Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Den za dnem k Hervis 1/2Maratonu s Leonou

Den za dnem k Hervis 1/2Maratonu s Leonou
foto: archív behej.com

Leona Macháňová | 28.03.2009 | přečteno: 13314×

Jak vypadá posledních několik dní kondiční běžkyně před Hervis 1/2Maratonem? Trénuje ještě nebo se snaží únavu jen vyležet? Jak je to s výživou a regenerací? Den za dnem až do soboty budeme sledovat v krátkých článcích přípravu Leony Macháňové k půlmaratonskému závodu. PŘIDÁNY ZPRÁVY ZE SOBOTY


SOBOTA 28.3.

Nemyslím, že bych zklamala své ?tená?e, jak napsala redakce, já jsem neskute?n? zklamala sama sebe. Týdny od?íkání a poctivého trénování se roztály jak sníh, na který zasvítilo sluní?ko. O ?em jsem to celou dobu psala? O co jsme se snažila? Pat?ím v?bec na b?žecké stránky? Jak jsem si mohla jen na chvilku myslet, že b?žet p?lmaraton, na který se p?ipravím, nebude problém? Tohle všechno mi b?želo hlavou, když jsem dobíhala a svítil na m? ?as, který jsem ani necht?la vid?t.

Nechci te? rozebírat, d?vody, bylo toho víc. Ale ten nejzásadn?jší, který m? udolal nejvíc, bylo horko. Zateplené elas?áky, mikina a triko s dlouhým rukávem, m?ly ur?it? velký podíl na tom, že se mi b?želo špatn?. Mikinu jsem sice na prvním ob?erstvení sundala, ale tmavé triko p?itáhlo paprsky ješt? víc. Všechno špatn?. Ale kdo mohl tušit, že bude takhle nádhern?, když p?edpov?? avizovala zataženo?

Nepodala jsem v?bec žádný výkon, ani takový, který jsem b?žn? podávala p?i tréninku. Nemám slov, vážn? nemám.


PÁTEK 27.3.

Pátek. Den zvýšeného tepu a ?ervené tašky. Den velkých setkaní, pot?ásajících rukou, širokých úsm?v? a nových tvá?í. To, co se ve mn? te? odehrává, zná každý za?áte?ník. Možná nejen za?áte?ník. Je to taková zvláštní sm?s strachu a t?šení.

Dnes už jsem nebyla v?bec schopná se soust?edit na n?co jiného než na zít?ek. Dostala jsem spousty krásných email? a SMS, každý se mi snaží radit a chlácholit m?. V?tšina lidí mi ?íkala: "V pohod?, n?jak bude, prost? si to zkusíš a uvidíš.“ Jen jeden starý bard mi ?ekl: "Leono, poctiv? jsi trénovala, ne aby ses tam flákala, dej do toho všechno!“ To je rada, že? Dob?e, dám, slibuji :o) (pozn. red.: nebyl to Ivo Domanský?)

Tak, a to je zatím vše. D?kuji, že jste to se mnou dotáhli až sem. Že jste mi radili a podporovali m?. Opravdu hodn? to pro m? znamenalo.

A Pé.eS. nakonec: až m? potkáte a budu mít takovou temn? fialovou barvu, tak rozhodn? nevolejte záchranku, já tak vypadám už po dvou minutách b?hu.

P?eji vám, a? vám to zítra b?ží, p?eji úžasné a nezapomenutelné zážitky a nádhernou sobotu.

_____________­________________________­________________________­_____________

?TVRTEK 26.3.

Dnes je novoluní, ?as na vy?išt?ní organizmu. D?lám to každý m?síc – celý den jím t?eba jen zeleninu, nebo ovoce, p?ípadn? jen rýži. ?istím se  – mám radost. Na rýži te? „ulítávám“ takže jsem si vybrala den rýžový. Od rána jsem chroupala rýžové chlebí?ky a k ob?du jsem op?t m?la svou oblíbenou va?enou rýži. Jenže po tréninku p?išla bída na kozáka a tak jsem slupla banán a dva mlé?né ?ezy. To byla taková sladká te?ka za posledním tréninkem, který mi mimochodem šel.

