Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Probuďte svá chodidla

Probuďte svá chodidla
foto: Zdenek Krchák

Dagmar Lisá (Mostecká) | 02.05.2011 | přečteno: 12758×

Ať jste ostřílení běžci nebo naprostí nováčci, měli byste věnovat maximální péči svým chodidlům. Jsou tím nejdůležitějším nástrojem nejen pro dobrý výkon a pocit z běhu, ale jejich kondice se promítá do celého těla.

Správné postavení kloub? nohy je nezbytné pro správné postavení všech ostatních kloub?. Stejn? tak i správná funkce sval? nohy je podstatná pro správnou práci sval? celého t?la. Nap?íklad svaly, které ohýbají prsty dol? a umož?ují odraz od prst?, jsou úzce funk?n? spojené s bránicí a pánevním dnem, tedy svaly takzvaného hlubokého stabiliza?ního systému. Ten je zásadní pro držení t?la a kvalitní zpevn?ní páte?e.

Pokud postavení chodidla není ideální, zad?láváte si na problém nejen nohy samotné, ale i v n?kterých dalších ?ástech t?la. Tento problém si s nab?hanými kilometry posilujete a upev?ujete. Výsledkem je bolestivý syndrom ur?ité partie a p?ed?asná degenerace kloub?. Je to jako když kapající voda dokáže vyhloubit v kamenu jamku, stejn? tak opakovaný pohyb p?i lehce vychýleném kloubu, dokáže tento kloub poškodit. Nemusí se tedy jednat o velká vychýlení snadno na pohled rozeznatelná.

Správn? postavená noha by se m?la ve stoji opírat o zem t?emi hlavními body. Je to pata, základní kloub malíku a základní kloub palce. Na t?chto bodech by m?la spo?ívat nejv?tší váha. Mezi t?mito t?emi body jsou vytvo?ené klenby. Mezi palcovým a malíkovým kloubem je to klenba p?í?ná. Mezi palcem a patou klenba podélná a mezi malíkem a patou velice nepatrná zevní ?ást podélné klenby. Prsty leží na zemi a lehce se o zem opírají. D?ležité je postavení kotníku. Kotník, resp. hlezenní kloub, by nem?l být vychýlen ani na jednu stranu, ale m?l by být centrován na st?edu.

Práv? v postavení kotníku bývá nej?ast?ji problém. Kotník má totiž velkou tendenci padat dovnit?. Tím dochází sou?asn? nejen k poklesu podélné klenby, ale také se m?ní postavení celé dolní kon?etiny. S vbo?eným vnit?ním kotníkem se celá dolní kon?etina vtá?í dovnit?. Rychleji se pak opot?ebovává chrupavka pod ?éškou a také se p?et?žuje vnit?ní meniskus.

Bolest kolene je jedním z nej?ast?jších následk? nadm?rného prona?ního postavení. Ruku v ruce jde s pronací i oplošt?ní podélné klenby. Je pot?eba si uv?domit, že takovou odchylku nelze srovnat žádnou ortopedickou vložkou ani botou. Výztuha na vnit?ní stran? vložky/boty by musela být p?íliš vysoká, aby se kotník srovnal do správného postavení. Jediným a nejrozumn?jším ?ešením je zajistit správné postavení kotníku svalov?. K tomu je pot?eba se nau?it, jak zm?nit postavení nohy p?i došlapu. A toto správné postavení pak trénovat co nej?ast?ji b?hem dne, nejprve p?i b?žných denních aktivitách, pozd?ji p?i b?hu.

Dalším ?astým problémem je oplošt?ní kleneb. Noha m?že mít oplošt?nou p?í?nou klenbu. Tato klenba je držena p?edevším vazy, proto se zpravidla udává, že pokud jednou spadne, nedá se napravit. Pravda to ale zcela není. Pro p?í?nou klenbu jsou velice zásadní svaly, které ohýbají prsty, respektive svaly, které umož?ují prst?m op?ít se o zem a odrazit se. Jsou to tzv. flexory, tedy ohýba?e, prst?. Práv? tato op?rná a odrazová funkce prst? je zásadní nejen pro p?í?nou klenbu, ale i pro správné fungování celé nohy a lýtka. Pokud prsty nepoužíváme dostate?n?, více musíme zapojovat svaly lýtka, lýtko tuhne a ?asto dochází k p?etížení Achillovy šlachy.

Podéln? plochá noha bývá spojená se spadnutím (vbo?ením) kotníku dovnit?. To je v?tšinou ?ist? svalová záležitost.

Mén? ?asto se setkáváme s typicky plochou nohou, kdy kotník je v relativn? dobrém postavení, ale noha se opravdu podobá placce. Zde hraje pravd?podobn? velkou roli genetika. S takovou nohou je nutné hodn? pracovat, neustále ji stimulovat podn?ty, uvol?ovat a cvi?it jemnou motoriku. Taková noha neplní funkci tlumi?e, nárazy se tedy více p?enáší na celé t?lo. Je t?eba proto dát pozor, abyste neb?hali po tvrdém povrchu, mohla by vás pak nap?íklad bolet hlava nebo kolenní a ky?elní klouby. Nabízí se varianta hodn? odtlumených bot, v nich se ale noha ješt? víc otupí, a to rozhodn? nechceme. Preferujme tedy kvalitní, ale ten?í boty, p?ípadn? s ortopedickou vložkou na míru a b?h po m?k?ím terénu.

?astý je ale i opa?ný problém, a to vysoký nárt, tedy p?íliš vysoká podélná klenba. Taková noha bývá ?asto rigidní, tuhá, bolestivá. Velmi vhodné je o takové nohy pe?ovat, uvol?ovat je, odstra?ovat kloubní blokády a rozvíjet jemnou motoriku.

Nejrizikov?jší pro vývoj ploché nohy je statická zát?ž, tedy dlouhé stání. Naopak dynamická zát?ž, tedy ch?ze a b?h, klenb? prospívá. Neplatí to ale doslova. Velkou zát?ží se noha unavuje a p?estává správn? pracovat.

Dagmar Mostecká, www.bebalanced.cz


AUTORKA BUDE MÍT PRAKTICKÉ UKÁZKY CVI?ENÍ NA NÁPRAVU CHODIDEL NA MARATONSKÉM EXPU V PÁTEK OD 14:00 A V SOBOTU OD 15:10

TEXT V PLNÉM ZN?NÍ NALEZNETE V AKTUÁLNÍM ?ÍSLE ?ASOPISU B?HEJ

Komentáře (Celkem 0)

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední

dmostecka žena 05.05.2011 00:06:19

Ať jste ostřílení běžci nebo naprostí nováčci, měli byste věnovat maximální péči svým chodidlům. Jsou tím nejdůležitějším nástrojem nejen pro dobrý výkon a pocit z běhu, ale jejich kondice se promítá do celého těla. AUTORKA UKÁŽE CVIČENÍ NA NÁPRAVU CHODIDEL NA MARATONSKÉM EXPU V PÁTEK OD 14:00 A V SOBOTU OD 15:10 />Odkaz na článek

Nalezené položky: 1 První Předchozí | 1 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.