Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Dva běžci pro jeden maraton mají nakročeno k rychlým maratonským časům

Dva běžci pro jeden maraton mají nakročeno k rychlým maratonským časům

Petr Kostovič | 21.03.2012 | přečteno: 9575×

Ano, dělají chyby. A trenéři jim za to dávají za uši. Přesto je trénink dvou kondičních běžců, kteří kráčí dvěma různými cestami ke květnovému Volkswagen Maratonu Praha, důkazem toho, co dělá ve vytrvalostním tréninku systém a jeho dodržování. V polovině přípravy na maraton je zřejmé, že oba běžci mají na to, aby dosáhli výrazně lepších cílových časů, než jaké si stanovili na počátku tréninkového období. PŘIPOJEN ODKAZ NA NOVÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN PAVLA NOVÁKA

Jan Hlavi?ka

"Mám za sebou dev?t týdn? maratónského tréninku pod profesionálním dohledem Pavla Nováka. V ?ase, kdy teploty dosahují až dvaceti stup?? a slunce pálí jak v kv?tnu, je vzpomínka na b?hání v kukle p?i mínus dvaceti jako zlý sen. Kone?n? jen jedna vrstva oble?ení a západ slunce po šesté hodin?. B?hání s ?elovkou mi opravdu nebude chyb?t.

Rozhodl jsem se otestovat formu a pro sebe i tak n?jak rituáln? zahájit b?žeckou sezónu. První letošní desítky mi z pracovních d?vod? unikly a tak jsem se vypravil za sestrou do Haagu.

Post?ehy z organizace i samotného závodu vyjdou v p?íštím ?ísle tišt?ného ?asopisu B?hej.com, takže jen stru?n? p?ipomenu, že se mi p?íliš neda?ilo dodržovat p?edepsanou tepovku po p?ti kilometrech, což do zna?né míry ovlivnilo moji psychiku b?hem závodu. Požadovaných maximálních 148 do 5. km, 152 do 10. km a 155 do 15. km a pak kolik m?žu, se od za?átku ukázalo jako ne?ešitelný problém. Od prvních stovek metr? jsem se nemohl dostat pod 156 a jakýkoliv pokles ve frekvenci znamenal obrovské zpomalení.

Pozd?ji jsem se od Pavla dozv?d?l pozitivní zprávu, že se mi posunul anaerobní práh, což znamená, že objemové tréninky zabraly a dob?e na n? reaguji. Jinými slovy jsem na tom lépe než se ?ekalo. Bohužel mi tato neznalost b?hem závodu zp?sobilo nemalé problémy.

Jednak jsem stále kontroloval, zda mám hrudní senzor v po?ádku umíst?ný a také jsem zapomínal sledovat ?as. Nakonec jsem b?žel na citovku, i když do 16. kilometru sužován obavami, kdy to tedy klekne…

A nekleklo! Generálka na PIM p?lmaraton vyšla skv?le a dob?hl jsem nakonec p?esn? v ?ase, jaký jsem pot?eboval: 1:24:24. Po závod? se dostavil pocit, že by to mohlo být i lepší a nástup jsem mohl zvolit d?íve. Te? ale p?evládá spokojenost.

Horší je to poslední dobou s t?lem. Mám prakticky po?ád bolesti velkých nosných kloub? a okostice obou holenních kostí, takže musím po tréninku n?kdy brát analgetika s protizán?tlivým ú?inkem. Masíruji, relaxuji, chodím hodn? plavat. N?kdy to pomáhá, ob?as také ne… S dobrým výsledkem z Haagu se mi vrátila bojovnost ze za?átku ledna, která mne poslední dobou chvílemi opoušt?la.

Uvidíme se v sobotu 31. 3. v Praze na Palachov? nám?stí. Budu tam!

Komentá? Pavla Nováka

Posledních 14 dní se stalo hodn? v?cí. Honza b?žel p?lmaraton v Haagu v novém osobáku, z ?ehož mám velkou radost. Ješt? v?tší mám z toho, že tempo b?hu kolísalo minimáln? a že byl schopný v záv?ru zrychlit.

