Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Sledovaní hobíci točí poslední tréninkové kilometry před dnem D

Sledovaní hobíci točí poslední tréninkové kilometry před dnem D
foto: archív behej.com

Petr Kostovič | 04.05.2012 | přečteno: 9723×

Maratonský trénink dvou kondičních běžců, kteří se připravují podle dvou různých tréninkových plánů na Volkswagen Maraton Praha, je ve finiši. Oba borci, Marek Janů a Jan Hlavička, jejichž přípravu jsme po několik týdnů sledovali, teď mají jasněji o svých očekávaných maratonských výkonech. Tipněte si s nimi, za kolik to v Praze dají. PŘIPOJEN ODKAZ NA LAKTÁTOVÉ TESTY JANA HLAVIČKY

Jan Hlavi?ka

St?íhám metr. Poslední dny p?ípravy. Ladím formu, jak ?íká trenér. Lo?ská nesnesitelná lehkost p?ed premiérovým maratonem se trochu vytratila. P?ece jen jde o víc. Po dohod? s Pavlem Novákem si za?ínám v??it na 3:05:00, takže se chci zlepšit už na svém druhém maratonu o více než 30 minut. Nep?ipadá mi to jako malá výzva. Bude to chtít hlavn? hodn? disciplíny, protože 42 kilometr? je obrovská vzdálenost na chybu. A ne jednu…

Myslím, že jsme s Pavlem ud?lali významný krok ve vzájemné komunikaci, a i když trénování p?es e-mail a telefon je trochu svízel, jde nám to. Rád bych, aby mne trénoval dál. Necht?l bych ho zklamat už jen pro ty amatérské p?ehmaty, kterých jsem se v posledních m?sících dopustil. Musím rozptýlit i jeho obavy, aby mne psychicky nepodlomily komentá?e pod ?lánky o p?íprav?. V oboru, kterému se profesionáln? v?nuji, také není prostor pro n?jakou srde?nost. Jsem zvyklý a popravd? – ani to ne?tu. Také m? pot?šily výsledky laktátového testu v pražské laborato?i CASRI. Je to kone?n? hmatatelný d?kaz, že to má smysl a racionální základ.

P?ed samotným závodem bych cht?l pop?át hodn? zdaru Markovi Jank?. Nikdy jsem ho, možná v rozporu se zadáním, nepovažoval za soupe?e v pravém slova smyslu. Podstatné je otestování obou metod tréninku a v??ím, že každému sedí n?co jiného. Má m?j jednozna?ný obdiv, že šel bez obav do nové a pravd?podobn? i zpochyb?ované metody. Hodn? zdaru a t?ším se, až se uvidíme na Staromáku. Mám ?íslo 1236. Tak po závod? v hostinci U Rudolfa!

Komentá? trenérského konzultanta Pavla Nováka

Honza v uplynulých dvou týdnech absolvoval n?kolik dobrých trénink? a také testy v CASRI. Co se týká test?, jsem velmi spokojený s tím, jak Honza pokro?il. Je vid?t, a ?íkám to opakovan?, že je velmi dob?e trénovatelný a jen p?íliš krátká p?íprava mu zabrání v tom, aby b?žel maraton výrazn?ji pod t?i hodiny. Testy ukázaly, že došlo k významnému nár?stu výkonu na aerobním i anaerobním prahu a laktátová k?ivka se v celém pr?b?hu „propadla“, ?ímž se zlepšila i udržitelnost výkonu.

Jediné, co m? troši?ku trápí, je fakt, že i tak jsou aerobní laktáty z hlediska maratonu p?íliš vysoké (trénovatelnost aerobních schopností je p?íliš dlouhodobá záležitost, než aby se daly za t?ch pár týdn? zcela oto?it). Bude to od Honzy vyžadovat jednu v?c. Nesmí ud?lat v prvních 25 km hrubou chybu. Pokud by b?žel p?íliš rychle a v p?ílišné blízkosti anaerobního prahu hned od za?átku, jeho výkon by v záv?ru i p?es stejnou intenzitu výrazn? poklesl. Bude pro n?j výhodn?jší b?žet prvních 90–100 minut výrazn?ji níže a potom jít polehounku nahoru, pokud na to bude mít. To by m?lo zajistit vícemén? stálou rychlost v celém pr?b?hu maratonu a tím i nejlepší možný výsledek.

Pokud bych si m?l tipnout, pob?ží Honza p?i teplot? do 18°C a maximáln? mírném v?tru výkon cca 3:02–3:05 hod. Nemám v?bec strach, že by zablokoval výkon svou psychikou, je silná individualita s v?lí poprat se, pokud má dostate?nou motivaci. A ?ekl bych, že PIM je pro n?j dostate?ná motivace. Myslím, že ho nezastaví ani nep?íjemné poznámky pod ?lánky o p?íprav?, což by možná spoustu sportovc? v?etn? t?ch vrcholových odradilo a znechutilo.

V záv?re?ném období probereme s Honzou všechny v?ci, které souvisí s vlastním maratonským výkonem, jako je rozložení sil, ob?erstvování, a podobn?.

Marek Jan?

Pražský maraton klepe na dve?e, kudy chodím myslím na závod, p?ed spaním si znovu a znovu v myšlenkách procházím tra?, ob?as si pustím záznam z n?kterého minulého ro?níku a ze všeho nejvíc ?eším, jak rychle pob?žím. ?ervík pochybností hlodá.

Dosud jsem m?l absolvovat p?esn? 100 tréninkových dávek. Vynechal jsem 32. Osm dní jsem byl se studenty na horách a dalších sedm jsem neb?hal z d?vodu nachlazení. Na za?átku jsem si p?edsevzal, že absolvuji alespo? 80% trénink?. To se mi nepovedlo. Celkem jsem m?l od 9. ledna nab?hat asi 1 300 km. Pokud se mi poda?í absolvovat zbývající tréninky, dostanu se zhruba na 950 km. To se taky moc nepovedlo.

