Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Dýchání při běhu a možnosti jeho ovlivňování

Dýchání při běhu a možnosti jeho ovlivňování

Vladimír Korbel | 17.03.2008 | přečteno: 27335×

Naše pozornost bývá upřena většinou na to, co náš život a naši fyzickou a psychickou výkonnost ovlivňuje. Základem našeho života je potrava, voda a vzduch. Když pročítám www stránky, cítím, že většina z nás vnímá nutnost kvalitního stravovacího a pitného režimu. Ale nějak nám uniká důležitost dýchání, přestože jeho prostřednictvím můžeme ovlivňovat řadu tělesných funkcí, a to jak v klidu, tak při běhu. I na následujícím příkladu je vidět jeho důležitost. Bez jídla vydržíme několik týdnů, bez tekutin několik dnů, ale bez vzduchu dokážeme žít jen několik minut.

Pak nastávají v t?le destruk?ní procesy, které jsou mnohdy nevratné. V jakém po?adí d?ležitosti bychom tedy m?li „hlídat“ kvalitu svého života z pohledu výše uvedených t?í nezbytností, je nasnad?. P?esto se obvykle chováme obrácen?. ?asto trénujeme v zaprášených m?stských podmínkách, b?háme do práce v ulicích plných aut a jejich výfukových plyn?. A už v?bec nebereme v úvahu, že bychom m?li mít dýchání alespo? ?as od ?asu pod kontrolou našeho v?domí. 

Když se na za?átku tréninkové spolupráce ptám svých sv??enc?, jak dýchají p?i b?hu ?i v klidu, udiven? se na m? podívají a pak odpoví: „Normáln?“. Když se pak dozv?dí, že mohou prost?ednictvím dýchání zpomalit svou tepovou frekvenci až o 20 %, že se m?že zvýšit výdej krve ze srdce v tomto ?ase také tém?? až o 20 %, a tím t?eba podstatn? zkvalitnit regenerace po b?hu, za?nou o tomto problému p?emýšlet jinak.

Upozor?uji, že nejsem žádný jogín, ale vždy m? fascinovaly jejich výsledky v oblasti dýchání, p?ed kterými i ti nejlepší sv?toví vytrvalci mohou jen obdivn? vydechnout. Nebudu se poušt?t do žádných fyziologických vysv?tlování, ale jen se pokusím vysv?tlit hlavní v?ci. Fyziologové nám ?íkají, že jsou t?i typy dýchání. B?išní, kterým p?evážn? dýcháme my chlapi, hrudní dýchání, kterým v?tšinou dýchají ženy a dýchání tzv. podklí?kové. Již z tohoto d?lení je patrné, že jak muži, tak ženy obvykle nevyužívají celou dechovou vlnu jak v nádechové, tak ve výdechové fázi. Navíc v plicích z?stává stále malé množství zbytkového, tzv. reziduálního vzduchu, který p?i ne?innosti nebo chybném dýchání v plicích z?stává a „zahnívá“. To proto, že tento zbytkový vzduch dostate?n? nevydechujeme.

Ze zdravotního hlediska je škodlivé, když dýcháme ústy, dechový rytmus není pravidelný, když dýcháme povrchn?, možná ani ne z poloviny plnohodnotn?, tedy nedokonale. Takže samotný b?žecký výkon i následná regenerace po b?hu, kdy i zde používáme jakési st?ední dýchání, nezajistí dostate?n? plnohodnotnou regeneraci.

Trocha teorie nikoho nezabije. Vzduch obsahuje asi 79 % dusíku, který je prakticky beze zm?ny i p?i vydecho­vání.Tém?? 21 % vdechovaného vzduch je kyslík. Ve vydechovaném vzduchu je ješt? obsaženo asi 16,5 % kyslíku, což znamená, že pro sebe jsme využili pouze asi 4,5 % množství kyslíku, které jsme nadechli. Aby organismus dostal pot?ebné množství kyslíku pot?ebuje tedy bu? rychleji dýchat, a to stojí velké množství zbyte?n? vynaložené energie a v?tší únavu, nebo dýchat pomaleji, prohlouben?, poskytnout organismu ?as, aby spot?eboval v?tší procento vdechovaného kyslíku a tím zmenšit po?et dech?, pot?ebných k b?hu nebo k životu.

Komplexní dechová vlna také odstra?uje ne?istoty a zárodky nemocí v neprodýchávaných ?ástech plic, kam se p?i povrchním zp?sobu dýchání a p?i dýchání ústy ?erstvý vzduch dostane jen z?ídka nebo v?bec ne.

Prof. Ignat?nko, který spolupracuje s ukrajinským a ruským olympijským týmem b?žc?, doporu?uje v klidovém režimu další t?i zp?soby dýchání:

  • První – uklid?ující dýchání: normální nádech, dlouhodobý výdech, pauza dvakrát kratší než nádech.
  • Druhý – mobilizující dýchání: dlouhý nádech, pauza dvakrát kratší než nádech, normální samovolný výdech.
  • T?etí – dýchání regulující emocionální stav: klidný, lehký nádech, pauza, stejný výdech, pauza, dovýdech, pauza.

Bylo také zdokumentováno, že když se ?lov?k sm?je, automaticky dýchá správn?. Tak se tedy sm?jme pro naše zdraví a to co nej?ast?ji!


Vladimír Korbel
P?sobí na kated?e atletiky FTVS v Praze. Profiluje se pro oblast techniky a tréninku dlouhých sprint? a st?edních a dlouhých tratí a p?ekážek, je autorem ?ady odborných publikací. Mezi jeho sv??ence pat?í a pat?ili Jan Strangmiller (mistr sv?ta v dlouhém triatlonu v r. 1999), Ji?í Mužík (mistr Evropy v b?hu na 4× 400 m v r. 2000), Denisa Kozáková (1. místo v maratonu žen do 22 let v r. 2003) a další. Spolupracoval rovn?ž s Veronikou Brychcínovou, jednou z nejlepších sou?asných ?eských vytrvalky?.


Vladimír Korbel je jedním z trenér?, kte?í nabízí své služby i široké ve?ejnosti. ?t?te více na stránce Trénink


Komentáře (Celkem 2)

Nalezené položky: 3 První Předchozí | 1 | Další Poslední
avatar

Celkem 2369 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:51:02 (2009)

keane1980 muž 17.03.2008 20:54:36

Hodně zajímavý článek! Jen mi trochu chyběla rada, jak nejlíp dychat při samotném běhu:-)

avatar

Brno

Celkem 26381 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:40:29 (2009)
půlmaraton: 1:33:05 (2008)
maraton: 3:23:02 (2012)

running-observer muž 17.03.2008 21:55:43

>> keane1980, 17. 3. 2008 20:54:36

To asi teprve přijde. Ale asi je fakt potřebné nejprve zvládnout dýchání v klidu.

administrator 03.04.2010 13:32:24

Naše pozornost bývá upřena většinou na to, co náš život a naši fyzickou a psychickou výkonnost ovlivňuje. Základem našeho života je potrava, voda a vzduch. Když pročítám www stránky, cítím, že většina z nás vnímá nutnost kvalitního stravovacího a pitného režimu. Ale nějak nám uniká důležitost dýchání, přestože jeho prostřednictvím můžeme ovlivňovat řadu tělesných funkcí, a to jak v klidu, tak při běhu. I na následujícím příkladu je vidět jeho důležitost. Bez jídla vydržíme několik týdnů, bez tekutin několik dnů, ale bez vzduchu dokážeme žít jen několik minut.


Odkaz na článek
Nalezené položky: 3 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.