Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běchovická desítka obráceně

Petr Syblík | 09.05.2006 | přečteno: 12900×

Tento převážně lesní běh nás zavede do nejvýchodnější pražské městské částí, která leží asi 20 kilometrů od centra města uprostřed největšího lesa v okolí Prahy nazývaného od nepaměti Vidrholec.

Klánovice, v nichž žije okolo 2500 obyvatel, založil pražský podnikatel pan Václav Klán v roce 1878 a již od svého vzniku se staly oblíbeným výletním místem pro pražskou smetánku. V roce 1924 zde šéf pražské stavitelské firmy Rudolf Ut?šil zbudoval moderní lázn?, které fungovaly až do jejich vyvlastn?ní v roce 1952 a jsou dnes již bohužel zbo?eny. (?erpáno z http://www.klanovice.ic.cz/)

Lokalita: Praha – východní ?ást
Délka trati: okruh 12,5 km s možností snadného prodloužení na 22 km
Celkové p?evýšení: do 50 m
Náro?nost (hodnocení 1–5): 1 velmi lehká

Rozklus do kopce

Od železni?ní zastávky se vydáte po modré turistické zna?ce sm?rem na Kolín. Pob?žíte kousek podél trati, aby jste ji po 230 metrech podb?hli. Za tunýlkem, za soutokem dvou potok?, za?íná stoupání s p?evýšením 20 metr?, na kterém protijedoucí cyklista dosáhne v pohod? rychlosti 40 km/hod. Od nádraží dob?hnete po 730 m k autobusové zastávce v ?ásti zvaná Vinice. Sledujte stále p?ímo modrou zna?ku, která vás nasm?ruje mezi rodinné domky. Po 40 m doprava. Dalších 350 m absolvujete mezi domky a ocitnete se na kraji pole. Polní cesta okolo Mezinárodního technologického parku vás zavede p?ímo k lesu s jménem Xaverovský háj. (1,7 km)

Lesní šum?ní

Zvuky, které uslyšíte v Xaverovském háji nejsou šum?ním list? pohupujících se v lehkém vánku ale jsou to zvuky z dálnice D11. Našt?stí se dálnici velmi rychle od lesa odklání, a za pár stovek metr? se už m?žete zaposlouchat do skute?ných lesních zvuk?. Lesní cesta stále zna?ená modrou turistickou zna?kou, uhýbá po 250 metrech vlevo a mí?í k hájovn? (2,3 km) Po široké velmi rychlé cest? pokra?ujete východním sm?rem 800 metr?. Na konci uhnete vpravo, cesta je velmi mokrá z d?vodu blízkosti potoka. Tento úsek se dá však velmi dob?e ob?hnout lesem. Po 150 metrech odbo?te z cesty vlevo – stále po modré zna?ce, sm?rem k silnici. (3,5 km)

Na ?ihadla

Stojíte v zatá?ce silnice Horní Po?ernice – B?chovice. Modrá zna?ka mí?í vlevo po silnici, a proto ji nyní opustíte. Vydejte se p?ímo rovn? p?es silnici do Klánovického lesa, ?ásti zvané ?ihadla. Budete sice p?echázet frekventovanou silnici v zatá?ce, ale díky vymícení nálet? je nyní velmi dobrý rozhled na ob? strany. Za silnicí b?žte stále ve východním sm?ru na Kolín. Po zdolání drobné krosové vložky narazíte na pár panel?. Já jsem se nedopátral jejich významu, vás t?eba napadne, jaký byl jejich p?vodní ú?el v t?chto místech. Po 250 metrech vyb?hnete z k?oví a pokra?ujete podél lesa (po levé ruce). Neuhýbejte žádnou cestou vpravo do louky. Za rovných 0,5 km vstupujete do lesa a zleva se k vám p?ipojuje navrátilá modrá zna?ka. (4,25 km) 

Nové dvory

Pokra?ujte rovn?, spolu s modrou zna?kou. Po 550 metrech p?ekro?íte jednu z mnoha cest a postupujete p?ímo v hustším porostu. Na konci porostu, p?ed mladými borovicemi odbo?íte vpravo (stále po modré). Krátký pís?itý úsek vás zavede k polorozpadlému statku Nové dvory. (5,15 km) Jedná se o bývalý poplužní dv?r, pozd?ji lichtensteinskou myslivnu. V této myslivn? bylo umíst?no ?editelství celého zdejšího lichtensteinského polesí. Ve st?edov?ku (zmínka z roku 1227) stávala na tomto míst? tvrz Slav?tice s velkou okrouhlou v?ží a se stejnojmennou vesnicí. 

Nové dvory 

Klánovice

Od statku pokra?ujte po modré stále na východ. Po krátkém stoupání, po 600 metrech od statku modrou zna?ku definitivn? opustíte. V místech, kde zna?ka mizí vpravo v lese, stávaly lázn? zmín?né v úvodu. Zde budete marn? hledat jakékoliv známky historie. B?žte rovn? a širokou, pohodlnou a rychlou cestu neopoušt?jte. Po ní se dostanete p?ímo až k prvním dom?m ?ásti Klánovice.(6,3 km).

