Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

V Kanicích překvapil Libor Trtek

V Kanicích překvapil Libor Trtek
foto: Zdeněk Smutný

Zdeněk Smutný | 06.02.2010 | přečteno: 5157×

Šestým závodem v Kanicích, obci nedaleko Brna, se Brněnský běžecký pohár přesunul do své druhé poloviny a postupně se již začínají rýsovat favorité některých kategorií. Jediným problémem jinak perfektně zorganizované akce byl terén. Tradiční trasa musela být operativně změněna tak, aby se dalo běžet.

P?esto velká ?ást okruhu, 4,8 km dlouhého, který ženy s dorostem a juniory ob?hli jednou a muži dvakrát, byla pod sn?hovým p?íkrovem. Ostatn? na tom jsou všechny sou?asné b?hy u nás asi stejn?, snad jen krom? maratonu v ?eskobud?jovických garážích.

V Kanicích dnes v závod? žen zvít?zila op?t Lenka Ji?í?ková z AHA Vyškov ?asem 19:44, druhá dob?hla Ivana Martincová z AŽD Praha (20:07) a t?etí Ani?ka Krátká z TJ Svitavy, která se dostala do cíle za 20:38.

V kategorii muž? vyhrál Libor Trtek z VSK UNI Brno ?asem 33:29 p?ed svými oddílovými kolegy Petrem Kotyzou (34:16) a vít?zem posledního závodu v Radosticích, Alešem Palkem (34:28).

Ovšem nejd?íve se ráno rozezvu?ely d?tské hlasy a žákovské kategorie si to rozdaly mezi sebou v nekompromisních soubojích o body do celkového hodnocení.

Po nich následovaly ženy, juniorské a dorostenecké kategorie a 87 startujících zaplnilo silnici z vesnice sm?rem na Babice i s fotbalisty jednoho klubu z nedaleké obce, kte?í si v rámci zimní p?ípravy otestovali svoji kondici a rozhodn? si nevedli špatn?.

V pohod? b?žící Lenka Ji?í?ková si poradila s nástrahami nep?íjemného terénu s naprostou rozvahou, systémem start cíl si dob?hla pro další várku bod? do poháru a v podstat? už by nem?la, minimáln? ve své kategorii, skon?it jinak než na prvním míst?.

„Snažila jsem se nep?ehnat tempo ihned po startu, protože jsem vid?la p?i rozklusání, jaký nás ?eká terén v lese, a teprve po oto?ce jsem se pomalu za?ala vzdalovat Ivan? a na silnici, kde se m?žu normáln? odrazit, jsem se pak v záv?ru trochu víc rozb?hla," sd?lila v cíli s úsm?vem a bez velkého zadýchání Lenka.

Druhá Ivana Martincová už byla sama se sebou docela spokojená: „Kone?n? to po tom dlouhém lé?ení mého zran?ní za?íná vypadat jako b?h. Ale i když jsem m?la nesmeky, které mi hodn? na sn?hovém podkladu pomohly, tak to zatím na první místo nebylo, ale už se do toho dostávám a ur?it? to bude lepší a lepší. Zatím to na Lenku nesta?ilo, ale p?íšt? to m?že být už všechno jinak. P?esto je Lenka pro m? nejv?tším p?ekvapením letošního poháru. Je až neuv??itelné, jak se zlepšila."

Ani?ka Krátká si se sn?hem moc velkou hlavu ned?lala: „Podmínky jsme m?ly všechny stejné a záleželo na každé z nás, jak se tím vyrovná. Já si myslím, že jsem zab?hla dle svých sou?asných možností a rozhodn? to tady bylo lepší než minule v Radosticích."

Libor Trtek v dnešním závod? p?edvedl mezi 177 startujícími show jednoho muže a v podstat? si na trati d?lal, co cht?l, jak mi potvrdil t?sn? za cílovou ?arou: „Šlo mi to dnes neuv??iteln?. Nikdo se mnou neb?žel, a tak jsem si to odtáhl sám a nem?l jsem po celé trati nikde žádné problémy. Dokonce i moje úpln? nové závodní boty mi snad v?bec na sn?hu neklouzaly. P?ipadal jsem si v nich lépe než v tretrách."

Petr Kotyza lišácky uhájil druhé místo a okamžit? odjel do Bratislavy: „To víš, nemohl jsem to n?jak p?ehnat, ješt? m? ?eká ve?er na Mistrovství Moravy a Slezska v bratislavské hale patnáctistovka. Musím to kluk?m odtáhnout, a tak jsem se nemohl moc honit, ale zatím mi to p?ekvapiv? b?há docela dob?e. Tak to snad tak vydrží i celou sezónu," dodal již za volantem klubového auta ?erstvý veterán nad 40 let.

Vít?z z Radostic, Aleš Palko, byl v cíli dost zklamaný: „Tak jako dnes jsem se už dlouho netrápil. Po prvním kole jsem uvažoval i o tom, že to zabalím. Našt?stí Petr pak zpomalil, a tak jsem se trochu rozb?hl a na sn?hu šel i dop?edu, ale v seb?zích jsem na n?j nem?l. Nakonec jsem byl rád i za t?etí místo, protože m? v záv?ru za?al bolet zadní stehenní sval a nemohl jsem po?ádn? natáhnout krok."

S muži jako již tradi?n? vyrazilo na tra? i n?kolik odvážných žen a dnes nejlepší z nich Kate?ina B?ezinová zvládla odb?hnout i oba dva závody v rámci svého testu odolnosti a rozhodn? si nevedla špatn?.

Josef Kolínek, ?editel závodu, si p?i p?edávání cen po?ádn? oddechl: „Máme to za sebou, nikomu se nic nestalo a p?epokládám, že nikomu moc nevadilo, že jsme museli zm?nit tra?. Až snad na Aleše Palka a Standu Juránka, který si to tu v týdnu byl prob?hnout, aby byl správn? p?ipravený na podmínky, které jej zde budou ?ekat. Jenže muži by b?želi v lese jen úzkým prošlapaným chodní?kem v hlubokém sn?hu a to já nepovažuji za b?hání, ale za brod?ní. To, co jsme dnes improvizovan? p?ipravili, byla b?že?t?jší tra? a je možné, že to tak z?stane i pro p?íšt?. Uvidím, jaká bude odezva a hlavn? co nám p?edvede únorová zima v p?íštím roce. Letos to tedy opravdu zatím stojí za to a myslím, že si už b?žci sn?hu užili až až, tak jsem se snažil, alespo? v rámci zdejších možností, jim umožnit, aby se mohli p?ece jen trochu rozb?hnout."

Z?ejm? nakonec byli spokojeni všichni, protože žádné p?ipomínky nebyly slyšet a už se spíš mezi sebou všichni bavili o tom, za jakých podmínek se uskute?ní sedmý závod v po?adí BBP v nedalekém Ráje?ku.


VÝSLEDKY ZÁVODU

POKEC JARDY DVO?Á?KA K ZÁVODU