Na pomalou desetiminutovku jsem se vydala jen kousek od domu. P?i pomalém b?hu nejsem schopná vypnout, a tak se mi v hlav? honily všelijaké myšlenky, spíš ?erné než bílé, ale nejsem te? ve stavu, kdy bych byla schopná to n?jak ovlivnit. A pak rovinky. Už jsem psala, že rovinky m? baví. Sama sebe vždy okouzlím tím, že dokážu vyvinout na pár sekund rychlost blesku. N?kdo by mohl ?íct spíš záblesku, ale já jsem spokojená. Pátá mi sice už dala trochu zabrat, ale že byla poslední, tak jsem do ní dala vše. Je zajímavé, že tep se nedostal ani na 90 % TFmax, což znamená, že mám ješt? rezervy. Mám? V tu chvíli jsem si to rozhodn? nemyslela. Po tréninku jsem vzala všechno to propocené, ale v?rn? sloužící šatstvo, a hodila ho do pra?ky, abych v sobotu byla jako ze škatulky.

Zítra si p?jdu pro své startovní ?íslo. N?kde v koutku své vyklepané duši?ky se na tu chvilku, kdy si ho povezu dom?, t?ším. Možná, že se t?ším na všechno, co se bude v sobotu dít. Na ten mumraj, na rozesmáté tvá?e, dychtivé o?i, na š?astné lidi v cíli.  Ale zatím p?evládá strach z velké neznámé, která m? v sobotu ?eká.


ST?EDA 25.3.

Týden se láme a já mám po dvou trénincích zase volno. Hodn? na sob? cítím, že trénuji už jen velmi lehce, jsem odpo?inut?jší a mám roupy. To se projevuje tak, že bych šla nejrad?ji do posilovny, ale po dvou m?sících absence na strojích bych dopadla hodn? bled?. Ne že bych nezvládla cvi?ení, ale v p?íštích dnech bych nesešla ani schody. Takže jsem se držela a šla si koupit novou bandáž, aby mi v sobotu vydržela lýtka. Mám sice ješt? funk?ní, ale mají na okrajích takovou gumu, co se mi po dlouhém b?hu za?ízne do nohy. Aby mi ty nohy t?eba neupadly, že?

V?era v noci m? zase bolely ledviny, a tak dál piji hektolitry urologického ?aje. Už mi fakt leze i ušima. Mnoho ?aje znamená malý hlad, protože jak známo – hlad je p?evle?ená žíze?. Jím tedy alespo? rýži s tu?ákem a zeleninu. Na nic jiného nemám chu?.

A zítra – poslední trénink! Nejleh?í za celou dobu p?ípravy – 10 minut pomalu a 5× zrychlení. Pro zrychlení jsem našla perfektní místo a sice za naším domem. Po celé délce paneláku se šesti vchody sprintuji, zp?t jdu a pak zase tryskem. To celé 5×. Už se t?ším, tohle m? fakt baví.


ÚTERÝ 24.3.

P?ituhuje a já ztrácím sv?j humor. Bojím se si v??it, protože se znám. Nejsem žádný suverén a ve chvíli, kdy si ?eknu, že to bude v pohod?, tak se n?co stane – roztrhnu si jediné tepláky do kterých se vejdu – to v tom lepším p?ípad?, a zlomím si nohu – to v tom horším p?ípad?. Své obavy utápím ve sladkostech, které jsem víc jak p?l roku nemusela ani vid?t, a p?estávám komunikovat se sv?tem. Myslím, že každý máme n?jaké strachy. Já nechápu strach svých koleg? z p?ti kilometr?, stejn? tak n?kdo nemusí chápat mé obavy z p?lmaratonu.

Ve?erní b?h v pohod?. Nejrad?ji mám pokyn: pomalu, to mi jde vskutku dob?e. Pak 3 km v závodním tempu, to nevím, jestli jsem zvládla až tak dob?e. Vlastn? jsem si po celou dobu trénink? vždy hlídala jen tep, takže pro m? závodní tempo je tempo, p?i kterém dosáhnu 85 % TF max. Jak jdu výš, nemám v plicích vzduch, když jsem níž, tak vícemén? lelkuji. Obrazn? ?e?eno :o) B?žela jsem tedy asi ?tvrt hodinu s touto TF a na záv?r op?t 5 minut pomalu na vydýchání.

Zítra mám volno. Že bych zase šla na pohár?

A te? z jiného soudku. Dosud jsem nesehnala náhradu za padlého kapitána naší štafety. V našich vlastních firemních vodách je prázdno a v okolních rybnících plavou jen takové leklé b?li?ky.  Obracím se proto na zdejší osazenstvo a doufám, že ne všichni jsou p?ihlášeni na p?lmaraton. Je tu n?kdo, kdo by si cht?l v sobotu zab?hnout 6 km a zú?astnit se tak všech dalších p?idružených akcí, jako je ve?erní posezení v hosp?dce s celou partou a ú?ast na slavnostním ve?eru PIM p?íští týden? Napište mi prosím na m?j mail: leous2@seznam.cz


POND?LÍ 23.3.

