Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Den za dnem k Hervis 1/2Maratonu s Leonou

Den za dnem k Hervis 1/2Maratonu s Leonou
foto: archív behej.com

Leona Macháňová | 28.03.2009 | přečteno: 13389×

Jak vypadá posledních několik dní kondiční běžkyně před Hervis 1/2Maratonem? Trénuje ještě nebo se snaží únavu jen vyležet? Jak je to s výživou a regenerací? Den za dnem až do soboty budeme sledovat v krátkých článcích přípravu Leony Macháňové k půlmaratonskému závodu. PŘIDÁNY ZPRÁVY ZE SOBOTY


SOBOTA 28.3.

Nemyslím, že bych zklamala své ?tená?e, jak napsala redakce, já jsem neskute?n? zklamala sama sebe. Týdny od?íkání a poctivého trénování se roztály jak sníh, na který zasvítilo sluní?ko. O ?em jsem to celou dobu psala? O co jsme se snažila? Pat?ím v?bec na b?žecké stránky? Jak jsem si mohla jen na chvilku myslet, že b?žet p?lmaraton, na který se p?ipravím, nebude problém? Tohle všechno mi b?želo hlavou, když jsem dobíhala a svítil na m? ?as, který jsem ani necht?la vid?t.

Nechci te? rozebírat, d?vody, bylo toho víc. Ale ten nejzásadn?jší, který m? udolal nejvíc, bylo horko. Zateplené elas?áky, mikina a triko s dlouhým rukávem, m?ly ur?it? velký podíl na tom, že se mi b?želo špatn?. Mikinu jsem sice na prvním ob?erstvení sundala, ale tmavé triko p?itáhlo paprsky ješt? víc. Všechno špatn?. Ale kdo mohl tušit, že bude takhle nádhern?, když p?edpov?? avizovala zataženo?

Nepodala jsem v?bec žádný výkon, ani takový, který jsem b?žn? podávala p?i tréninku. Nemám slov, vážn? nemám.


PÁTEK 27.3.

Pátek. Den zvýšeného tepu a ?ervené tašky. Den velkých setkaní, pot?ásajících rukou, širokých úsm?v? a nových tvá?í. To, co se ve mn? te? odehrává, zná každý za?áte?ník. Možná nejen za?áte?ník. Je to taková zvláštní sm?s strachu a t?šení.

Dnes už jsem nebyla v?bec schopná se soust?edit na n?co jiného než na zít?ek. Dostala jsem spousty krásných email? a SMS, každý se mi snaží radit a chlácholit m?. V?tšina lidí mi ?íkala: "V pohod?, n?jak bude, prost? si to zkusíš a uvidíš.“ Jen jeden starý bard mi ?ekl: "Leono, poctiv? jsi trénovala, ne aby ses tam flákala, dej do toho všechno!“ To je rada, že? Dob?e, dám, slibuji :o) (pozn. red.: nebyl to Ivo Domanský?)

Tak, a to je zatím vše. D?kuji, že jste to se mnou dotáhli až sem. Že jste mi radili a podporovali m?. Opravdu hodn? to pro m? znamenalo.

A Pé.eS. nakonec: až m? potkáte a budu mít takovou temn? fialovou barvu, tak rozhodn? nevolejte záchranku, já tak vypadám už po dvou minutách b?hu.

P?eji vám, a? vám to zítra b?ží, p?eji úžasné a nezapomenutelné zážitky a nádhernou sobotu.

_____________­________________________­________________________­_____________

?TVRTEK 26.3.

Dnes je novoluní, ?as na vy?išt?ní organizmu. D?lám to každý m?síc – celý den jím t?eba jen zeleninu, nebo ovoce, p?ípadn? jen rýži. ?istím se  – mám radost. Na rýži te? „ulítávám“ takže jsem si vybrala den rýžový. Od rána jsem chroupala rýžové chlebí?ky a k ob?du jsem op?t m?la svou oblíbenou va?enou rýži. Jenže po tréninku p?išla bída na kozáka a tak jsem slupla banán a dva mlé?né ?ezy. To byla taková sladká te?ka za posledním tréninkem, který mi mimochodem šel.