Starosti mi však d?lá to, že tepová frekvence byla p?íliš vysoko nad ANP, což m?že znamenat pouze jednu v?c a totiž práv? posun ANP nahoru, což je dobrá zpráva a je to zcela jist? d?sledek dobré Honzovi trénovanosti. Na druhou stranu šest týdn? po testech jsou výstupy z nich nepoužitelné, a protože jede Honza pracovn? nyní v týdnu do Chicaga, musíme najet na plán B – trénování do?asn? podle úsilí.

Nyní se ukáže, jaký má Honza cit pro tempo a jak zná sám sebe. Osobn? si myslím, že to zvládne. Škálu pro tento druh stanovení intenzity jsem p?evzal od pana Krej?ího, trenéra vytrvalc? z Chot?bo?e, který m? n?jaký ?as v minulosti trénoval. Nebudu rozvád?t, co ?emu p?esn? odpovídá (to si nechám pro Honzu), omezím se na konstatování, že tato škála má 5 stup??: Klus, voln?, svižn?, ost?e, velmi ost?e.

V naší komunikaci došlo op?t k nep?esnostem. Já jsem ud?lal velkou chybu, když jsem naplánoval p?lmaraton na sobotu a on byl v ned?li. Honza, když to zjistil, celý trénink o den posunul, což je samoz?ejm? bez konzultace to nejlepší ?ešení. Já bych byl ale mnohem radši, kdyby se ozval a mohl jsem celý tréninkový plán p?ed?lat.

Co se týká stanoveného cíle, pokud zdraví vydrží, m?li bychom si cíl posunout alespo? o 10 minut – tedy b?žet pod 3:05hod.

Marek Jan?

Po p?edešlém ?trnáctidenním období, které bylo po b?žecké stránce zpackané, se mi v minulých dvou týdnech myslím docela da?ilo. Zajímavé byly oba tréninky rychlosti, tedy 6× 800 m. V prvním týdnu jsem b?hal znovu na dráze na školním h?išti. Zab?hl jsem úseky zatím nejrychleji, v ?asech mezi 3:07 a 3:00 minut. To je myslím v sou?asné dob? hranice mých možností.

Druhý trénink rychlosti vyšel na prázdninový týden, a tak se mi na školní ovál moc necht?lo a rozhodl jsem se odb?hat úseky v lese. To byl pitomý nápad. Lesní cesty byly rozbahn?né, a tak jsem šel s ?asy výrazn? p?es 4 minuty na 800 m. Podle plánu to byl poslední trénink rychlosti, na další úterky je naplánováno n?co jako trénink síly. V podstat? je to dvojnásobek dosavadních dávek. Jsem na to docela zv?davý.

Vynechal jsem dva tréninky. V obou p?ípadech to bylo ve ?tvrtek, kdy je v Hansonplánu trénink v maratonském tempu. Ten považuji za d?ležitou sou?ást týdenního cyklu, tak jsem ho p?esunul na pátek. Po dvou dnech volna jsem b?žel docela svižn?. Z vrozené nedisciplinovanosti jsem ne?ešil, jak rychle opravdu hodlám b?žet maraton a napálil je skoro naplno. Poprvé to bylo 13 km v tempu 4:27/km a podruhé taky 13 km v tempu 4:22/km.

V obou p?ípadech byla druhá polovina rychlejší než první. Pomalu se to blíží tempu, kterým bych cht?l b?žet v Pardubicích p?lmaraton. To znamená pod hodinu a p?l. Nebylo to ale úpln? na krev, protože následující víkendové b?hy byly v klidu a také ve stabilním tempu.

Mám za sebou polovinu tréninkového plánu. Jedna v?c m? docela p?ekvapila. Za?ínám mít pocit, že m? Hansonplán na jedné stran? motivuje, na druhé stran? dost omezuje. Býval jsem zvyklý b?hat podle pocit? a nálady. Skladba tréninku je pon?kud jednotvárná a maraton ješt? daleko.

Te? to trochu bagatelizuji, samoz?ejm? chápu pot?ebu sytému v tréninku. Ješt? že je ten p?lmaraton v Pardubicích. Uvažuji i o desítce ve Svitavách. Alespo? n?jaké zpest?ení na obzoru.