Na druhou stranu to mohlo dopadnout mnohem h??. Volného ?asu jsem m?l opravdu málo. Za celou „b?žeckou kariéru“ jsem ani zdaleka nenab?hal tolik po nocích jako za poslední ?ty?i m?síce (celkem 21 z 68 trénink?), ?asto jsem dobíhal po jedenácté ve?er. Komické byly tréninky p?ed narozením miminka. B?hal jsem s telefonem u ucha a trasy volil tak, abych se dostal v p?ípad? pot?eby dom? b?hem co nejkratší doby. Nab?hat 19 kilometr? a nevzdálit se víc než dva kilometry od domova bylo docela na palici. Zatím jen dvakrát se mi poda?ilo odb?hat všechny tréninky v týdnu. Alespo? jsem se nep?etrénoval :-). Dva volné dny v týdnu by mi myslím ?asov? vyhovovaly víc.

Za celé období jsem v podstat? nepoznal pocity n?jaké extra velké únavy nebo bolesti sval? z b?hání. V posledních n?kolika týdnech trávím spoustu ?asu prací kolem baráku, a tak je únava spíše z t?žké práce než z b?hání. Myslím, že s n??ím takovým brat?i Hansonové nepo?ítali. Ale i práce s lopatou, krumpá?em, rý?em a sekerou se dá považovat za aerobní trénink. Takže jsem vlastn? odtrénoval o spoustu hodin víc. To je v kostce m?j letošní maratonský trénink a podle n?j bych se m?l rozhodnout, o co se budu v Praze pokoušet.

Zp?tn? musím souhlasit s diskutéry na fóru, že ?as 3:30 není žádný po?ádný cíl. Pokud se pod tento ?as nedostanu, bude to jednozna?n? zklamání. P?vodn? jsem si myslel, že bych se mohl p?iblížit osobáku 3:19, ale zlepšení jsem ne?ekal. Myslím, že i p?es velké mezery v p?íprav? bych mohl osobní rekord vylepšit. Klí?ovým faktorem bude z?ejm? po?así. Pokud by bylo podobn? horké jako v minulém týdnu, v n?jaké zlepšení moc nev??ím. Kdyby ale bylo srovnatelné s po?asím na Pardubickém p?lmaratonu, bylo by to hned o n??em jiném. Ideální po?así: bezv?t?í, 12°C a klidn? i slabý déš?. P?i v?tru o rychlosti alespo? 100 km/h vanoucím celou dobu do zad se pokusím splnit olympijský limit.

Na záv?r pár v?t k minulým týdn?m. Po Pardubickém p?lmaratonu jsem se cítil docela dob?e. Možná si hlava po vyda?eném závod? necht?la p?ipustit, že je t?lo unavené. Pár dní to ješt? šlo, ale ?tvrte?ních 16 km v maratonském tempu bylo pocitov? hodn? mizerných.

Další dny se to našt?stí srovnalo. Úterní tréninky jsem z 6× 1 600 m zm?nil na 3× 3 200 m nebo 4× 2 400 m. P?estože mi Ivo Domanský napsal, že v období p?ed maratonem je t?eba striktn? dodržet plán, ud?lal jsem jednu výraznou zm?nu. Minulou sobotu jsem místo voln?jších 16 km za?adil náro?ný krosový p?lmaraton, který po?ádali hasi?i ve Vysoké u Holic. P?estože b?žecký závod po?ádali poprvé, organiza?n? ho zvládli na výbornou (chlapi díky!). T?i lesní okruhy s celkovým p?evýšením p?es 300 m ve velmi teplém po?así se absolutn? nedají srovnat s rovinatými Pardubicemi za skoro ideální teploty.

V konkurenci 32 startujících v hlavní kategorii jsem zažil naprosto nový pocit. Poprvé jsem neb?žel závod jen na ?as, ale i s vyhlídkou na slušné umíst?ní. P?emýšlet o tom, zda se držet ve skupince, nebo se ji snažit roztrhat, zda se pokusit stíhat b?žce daleko p?ede mnou hned, nebo po?kat do posledního kola, spekulovat jestli soupe? na ob?erstvova?ce zpomalí nebo ne, správn? vystihnout okamžik a tempo finiše abych neodpadl – to všechno byly naprosto neznámé pocity. Boj o první místo jsem vzdal už po sto metrech, vít?z Miloš Kratochvíl zmizel v mžiku za obzorem a v cíli byl o více než ?tvrthodinu d?íve. Další po?adí bylo otev?ené až do samého záv?ru. Nakonec se mi poda?ilo dob?e rozvrhnout síly a v posledním okruhu zrychlit a dob?hnout na druhém míst? za 1:40:36. Te? jen ?ekám, jestli nep?ijde podobný útlum jako po Pardubicích. Uvidíme, jsem nervózní, ale moc se t?ším.

Komentá? trenérského konzultanta Iva Domanského

Tak dneska bych s dovolením za?al od konce. B?žet p?lmaraton 15 dní p?ed rozhodujícím závodem je jist? n?co, s ?ím brat?i Hansonovi nepo?ítali. Nicmén? pokud sis už zvolil tuto variantu, nezbývá než te? ?ekat, jak se t?lo vyrovná se zát?ží. ?ertovo kopyto se možná skrývá v tom, že jsi, jak sám píšeš, najednou prožíval pocity n?koho, kdo by eventueln? mohl takový závod i vyhrát. Takže jsi to rozhodn? jen tak tréninkov? neodklusal. Proti experimentu hovo?í rovn?ž náro?nost závodu, respektive sou?et stoupání v n?m.

V dalších dnech bys ale m?l op?t vyla?ovat podle p?edem daného plánu.

A te? se zam??ím na to, co teprve p?ijde. Nechci se opakovat, ale te? se opravdu dá víc zkazit než natrénovat. Málokdo miluje vedro (i když sám znám pár takových). Vedro v kombinaci s p?ehnanou motivací a tedy p?íliš rychlou první t?etinou maratonu se už vymstilo desetitisíc?m maratonc?. Našt?stí sou?asné letní teploty s dv?st?letými maximy nevydrží a má následovat relativn? chladn?jší období s p?ijatelnými denními p?ibližn? 20 stupni Celsia. Není to už ideální b?žecké po?así, ale výkon se v n?m už dá p?edpokládat.