Na pomalou desetiminutovku jsem se vydala jen kousek od domu. P?i pomalém b?hu nejsem schopná vypnout, a tak se mi v hlav? honily všelijaké myšlenky, spíš ?erné než bílé, ale nejsem te? ve stavu, kdy bych byla schopná to n?jak ovlivnit. A pak rovinky. Už jsem psala, že rovinky m? baví. Sama sebe vždy okouzlím tím, že dokážu vyvinout na pár sekund rychlost blesku. N?kdo by mohl ?íct spíš záblesku, ale já jsem spokojená. Pátá mi sice už dala trochu zabrat, ale že byla poslední, tak jsem do ní dala vše. Je zajímavé, že tep se nedostal ani na 90 % TFmax, což znamená, že mám ješt? rezervy. Mám? V tu chvíli jsem si to rozhodn? nemyslela. Po tréninku jsem vzala všechno to propocené, ale v?rn? sloužící šatstvo, a hodila ho do pra?ky, abych v sobotu byla jako ze škatulky.

Zítra si p?jdu pro své startovní ?íslo. N?kde v koutku své vyklepané duši?ky se na tu chvilku, kdy si ho povezu dom?, t?ším. Možná, že se t?ším na všechno, co se bude v sobotu dít. Na ten mumraj, na rozesmáté tvá?e, dychtivé o?i, na š?astné lidi v cíli.  Ale zatím p?evládá strach z velké neznámé, která m? v sobotu ?eká.


ST?EDA 25.3.

Týden se láme a já mám po dvou trénincích zase volno. Hodn? na sob? cítím, že trénuji už jen velmi lehce, jsem odpo?inut?jší a mám roupy. To se projevuje tak, že bych šla nejrad?ji do posilovny, ale po dvou m?sících absence na strojích bych dopadla hodn? bled?. Ne že bych nezvládla cvi?ení, ale v p?íštích dnech bych nesešla ani schody. Takže jsem se držela a šla si koupit novou bandáž, aby mi v sobotu vydržela lýtka. Mám sice ješt? funk?ní, ale mají na okrajích takovou gumu, co se mi po dlouhém b?hu za?ízne do nohy. Aby mi ty nohy t?eba neupadly, že?

V?era v noci m? zase bolely ledviny, a tak dál piji hektolitry urologického ?aje. Už mi fakt leze i ušima. Mnoho ?aje znamená malý hlad, protože jak známo – hlad je p?evle?ená žíze?. Jím tedy alespo? rýži s tu?ákem a zeleninu. Na nic jiného nemám chu?.

A zítra – poslední trénink! Nejleh?í za celou dobu p?ípravy – 10 minut pomalu a 5× zrychlení. Pro zrychlení jsem našla perfektní místo a sice za naším domem. Po celé délce paneláku se šesti vchody sprintuji, zp?t jdu a pak zase tryskem. To celé 5×. Už se t?ším, tohle m? fakt baví.


ÚTERÝ 24.3.

P?ituhuje a já ztrácím sv?j humor. Bojím se si v??it, protože se znám. Nejsem žádný suverén a ve chvíli, kdy si ?eknu, že to bude v pohod?, tak se n?co stane – roztrhnu si jediné tepláky do kterých se vejdu – to v tom lepším p?ípad?, a zlomím si nohu – to v tom horším p?ípad?. Své obavy utápím ve sladkostech, které jsem víc jak p?l roku nemusela ani vid?t, a p?estávám komunikovat se sv?tem. Myslím, že každý máme n?jaké strachy. Já nechápu strach svých koleg? z p?ti kilometr?, stejn? tak n?kdo nemusí chápat mé obavy z p?lmaratonu.

Ve?erní b?h v pohod?. Nejrad?ji mám pokyn: pomalu, to mi jde vskutku dob?e. Pak 3 km v závodním tempu, to nevím, jestli jsem zvládla až tak dob?e. Vlastn? jsem si po celou dobu trénink? vždy hlídala jen tep, takže pro m? závodní tempo je tempo, p?i kterém dosáhnu 85 % TF max. Jak jdu výš, nemám v plicích vzduch, když jsem níž, tak vícemén? lelkuji. Obrazn? ?e?eno :o) B?žela jsem tedy asi ?tvrt hodinu s touto TF a na záv?r op?t 5 minut pomalu na vydýchání.

Zítra mám volno. Že bych zase šla na pohár?