Den neza?al nijak dob?e. Už brzy ráno mi volal kolega a kapitán jedné ze štafet v jedné osob?, že je nemocný a že tedy nem?že v sobotu b?žet. Ti chlapi! Sta?í rými?ka a je zle. Co bych asi m?la ?íkat já. Ne?íkala jsem nic a šla jsem rozhodit sít? do firemních a blízkých vod, abych sehnala náhradu. Jsem zv?davá, jestli se n?kdo chytne. Jestli ne, hodím sí? sem. V??ím, že tady se n?kdo, kdo v pohod? ub?hne 6 km, najde.

Ve?er jsem si po dlouhé dob? krásn? zab?hala. Zrovna p?estalo pršet, ale foukal dost silný protivítr. Dokonce m? ob?as poponesl, což v mém p?ípad? vyžaduje sílu hurikánu. M?la jsem b?žet jen 30 minut s tepem na 80% TFmax, proto jsem vyrazila na sv?j sídlištní okruh v opa?ném sm?ru, protože je to jednodušší (dosud jsem to ud?lala jen jednou – nejsem žádná bábovka). Sice mi zbylo jedno velmi táhlé stoupání, ale ustála jsem ho.

V úterý ve?er mám další trénink, dost krátký. P?t minut pomalu, pak 3 km v tempu, ve kterém chci b?žet závod (což stále nevím, co v mém p?ípad? je) a na záv?r zase p?t minut pomalu. Škoda, že není suchý ovál, tam by se mi trénovalo líp. Ale co – t?žko na cvi?išti, lehko na bojišti! (Ne?íkala jsem to už ? :o)


NED?LE 22.3.

V jednom nejmenovaném rádiu se každý den jedna nejmenovaná modelka ptá: „Co jsem d?lala v?era ve?er?“ A já jí na to už p?l roku odpovídám: „ Proboha, koho zajímá, co ty jsi d?lala v?era ve?er?“ Ale to bych nebyla já, aby se mi to nevymstilo a tak je mou milou povinností vás informovat nejen o tom, co jsem d?lala, ale i o tom, co d?lat budu. Prosím proto o trochu strpení, již brzy se m? zbavíte.

Takže: co jsem dnes d?lala? Dnes jsem se m?la fajn. Za prvé jsem m?la tréninkové volno a za druhé svátek. Svátek slavím mnohem rad?ji než narozeniny, což je v mém v?ku pochopitelné, no a volno je prost? super, a? už je tréninkové nebo jiné. Zakázala jsem si ?erné myšlenky a vyrazila jsem do nákupního centra, abych rozptýlila své obavy z blížícího se závodu. Nad obrovským zmrzlinovým pohárem se mi to i povedlo, protože jsem s ním hrozn? bojovala – byl úžasný, ale bylo ho moc, jenže jakmile jsem nastoupila do MHD, reklamní plakát mi ho p?ipomn?l:
koupit ½ chleba
zab?hnout ½ maraton
Super! Díky, že jste mi to p?ipomn?li!

Zítra mám sv?j poslední rychlejší výb?h. Snad mi budou okolnosti naklon?ny a p?jde mi to. Mohla by jít i Sára, aby do soboty také ješt? n?co natrénovala.

Leona Machá?ová

Komentáře (Celkem 49)

Nalezené položky: 50 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední
avatar

Praha 4

Celkem 24397 km
Minulý měsíc 100 km
10 km: 0:57:31 (2014)
půlmaraton: 2:11:15 (2013)
maraton: 4:44:49 (2013)

hanice žena 29.03.2009 10:07:26

leono, jak mi pred par dny napsal fotograf z Peček „ja bych to neviděl tak černě“ a hlavně behej DAL! At se po tobe neslehne zem, jako po jinych, co se pripravovali jako ty!
P.S. Loni, jsem vzdala na 15.km v case 2:15!!!
Z ceho jsi smutna??? :-)

Motto: Over and over again.
avatar

Zdiměřice

johari žena 29.03.2009 10:45:20

Leono!
Také jsem ze svého výsledku velmi zklamaná, původně jsem nechtěla vůbec běžet, protože jsem se letos z různých důvodů úplně vykašlala na trénink, ale nakonec jsem se pro tu hanbu docourala.. Věř mi, že není horší fakt než ten, že člověk svůj výsledek nezlepšil, nýbrž příšerně zhoršil!
Ty ses poctivě připravovala a uběhla jsi svůj první půlmaraton! Víš, že na to máš a že máš i na víc, proto se raduj a těš se na příští rok, kdy budeš mít možnost svůj čas zlepšit! (Ja se tedy těším hodně.)

