Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Maraton v Carpi: poklona Malému velkému muži

Ondřej Prokop | 03.03.2007 | přečteno: 13186×

Sto let od slavného vítězství – prohry Doranda Pietriho na maratonu v Londýně uplyne sice až v červenci 2008, na maraton konaný v italském Carpi na jeho počest se však lze hlásit už dnes. Pořadatelé upozorňují, že účast je limitována, a proto by ten, kdo chce poctu tomuto výjimečnému běžci složit pokorně a bez velkých řečí na trati, neměl příliš váhat. Článek obsahuje unikátní videoukázku. 

Centenario Dorando Pietri, jak se maraton p?ipomínající londýnské drama nejslavn?jšího italského maratonce nazývá, se pob?ží 12. ?íjna 2008 a jeho trasa povede z Maranella p?es Modenu a Solieru až do Pietriho Carpi.

Kdo vlastn? byl onen drobný, nenápadn? vyhlížející Ital, o jehož nesmrtelnosti rozhodla nep?íze? osudu v Londýn?? Jaký byl život muže, kterého londýnská kalvárie zm?nila z atleta z masa a kostí v tragického hrdinu ne nepodobného postavám antických mýt? (jako ?ecký básník Pindaros oslavil v Olympijských ódách Pietriho starov?ké p?edch?dce, písní nazvanou Dorando zv??nil italského borce americký skladatel židovského p?vodu Irving Berlin)?

zdroj: dorandopietri.itDorando Pietri se narodil v Mandriu (sou?ást Correggia) 16. ?íjna 1885, ale již odmala žil v Carpi, v nevelkém, ale historicky významném m?st? poblíž Modeny. Za?al velmi brzo pracovat; živil se jako pomocník v cukrá?ství. V dob? volna se v?noval cyklistice a b?hání. Byl drobné postavy, m??il jen 159 cm. V zá?í 1904 se nejslavn?jší soudobý italský b?žec Pericle Pagliani ú?astnil jednoho závodu p?ímo v Carpi.

Traduje se, že se Pietri, který si návšt?vu známého b?žce necht?l nechat ujít, v dob? závodu tajn? vytratil z cukrárny. Nakonec se – prý stále v pracovním – vmísil mezi borce a dob?hl do cíle t?sn? za Paglianim. O n?kolik dn? pozd?ji se Pietri již oficiáln? ú?astní b?hu na 3000 m v Bologni a kon?í op?t jako druhý.

Následujícího roku se dostavily první úsp?chy v Itálii i v zahrani?í, z nichž nejvýznamn?jší byl b?h na 30 km v Pa?íži. V dubnu 1906 zvít?zil Dorando na kvalifika?ním maratonu pro olympijské „mezihry“ v Athénách ?asem 2:48. Tam se mu však již bohužel neda?ilo: na 24. kilometru musel pro akutní žalude?ní problémy odstoupit, by? vedl p?ed svými pronásledovateli o celých p?t minut! Rok 1907 byl rokem ?ady úsp?ch? na r?zných šampionátech v Itálii, kde v b?zích od 5 km po maraton už nenašel soupe?e sob? rovného.

Rok 1908 byl rokem londýnské olympiády. Dorando Pietri se na tuto událost po celé m?síce p?ipravoval a tréninkový test, který podstoupil v Carpi n?kolik dní p?ed odjezdem do Anglie, byl velmi slibný: 40 km p?ekonal za v jeho dob? mimo?ádných 2:38.

Maraton byl na program olympijských her za?azen na 24. ?ervence a tehdy poprvé se b?žel v délce, která se od roku 1921 stala normou platnou dodnes. Na startu p?ed Windsorským zámkem se shromáždilo 56 borc?, mezi nimiž byli dva Italové: Dorando Pietri a Umberto Blasi. Na anglické pom?ry neobvyklé horko nev?stilo nic dobrého. Ve 14:33 princezna z Walesu závod odstartovala.

Trojice Angli?an? Jack, Price a Lord se okamžit? ujímá vedení a nasazuje tempo, které se posléze ukáže jako smrtící. Dorando se drží zpátky a šet?í síly na druhou polovinu závodu. Na 32. kilometru je již druhý, b?ží asi ?ty?i minuty za Jihoafri?anem Charlesem Heffersonem. Když se dozvídá, že vedoucímu atletovi se neda?í p?ekonat t?žkou krizí, zvyšuje dál své tempo a na 39. kilometru Jihoafri?ana dohání a p?edbíhá.

