Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Brněnský běžecký pohár se rozběhl ve famózním stylu

Brněnský běžecký pohár se rozběhl ve famózním stylu
foto: Jaroslav Dvořáček

Sváťa Sedláček | 21.11.2009 | přečteno: 5124×

V zahajovacím závodě BBP pod Palackého vrchem v Brně běžel opět rekordní počet běžců (246 na 8 km, 118 na 4 km), a to navzdory mlhavému vlhkému počasí. V hlavním závodě souboj dvou členů Moravské Slavie nakonec dopadl ve prospěch Lukáše Olejníčka a v neprospěch Dana Orálka, ale svou roli v tom sehrál i listopad.

Sobotní po?así v Brn? by snad leckoho mohlo odradit od jakéhokoli pobytu venku. P?esto se po cesti?kách mezi zahrádkami a v lesoparku okolo Palackého vrchu procházela spousta lidí milujících víkendové výšlapy. Ti se pak za?ali divit, když jim cestu na delší dobu obsadila po?etná skupina b?žc?. Nejprve v kratším závod? na 4 km a následn? v delším závod? na 8 km. Bylo jasné, že práv? takové po?así b?žci z okolí Brna milují.

B?žci, kte?í se p?išli registrovat na hlavní závod mén? než hodinu p?ed plánovaným startem, m?li ovšem sm?lu: museli si vystát dlouhou frontu, a ta se ne a ne zkrátit a byla po?ád stejn? dlouhá i v 11 hodin, kdy m?l závod startovat. Hlavní organizátor celého BBP Jarda Dvo?á?ek proto oznámil odložení startu na 11:30, vyhuboval b?žce, že chodí na poslední chvíli. Poté se už fronta za?ala krátit, takže další posouvání startu nebylo nutné.

Závod m?l start op?t po ro?ní odmlce na stadionu VUT Brno. Možná se na po?tu startujících také podepsala skute?nost, že závod byl sou?asn? zahrnut do vysokoškolského poháru. B?želo se po cesti?kách a p?šinkách, místy bahnem ?i po mokré tráv? ve zvln?ném terénu. Druhá ?ást okruhu pak vedla po asfaltové cest? od úpatí tém?? k vrcholu Palackého vrchu. To si b?žci sice mohli pochvalovat, ale všichni se nejspíše shodli na tom, že tenhle kopec se nedá vyb?hnout na jeden nádech.

V hlavním závod? zvít?zil Lukáš Olejní?ek z AC Moravská Slavia Brno v ?ase 27:34 p?ed oddílovým kolegou Danielem Orálkem, který nakonec na vít?ze ztrácel 23 sekund. Pr?b?h závodu však byl jiný. V prvém kole vedl Daniel Orálek, na konci obtížného stoupání u vodárny m?l asi 20 m náskok. Pak se podle sv?dectví p?ítomných osob tam naho?e nad stadionem p?ed brankou ozvalo hlasité slovo s dob?e zn?jícím R. Co se stalo? Zeptal jsem se Dana.

„P?ed brankou v ostré zatá?ce jsem uklouzl na mokrém listí na tvrdém betonovém podklad?. Než jsem vstal, Lukáš m? dob?hl a to jsem tušil, že je zle. M?l jsem taktiku co nejvíce získat v seb?zích a co nejmén? ztratit ve stoupání, což se mi da?ilo. Samoz?ejm? k taktickým úkol?m m?lo pat?it i to, abych nepadal, což se nepoda?ilo. Pak je každá taktika zbyte?ná.“

Dan Orálek si z pádu odnesl d?kladný otok kolene, tak snad lze doufat, že se mu brzy zhojí, aby se mohl p?íští sobotu spokojen? zú?astnit maratonu v Pardubicích.

V kratším závod? na 4 km zvít?zil junior David Kucha?ík v ?ase 15:33 p?ed Ond?ejem Novotným, který dobíhal s 15s ztrátou. V ženských kategoriích se dob?e umístila juniorka Michaela Šaršonová, Lenka Ji?í?ková (ženy), Anna Krátká (ŽV-1) a Alena Krcháková (ŽV-2).

Celá akce jist? zanechala na b?žce (a snad i na turisty a zahrádká?e v okolí) dobrý dojem a je jasným signálem pro hlavního organizátora Jardu Dvo?á?ka, že jde dobrou cestou a že se nesmí nechat odradit ob?asnými potížemi p?i domlouvání se s organizátory jednotlivých závod?.


Komentá? Jardy Dvo?á?ka

Výsledky MŽD

Výsledky žactvo

Výsledky p?ípravka