Motto: gnothi sauton
avatar

Celkem 6856 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:47:59 (2007)
půlmaraton: 1:46:39 (2010)
maraton: 3:53:44 (2012)

ipeterka muž 29.03.2009 11:12:01

Leono, nic si z toho nedělej. Letos jsem běžel už čtvrtý půlmaraton a přesto jsem udělal stejnou chybu – krásně jsem se nabalil a tak jsem na 9. km, kdy vylezlo sluníčko, sundával za běhu bundu a přendával číslo na triko s dlouhým rukávem. Výsledek je takový, že ač byly podmínky výrazně lepší než loni, doběhl jsem o dvě minuty později než loni. Hlavně nepropadej depresi. Myslím si, že nejlepší lék je najít si nějaký půlmaraton uprostřed léta, kdy má člověk beztak nejlepší kondici a pravděpodobnost, že bude chladno, je výrazně menší. Čili člověk pak bude spíše počítat s teplejším počasím a určitě bys to zaběhla lépe. V létě se totiž i mnohem lépe trénuje, protože je dlouho světlo … .

avatar

ČB

pecjan žena 29.03.2009 11:30:17

Smekám před tebou, žes půlmataron vůbec dokončila, i když jsi věděla, že výsledek nebude valný. Sama jsem první vzdala a nadlouho mě to od běhání odradilo- od závodění asi už definitivně. Ale ty jsi skvělá, zvládla jsi to, máš obrovskou šanci se zlepšovat a poučit se ze svých chyb. Fandím ti a těším se na tvé zprávy z dalších závodů:-)

avatar

Chomutov

Celkem 40130 km
Minulý měsíc 437 km
10 km: 0:40:32 (2018)
půlmaraton: 1:29:31 (2022)
maraton: 3:14:51 (2018)

ZdenaPrso žena 29.03.2009 11:31:39

Žádné zklamání Leono, běžela jsi včera fakt perfektně. Ono na tom jestli byl čas takový nebo makový vážně zas až tolik nezáleží, hlavní je užít si tu atmosféru, krásně se proběhnout a především pořádně zabojovat a nikdy nic nevzdat, a to jsi ty dokázala, takže před Tebou jedině smekám, stejně jako před všemi, kteří závod úspěšně dokončili.

Taky jsem se dříve jenom honila za co nejlepšími časy, ale po určitých zdravotních problémech jsem teď vážně ráda že mohu startovat na různých závodech, zažít tu jejich skvělou atmosféru, v klidu se proběhnout, potkat tu spoustu nadšených lidí, mít ze sebe dobrý pocit, cítit se skvěle a zároveň vědět, že jsem lepší než všichni ti ostatní, kteří se k tomuhle nikdy neodváží.

Včera jsem samozřejmě taky běžela, bojovala s bolavým kolenem což nebylo zrovna moc příjemné, ale jinak jsem si závod maximálně užila. Krásný to bylo :-)

Určitě teď s běháním nekonči. Zaběhla jsi vynikající závod a máš tu možnost zažít spoustu dalších, tak se o ni nepřiprav! A kdybys cokoliv potřebovala tak se klidně ozvi a můžem vyrazit na nějaký trénink ;-)

Motto: "Každý den je jen jednou za život."
avatar

Praha 9

Zuza8 žena 29.03.2009 11:50:25

Ahoj Leono, nemáš důvod být zklamaná, dokončila jsi, zvládlas to! Na čas nekoukej, hlavní je postavit se na start a být zdravá v cíli! já nakonec nenastoupila – viroza, teplota…takže ti závidím. Pro mě je to úspěch doběhnout do cíle!:-)

avatar

Sokolov

Celkem 13617 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:52 (2004)
půlmaraton: 1:31:48 (2004)
maraton: 3:37:28 (2004)

koyama muž 29.03.2009 12:54:33

Leono, sice nemám problémy s astma, ale zhruba si dokážu představit, jak se cítíš. Před lety jsem se poctivě připravoval na svůj 1.půlmaraton, pak přišly nějaké zdravotní problémy a závod jsem s vypětím všech sil dokončil těsně pod 2:15. I mě to docela zdrblo. Myslím, že se svým ustavujícím osobákem máš však stejný potenciál do příštího půlmaratónu, který jsem zužitkoval já. Skokově jsem tenkrát při svém 2.startu zlepšil svůj osobák bez mála o 39 minut. A stejné (ne-li lepší) vyhlídky máš před sebou podle mě i ty. Hlavně se nevzdat.

