Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Polárium – ledové objetí, které léčí

Petr Kostovič | 07.12.2007 | přečteno: 33487×

„Odložte své zdravotní problémy k ledu“. Těmito slovy vás přivítají na recepci teplického polária. Léčbě chladem se říká kryoterapie. Tato dosud poměrně neznámá procedura bývá v poslední době hojně využívána sportovci různých zaměření, výkonnostními i profesionály. Jak probíhá? Jak může být užitečná běžcům?

Jak to probíhá

U vchodu do polária potkávám dva b?žce, kte?í o víkendu absolvovali maraton v Dráž?anech a kryoterapii zvolili pro regeneraci po závod?. Na recepci dostáváme bílé bavln?né šortky, ponožky, ?elenku a rukavice – pal?áky (ženy ješt? bavln?né tri?ko bez rukáv?) a po p?evléknutí p?icházíme k mrazícímu boxu, neboli kryokomo?e. 

Obsluha nám m??í krevní tlak. Nam??ené hodnoty jsou v po?ádku. Pak ješt? nazouváme d?eváky, nasazujeme roušku na obli?ej a po sch?dcích sestupujeme ke kryokomo?e. „Protože jste tu poprvé, v komo?e z?stanete pouze dv? minuty. (Pozn.: Maximální doba pobytu v kryokomo?e je 4 minuty.) Dýchejte nosem. M?žete se pohybovat. Kdyby se vám ud?lalo nevolno, komoru okamžit? opus?te,“ slyšíme poslední instrukce obsluhujícího personálu. 

Hladina adrenalinu stoupá. Mínus 130° C. Jaké to m?že být? Chvíli setrváváme v p?echodové zón? p?ed kryokomorou, aby si t?lo postupn? zvyklo na chlad. Z mrazícího boxu se valí mlha a chlad. Za?íná se m? zmoc?ovat pocit pasažéra Titaniku p?ed skokem do chladných hlubin oceánu z paluby potáp?jící se lodi. Není cesty zpátky. 

„GO“. Vcházíme do mrazícího boxu, z n?hož se následující dv? minuty ozývá jen klapot t?í pár? d?evák?. První minuta je pfoto: Lázn? Teplicery?, objímá nás chlad, ale na teplotu více než 100 stup?? pod bodem mrazu to ješt? jde. B?hem druhé minuty cítím, jak chlad proniká do všech kloub?, pálí m? kone?ky prst?. Když zazní signál k opušt?ní komory, ochotn? vybíhám schody a vydávám se do t?locvi?ny s rotopedy a eliptickými trenažéry, v níž je t?eba rozproudit krev, která p?edtím tuhla v žilách. 

Vybírám si eliptický trenažér. Po dvaceti minutách b?hu mi pot za?íná stékat po ?ele. Ideální stav k ukon?ení procedury. Ješt? sprcha k dokon?ení o?isty. Asi po p?l hodin? se dostavuje pocit p?íjemné únavy, podobný tomu, který znám z návšt?v sauny. Poláriu se také ?íká sauna naruby. 

Pro? mráz nevadí

Polárium využívá upravený suchý vzduch, technicky absolutn? zbavený vlhkosti. Proto hluboký mráz návšt?vníkovi kryokomory neublíží. V poláriu um?jí i teplotu mínus 160°C. 

Jak to funguje

„Mrazivý vzduch proniká pod povrch t?la a zasahuje p?edevším ty ?ásti, kde je tenká tuková vrstva. Tedy klouby, šlachy a vazy v oblastech kolenou, kotník?, na rukou a oblast podél páte?e,“ ?íká MUDr. Vitner, který bdí nad poláriem po léka?ské stránce. Jde o ?ásti t?la, které jsou p?i b?hu hodn? zat?žovány. „V t?chto místech se p?i pobytu v kryokomo?e výrazn? zpomalí metabolismus, p?i následném cvi?ení se až ?ty?násobn? zvýší místní prokrvení, což má na lidský organismus velmi pozitivní ú?inek. Dochází k masivnímu vyplavování škodlivých metabolit? z tkání v uvedených oblastech. Urychluje se pr?b?h zán?tlivého procesu. Polárium je tak vhodnou dopl?kovou procedurou p?i lé?ení zán?t?, i když není lékem na zán?t v akutním stadiu,“ dodává MUDr. Vitner. 