Krom? vedra by t? mohly zradit svalové k?e?e. V dob? všemožných reklam na p?edražené výživové dopl?ky bude moje doporu?ení znít hodn? staromódn?, ale u mne fungovalo stoprocentn?. P?ed d?ležitým vytrvalostním závodem (nejen maratonem, ale t?eba i 50 km ch?ze z Prahy do Pod?brad) týden p?ed startem o n?co více solit. Oby?ejná NaCl byla pom?rn? spolehlivou ochranou p?ed nenadálými svalovými k?e?emi nohou. Více potravu osolit nám tehdy radil MUDr Jaroslav Urbánek, CSc., léka? atlet? Slavie VŠ Praha a sám aktivní atlet – vrha?.

Závod za?íná v 9 hodin, takže poslední jídlo bys m?l poz?ít n?kdy kolem 7. hodiny, pak už jenom kousky ovoce a opatrn? je zapíjet minerálkou. Také v tomto nejdu moc s dobou, za nejbezpe?n?jší pití t?sn? p?ed závodem považuji minerální vody bez ochucení alkalické nebo alkalicko-muriatické.

Nevím, jaké ?íslo jsi od po?adatel? PIM vyfasoval, ale s elitou ur?it? nevyb?hneš. Nenechej se znervóznit n?kolikaminutovým zdržením v tla?enici na startu, maraton je dost dlouhý na to, abys dokázal, že jsi trénoval p?es amatérské podmínky a ob?asné pauzy tak, abys sv?j cíl splnil, a navíc s rezervou.

Sledujete tento seriál ?lánk? o p?íprav? dvou b?žc?, kte?í se podle dvou r?zných plán? p?ipravují na pražský maraton? Tipn?te s i v komentá?ích, za kolik to v Praze zab?hnou.

Redakce d?kuje za spolupráci V?deckému a servisnímu pracovišti t?lesné výchovy a sportu CASRI.


Jan Hlavi?ka a Marek Jan?, dva kondi?ní b?žci p?ipravující se podle dvou r?zných tréninkových plán? na kv?tnový Volkswagen Maraton Praha. Jejich snažení sledujeme od ledna v našem seriálu.

Tréninky Honzy Hlavi?ky ušil na míru jihlavský maratonec a trenér p?edního ?eského vytrvalce Roberta Krupi?ky Pavel Novák provozující svou maratonskou školu.

Marek Jan? se p?ipravuje podle univerzálního tréninkového plánu brat?í Hanson?. Jeho tréninkovým konzultantem je bývalý vytrvalec a trenér Ivo Domanský.


AKTUALIZOVANÝ TRÉNINKOVÝ PLÁN PAVLA NOVÁKA PRO JANA HLAVI?KU

LAKTÁTOVÝ TEST V CASRI – 1

LAKTÁTOVÝ TEST V CASRI – 2

LAKTÁTOVÝ TEST V CASRI – 3

TRÉNINKOVÝ DENÍK MARKA JAN?

Anketa

Který z běžců má podle vás větší šanci pro dosažení svého maratonského cíle?

 
28 hl.
 
41 hl.
Celkem hlasovalo 226 uživatelů.

Komentáře (Celkem 36)

Nalezené položky: 37 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední

PetrK muž 06.05.2012 00:13:05

Maratonský trénink dvou kondičních běžců, kteří se připravují podle dvou různých tréninkových plánů na Volkswagen Maraton Praha, je ve finiši. Oba borci, Marek Janů a Jan Hlavička, jejichž přípravu jsme po několik týdnů sledovali, teď mají jasněji o svých očekávaných maratonských výkonech. Tipněte si s nimi, za kolik to v Praze dají. PŘIPOJEN ODKAZ NA TRÉNINKOVÝ PLÁN PAVLA NOVÁKA A DENÍK MARKA JANŮ
Odkaz na článek

avatar

Brno

Celkem 52785,14 km
Minulý měsíc 589,45 km
10 km: 0:37:39 (2014)
půlmaraton: 1:22:19 (2014)
maraton: 2:54:22 (2014)

Petr Kaňovský muž 06.05.2012 06:24:54

Honza i jeho trenér Pavel si stěžují na komentáře pod články, nicméně nemám dojem, že by snad Honzovi někdo nepřál, nebo že by se ho snažil rozhodit. Pokud tu občas o tréninkovém plánu a jeho dodržování diskutujeme, tak to není nic osobního, avšak vyplývá to z toho, že jsou tu tyto plány podrobně představovány, a proto je pravděpodobné, že jejich principy budou používány i jinými běžci.

Pokud se tu zmiňují testy z CASRI, tak by mě zajímala konkrétní čísla, pokud je možné to zveřejnit.

Honzovi i Markovi samozřejmě přeji hodně štěstí!

Tipy: Honza 2:59 Marek 3:14

Motto: Dáme se v běh :-)
avatar

Zem

rudo muž 06.05.2012 07:07:53

a sakra, tak ja mam v Prahe hospodu

Motto: 528 citaj: geopolitics.co
avatar

Eymir Gölü

Celkem 3486 km
Minulý měsíc 0 km

Skritek Hugo žena 06.05.2012 09:35:56

Tento clanek mne potesil. Prvnim clankem v serii jsme nebyl nadsena, neb jsem se jako rada jinych domnivala, ze si kluci vytkli maly cil. Hned druhy clanek u mne vzbudil nadseni, neb to kluci brali vazne. Vypadky v treninku chapu, jsme pracujici lide, ne profici.

To, co mne dnes potesilo asi nejvic, je komentar Marka, ze dnes uz chape nazor diskutujicich na vytcene cile. Jan si trosku stezuje, na komentare pod clanky, ale s tim musi pocitat kazdy, kdo do neceho podobneho jde. A jsem si zcela jista, ze nikdo nemysli ty komenty zle. Osobne jsem kritizovala jen na zacatku vysi cilu a za tim si stojim. Dnes oba kluci vedi, ze maji daleko na vic a to je super.

