Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Vladimír Korbel - přes paty nebo špičky?

Vladimír Korbel - přes paty nebo špičky?

Vladimír Korbel | 10.12.2007 | přečteno: 22002×

S překonáváním světových rekordů etiopského génia – běžce Haile Gebrselassieho začala také nová éra běžecké techniky na dlouhých tratích. Světoví běžci přibližují svoji běžeckou techniku středotraťařům.

Je to logické, protože dosahované ?asy jsou doslova brutáln? rychlé. Nap?. mezi?asy p?i sv?tových rekordech Haile Gebrselassieho na 20 km – 56:26,0 a v hodinovce 21.285 m v Ostrav? vypadaly následovn?:

2000 m Guita 5:34,23
4000 m Korir 11:12,52
6000 m Korir 16:51,93
8000 m Korir 22:31,89
10000 m Korir 28:11,24
12000 m Korir 33:50,74
14000 m Geberselassie 39:29,46
16000 m Geberselassie 45:08,81
18000 m Geberselassie 50:46,43.

Tenhle „kalup“ se p?i nejlepší v?li prost? nedá zab?hnout po patách. Proto by se nadaní, vysoce motivovaní b?žci m?li pomalu, postupn? u?it „novou“ techniku. V zásad? se jedná o 3 fáze: 1. dokrok na p?ední ?ást chodidla, 2. oporová fáze, kdy se celé chodidlo na krátký okamžik dotkne zem?, 3. odraz v ose p?es prost?ední ?ást chodidla a palec. Takový pr?b?h pohybu chodidla na zemi je jist? šetrn?jší na kosti a klouby nohy než náraz p?i tvrdém dokroku na patu, který sice m?že trochu ztlumit dobrá b?žecká bota, ale ne plnohodnotn?. A jist? každý z vás zná ze svého okolí x b?žc?, kte?í zanechali b?hání kv?li zdravotním potížím.

N?mci zjistili, že p?etížení p?i dokroku na patu u závodních b?žc? je až 17× v?tší než jejich hmotnost. B?žci, kte?í realizují dokrok na p?ední ?ást chodidla dosahují zhruba jen dvou až trojnásobného p?etížení.

Jiná je samoz?ejm? situace u výkonnostn? slabších b?žc? nebo b?žc?-amatér?. Každý ?lov?k je jedine?ný biomechanický a funk?ní systém a projevuje se také svou osobitou technikou, kterou není jednoduché zm?nit po mnoha letech b?žecké p?ípravy. Pokud jste tedy zvyklí roky b?hat „p?es paty“ a máte dobré b?žecké boty a netrpíte bolestmi kloub? ?i páte?e, b?hejte dál svou technikou. B?hejte ale rad?ji po m?kkém povrchu – lesních a polních cestách, než po tvrdém asfaltu. I když v p?íprav? na maraton se ani jemu nem?žete vyhnout.

Problematiku b?žecké techniky je nutné ?ešit komplexn? s použitím metodické ?ady speciálních b?žeckých cvi?ení a jejich za?azováním do b?žeckého tréninku, v?etn? stre?inkových a kompenza?ních prvk?.

Doufám, že tyto prvky si vyzkoušíme na ja?e p?i n?kterém b?žeckém víkendu.

Pokud se chcete blíže seznámit s technikou H. G. podívejte se na jeho kinogram s popisem v ?asopise Atletika ?.10/2007.