Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Dva běžci pro jeden maraton: Česko-americká tréninková šaráda

Dva běžci pro jeden maraton: Česko-americká tréninková šaráda
foto: Jan Hlavička, Marek Janů

Petr Kostovič | 11.04.2012 | přečteno: 5948×

S maratonským tréninkem dvou kondičních běžců, kteří kráčí dvěma různými cestami ke květnovému Volkswagen Maratonu Praha, si pohrál osud. Marek Janů pokračoval v Čechách v tréninku podle amerických trenérů – bratří Hansonů, Jan Hlavička odjel do USA trénovat podle not českého trenéra. Komu česko-americká kombinace lépe svědčila? PŘIPOJEN ODKAZ NA NOVÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN PAVLA NOVÁKA A DENÍK MARKA JANŮ

Jan Hlavi?ka

Po jedenácti týdnech tréninku letím pracovn? do USA. Malá zm?na prost?edí m?že jedin? prosp?t a snad zásadn? nenaruší m?j tréninkový plán. Nakonec, je to mate?ská zem? Forresta Gumpa – hned po Emilu Zátopkovi nejv?tšího b?žce všech dob, který byl u všeho a všude.

A tak mi p?i p?istání na chicagském letišti O´Hara v uších zní píse? Fortunate Son od Creedance Clearwater Revival, kterou poslední m?síc používám jako legální doping, a jeho slova: „Lidé nedokázali pochopit, že b?hám bez n?jakého konkrétního d?vodu…“

Dohodli jsme se s Pavlem Novákem, že se zam??íme na trénink podle úsilí p?i b?hu. Je to samoz?ejm? improvizace, ale podle mého lépe vyhovuje práv? zm?n? zažité b?žecké trasy. Je založena na subjektivním odhadu samotného b?žce. Nakonec m? p?im?la více se poznat a chápat rozdíl mezi termíny klus, voln?, svižn?, ost?e a velmi ost?e. A to nechávám stranou popisnou krásu ?eštiny.

Dalším specifikem t?chto dní byl hlavn? ?asový posun. Za?átky trénink? kolem naší p?lnoci na b?ehu jezera Michigan byly hodn? nezvyklé, i když se našt?stí nijak neprojevily na mé kondici. Amerika je zem? b?žc?m naklon?ná, a tak hlavn? ve m?stech nebyla nouze o parky, kde jsem potkával desítky jogger?. V?tšinou se sluchátky, bez zvláštního zam??ení na výkon, a tak jim mé rovinky p?ipadaly asi zvláštní.

Situace se zm?nila na venkov?. Severní Michigan, p?ezdívaný Upper Peninsula neboli U.P. (j?-pí), je zapadákov, ze kterého si d?lá celé východní pob?eží legraci. Tady jsem jako osam?lý b?žec na malé okresce p?sobil vysloven? exoticky a stávalo se, že lidé u mne p?ibrž?ovali s dotazem v o?ích: „Nestalo se ti n?co?“ Ne nestalo, jen jsem si p?ivlastnil pár krásných scenérií p?edja?í v Huron State Forest a jiných lokalitách. Po?así se b?hem dní i n?kolikrát zm?nilo, a tak vlhké p?edja?í s 22°C v Chicagu st?ídal ostrý vítr a plus 5°C.

V?noval jsem se hlavn? delším objemovým tratím v délce kolem 14–20km. Když jsem b?žel šestý den v podve?er v prérii mezi farmami jižního Wisconsinu a z dálky se blížila bou?e, po 16 kilometrech jsem se zastavil. Rozhlédl jsem se a vzpomn?l si op?t na Forresta Gumpa: „Jdu dom?!“ Druhý den už nás nesl Boeing do Prahy. Potkal jsem v n?m b?žce z Bahrajnu. Každý rok prý si najdou jeden maraton a p?lku na sv?t? a s parti?kou nadšenc?, kte?í si ?íkají Bahrain Road Runners, je absolvují. Tentokrát padl los na Prahu. Byl jsem hrdý, že jsme jim stáli za tu cestu. Zvlášt? když jsem je všechny pohromad? potkal v sobotu na Palachov? nám?stí.

Pražská p?lka se mi neb?žela dob?e. Nevím, jestli to mohu všechno hodit na po?así, protože mám stále ješt? spánkovou inverzi a po nocích bloudím bytem. Jiní b?žci si chladný vítr pochvalovali, já jsem bohužel trp?l. Tempo se mi neda?ilo stup?ovat, naopak mne stálo obrovské úsilí ho udržet. Hlavn? posledních šest kilometr? proti v?tru. Chystal jsem nástup a vypustit Phar Lapa ve mn?. Nestalo se nic! D?el jsem, jak to šlo, a výsledek byl po?ád jen ?ty?i minuty na kilometr. Sice jsem v záv?ru hodn? b?žc? p?edb?hl, ale spíše proto, že oni na tom byli ješt? o trochu h??. Karlín a po?así tentokrát ukázaly, kdo je tady pánem. Poryvy v?tru mi dokonce n?kolikrát neplánovan? zm?nily trasu b?hu. Po závod? jsem navíc prochladl, a tak už t?etím dnem jen ?eším, kde se stala chyba. Nakonec asi nikde, protože m?j ?as je tém?? identický s Haagem – 1:24:34. Nicmén? na závod nebudu vzpomínat rád. I když není každý den posvícení a osobák nemusí být pravidlem.