Duvod, proc se nevyjadruji k treninkovym metodam je prosty. Necitim se povolana k takovym komentum. Ale rada si prectu nazory jinych. Treba to i me, az se po letosnim maratonskem testu budu chtit seriozne pripravit, pomuze. U Marka se trosku bojim, aby se hlavou nevyzavodil jeste pred dnem D. Chce to vic v klidu a pohode, vzdyt jde jen o 42km .

Obema klukum preju, at jim to slape a ta zed prijde az v cili.

A tip: Honza – 3:02 Marek – 3:11

Marek byl urcite v mnohem tezsi pozici nez Jan. Osobne bych do Hansonovic planu nesla, me by nesedel, to vim, obdivuji tu odvahu. Jan mel trenink de facto sity na miru a i proto ma vetsi sanci na uspech. Cas co tipuji, si myslim, ze daji urcite. I kdyz Honza muze dat i pod 3:00. Moc bych mu to prala. Vlastne kazdemu, kdo v Praze pobezi ( krom Kenanu, ty asi 2:58 nenadchne ).

Motto: Petit cheval de manege :-)
avatar

10 km: 0:35:46 (2007)
půlmaraton: 1:15:50 (2007)
maraton: 3:00:58 (2008)

Iva Milesová žena 06.05.2012 20:43:55

Klukům fandím oběma, už za tu odvahu dělat tu pokusné králíky. S lehce sadistickým úsměvem přidávám přání, užijte si ten maraton:)

avatar

Celkem 6104,01 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:07 (1992)
půlmaraton: 1:30:58 (2012)
maraton: 3:07:40 (2013)

amur muž 06.05.2012 23:30:56

Z clanku jsem nepochopil, jestli se jedna o posledni pred maratonem a tak jim obema moc preji splneni cile.
Honza zabehl fantasticky uz na podzim v Usti 1/2M (myslim, ze doted osobak) a kdyz si k tomu pridam dril Pavla Novaka, tak nemuzu netipovat cas po 3 hodiny. Ovsem Marek, to je strelec. Narozeni dcery, stavba domu svepomoci a do toho maratonsky trenink. Klobouk dolu Marku!
Kdyz zacinal tento serial, tak jsem mel dost vyhrad, ale dnes jej hltam a tesim se na pokracovani. At uz nazory obou bezcu nebo komenty patronu jsou skvelym korenim behej.com

avatar

Lysá nad Labem

Celkem 2843 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:26 (2011)
půlmaraton: 1:35:39 (2012)
maraton: 3:35:39 (2012)

Mikis4318 muž 07.05.2012 11:25:22

Zřejmě má někdo nadále problém, Petr Kaňovský měl na komentáři včera večer +10 a teď má +6. Zvu tedy mínusníky na sebe.

  1. jestli někdo klukům nedrží palce, ať se ozve. Já myslím že všichni. Fandím oběma víc než na začátku, průběhem přípravy si mě získali, jsou to dříči. Na neděli snad přijde slibované ochlazení, tipuju 3:02 (Honza) a 3:12 (Marek).
  2. je s podivem, že se začaly řešit komentáře na fóru až v posledním článku. Teď komentáře jednak nejsou aktuální, jednak opravdu pro někoho mohou být demotivující. Stačilo se s nimi „vypořádat“ před pár měsíci :-) V minulých „reality“ seriálech jsme tu měli například začátečníci Gábinu, která sklidila mnohem větší kritiku („královna výmluv“ atd.), ale s vtipem se s ní vypořádala a nakonec jí všichni drželi palce. Na druhou stranu uznávám, že Marek a Honza makají v práci, doma, v tréninku, není proč po nich chtít trávit čas ještě na internetu. Respekt :-)
  3. minulá vyjádření Pavla Nováka mi přišla říznější (ovšem naprosto správná) než jakékoliv komentáře. V diskuzi například nikdy nepadlo, že někdo udělal „velkou chybu“.

Peace a pošlete to tam nekompromisně :-)

Motto: Hra na vlčí dech, gazelí nohy a Švejkova játra.
avatar

Praha

Celkem 22826 km
Minulý měsíc 69 km
10 km: 0:40:06 (1984)
půlmaraton: 1:43:24 (2000)
maraton: 3:50:05 (2005)

EvženGe muž 07.05.2012 11:40:02

>> Mikis4318, 07. 05. 2012 11:25:22

Michale, Petrovi jsou pluska a mínuska … ukradený. Kdo ho zná, ten si ho váží i kdyby tam měl –5000 a kdo ho nezná, ten ať si trhne…

A kdy si zaběhnem do Lysý? :-).

avatar

Lysá nad Labem

Celkem 2843 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:26 (2011)
půlmaraton: 1:35:39 (2012)
maraton: 3:35:39 (2012)

Mikis4318 muž 07.05.2012 11:55:21

>> EvženGe, 07. 05. 2012 11:40:02

Pravdu díš. Spíš jde o vyjasnění, než o Petra. Lysá by mohla proběhnout v týdnu 21.-26.5., pokud nohy přežijou maraton :-) Nebo pak zase po SNR od 18. června dále. Mám to naběhané po kouskách, ještě jsem to nespojil.

Motto: Hra na vlčí dech, gazelí nohy a Švejkova játra.
avatar

Praha

Celkem 22826 km
Minulý měsíc 69 km
10 km: 0:40:06 (1984)
půlmaraton: 1:43:24 (2000)
maraton: 3:50:05 (2005)

EvženGe muž 07.05.2012 12:20:10

>> Mikis4318, 07. 05. 2012 11:55:21

Tak to souhlasím. Ale je to věc názoru a někdo ho má jinej, tak ať ty mínusy dá. Ono se to v součtu pak ukáže a asi je jedno, jestli tam má plus tři nebo plus deset. Koneckonců. Ty tam nyní máš plus dva a asi ti je jedno, jestli tam je nula nebo plus šest. Ale kdyby tam bylo mínus pět tak se podíváš, co jsi napsal. A buď si za tím stojíš (a pak ti jsou mínuska ukradený) nebo se pokusíš svůj názor vysvětlit.

