Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

BĚH A REGENERACE: Sauna (1.)

behej.com | 20.06.2007 | přečteno: 13540×

„Podcenil jsem regeneraci a přišlo zranění,“ slýcháváme od vrcholových sportovců, běžce nevyjímaje. Regenerace je důležitým prostředkem pro obnovu sil, přináší úlevu dlouhými běhy zatěžovanému organismu a umožňuje plný trénink v další fázi. Dnes přicházíme s prvním dílem seriálu o regeneračních technikách.

„Finská sauna je vhodným prost?edkem regenerace p?i b?žeckém tréninku,“ ?íká MUDr. Peter Stica, sám náruživý sportovec. Chcete-li dosáhnout co nejp?ízniv?jších ú?ink?, seznamte se se správným postupem provád?ní této procedury. I zkušený návšt?vník sauny p?ivítá informace o tom, co se p?i saunování d?je v lidském t?le a kdy do ní rad?ji nevstupovat.

Pane doktore, b?h a sauna, jde to dohromady?

Velmi dob?e se to rýmuje. Jde o vhodný prost?edek regenerace pro p?etrénovaného ?lov?ka. Existují-li ale další zdravotní rizika, doporu?uji p?ed zahájením návšt?v sauny konzultaci s léka?em

Co se b?hu tý?e, sauna by nem?la být za?azována v ?asné fázi regenerace, tedy okamžit? po skon?ení sportovního výkonu, zejména vytrvalostního. Je dobré tuto proceduru podstoupit v den následující po sportovním výkonu, ve volných dnech b?hem tréninkového cyklu. Citliv? naprogramovaná zkrácená procedura se dá za?adit i k zah?átí p?ed tréninkem, ale nezkušeným za?áte?ník?m nedoporu?uji to zkoušet.

Co je vlastn? sauna?

Jde o suchý typ procedury, p?i níž jste po ur?itou dobu v potní místnosti. Vlhkost v potní místnosti se pohybuje kolem 15% a teplota v rozmezí 80 až 100° C. To jsou hodnoty, které by p?i této procedu?e m?ly být dodržovány a jsou i pocitov? p?íjemné. Rozhodn? by se nem?ly p?ekra?ovat.

Jaké má sauna ú?inky?

Pozitivních ú?ink? je celá ?ada, ale v podstat? je možné je shrnout do ?ty? základních bod?.

1. zlepšení pr?toku krve tkán?mi. Tím dochází ke zlepšení podmínek pro metabolismus t?chto tkání a odplavování toxin? z jejich periférií (koncových ?ástí).

2. zvýšení vylu?ování katabolických (odpadních) látek. Pot je transportérem t?chto odpadních látek z organismu.

3. zlepšení termoregula?ních mechanism? lidského t?la.

4. imunomodula?ní ú?inek, což je vlastn? schopnost ni?it bakterie a viry. Tím, že se zvýší teplota povrchu lidského t?la a teplota všech sliznic, jimiž proudí vzduch, dochází ke zni?ení t?chto choroboplodných bakterií. Když to ?eknu lidov?, v podstat? se upe?ou.

pokra?ování za týden


MUDr. Peter Stica – léka? se specializací ortopedie a sportovní medicína. Od roku 2001 pracuje v Lázních Teplice v ?echách a.s. Od roku 2002 provozuje soukromou ortopedickou praxi s ortopedickou traumatickou operativou. ?tvrtým rokem certifikovaný instruktor spinningu; ú?astník MTB maraton?.