Jedeme dál!

Komentá? Pavla Nováka

Honza ur?it? op?t ud?lal v tréninku pokrok. B?žel po t?ech týdnech od p?lmaratonu v Haagu další p?lmaraton, tentokrát pražský, což považuji vzhledem k ?asu závodní zát?že a náro?nosti tréninku za hrani?ní, ale zvládl to dob?e. Vylepšil haagský ?as o 10 sekund v horších podmínkách, ale p?edevším jsem rád, že tempo bylo vyrovnané.

Trénink podle úsilí, myslím, pochopil velmi dob?e, je vid?t, že má cit pro tempo. V maratonu bude nejd?ležit?jší, aby si správn? rozložil tempo, což bude jeden ze t?í pilí?? úsp?chu v Praze. Druhým pilí?em je zdraví a t?etí bude nadšení. V?le mu jist? nechybí, o to nemám strach.

Celkov? jsem s p?ípravou spokojený, Honza d?lá vzhledem k omezeným možnostem maximum. V dalším období budu po Honzovi chtít, aby si více všímal, jak reaguje t?lo na kvalitn?jší zát?ž. Co musí ud?lat, aby tempo neklesalo, jak se vyvíjí p?i stejném tempu tepová frekvence (ukazatel intenzity).

Marek Jan?

?asu není nazbyt, ne vždy se k tréninku dostanu, ale i tak jsem docela spokojen. V uplynulém dvoutýdenním období nastala d?ležitá zm?na. Úterní tréninky rychlosti skon?ily a za?alo n?co, co brat?i Hansonové pojmenovali jako trénink síly. Místo 4,8 km rozložených na rychlé úseky, to je dvojnásobek.

Z n?kolika možností délek úsek? jsem zvolil 6× 1 600 m. Prý o 10 sekund na míli pomaleji než tempo maratonu. Marn? jsem na dráze vzpomínal, jak rychle to vlastn? má být. Tak jsem to zkusmo napálil tak, jak jsem si myslel, že to 6× po sob? vydržím. Bylo to zhruba mezi 6:10 až 6:14 na t?ch 1 600 metr?. Ono se to na první pohled nezdá, ale s rozklusáním, meziklusy a vyklusáním to bylo 17 km, z toho 9,6 km dost svižn?.

Druhý den ráno mi bylo jasné, že vydržet je jedna v?c a rychle zregenerovat v?c druhá. „Našt?stí“ mi ?asov? nevyšel ?tvrte?ní rychlý trénink, tak jsem ho op?t musel p?esunout na pátek a mezitím se dal trochu do po?ádku. Myslím, že pokud bych to b?žel ve ?tvrtek, bylo by to dost drsné. Ned?lních 25 km v kopcích už bylo zase v klidu.

Hlavní poznatek je, že „rychlost“ a „síla“ je ne?ekan? velký rozdíl. Napodruhé jsem ty úseky neb?žel na dráze, ale na silnici a pou?en z p?edchozího týdne se držel n?kde kolem 6:30/1 600 m. Volná st?eda na regeneraci v pohod? sta?ila a ve ?tvrtek mi rychlých 14 km vyšlo celkem p?kn?. V mírných kopcích, v?tru a slabém dešti jsem se vešel pod hodinu. To je rychlejší než moje zatím jediná hodinovka na dráze. Ta mi tenkrát v?bec nesedla, ale i tak m? 14 km za 59:38 pot?šilo.

V pátek a v sobotu jsem se k b?hání nedostal, jen jsem nachodil pár kilometr? v kopcích kolem Králík?. Abych pravdu ?ekl, ani mi v tom hnusném po?así nevadilo, že jsem nic nenab?hal. V ned?li v pravém aprílovém po?así (st?ídav? sluní?ko a chumelenice) jsem absolvoval pohodových 16 km a ješt? se seznámil s b?žcem ze sousední vsi.

Celkov? jsem za ty dva týdny vynechal t?i tréninky. Ale na druhou stranu jsem odb?hal všechny z mého pohledu klí?ové dávky, jako jsou úterní rychlé úseky (síla), ?tvrte?ní tréninky v maratonském tempu a zatím nejdelší ned?lní b?h na 25 km. Za dva týdny se chystám do Pardubic na p?lmaraton a váhám, jestli se mám p?ed závodem šet?it, nebo ze zv?davosti zkusit doporu?ení od Hanson? – jednoduše zam?nit ?tvrtek za sobotu.