Lysá po 21. asi nepůjde. :-)). Po jednom sprintu (PIM) jdu 19.5. na 12 hodin. A to budu možná trošku utahanej. :-))

avatar

Brno

Celkem 52785,14 km
Minulý měsíc 589,45 km
10 km: 0:37:39 (2014)
půlmaraton: 1:22:19 (2014)
maraton: 2:54:22 (2014)

Petr Kaňovský muž 07.05.2012 12:54:09

>> EvženGe, 07. 05. 2012 12:20:10

Já bych to skutečně neřešil. Ostatně, nepsal bych tu, kdyby mé běhání nebylo až tak moc veřejné a kdybych si různými pocity nepochopení od ostatních neprošel osobně. Myslím, že neexistuje nikdo, kdo by mi nepřál, což ovšem neznamená, že by se všichni ztotožňovali s tím, jak běhám. Zejména v době, kdy jsem běhal maratony za 5h, jsem se dost oprávněně setkával s názory, že matematické metody stejně nefungují a že k strategii na závodech přistupuji úplně blbě, což už tehdy nebyla úplně pravda, avšak ani to mě od tohoto přístupu neodradilo, spíše naopak (chtěl jsem prokázat, že to aspoň trochu funguje).

Byla má chyba, že jsem často nedokázal napsat, kdy očekávám radu, a kdy chci jen určité věci sdílet. Pak jsem dokázal být nepříjemný na sebe i na druhé, i když do určité míry bylo správné, že jsem se jasněji vymezil, bohužel ale někdy až příliš pozdě … Nepovažuji ale za svou prohru ani to, že jsem neodjel do Stromovky, protože jsem i takto získal další zkušenosti, které se hodily při dalších závodech i v životě.

Motto: Dáme se v běh :-)
avatar

Zem

rudo muž 07.05.2012 21:07:19

cely tento serial zacal s tym a tak bol aj propagovany, ze pojde o porovnanie 2 rozdielnych treninkovych systemov a ze sa z toho spravi akysi vedecky zaver. Akoze 1 je dostatocny statisticky subor. Teraz ked uz je po celom treninku mozme vidiet ze ani jeden system nebol dodrzovany, z roznych osobvnych dovodov a to nie je kritika bezcov. Ale tych vypadkov a modifikacii bolo tolko, ze dufam nik z toho nebude vyvadzat nejake uzavery a dokazy o treninkovom systeme a nebude systemy porovnovat pripadne odporucat / kritizovat.

Kazdy behal kolko mohol a kolko mu osobne okolnosti dovolili a platal treninky ako sa dalo. To je realita vacsiny hobikov.

Motto: 528 citaj: geopolitics.co
avatar

Praha 12 - Modřany

Celkem 91994,45 km
Minulý měsíc 779 km
10 km: 0:40:21 (2006)
půlmaraton: 1:26:59 (2008)
maraton: 3:15:43 (2004)

Mirek Kostlivý muž 07.05.2012 22:19:10

>> rudo, 07. 05. 2012 21:07:19

Ale potom je to problém, když možnost porovnání obou tréninkových postupů není možné jenom proto, že běžci je nejsou schopni z různých důvodů dodržet. Asi by to chtělo pro příště vybrat běžce, kteří mohou tréninkový plán na maratón absolvovat bez větších výkyvů.

Motto: Běhat bez ohledu na věk a okolí !
avatar

Praha

Celkem 14588,46 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:34:55 (2013)
půlmaraton: 1:17:41 (2013)
maraton: 2:56:52 (2012)

marek27 muž 07.05.2012 23:04:29

>> Mirek Kostlivý, 07. 05. 2012 22:19:10

Nejsem si úplně jist, že cílem bylo srovnání dvou tréninkových přístupů. Ostatně to by s tak malým vzorkem (menši už ani nelze použít) nemělo smysl. Já bral tuto sérii článků jen jako výpověď o přípravě dvou „obyčejných“ hobby běžců. To, že se každý připravuje podle jiného plánu, je jen jedna z mnoha odlišností.

Motto: www.marek27.cz
avatar

Zem

rudo muž 07.05.2012 23:04:49

>> Mirek Kostlivý, 07. 05. 2012 22:19:10

je to problem

je rozdiel ak bezec nedodrzi treninkovy system z dovodu ze je prilsi narocny a na pa vykonnostnu uroven nepuzitelny a samotne nedodrzanie teda ukaze nevhodnost systemu alebo jeho neaplikovatelsnost na kazdeho jedinca.

Nieco ine je ak bezec z osobnych dovodov jednoducho nema na trenink cas alebo energiu, ked mu s behom nesuvisiace okolnosti trenink nedovolia alebo mu nedovolia regeneraciu.

statvat barak a narodenie decka je snad extrem ale su aj menej napadne okolnosti ktore mozu experiment a testovanie systemu velmi ovplyvnit

Motto: 528 citaj: geopolitics.co
avatar

Ústí nad Labem

Celkem 2960,32 km
Minulý měsíc 10 km
10 km: 0:45:53 (2008)
půlmaraton: 1:42:24 (2008)
maraton: 3:54:51 (2004)

PetrK muž 08.05.2012 15:24:14

Ahoj, v odkazech pod článkem jsou aktuálně připojeny výsledky dubnových laktátových testů Honzy Hlavičky, které byly provedeny v laboratoři CASRI.

avatar

Ostřetín

10 km: 0:40:01 (2007)
půlmaraton: 1:27:06 (2008)
maraton: 3:05:18 (2012)