B?hem procedury dochází i k vyplavení hormon? endorfin?, což vyvolává pocit t?lesné síly a duševní pohody. M?ní se i hladiny u dopaminu, serotoninu a kortizolu. „Kortizol funguje protizán?tliv?, metabolicky a stabilizuje psychickou pohodu, serotonin a dopamin pomáhají tlumit bolest. Mají samoz?ejm? ješt? více funkcí,ale tyto jsou podstatné,“ p?ibližuje dr. Vitner funkci t?chto hormon?. 

Co polárium umí

Literatura uvádí celou ?adu ú?ink?. Tato procedura zvyšuje nap?íklad obranyschopnost organismu p?i respira?ních onemocn?ních, používá se jako dopl?ková metoda lé?ení p?i r?zných kosmetických zákrocích, byl prokázán i místní efekt v procesu stárnutí a degenerace podkožního vaziva p?i celulitid?. 

B?žce trpící na zán?ty kloub?, šlach ?i vaz? by však mohlo p?edevším zajímat to, že zlepšením prokrvení k?že, vaziva, šlach, sval? a kloub? dochází ke zvýšení svalové síly, zvýšení tolerance fyzické zát?že, zmenšení bolesti a snížení pot?eby užívání protizán?tlivých a protibolestivých lék?.foto: Lázn? Teplice

„Kryoterapii vítají sportovci, kterým pomáhá p?i lé?b? a rehabilitaci po nejr?zn?jších sportovních úrazech, jako jsou natažené ?i natržené svaly, postižení kloubních chrupavek nosných kloub?, ale urychluje i regeneraci organismu po skon?ení náro?né sportovní sezóny. U sportovc? je také v tréninkovém procesu využíván efekt všeobecného zvýšení výkonnosti týkající se v?tšiny funkcí organismu, jenž je zp?soben cyklickým vyplavováním ?ady tká?ových p?sobk? do krevního ?e?išt?,“ citujeme z p?íru?ky polária. 

Jste-li tedy proti injekcím a polykání prášk?, které na jednu stranu pomáhají, ale ve v?tším množství a p?i dlouhodobém užívání mohou i škodit, konzervativní lé?ba typu kryoterapie je pro vás p?i výše popsaných potížích ?ešením. 

Kdo tam m?že a kdo ne

Z dostupné zahrani?ní literatury vyplývá, že se jedná o pom?rn? bezpe?nou metodu, jejíž lé?ebné ú?inky mohou využívat prakticky všechny v?kové i zdravotní skupiny obyvatelstva. P?esto je celá ?ada onemocn?ní a stav?, p?i nichž byste se m?li této procedu?e vyhnout. Jde p?edevším o t?žké choroby srdce a krevního ob?hu, stavy po infarktu srde?ního svalu, vysoký krevní tlak nad 160/110, poruchy citlivosti, plicní nemoci, nemoci ledvin a mo?ového m?chý?e. Nejste-li si jisti, rozhodn? konzultujte svého léka?e. 

Jak ?asto tam chodit a kolik to stojí 

Jedna návšt?va rozhodn? dlouhodobý efekt nevyvolá. P?íznivé ú?inky je možné pozorovat již po sérii ?ty? absolvovaných procedur, optimální k?ra by m?la zahrnovat nejmén? deset vstup?. 

Výroba suchého chladného vzduchu zbaveného vlhkosti není technologicky levnou záležitostí. Proto o?ekávejte, že za jeden vstup zaplatíte p?ibližn? t?i stokoruny, p?i sérii návšt?v je možné využít nabízených slev. N?které firmy nabízejí svým zam?stnanc?m benefitní programy, které zahrnují regeneraci. Polárium je pak dostupn?jší. 

Kde polária najdu

V ?eské republice je zatím jen n?kolik míst poskytujících tuto proceduru. Uvádíme jejich p?ehled známý v dob? vydání ?lánku:

Polárium Teplice – Teplice v ?echách, Rehabilita?ní centrum - ?eladná v Beskydech, Sportovn?-relaxa?ní centrum – Praha 9 – ?akovice, Kryocentrum - Praha 4 – Mod?any, Polárium Arktika – Lázn? Teplice nad Be?vou, Kryocentrum – Liberec (M?stský stadion za Tipsport Arenou)


Fotografie k ?lánku poskytlo Polárium Teplice. Podrobn?jší informace naleznete zde.