A te? z jiného soudku. Dosud jsem nesehnala náhradu za padlého kapitána naší štafety. V našich vlastních firemních vodách je prázdno a v okolních rybnících plavou jen takové leklé b?li?ky.  Obracím se proto na zdejší osazenstvo a doufám, že ne všichni jsou p?ihlášeni na p?lmaraton. Je tu n?kdo, kdo by si cht?l v sobotu zab?hnout 6 km a zú?astnit se tak všech dalších p?idružených akcí, jako je ve?erní posezení v hosp?dce s celou partou a ú?ast na slavnostním ve?eru PIM p?íští týden? Napište mi prosím na m?j mail: leous2@seznam.cz


POND?LÍ 23.3.

Den neza?al nijak dob?e. Už brzy ráno mi volal kolega a kapitán jedné ze štafet v jedné osob?, že je nemocný a že tedy nem?že v sobotu b?žet. Ti chlapi! Sta?í rými?ka a je zle. Co bych asi m?la ?íkat já. Ne?íkala jsem nic a šla jsem rozhodit sít? do firemních a blízkých vod, abych sehnala náhradu. Jsem zv?davá, jestli se n?kdo chytne. Jestli ne, hodím sí? sem. V??ím, že tady se n?kdo, kdo v pohod? ub?hne 6 km, najde.

Ve?er jsem si po dlouhé dob? krásn? zab?hala. Zrovna p?estalo pršet, ale foukal dost silný protivítr. Dokonce m? ob?as poponesl, což v mém p?ípad? vyžaduje sílu hurikánu. M?la jsem b?žet jen 30 minut s tepem na 80% TFmax, proto jsem vyrazila na sv?j sídlištní okruh v opa?ném sm?ru, protože je to jednodušší (dosud jsem to ud?lala jen jednou – nejsem žádná bábovka). Sice mi zbylo jedno velmi táhlé stoupání, ale ustála jsem ho.

V úterý ve?er mám další trénink, dost krátký. P?t minut pomalu, pak 3 km v tempu, ve kterém chci b?žet závod (což stále nevím, co v mém p?ípad? je) a na záv?r zase p?t minut pomalu. Škoda, že není suchý ovál, tam by se mi trénovalo líp. Ale co – t?žko na cvi?išti, lehko na bojišti! (Ne?íkala jsem to už ? :o)


NED?LE 22.3.

V jednom nejmenovaném rádiu se každý den jedna nejmenovaná modelka ptá: „Co jsem d?lala v?era ve?er?“ A já jí na to už p?l roku odpovídám: „ Proboha, koho zajímá, co ty jsi d?lala v?era ve?er?“ Ale to bych nebyla já, aby se mi to nevymstilo a tak je mou milou povinností vás informovat nejen o tom, co jsem d?lala, ale i o tom, co d?lat budu. Prosím proto o trochu strpení, již brzy se m? zbavíte.

Takže: co jsem dnes d?lala? Dnes jsem se m?la fajn. Za prvé jsem m?la tréninkové volno a za druhé svátek. Svátek slavím mnohem rad?ji než narozeniny, což je v mém v?ku pochopitelné, no a volno je prost? super, a? už je tréninkové nebo jiné. Zakázala jsem si ?erné myšlenky a vyrazila jsem do nákupního centra, abych rozptýlila své obavy z blížícího se závodu. Nad obrovským zmrzlinovým pohárem se mi to i povedlo, protože jsem s ním hrozn? bojovala – byl úžasný, ale bylo ho moc, jenže jakmile jsem nastoupila do MHD, reklamní plakát mi ho p?ipomn?l:
koupit ½ chleba
zab?hnout ½ maraton
Super! Díky, že jste mi to p?ipomn?li!

Zítra mám sv?j poslední rychlejší výb?h. Snad mi budou okolnosti naklon?ny a p?jde mi to. Mohla by jít i Sára, aby do soboty také ješt? n?co natrénovala.