Do cíle zbývají již jen poslední kilometry. Dorando se však už potýká s dehydratací a s d?sledky energetických ztrát zp?sobených prudkým zvýšením rychlosti. zdroj: dorandopietri.itÚnava u n?j vyvolává stav obluzení. Dobíhá sice na White City Stadium, je však zcela dezorientovaný a splete si sm?r. Po výzv?, aby se vrátil, se Pietri poprvé ocitá na zemi.

S podporou p?ihlížejících vstává a snaží se udržet se na nohou. Na posledních 200 metrech upadne Dorando ješt? ?ty?ikrát, s pomocí zdravotník?, od nichž se mu dostává i um?lého dýchání, znovu s námahou vstává a nejistým krokem se jako v tranzu p?ibližuje k cíli. Nap?tí vrcholí. 75 tisíc divák? bez dechu sleduje Pietriho agonický souboj se sebou samým. Naprosto vy?erpaný atlet je kone?n? v cíli.

Maraton zdolal v ?ase 2:54:46, p?i?emž posledních 350 m ho stálo neuv??itelných deset minut! O chvíli po n?m dobíhá Ameri?an John Hayes, jehož tým okamžit? protestuje proti tomu, že Pietrimu byla v pr?b?hu závodu poskytnuta pomoc. Protestu je vzáp?tí vyhov?no. Ital je diskvalifikován.

Drama Doranda Pieriho hluboce zap?sobilo na všechny diváky. Královna Alexandra se na návrh Arthura Conana Doyleho (na známé fotografii je tv?rce Sherlocka Holmese tradi?n? ztotož?ován s mužem s megafonem podpírajícím borce t?sn? p?ed cílem) rozhodla ocenit b?žcovo hrdinství a darovala mu st?íbrný pozlacený pohár jako náhradu za zlatou medaili.

Ztracené olympijské vít?zství se paradoxn? stalo klí?em k Dorandov? úsp?chu. Rázem proslavený Pietri p?ijímá za tu?nou odm?nu nabídku k ?ad? exhibi?ních závod? ve Spojených státech. 25. listopadu 1908 se za obrovského diváckého zájmu uskute?ní v Madison Square Garden maratonská odveta mezi ním a londýnským vít?zem Ameri?anem Hayesem, v níž Pietri, notn? povzbuzován tisíci svých krajan?, p?edb?hl svého soupe?e o plných 500 metr?.

Dalšího zadostiu?in?ní se pak Dorandovi dostává v kv?tnu následujícího roku, kdy Hayes op?t utrpí porážku. B?hem svého amerického pobytu se Dorando Pietri zú?astnil celkem 22 závod? od 10 km po maraton a sedmnáctkrát zvít?zil.

Do Itálie se Pietri vrací v b?eznu 1909 a i doma pokra?uje v profesionální dráze. V kv?tnu 1910 dosáhne osobního rekordu v Buenos zdroj: dorandopietri.itAires p?i svém posledním maratonu (2:38:48), sportovní kariéru v Itálii pak završí v zá?í následujícího roku v Parm? vít?zstvím v b?hu na 15 km. Posledního závodu mimo Itálii se ú?astní 15. ?íjna 1911 v Göteborgu. Op?t zvít?zí. O den pozd?ji oslaví narozeniny. Je mu pouhých 26 let!

Za t?i roky své profesionální kariéry b?žel Pietri v 46 závodech a dokázal si tak vyd?lal obrovskou ?ástku 200 000 lir. Investoval ji do luxusního hotelu v Carpi, který si otev?el spolu se svým bratrem Ulpianem. Maratoncovo charisma však jeho investici ochránit nedokázalo. Hotel zkrachoval. Dorando se p?est?hoval do San Rema, kde si otev?el autoopravnu s taxislužbou a kde žil až do své smrti v roce 1942. Zem?el na infarkt ve v?ku 56 let.

Dorand?v život plný zvrat? okusí ve zkratce na dvaa?ty?iceti kilometrech i leckterý z ú?astník? vzpomínkového maratonu Centenario Dorando Pietri. Pocítí nad?ji i zklamání, euforii i depresi, bude p?i jasném v?domí i v obluzení, prožije okamžiky slávy i ho?kost neúsp?chu, ale nikdy p?i tom všem nebude díky Dorandu Pietrimu sám.