Komentá? Iva Domanského

Díky za informace o p?íprav? za poslední dva týdny, ale hlavn? za celkový p?ehled tréninkové práce od za?átku experimentu. Když to vidím takhle p?ehledn?, napadá m? ur?itá souvislost s mým vlastním tréninkem p?ed x lety. Dokonce i v p?íprav? na maraton jsem byl vyznava?em spíše minimalismu než n?jakých ob?ích dávek – a to tenkrát „fr?el“ Lydiard a Jarda Kocourek b?hal v tréninku až 1 300 kilák? m?sí?n?. Jak to ten chlap mohl vydržet?

Podobné je to i s tréninkovou „morálkou“, jak se n?kdy vznešen? ?íká. Nejsi profi, ale kondi?n? – výkonnostní b?žec, a tak se n?kdy nepoda?í odb?hat p?i nejlepší v?li všechno, co je p?edepsáno. Op?t mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, n?jaké to manko jsem m?l vždycky.

D?ležité je, že se neozývají žádné vážn?jší potíže, že je organismus spokojen se zát?ží, které se mu dostává. Zdá se také, že jsme ve zdraví p?ežili kritické b?eznové období, kdy lítá ve vzduchu snad nejvíc bacil? a t?lo má po zim? zpravidla málo obranných látek.

Do maratonu zbývá n?co p?es p?t týdn? a ty jsou z hlediska úsp?chu ?i neúsp?chu v?tšinou rozhodující. Trénovanost se evidentn? zvyšuje, výkon na míli cca 6:10 ovšem odpovídá zhruba kilometr?m po ?ty?ech minutách, takže to v žádném p?ípad? nebyla (vzhledem k maratonu) tempová vytrvalost, ale jen a jedin? tempová rychlost, protože maraton pod t?i hodiny ur?it? nemáš v plánu.

Je jasné, že se únava z t?ch úsek? musí projevit druhý den, ale n?kdy p?etrvává i déle. Ty druhé úseky už byly rozumn?jší a odm?nou ti m?že být spokojenost s kontrolním m??eným b?hem v délce jedné hodiny. Jsem p?esv?d?en, že v tomto tempu jsi v sou?asné dob? schopen b?žet ješt? mnohem déle, možná by z toho byl p?lmaraton za 1:30 hod., a z toho už se dá reáln? kalkulovat na kone?ný maratonský výsledek. Co jsem spo?ítal, ti ale nenapíšu, aby ses neza?al dodate?n? bát sám sebe. A propos, doufám, že jsi už na PIM poslal p?ihlášku, bude to z?ejm? op?t vyprodaný maraton.


Jan Hlavi?ka a Marek Jan?, dva kondi?ní b?žci p?ipravující se podle dvou r?zných tréninkových plán? na kv?tnový Volkswagen Maraton Praha. Jejich snažení sledujeme od ledna v našem seriálu.

Tréninky Honzy Hlavi?ky ušil na míru jihlavský maratonec a trenér p?edního ?eského vytrvalce Roberta Krupi?ky Pavel Novák provozující svou maratonskou školu.

Marek Jan? se p?ipravuje podle univerzálního tréninkového plánu brat?í Hanson?. Jeho tréninkovým konzultantem je bývalý vytrvalec a trenér Ivo Domanský.


AKTUALIZOVANÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN PAVLA NOVÁKA

TRÉNINKOVÝ DENÍK MARKA JAN?

Anketa

Který z běžců má podle vás větší šanci pro dosažení svého maratonského cíle?

 
31 hl.
 
41 hl.
Celkem hlasovalo 230 uživatelů.

Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední

PetrK muž 06.04.2012 11:08:13

S maratonským tréninkem dvou kondičních běžců, kteří kráčí dvěma různými cestami ke květnovému Volkswagen Maratonu Praha, si pohrál osud. Marek Janů pokračoval v Čechách v tréninku podle amerických trenérů – bratří Hansonů, Jan Hlavička odjel do USA trénovat podle not českého trenéra. Komu česko-americká kombinace lépe svědčila? PŘIPOJEN ODKAZ NA NOVÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN PAVLA NOVÁKA A DENÍK MARKA JANŮ
Odkaz na článek

avatar

10 km: 0:35:46 (2007)
půlmaraton: 1:15:50 (2007)
maraton: 3:00:58 (2008)

Iva Milesová žena 18.04.2012 21:51:58

Marek má na vysoké úrovni kiláky i souvislé běhy, ač mi ty souvislé běhy přijdou spíš jako tempové běhy než jako klusy. Když tam dá dost dlouhých běhů, klidně i pomalu, může to jít ke 2:50. S Hansonem 3:01 a konec v křečích. Jenom tipuju.

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.