Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Na Štěpána v Syrovicích naděloval Orálek

Na Štěpána v Syrovicích naděloval Orálek
foto: Zdenek Krchák

Zdeněk Smutný | 26.12.2009 | přečteno: 5126×

Tradiční krákání místních vran, společně s modrou oblohou a sluníčkem, vítalo již od božího rána účastníky v pořadí už třetího závodu Brněnského běžeckého poháru v Syrovicích, kde se konal populární Štěpánský běh. Přeplněné parkoviště, vytvořené narychlo z fotbalového hřiště, dávalo tušit, že povánoční shazování kil vzali všichni velmi vážně a účast bude, jako obvykle, velmi vysoká.

Syrovice, ležící nedaleko Brna sm?rem na Mikulov, jsou v b?žeckém podv?domí již dlouho zapsány bezchybnou organizací závodu pod vedením pana Suchánka, kterému pomáhá ?ada místních dobrovolník?. S ?asomírou vypomáhá perfektn? sehraný tým Jardy Dvo?á?ka, a tak ani obrovský nápor startujících jim nemohl smést úsm?v z tvá?í. Nakonec ideální po?así s jarn? h?ejivým sluncem, pod kterým rychle roztála ?ást trat? vedoucí vinohrady, jim to ani nedovolovalo a ani b?žci obávané schody k místnímu kostelu, po nichž se musí již léta borci dostávat k cíli, v tom sluní?ku nevypadaly tak strm? jako v p?edchozích letech.

V hlavním závod? muž? na 9,4 km zvít?zil celkem suverénn? Dan Orálek ?asem 30:45, p?ed Jirkou Homolá?em, t?etí v po?adí, Libor Trtek, musel ovšem zabojovat, aby uhájil náskok p?ed mocn? finišujícím Tomášem Steinerem.

Vyrovnaný závod žen pro sebe rozhodla až záv?ru ješt? juniorka Michaela Šaršonová, 4,7 km zvládla za 17:56. Op?t skv?le b?žela druhá Lenka Ji?í?ková, která zaostala jen o t?i vte?iny, a t?etí dob?hla Alena Balcarová.

Avšak nejd?íve se ráno rozezvu?ely polní cesty pod náporem d?tských nohou, když si to d?ti rozdaly ve strhujících soubojích ve všech svých v?kových kategoriích.

Potom nastoupilo na start 125 žen, dorostenek i dorostenc?, juniorek a junior? a také t?i kategorie veteránek. B?žel se jeden okruh o délce 4,7 km.

Absolutní vít?zka závodu žen, Míša Šaršonová, p?es své dnešní vít?zství nebyla moc nadšená z p?edvedeného výkonu: „Po nemoci v minulých týdnech se mi moc dob?e neb?želo a místy jsem se docela trápila. Tak jsem nakonec ráda, že se mi poda?ilo vyhrát, ale rozhodn? to dnes nebylo jednoduché."

To Lenka Ji?í?ková, jako obvykle s jemným úsm?vem ve tvá?i, byla zase celkem spokojená: „Po náro?né po?áte?ní pasáži v kopci kolem vinohradu jsem si Míšu na silnici dotáhla a pak jsem se pokusila ji i trochu utrhnout. Jenže na schodech už jsem náskok neudržela a v záv?ru ona p?ece jen uplatnila svoji rychlost z dráhových závod?. Ale já jsem vícemén? stále po?ád velmi p?ekvapená, že mi to tak b?há, a tak mi to moje dnešní druhé místo nijak nevadí." V kategorii žen nakonec stejn? Lenka zvít?zila, protože Míša je ješt? juniorka. T?etí v cíli, Alena Balcarová, se smála: „My jsme letos pojali Vánoce úpln? jinak a vlastn? jsme p?ijeli až te? z hor. M?la jsem obavy, jak to bude vypadat, protože jsme tam toho moc nenab?hali, ale asi jsme si optimáln? odpo?ali a b?želo se mi neuv??iteln? dob?e. Takže jsme z?ejm? ideáln? vyladili."

V 11 hodin poslal výst?el na dva okruhy 261 borc? a toto množství b?žc? dokon?ilo v první ?ásti závodu vedoucí po polních cestách to, co ženy na?aly. B?žci rozšlapali tající podklad v docela slušné bláto. V druhém kole se pak místy brodili bahnem a z trati se tak stal pom?rn? náro?ný kros, i když p?evážná ?ást závodu pak dál vedla po silnicích. Polní cesty ve vinohradech daly ovšem opravdu zabrat.