Jste na míst?, kde se popsaný okruh stá?í a cesta se vrací zp?t do B?chovic. Klánovický les zde však zdaleka nekon?í a jeho druhá ?ást – p?ímo p?es zástavbu okolo d?tského domova, p?es silnici, a okolo školy, je k b?hu snad ješt? p?ízniv?jší, než tato. V druhé ?ásti narazíte jak na pohodlné lesní cesty, tak na vyasfaltovanou silnici mí?ící k výcvikovému st?edisku ps? m?stské policie, a m?žete si dát i kros podél trati po ?ervené zna?ce až do Úval. Okruh si tak snadno prodloužíte o dalších 6–10 kilometr?.

Co se ob?erstvení tý?e, restaurace je u nádraží, nebo na hlavní silnici – odbo?te vlevo p?ed školou. 

Golf Klánovice

Okolo golfu v Klánovicích se vedou bou?livé debaty. Je plánována výstavba h?išt?, která by zabrala tém?? celou plochu lesa, kterým jste práv? p?ib?hli. Tak si ješt? užijte lesa v p?vodní podob? a vydejte se jižní stranou zp?t do B?chovic. P?ed domky na kraji lesa se dejte doprava. V prvních dvou domech bydlí p?ítulní labradorští retrív?i všech t?í barev. Pob?žíte po okraji lesa, který máte po pravé ruce, 400 metr?. Než se za?ne cesta svažovat dol?, odbo?te doprava do lesa. Odbo?ku poznáte tak, že jejích prvních 200 metr? je vyasfaltovaných. Tato cesta mí?í zárove? k budovám golf klubu. (V p?ípad?, že by jste neodbo?ili do lesa, ale b?želi stále rovn?, dostanete se po 700 metrech k nádraží Praha Klánovice.) Když minete golf klub, m?že se vám zdát, že se vám b?ží najednou lépe. To není klam. Tento úsek je neznateln? z kopce a jeho povrch p?ímo svádí k úsek?m. Od GK k další odbo?ce je to 800 metr?. Užijte si to. Zmín?ná odbo?ka (7,8 km) vpravo vede po zelené zna?ce k Novým dvor?m. Pokra?ujte rovn?. Cesta se za chvilku stá?í doleva k další hájovn?. Tu minete po pravé ruce a sm?rujte své kroky vlevo pod železni?ní tra?. Krátké ostré stoupání, asi 200 metr? a narazíte na ?ervenou turistickou zna?ku, po které uhnete vpravo do ulice Be?vá?ská. Zde opouštíte definitivn? Klánovický les (8,5 km)

Golf klub Klánovice 

Záv?re?ná podél trati

Be?vá?skou ulicí nakonec p?ímo k ?isti?ce odpadních vod u železni?ní trati je to 900 metr?. Pokra?ujte 700 metr? stezkou mezi tratí a B?chovským potokem (?ervená zna?ka) až k m?stku p?es potok. Zde musíte vb?hnout do zástavby (10,1 km) Ulicí V okálech po ?ervené zna?ce se dostanete až k silnici Horní Po?ernice – B?chovice (jmenuje se Mladých B?chovic). Máte sice možnost st?ihnout si finiš po ?eskobrodské k nádraží a naladit se na B?chovickou desítku, ale vzhledem k plnému provozu to není dobrý nápad. Lepší varianta je po dob?hnutí na silnici Mladých B?chovic odbo?it vlevo, podb?hnout tra? a hned za tratí odbo?it vlevo do ?ásti Vinice. Dob?hnete po 1 km podél trati na zase modrou zna?ku, po které je to k nádraží už jen 400 metr?.

 Shrnutí

Vzhledem k tém?? rovinatému profilu, je trasa je ur?ena pro všechny b?žce. Výhodou trati je to, že Klánovický les protkán mnoha cestami a popsaný okruh lze nejen prodloužit, ale i zkrátit. Délka popsané trasy (zm??eno podle mapy) je 12,5 km s tolerancí 5 %.

Jednotlivé kilometrovníky jsou vyzna?eny v textu.

Na start trasy nádraží Praha B?chovice se dostanete vlakem (tra? Praha Masarykovo nádraží – Kolín) nebo autobusem ?. 250 ze stanice metra ?erný most. Auto m?žete zaparkovat p?ímo u nádraží, nebo naprati nádraží na parkovišti P+R.

Trasu lze nastoupit i na další vlakové zastávce Praha – Klánovice.

bech_mapa.jpg 

Komentáře (Celkem 1)

Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Voděrady

Celkem 613 km
Minulý měsíc 0 km
půlmaraton: 1:58:23 (2016)

Beny muž 23.01.2008 12:17:46

Díky za příspěvek, dnes jsem si trať vyzkoušel a byl jsem opravdu nadšen, jak se dá kousek za Prahou (Černý Most) nádherně běhat v lese. Vřele doporučuji.

administrator 03.04.2010 13:32:20

Tento převážně lesní běh nás zavede do nejvýchodnější pražské městské částí, která leží asi 20 kilometrů od centra města uprostřed největšího lesa v okolí Prahy nazývaného od nepaměti Vidrholec.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 2 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.