Lobino muž 09.05.2012 10:38:40

>> rudo, 07. 05. 2012 21:07:19

Nemyslím si že by někdo někdy mluvil o nějakém vědeckém vyhodnocení. S doporučením/kri­tikou je to složitější. V lednu jsem nebyl schopný posoudit vůbec nic. Teď jsem o něco chytřejší a jsem ochotný svoje poznatky sdílet. Pokud se najde někdo, kdo odtrénuje 100% plánu a podělí se s námi o své názory, budu rád, že mohu srovnávat. Více na téma doporučení/kritika si s dovolením nechám na dobu po závodě. Z jedné věci mám ale těžkou hlavu už teď. Pokud mi závod nevyjde podle představ, asi nebudu schopen rozlišit, zda to bylo díky výpadkům v tréninku, nebo tím, že ten plán je obecně špatný/náročný. Ještě jedna věc pro vyjasnění situace. Tu a tam se mě někdo ptá jak došlo k tomu, že sem se do této akce zapojil. Jednoduše – když vyšel koncem loňského roku článek o Hansonplánu, byla na konci výzva ve smyslu: Co vy na to? Napište nám co si o tom myslíte. Napsal jsem. Nevím kolik dalších lidí napsalo taky. Odpověď byla, jestli bych nechtěl tu a tam napsat pár slov o tom jak to probíhá. S tím nemám problém a tak jsem to slíbil s tím, že je možné, že většina mých komentářů bude začínat slovem „nestíhám“. Nechci se moc opakovat, ale minulé dva roky jsem běhal málo kvůli stavbě a malé dceři, vyhlídky na jaro byly podobné – stavba a druhá dcera na cestě. 19.1. tedy deset dní po začátku tréninku mi přišel e-mail, kde jsem se dozvěděl o celém pojetí seriálu (druhý běžec pro srovnání, konzultanti). Trochu mě to zaskočilo, ale po chvíli váhání jsem souhlasil. Za prvé to byla velká motivace snažit se plán dodržet a za druhé rady Iva Domanského se nedají odmítnout.

>> marek27, 07. 05. 2012 23:04:29 O srovnání jít mělo, ale bez nějakých velkých ambicí na velké závěry (alespoň pro mě). Však to Honza dobře napsal, že nejsme v žádném případě soupeři (tedy v podstatě jsme, je to závod, ale stejní soupeři jako dalších x tisíc co neřeší, jestli doběhnou na 1000. nebo 2000. místě). Souhlasím s tím že to měla být spíše výpověď o příprave hobíků. Pokud někdo z libovolného důvodu zvolí pro přípravu Hansonplán, tak mu snad mé zkušenosti alespoň malinko pomohou. Asi to nebude někdo, kdo běhá pod 2:30, nebo nad 5:00, ale to je stejné jako když já nejvíce na fóru sleduji příspěvky a názory běžců zhruba stejné úrovně.

Mára

avatar

Zem

rudo muž 09.05.2012 12:09:26

>> Lobino, 09. 05. 2012 10:38:40

jasne rozumiem, ano tu dilemu budes mat, je plan dobry ak sa dodrzi ? prave na to som chcel upozornit.

Plan sa da ale posudit aj inak, napriklad sa mozme opytat aky je najrychlejsi maraton zabehnuty presne podla toho planu ?

Moc ti drzim palce do zavodu uzi si to a prajem co najlepsi vysledok a hlavne spokojnost z dosiahnuteho ciela, osobne ta obdivujem ze si pri tom vsetkom sa rozhodol na maraton pripravit a bezat

Motto: 528 citaj: geopolitics.co
avatar

Ostřetín

10 km: 0:40:01 (2007)
půlmaraton: 1:27:06 (2008)
maraton: 3:05:18 (2012)

Lobino muž 09.05.2012 12:32:27

>> rudo, 09. 05. 2012 12:09:26

Asi nejvíc by o tom mohli povídat přímo Hansonové. Myslím že v tomto případě je jakékoliv exaktní srovnání nemožné. To bych musel mít naprosto shodné podmínky a to díky individualitě každého běžce nelze dosáhnout. O výsledcích maratónů se něco málo dá dohledat, ale zase je tu ten problém,zda by dotyční neběželi jinak při jiném typu tréninku. S rozhodnutím běžet závod je to jednoduché, kdo jednou zkusil, těžko se toho vzdá, je to jako oblíbená hračka :-) Dík za podporu, palce prosím pustit nejpozději v neděli v 9:00 ať se mi lépe běží.

avatar

10 km: 0:35:46 (2007)
půlmaraton: 1:15:50 (2007)
maraton: 3:00:58 (2008)

Iva Milesová žena 10.05.2012 16:38:43

Iva Domanského jsem před rokem poprosila, že bych chtěla jít maraton na limit, a jestli by do toho šel se mnou. Odpovědi se vyhnul a odkázal mě na veteránská mistrovství SABZO. Loni jsem si konečně vybojovala takové podmínky (dostudováno, dostavěno, dostěhováno), že jsem mohla začít s tréninkem a jakýkoli plán bych byla schopna odběhat na sto procent. Místo toho dává přednost běžcům, kteří nejsou schopni plnit plán, sami mu říkají, že trénink není prioritoou, tudíž trenérovi o nic nejde a nenese žádnou zodpovědnost. Toto není kritika zde zúčastněných běžců, ti běhají, co jim podmínky dovolí, toto je vzkaz pro trenéra: jsi alibista!!! Abych nebyla alibistkou já, tak přiznávám, že jsem houby ve formě a maraton jsem teď schopná zaběhnout tak možná za tři hodiny, určitě ne na limit. Dva roky výpadku kvůli renovaci bytu a stěhování jsou znát. Otázka tedy zní: měl Ivo pravdu a měla bych se už na to běhání vykašlat a obíhat si běhy SABZO, nebo je alibista trenér a trénuje někoho pouze za situace, kdy má celkem jistý úspěch za použití jakéhokoli plánu, a jeho vlastní riziko a iniciativa je minimální? Pokud totiž komukoli dám jakýkoli plán, který ho donutí běhat 5–6× týdně, tak by z toho (chlap) měl zaběhnout maraton ke 3 hodinám a holka ke 3:30, jenže to nic neříká o tom, jestli je ten plán dobrý nebo ne, na téhle úrovni ještě výkonnost roste celkem úměrně počtu a intenzitě naběhaných kilometrů. Ale no nic, Ivo mě opravdu netrénuje, běhám jenom ze setrvačnosti a proto, že nemám rodinu, a kdyby se mně tak už ujal nějaký chlap, já se s radostí ujmu jeho, usadím se, a občas si zajdu rekreačně na nějaký běh SABZO. Máš pravdu, Ivo, v pětatřiceti už fakt mám čas spíš na rodinu než na maraton. Jenže já si teprv ve čtyřiatřiceti vybojovala podmínky na to, abych s tím běháním mohla začít:) :( :) Iva Milesová

avatar

Čelákovice

Celkem 22125,06 km
Minulý měsíc 215,65 km
10 km: 0:39:50 (2011)
půlmaraton: 1:32:39 (2011)
maraton: 3:23:50 (2011)