Leona Machá?ová

Komentáře (Celkem 49)

Nalezené položky: 50 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední
avatar

Praha

Celkem 175 km
Minulý měsíc 0 km

Lucinka žena 23.03.2009 11:53:57

také jsem viděla tu reklamu na 1/2 maraton a hned jsem měla takový divný pocit v žaludku, jsem z toho docela nervózní…je to můj první delší závod…v sobotu vyjde pravda najevo :)

avatar

apowell muž 24.03.2009 23:38:38

Ahoj Leono, nezlob se, ale napsat " dnes jsem se měla fajn. Za prvé jsem měla tréninkové volno…" nesvědčí moc o tom, že by pro tebe běhání znamenalo víc než splnění si snu o uběhnutí 1/2M.

avatar

Vrbno pod Pradědem

Celkem 40 km
Minulý měsíc 0 km

jsemlump muž 25.03.2009 06:44:04

>> apowell, 24. 3. 2009 23:38:38

A Vy jste zase šťoura co se hrabe v každé větě. :)

Motto: Nehraji na hodiny, minuty, vteřiny - já běhám pro krásu pohybu.
avatar

Celkem 1550 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:51:33 (2009)
půlmaraton: 1:45:19 (2009)
maraton: 4:22:32 (2010)

Bufka žena 25.03.2009 08:52:18

>> apowell, 24. 3. 2009 23:38:38

Ja to naprosto chapu. Beh jsem si zamilovala, ale tak jsem se snazila na PIM natrenovat, ze den treninkoveho volna je fakt odmena:) To prece neznamena, ze clovek nebeha rad. Jinak pro Leonu: Drzim palce!

avatar

Co se nevzdává muž 25.03.2009 09:14:23

>> apowell, 24. 3. 2009 23:38:38

každý nemusí být fanatický běžec. Stačí mu běhat pro radost.

avatar

Co se nevzdává muž 25.03.2009 09:14:27

>> apowell, 24. 3. 2009 23:38:38

každý nemusí být fanatický běžec. Stačí mu běhat pro radost.

avatar

Praha

Celkem 2767,2 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:52:19 (2010)
půlmaraton: 1:52:57 (2010)
maraton: 3:55:33 (2010)

kaariik žena 25.03.2009 15:28:05

Roztrhle teplaky by se nejak vyresily…zlomená noha by byla horsi vec…Natrenovano mas,takze ted uz jen aby se pocasi slitovalo a nenadělilo nam snehovou vanici jako vcera…to jsem si pri nasazovani cepice a vybihani do bileho neznama rikala,ze by ani psa nevyhnal…:-)Drzim pesti a v sobotu na startu.

Motto: Neztrácejte čas ztrácením času!!!!!!
avatar

Praha

Celkem 259 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:57:20 (2009)
půlmaraton: 2:11:05 (2010)
maraton: 4:59:05 (2010)

pulec žena 25.03.2009 17:57:52

Nový kapitán naší firemní štafety je na světě! Sláva! Sláva!
Stal se jím Dan67 a já mu touto cestou hrozně moc děkuji za to, že nás zachránil.
 Díky

avatar

Praha

Celkem 259 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:57:20 (2009)
půlmaraton: 2:11:05 (2010)
maraton: 4:59:05 (2010)

pulec žena 25.03.2009 18:01:43

>> kaariik, 25. 3. 2009 15:28:05

Lepší vánice než horko :o) Nebo ne?

avatar

Praha

Celkem 2767,2 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:52:19 (2010)
půlmaraton: 1:52:57 (2010)
maraton: 3:55:33 (2010)

kaariik žena 25.03.2009 19:14:32

>> pulec, 25. 3. 2009 18:01:43

no,horko taky neni ideal,ale kolem Vltavy celkem pofukuje,takze by to slo.Ja radeji volim vaciantu za C…;-)Slunecno kolem 15ti stupnu;-))

Motto: Neztrácejte čas ztrácením času!!!!!!
avatar

Praha

Celkem 259 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:57:20 (2009)
půlmaraton: 2:11:05 (2010)
maraton: 4:59:05 (2010)

pulec žena 25.03.2009 20:39:26

>> kaariik, 25. 3. 2009 19:14:32

Můj ideál je –2 až +2, zataženo

avatar

apowell muž 25.03.2009 22:37:48

>> Co se nevzdává, 25. 3. 2009 09:14:23

souhlas…ovšem, pokud někdo je rád, že nemusí běhat, tak z tohoto sportu až tak velkou radost patrně nemá. Nicméně je sympatické, že Leona i přes to zarputile jde za svým cílem onen 1/2M zvládnout…a v tom jí držím palce :-))

avatar

apowell muž 25.03.2009 22:38:49

>> jsemlump, 25. 3. 2009 06:44:04

Nechť je Leona ráda, že její články čtu velmi pozorně :-))

avatar

Praha 5

10 km: 0:39:46 (2002)
půlmaraton: 1:31:00 (2004)
maraton: 3:16:59 (2004)

mirekk muž 25.03.2009 23:59:43

>> pulec, 25. 3. 2009 17:57:52

Dane díky.

