Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

ENERGIE: Využití energie ve svůj prospěch

ENERGIE: Využití energie ve svůj prospěch

Aleš Tvrzník, Libor Vítek | 03.06.2008 | přečteno: 22395×

Tak jako jakákoliv jiná pohybová aktivita, je i běh podmíněn dostatečnou dodávkou energie. Ani sebevětšímu laikovi není určitě třeba dlouze vysvětlovat, že organizmus běžce získává energii ze základních složek výživy. Chemickou energii tak přeměňuje ve svalovou práci, tedy na energii pohybovou.

Množství pot?ebné energie mimo jiné závisí na rychlosti b?hu a samoz?ejm? i jeho délce. Pochopiteln?, že více energie spálí b?žec v?tší a robustn?jší postavy, který v porovnání s b?žcem menšího vzr?stu musí dodávat „palivo“ více sval?m. Energetický výdej a p?íjem se uvádí v kilojoulech (kJ), ale ?asto se setkáváme i se staršími jednotkami kilokaloriemi (kcal). Orienta?ní p?epo?et je pom?rn? jednoduchý – kilokalorie vynásobíme 4,2 a dostaneme kilojouly.


 Forma b?hu Energetický výdej 70 kg ?lov?ka za hodinu pohybu 
 jogging  2780 kJ, 670 kcal
 kondi?ní b?h  3780 kJ, 910 kcal
 výkonnostní b?h  4690 kJ, 1130 kcal
 závodní b?h  5640 kJ, 1360 kcal

Vedle formy b?hu (viz. tabulka) je z pohledu hospoda?ení s energií velmi d?ležitý i cíl b?hu. Cíl v tomto p?ípad? samoz?ejm? myslíme obrazn?, ve skute?nosti se jedná spíše o d?vod ?i motiv, pro? vlastn? b?háme. Zatímco pro b?žkyni-za?áte?nici s cílem zbavit se p?ebyte?ných kilogram? je z dlouhodob?jšího pohledu d?ležité, aby více energie vydávala než p?ijímala a její organizmus se tak nacházel v mírném energetickém deficitu (p?itom by se ovšem sama nem?la cítit bez energie!), pro kondi?ního nebo výkonnostního b?žce je zapot?ebí pravý opak. Tyto dva typické p?íklady jsou d?kazem, že ani z pohledu p?íjmu energie nelze automaticky všechny b?žce „házet do stejného pytle“. Nicmén? vedle správné metodiky b?hu a za p?edpokladu dodržování zásad nutri?n? vyvážené stravy s ohledem ke stanovenému cíli hraje energetická bilance klí?ovou úlohu. 

Efektivní hospoda?ení s energií je samoz?ejm? zásadním p?edpokladem zdraví a kondice každého ?lov?ka. Výzkumy u b?žné sou?asné populace v?tšinou prokazují nadm?rný p?ísun energie. Ten je pak logicky vzhledem k nedostate?nému pohybovému režimu základem civiliza?ních chorob jako je obezita, infarkt myokardu, vysoký krevní tlak, cukrovka atd. 

Vzhledem k tomu, že energetické nároky b?žc? jsou vyšší než u nesportujících lidí, lze snadn?ji p?i celkové „manipulaci“ s energií chybovat. Práv? proto je dobré mít základní p?edstavu o své vlastní energetické bilanci. A jak tedy nejlépe ur?it, zda jsme v energetickém deficitu, nebo jestli se náš výdej energie rovná jejímu p?íjmu, ?i zda p?ijímáme energie p?íliš mnoho? 

Základem stanovení individuální energetické bilance je ur?ení denního p?íjmu a výdeje energie. P?edstavu o množství p?ijímané energie si m?žeme ud?lat p?i sepsání jídelní?ku (množství zkonzumované stravy v pr?b?hu dne) se sou?tem množství a energetických hodnot jeho jednotlivých složek, které bez v?tších problém? najdeme na internetu. Na druhé stran? rovnice stojí množství spot?ebované energie. Spot?ebu energie nelze p?ímo nijak m??it (a to ani laboratorn?) a proto se nep?ímo ur?uje podle množství spot?ebovaného kyslíku. Nep?ímo ur?ují energetický výdej i sportestery nebo b?žecké trenažery, a to na základ? fyzické aktivity, hmotnosti a pohlaví jedince. Nejjednodušším postupem ur?ení energetického výdeje je podle tabulkových hodnot se?íst výdeje p?i jednotlivých aktivitách za celý den, nap?. https://www.fitness2live.com.au/…-expenditure

Hospoda?ení s energií je alfou a omegou snahy každého b?žce. Jinak musí s energií zacházet za?ínající vyznava?ka joggingu s cílem shodit n?jaké to kilo navíc, jinak špi?kový maratónec s nejvyššími výkonnostními ambicemi. Klí?ový význam pro všechny bez ohledu k jejich cíl?m má energetická bilance. Vedle množství p?ijímané ?i vydávané energie hraje v celkovém výsledku d?ležitou roli i její kvalita, která je dána zastoupením jednotlivých živin jako energetických zdroj? ve strav? (o živinách budeme hovo?it v p?íštích dílech seriálu). Jinými slovy vedle kvantity energie hraje vzhledem k r?zným b?žeckým cíl?m zásadní roli i její kvalita.


Libor Vítek, www.sportvital.cz

Docent léka?ské chemie a biochemie na 1. Léka?ské fakult? Univerzity Karlovy v Praze. Odborník v oblasti výzkumu oxida?ního stresu, nemocí jater a zdravé výživy. Pracuje na IV. Interní klinice a na Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Léka?ské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 


Aleš Tvrzník, www.casri.cz
Odborný pracovník V?deckého a servisního pracovišt? t?lesné výchovy a sportu CASRI Praha. Zabývá se diagnostikou, metodikou a evidencí zatížení ve vrcholovém sportu a p?enosem takto získaných poznatk? do oblasti rekrea?ního sportu, resp. fitness. Je autorem celé ?ady metodických materiál? a publikací. Poslední dobou se v?nuje biomechanice b?žeckého kroku a konzulta?ní ?innosti p?i výb?ru správné b?žecké obuvi.