Láďa S. muž 10.05.2012 20:44:31

>> Iva Milesová, 10. 05. 2012 16:38:43

Ahoj Ivo .. a zkusila jsi také nějaké jiné trenéry? Jestli ne, tak je to škoda, hned to mohlo být zajímavější mistrovství (tedy v ženské kategorii). V každém případě 35 let není ještě konečná, jak ukazují mnohé výmluvné příklady. Budu držet palce, ať se k pořádnému tréninku ještě dostaneš a ať ještě dopadnou nějaké výsledky, třeba ty na strmějších tratích.

Motto: Teprve se zabíhám...
avatar

Zem

rudo muž 10.05.2012 22:31:29

>> Iva Milesová, 10. 05. 2012 16:38:43

Alena vzala Petru ked mala Petra 34–35, skusila si pohovorit s Alenou ? Vek by nemal byt prekazkou na to aby sa robil systematicky cielavedomy trenink, Ak chces tak mi napis, mozem s tebou konzultovat, ale len na dialku (zatial), alibizmus tiez netolerujem

Motto: 528 citaj: geopolitics.co
avatar

Nový Vestec

maraton: 3:06:31 (2005)

sam muž 11.05.2012 07:22:23

>> rudo, 10. 05. 2012 22:31:29

Já bych snad byl raději opatrnější v obviňování Iva z alibismu. Nemyslím, že by Ivo měl jakoukoli povinnost se zodpovídat koho a proč chce trénovat. Je to jeho život, běh je jeho celoživotní koníček a jak s ním nakládá je jenom jeho věc. Jednoduše řečeno, on přeci nemá žádnou povinnost trénovat kohokoli, kdo o to projeví zájem. Jestli v daný okamžik neměl zájem trénovat Ivu, je to prostě jen jeho volba. A Ivo je podle mého dost velký „mazák“, aby mu bylo srdečně jedno, jestli by po případném neúspěchu jím trénovaného běžce někdo zpochybňoval jeho metody. Prostě takový je život, že občas něco vyjde a občas ne. Nikdo nemá zaručený úspěch vždy.

Motto: http://skyrunning.cz
avatar

Zem

rudo muž 11.05.2012 07:28:39

>> sam, 11. 05. 2012 07:22:23

akurat nechapem preco to pises mne, ja s nim predsa nic nemam moja poznamka patrila Ive a len Ive aby vedela aky mam k alibizmu postoj, alibizmu ako takemu, v principe. absolutne nechapem co si chcel povedat ?

Motto: 528 citaj: geopolitics.co
avatar

Nový Vestec

maraton: 3:06:31 (2005)

sam muž 11.05.2012 08:45:30

>> rudo, 11. 05. 2012 07:28:39

Sorry, já si to vysvětlil tak, že Ivo D. i podle tebe je alibista. Chtěl jsem tedy jen upozornit na právo kohokoli jednat v takových otázkách podle své chuti.

Motto: http://skyrunning.cz
avatar

Zem

rudo muž 11.05.2012 08:51:44

>> sam, 11. 05. 2012 08:45:30

jasne tomu rozumiem, ja si tiez vyberam.

Motto: 528 citaj: geopolitics.co
avatar

10 km: 0:35:46 (2007)
půlmaraton: 1:15:50 (2007)
maraton: 3:00:58 (2008)

Iva Milesová žena 12.05.2012 00:30:21

rudo, děkuji za nabídku trénování, možná se ještě ozvu. Ve skutečnosti si spíš začínám uvědomovat, že rodina a práce jsou důležitější než běhání. A vlastně jsem ani nechtěla slyšet, že mě chce někdo trénovat. Vlastně jsem chtěla slyšet, vykašli se na běhání. A tajně jsem doufala, že se mi někdo ozve, jestli bych nešla na rande, že je taky sám a taky by se chtěl usadit. No, asi půjdu radši na seznamku. Za reprezenťák jsem začala běhat kvůli rozchodu s chlapem a kvůli chlapovi bych taky ráda s běháním skončila. Možná tak trochu mlátím a ničím, když už bych měla potichu zavřít dveře.

avatar

10 km: 0:35:46 (2007)
půlmaraton: 1:15:50 (2007)
maraton: 3:00:58 (2008)