avatar

Praha

Celkem 26219 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:40:06 (1984)
půlmaraton: 1:43:24 (2000)
maraton: 3:50:05 (2005)

EvženGe muž 26.03.2009 09:05:57

>> apowell, 25. 3. 2009 22:37:48

To, že jsem rád, že si od nějaké činnosti občas odpočinu neznamená, že ji nemám rád. Když jsem se vrátil na kole z Turecka tak jsem byl taky rád, že jsem další týden nemusel na kolo sednout, ale to neznamená, že jsem těch 2500 km jel s odporem.

avatar

_Marvin muž 26.03.2009 12:43:34

>> apowell, 25. 3. 2009 22:37:48

Učebnicový příklad jak vytrhnout jednu větu z kontextu:)…Z vlas­tní zkušenosti, když člověk, který je zvyklý běhat čistě pro radost a podle nálady, zkusí poprvé běhat „podle papíru“, může se stát, že má na konci treninkového cyklu občas běhání plné zuby, zvlášť když se navíc objeví zdravotní potíže nebo jiné problémy. Den volna pak přijde vhod, jako reakce na konkrétní situaci, ne jako výraz nechuti k běhání jako takovému. V tom vidim zásadní rozdíl.

avatar

Vrbno pod Pradědem

Celkem 40 km
Minulý měsíc 0 km

jsemlump muž 26.03.2009 21:07:33

Leono to dáš… a víš proč? A – páč nemáš zdravotní problémy B – páč máš natrénováno C – páč nejsi přehnaně sebevědomá a konečně za D – páč i kdyby si to měla dojít, tak to prostě dáš!!! Zdravímmm

Motto: Nehraji na hodiny, minuty, vteřiny - já běhám pro krásu pohybu.
avatar

Praha

Celkem 259 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:57:20 (2009)
půlmaraton: 2:11:05 (2010)
maraton: 4:59:05 (2010)

pulec žena 26.03.2009 21:56:17

>> jsemlump, 26. 3. 2009 21:07:33

Jasně – když tak prostě půjdu :o))

avatar

jeheb muž 27.03.2009 09:46:32

>> apowell, 25. 3. 2009 22:37:48

Ufff. Tréninkové volno je nedílnou součástí tréninku. Sportovec z něj má mít stejný pocit, jako z aktivní části svého plánu. Tj. splnil jsem a cítím se dobře.
Vidím tvoji budoucnost v nějakém kontrolním či regulačním orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. :-) Ostrý zrak pod úzkými obroučkami…
Leoně fandím, i když zrovna neběhá a ROZUMÍM jí!:-)

avatar

Celkem 6856 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:47:59 (2007)
půlmaraton: 1:46:39 (2010)
maraton: 3:53:44 (2012)

ipeterka muž 27.03.2009 12:40:54

Nemáš se čeho bát, protože máš natrénováno. Takže to bude úplně v pohodě.

avatar

HMP

Celkem 303 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:42:47 (2008)
půlmaraton: 1:38:13 (2008)
maraton: 3:41:51 (2006)

Machy muž 27.03.2009 22:09:13

Vytrvalecký sport je vytrvalecký sport. I kdyby se jednou nezadařilo, budeš mít ještě spoustu dalších pokusů. Do toho prvního přeju hodně štěstí a rozvahy.

Motto: Všechny malé prohry jsou součástí jednoho velkého vítězství.
avatar

Praha

Celkem 259 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:57:20 (2009)
půlmaraton: 2:11:05 (2010)
maraton: 4:59:05 (2010)

pulec žena 27.03.2009 22:18:15

K poznámce redakce: Ne, nebyl to Ivo Domanský, byl to jeden můj kolega, který kdysi také běhal.

avatar

terix muž 28.03.2009 08:49:52

drzim palce, po precitani tvojich clankov som dokonca dostal von zabehat si aj moju maminu, cize za rok a pol co sledujem behej.com/behy.cz je toto asi ten najvyznamnejsi serial :-)) . diki moc

avatar

Pardubice

Celkem 2586 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:51:18 (2008)
půlmaraton: 1:57:52 (2008)
maraton: 4:34:01 (2008)