Další poznatek je, že Ivo Domanský má podle mého názoru pravdu v tom, že Hansonplán není p?íliš vhodný pro za?áte?níky. Pustit se bez v?tších p?edchozích zkušeností do tréninku šestkrát za týden musí být docela maso. Já jsem v roce 2005 jako naprostý za?áte?ník byl velmi rád, že mám podle Škorpilplánu v týdnu t?i volné dny. I tak jsem se kolikrát totáln? zakyselil a t?i dny to rozcházel. Te? v podstat? nemám problém s n?jakou nadm?rnou únavou. A není to tím, že neodb?hám 100% všech trénink?.

Vzkaz za?áte?ník?m – i schopnost regenerace se musí „trénovat“. Také zkušenost odhadu tempa na r?zné typy trénink?, aby ?lov?k druhý den neodpadl, je myslím hodn? d?ležitá.

Komentá? Iva Domanského

S pr?b?hem této fáze tréninku jsem celkem spokojen, s výjimkou jediné taktické chyby, ty druhé osmistovky m?ly být odb?hány také na dráze, takto si z toho moc nevyberu. Z ?as? horších na 800 m o celou minutu soudím, že terén byl opravdu nemožný, pokud je lesní tra? v?bec zm??ená p?esn?.

Správn? uvažuješ, že trénink optimálního tempa pro maraton bude te? rozhodující. Proto v?nuj maximální pozornost tomu, abys neza?ínal p?íliš rychle. N?kdo má cit pro tempo prost? v sob? a b?há kilometr za kilometrem jak hodinky, druhý si to musí po?ád kontrolovat.

Dosažené ?asy p?i obou kontrolkách (13 km) oprav?ují k záv?ru, že Pardubice p?ibližn? za 1:30 hod. nebudou problémem, pokud se nestane n?co mimo?ádného.

Ano, každý tréninkový plán do ur?ité míry omezuje a tento experimentální dokonce ješt? o n?co víc. ?ada b?žc? delší dobu nevydrží b?hat podle p?esn? stanoveného programu a vracejí se ke svým oblíbeným stereotyp?m. Následkem bývá ve v?tšin? p?ípad? dlouhodobá stagnace ve výkonnosti.

Jako výkonnostní vytrvalec musíš prost? na t?i dny volna b?hem týdne zapomenout. Ten tv?j „vzkaz“, a? si noví adepti b?hu zapíší do deník? nebo za uši, vystihuje realitu naprosto p?esn?.


Jan Hlavi?ka a Marek Jan?, dva kondi?ní b?žci p?ipravující se podle dvou r?zných tréninkových plán? na kv?tnový Volkswagen Maraton Praha. Jejich snažení sledujeme od ledna v našem seriálu.

Tréninky Honzy Hlavi?ky ušil na míru jihlavský maratonec a trenér p?edního ?eského vytrvalce Roberta Krupi?ky Pavel Novák provozující svou maratonskou školu.

Marek Jan? se p?ipravuje podle univerzálního tréninkového plánu brat?í Hanson?. Jeho tréninkovým konzultantem je bývalý vytrvalec a trenér Ivo Domanský.


AKTUALIZOVANÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN PAVLA NOVÁKA

TRÉNINKOVÝ DENÍK MARKA JAN?

Anketa

Který z běžců má podle vás větší šanci pro dosažení svého maratonského cíle?

 
31 hl.
 
41 hl.
Celkem hlasovalo 230 uživatelů.

Komentáře (Celkem 30)

Nalezené položky: 31 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední
avatar

Lysá nad Labem

Celkem 2843 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:26 (2011)
půlmaraton: 1:35:39 (2012)
maraton: 3:35:39 (2012)

Mikis4318 muž 22.03.2012 09:58:20

„Požadovaných maximálních 148 do 5. km, 152 do 10. km a 155 do 15. km a pak kolik můžu, se od začátku ukázalo jako neřešitelný problém.“

Osobně bych takový požadavek splnil tempem asi 6:10/km.

Začíná to být zajímavé čtení, držím palce.

Motto: Hra na vlčí dech, gazelí nohy a Švejkova játra.
Nalezené položky: 31 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.