Iva Milesová žena 12.05.2012 20:49:06

No dobře, přiznám se. To, že se tu do Iva navážím, nemá vůbec co dělat s jeho trenérskými schopnostmi, spíš s mým běžeckým odcházením a uraženou ješitností. Ivo byl pro mě postavou, kterou asi nejlépe vystihne jméno Běžecký Guru. On mi nikdy neříkal, co mám odběhat. Ostatně, jsem tělocvikářka, já bych měla radit jiným. Spíš mě uměl postrčit tak, abych byla ve správnou dobu na správném místě a věřila sama sobě. „Vždyť ty se umíš připravit,“ říkal. Když jsem se v roce 2009 vracela po zranění a na jaře ještě neběhala nic moc, Ivo se na mě podíval a řekl, „v reprezentaci jsi pořád ještě nenahraditelná,“ a jenom z energie toho pohledu jsem byla schopná jít zaběhnout cokoli. Jenže mezi mnou a běháním stanul nový předpis nájemného slibující s poplatky až 19000 měsíčně. Život se proměnil v peklo sestávající z vydělávání peněz, hledání výměn, účasti na protestních shromážděních nájemníků, vyklízení pozůstalostí, přípravy bytu na eventuální spolubydlící, a pocitu zoufalství. Běhat jsem chodila v noci, nespala jsem, uhnala jsem si chronickou únavu a forma šla dolů. Když jsem si v létě odskočila od práce a bytu na Plzeňský maraton, musel se Ivo jako komentátor koukat na můj nekonečný příběh za 4:51 a moje potácení od pangejtu k pangejtu soucitně komentoval jako ladnou chůzi. „Jsi z nejhoršího venku,“ řekl, když jsem sehnala spolubydlící, a dodal, „však ty se vrátíš.“ Další jaro jsem se stěhovala, nevrátila jsem se. Jeho naděje ve mě se vytratila, ten povzbudivý pohled vyhasl. Už se mnou nemluvil o mém běhání, mluvil o nějakých jiných běžcích a závodech a já jsem u toho vlastně vůbec nemusela být. Něco vyhořelo, on taky potřeboval novou motivaci. Pak jsem se z internetového rozhovoru dozvěděla, že začal trénovat jednu mladší holku. Vzplanula ve mně ješitnost a napsala jsem mu, že buď ji porazím, nebo se aspoň ve snaze o to uběhám k smrti. Ivo se srdečně zasmál a sliboval mi, jak mě ta jeho svěřenkyně už dá nakládačku, a začal rozebírat o kolik minut na které trati. Pochopila jsem, že on je teď na druhé straně, a na závodech nebude fandit mně, ale bude křičet na nějakou mladici, „poraž už tu veteránku.“ Kdybych na to měla, šla bych na závod, ten jeho objev bych porazila a byl by klid. Jenže jsem věděla, že za daného stavu neporazím nikoho, vyhýbala jsem se závodům a kompenzovala to sněním o nepřiměřeně vysokých cílích, které by měly kompenzovat trudné dva roky bez běhání. Vlastní tápání jsem kompenzovala rýpáním do Ivoše ohledně nové běžkyně a smysluplnosti jeho trenérských počinů, samozřejmě neprávem. A jeho dlouhé zaryté mlčení mě nutilo zamyslet se nad smysluplností mé vlastní činnosti a dojít k tomu, že v pětatřiceti už asi nemá být smyslem mého života porážet stůj co stůj každý víkend dotírající mladé běžkyně a bojovat tím o srdce Běžeckého Guru, neboť toto srdce patří především jemu samotnému, a navíc ještě všem běžcům a Běhu. Vzpomínám na příběh jednoho hokejisty. Vyprávěl o celé své kariéře, a na konci i o tom, jak jednou na jeho místě v šatně sedělo mladé ucho. Spoluhráči sice ještě mladíka odkázali kamsi, ale on sám v té chvíli poznal, že jeho hokejovým dnům nadchází konec. Pár let předtím by ho totiž rezolutně z toho místa vykázal sám, ale v momentě, kdy on sám začal pochybovat, jestli mu to místo vůbec ještě patří, věděl, že sice mladíka může seřvat, ale pravdu neošálí. Zrovna tak Ivo má neochvějnou intuici, a když už se jednou rozhodne postrčit mým směrem mladší holku a mě odsune mezi veteránky, můžu se sice rozčilovat, ale pohled do výsledků na časy a na data narození říká pravdu, kterou nelze obejít. Nejde o to, že ta mladá holka třeba ještě nezaběhne to, co jsem kdysi zaběhla já, ale o to, že já už nezaběhnu ani to, co teď ona. Takže mě Ivo jen donutil podívat se pravdě do očí a to má větší cenu, než když mi lidi soucitně říkají, ono ti to ještě bude běhat. Zrovna tak má svůj smysl ta neúprosná veteránská kategorie 35plus. Pokud jste svobodné, bezdětné a nejste v tom věku alespoň zástupkyní šéfa, tak je ta kategorie tvrdou připomínkou vlastní neschopnosti. Člověk má pak tendenci protestovat, že veteránky by snad měly být až od čtyřiceti. Jenže ta pětatřicítka je neúprosný, ale nutný varovný signál, že už by se sebou člověk měl něco dělat. Že už je asi opravdu na čase přestat si hrát a přemýšlet o rodině a tak. Ivo není alibista, on dokáže dělat a říkat i ty nepříjemné věci. On je totiž pořád ještě rovný chlap. Evžen mě prokoukl. Nebo to bylo bystré oko Sáry?:) Tato stať asi patří někam úplně jinam než pod článek o plánech přípravy na maraton. Jsou tu stránky radící začínajícím běžcům, bolestnější je ale radit těm odcházejícím. I to ale k běhu patří. A co bych já poradila maratoncům před startem? Pár horských jsem úspěšně odběhla. Na startu jsem si vždycky říkala, „neblázni, budeš tam tři hodiny,“ a když se přese mně hnali nějací cvoci, nechala jsem je jít. Zprvu je třeba jít tempo, které je nám příjemné, závodit s někým nebo s časem se dá až na posledních kilometrech. S maratonem samotným se závodit nedá, nelze ho ani porazit, musíte ho poprosit o svolení, pánem je tam on. Rozhodně doporučuju nevynechávat občerstvovačky a u každé si trošku zvolnit. Před mým prvním horským maratonem mi máma napsala smsku, „pořádně se najez, napij, vyspi a včas vzdej.“ I možnost, že nedokončím, je dobré si připustit. Ten běh jsem tehdy vyhrála v traťovém rekordu a byl jedním z mých nejkrásnějších běžeckých zážitků. O pár let později ten závod zrušili, vzhledem k převýšení nemám ani ten čas v žádných tabulkách, takže ta vzpomínka už je jenom v mém srdci. Nežeňme se proto stůj co stůj za nějakými časy, i ty výsledky jsou totiž pomíjivé, důležité je prožít závod teď a tady. Iva

avatar

Desert muž 12.05.2012 22:07:33

>> Iva Milesová, 12. 05. 2012 20:49:06

Napsané to máš pěkně, běhání bych nevzdával, šel bych do toho klidně zase od začátku.

avatar

10 km: 0:35:46 (2007)
půlmaraton: 1:15:50 (2007)
maraton: 3:00:58 (2008)

Iva Milesová žena 12.05.2012 22:21:51

Neboj, zítra ráno jdu na první metro a jedu na jeden kopec:) A když nedám za dva týdny Pernou, tak o to radši se o to porvu na Šeráku;) Iva

Nalezené položky: 37 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.