Tomas_Pce muž 29.03.2009 01:01:13

tO Jsi dopadla lépe než já a asi i víc jiných, já to zabalil na 13. km možná kvůli viroze, ale zabalil jsem to a TY JSI TO DOBĚHLA BUĎ HRDÁ NA TO CO JSI DOKÁZALA!!!

avatar

Čelákovice

Celkem 22125,06 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:39:50 (2011)
půlmaraton: 1:32:39 (2011)
maraton: 3:23:50 (2011)

Láďa S. muž 29.03.2009 01:33:11

já bych to neviděl tak tragicky: 1.dokázala jsi to, uběhla jsi půlmaraton; 2. nabrala zkušenosti na příště; 3. máš dobré východisko pro zlepšení OR; držím palce do dlašího běhání :)

Motto: Teprve se zabíhám...
avatar

Celkem 120 km
Minulý měsíc 0 km

volodp muž 29.03.2009 08:17:59

Nic si z toho nedelej, Leono! Priste to pujde lepe. Byla jsi inspriraci pro mnohe z nas! I ja jsem to vcera bezel poprvy a mozna i kvyli Tvym clankum jsem se vubec rozhodl bezet pulmaraton po pulroce treninku. A musim rici ze to horko nicilo i mne.

avatar

Praha

Celkem 26219 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:40:06 (1984)
půlmaraton: 1:43:24 (2000)
maraton: 3:50:05 (2005)

EvženGe muž 29.03.2009 08:36:11

Leona mě za tenhle příspěvek asi zabije, ale třeba se už nepotkáme a tak tomu uniknu.Abych to vysvětlil, dělal jsem Leoně osobního vodiče a před startem jsme se znali 17 hodin. Ze začátku běžela dobře, pak přišlo sluníčko, ale na jedenáctém kilometru se ještě přidalo astma. A asi každý ví, že když hodně zlobí noha, žaludek nebo dýchání, tak to prostě nejde a je to na zabalení. A Leona zbylých 10 km neuvěřitelně bojovala. Myslím, že i kvůli Vaší důvěře, ale 99% byla její vůle.A nakonec jsme doběhli i pod 2:45. Já před ní smekám.

avatar

Praha

Celkem 2288 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:39:04 (2016)
půlmaraton: 1:27:47 (2016)
maraton: 3:13:49 (2014)

Justína žena 29.03.2009 08:36:30

Leono, bola by škoda, kvôli jednému nepodarenému závodu prestať úplne behať, tak ako skoro všetci začiatočníci, ktorých prípravu sme mohli sledovať na behej.com (okrem Katky Klouparovej, ktorá ako jediná behá i naďalej). Úsilie, ktoré si doposiaľ vložila do tréningu sa ti ešte mnohonásobne vráti pri ďalších závodoch, ktoré naisto dopadnú lepšie.

Motto: "Šampiona dělá umění závodit, ne dřina v tréninku." Jan Železný
avatar

Celkem 4546 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:44:11 (2011)
půlmaraton: 1:37:29 (2010)
maraton: 3:38:05 (2010)

MZ muž 29.03.2009 09:20:25

Leono, hlavu vzhůru. Teď si odpočiň, srovnej si vše v hlavě a hlavně v klidu běhej dál !!! Vždyť není nic hezčího, než si jen tak tréninkově vyběhnout do liduprádného lesa a tam pěkně při běhu relaxovat. Závodů bude ještě spousta. Možná si to ani neuvědomuješ, ale svýmy články si určitě k běhání přivedla dost lidí, kteří by možná nikdy běhat nezačali a to je důležité.
Včera byla volba oblečení velká loterie, hodinu před startem zima, foukal studený vítr, kdo by čekal, že se udělá tak hezky.
Dokončený půlmaraton se počítá, 99% lidí se o podobném výkon může jenom zdát.

avatar

Praha

Celkem 52442,8 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:43:42 (2006)
půlmaraton: 1:36:28 (2006)
maraton: 3:39:37 (2006)

Štefan muž 29.03.2009 09:42:06

Leono, nic si z toho nedělej. Běháme pro radost, a ne abychom se bičovali, když se nám to nepovede podle představ. Doběhla si v limitu, poprvé je to určitě vítězství. Věřím, že dnes v klidu vyklušeš, a začneš se připravovat na další. Třeba v Pardubicích. Budu Ti držet palce.

Motto: Dnešní den s úsměvem. When troubles attack you, just smile them away.
Nalezené položky: 50 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.