Však k tomu i vít?zný Dan Orálek poznamenal: „M?l jsem co d?lat, abych ty první kluky po jejich neuv??iteln? rychlém za?átku v tom terénu dotáhl. Když jsme se dostali na silnici, tak už to pak šlo, protože jsem se mohl odrazit a rozb?hnout se. Jakmile jsem se pak dostal do tempa, tak už nebyl žádný problém si první místo udržet."

Naopak Jirka Homolá? byl zklamaný: „Dnes mi to v?bec neb?želo, byl jsem ztuhlý, nemohl jsem se uvolnit a vlastn? jsem po tom prvním kopci na Dana pak už jen ztrácel.„
Nová tvá? BBP, Libor Trtek, za?al také velmi odvážn? na ?ele závodu, ale v druhém kole se vlci vp?edu i s ním uštvali a rozvážn? b?žící skupinka borc? je pak v záv?ru dotáhla a Libor byl nakonec rád, když uhájil t?etí místo v celkovém po?adí. K pr?b?hu závodu pak ?ekl: „Rozb?hli jsme to dost rychle, i když se mi to tak nezdálo, ale nakonec ten tém?? dvousetmetrový náskok málem nesta?il. Z?stal jsem sám z celé skupinky a pak jsem se to do cíle snažil jen kontrolovat. Jenže oni to za námi docela slušn? stup?ovali, proto jsem byl nakonec rád, že jsem to zvládl, i když až na finiš v konci nemuselo dojít.“

?tvrtý v cíli Tomáš Steiner byl velmi spokojený: „M?l jsem problémy s kotníkem v minulém týdnu, kdy jsem špatn? došlápl a v?bec jsem nev?d?l, co od závodu po tomto zran?ní m?žu ?ekat. Za?al jsem podle pokyn? trenéra v klidu až v další skupin? a ono se to nakonec vyplatilo, i když kluci p?ed námi m?li po prvním kole hrozivý náskok. Jenže my jsme docela spolupracovali a hlavn? mi to v záv?ru až neuv??iteln? dob?e b?želo, a tak jsem se pustil do jejich stíhání a nem?l jsem s tím v?bec problém. Kdybych za?al d?ív, mohlo to být ješt? lepší. Je vid?t, že zatím jdeme v tréninku správným sm?rem, tak doufám, že nám to všem v naší tréninkové skupin?, kde je i Lenka Ji?í?ková, kone?n? vydrží po celou sezónu a v lét? se nám poda?í n?co zab?hnout. Už by bylo na ?ase."

I v tomto závod?, jako již tradi?n? v BBP, b?želo n?kolik odvážných žen mimo sout?ž v hlavním závod? s muži a zejména výborná maratonkyn? Ji?ina Kociánová se tam v?bec neztratila.

Absolutní vít?z, Dan Orálek, je ovšem již veterán nad 40 let, vzhledem k po?ítání bod? v BBP, protože vlastn? p?echází již do kategorií platných v p?íštím roce. Padesátiletým mladík?m léta na tomto poháru, stejn? jako dnes, vládne František Kolínek. Šedesátníky p?i neú?asti nejlepších b?žc? tohoto v?ku vyhrál Aleš Stráník.

Docela trefn? poznamenal na záv?r k letošnímu závodu a hlavn? k po?así i nestor našich b?h? mimo dráhu, Ivo Domanský: „Zažil jsem tu už ledacos. Sníh, mráz, led, mlhy, inverzi, ale tohle jaro 26. prosince, to tu ješt? nebylo nikdy."

A i díky tomu se Št?pánský b?h v Syrovicích letos po všech stránkách mimo?ádn? vyda?il a tém?? 500 spokojených závodník? odjížd?lo po vyhlášení vít?z? v místní t?locvi?n? s nadšením dom? a také s p?edsevzetím, že další díl Brn?nského b?žeckého poháru v Ku?imi, který je na po?adu 9. ledna, je zastihne v ješt? lepší form? a pohod? a hlavn? se všichni již dnes t?šili na další p?íjemn? strávený den mezi svými b?žeckými kamarády a p?áteli.


WEB ZÁVODU

VÝSLEDKY ZÁVODU

POKEC JARDY DVO?Á?KA K ZÁVODU