálé výpadky v tréninku. Co to znamená pro jejich přípravu? PŘIPOJEN ODKAZ NA NOVÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN PAVLA NOVÁKA
Odkaz na článek

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.