Motto: Kdo se odváží, zvítězí.
avatar

Sokolov

Celkem 13617 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:38:52 (2004)
půlmaraton: 1:31:48 (2004)
maraton: 3:37:28 (2004)

koyama muž 29.03.2009 13:22:00

Jo a jak píše Štefan. Nezapomeň se vyklusat. Alespoň 1 sdl. ;o)

Motto: Kdo se odváží, zvítězí.
avatar

Nymburk

Celkem 2830 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:41:42 (2009)
půlmaraton: 1:35:37 (2009)
maraton: 3:47:55 (2008)

dan67 muž 29.03.2009 14:03:56

>> koyama, 29. 3. 2009 13:22:00

Nemužu nepřidat gratulace.
zklamání chápu, sám jsem už to zažil. Toho tě nezbavím.
Nějaká chyba by se našla, třeba oblečení. Ale mnozí podstatně zkušenější udělali podstatně větší chyby.

Hlavně jsi to dokázala, překonala jsi problémy, překonala jsi krizi a doběhla. A to se počítá. Gratuluji.

A trochu „prásknu“ tvé spolupracovníky a mé spoluběžce se štafet. Když jsme čekali před startem a pak na mostě, tak vyjadřovali VELKÝ obdiv TOBĚ A TVÉMU VÝKONU. A ty jsi je nezklamala a doběhla.
Přidávám gratulace od štafet.

Motto: http://dan1967.blogspot.com/
avatar

Liberec

Celkem 2180 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:54:32 (2009)
půlmaraton: 1:55:58 (2009)
maraton: 4:15:31 (2009)

megatraged žena 29.03.2009 16:01:26

Nebuď zklamaná a smutná! Běželi jsme všichni hlavně pro radost!Čas je až na druhým místě.Bylas tam a doběhla!Jsem taky astmatik a vím, jak může nedostatek dechu nemile překvapit a otrávit den.Ale ty se nenech!Tak krásný další běhando a ať nám to dejcháááá!Přijde jaro a kytičky a bude ještě hůř..musíme se s tím poprat!

avatar

Praha

Celkem 26205 km
Minulý měsíc 8 km
10 km: 0:40:06 (1984)
půlmaraton: 1:43:24 (2000)
maraton: 3:50:05 (2005)

EvženGe muž 29.03.2009 17:34:09

>> dan67, 29. 3. 2009 14:03:56

Nemám na tebe a štafeťáky spojení a tak veřejně děkuju Jirkovi, že s náma po svém úseku běžel nejdřív asi kilák v Nuslích a pak celých posledních 5km. Moc nám to pomohlo. Za mě, vránu Sáru a snad i za Leonu-JIRKO DÍK!!!

avatar

Praha

Celkem 26205 km
Minulý měsíc 8 km
10 km: 0:40:06 (1984)
půlmaraton: 1:43:24 (2000)
maraton: 3:50:05 (2005)

EvženGe muž 29.03.2009 17:46:24

Abyste si nemysleli, že neměla natrénováno tak jednu perličku pro pobavení (to už mě Leona zabije určitě). Za zádech (to je na tý fotce) jsem měl od 2.km ceduli „za behej.com běží,letí Leona Machaňová a její osobní vodič vrána Sára“ a hlídal jsem si, aby ji neuviděla. Až na 18.kilometru jsem jí řekl „Chceš něco vidět?“ a naběhl před ní. S 18 kilometry v nohách vysprintovala, že jsem měl co dělat a naštěstí pro mě ji zradil zase dech. Tak bacha, až jí to bude dýchat, budou mít problémy i Keňani!!!

avatar

Brno

Celkem 5681 km
Minulý měsíc 0 km
půlmaraton: 1:36:10 (2009)
maraton: 3:28:59 (2007)

vl001 muž 29.03.2009 18:13:35

Leono, myslím, že jsem před časem četl i tvůj druhý blog. Psala jsi tam o nemoci, která je o dost vážnější než astma. Není divu, že tvé tělo není úplně připraveno podávat vrcholné výkony. Ale když budeš pokračovat v běhání, půjde to. Máš oproti nám ostatním obrovskou výhodu – můžeš si zlepšit půlmaratonský čas klidně o hodinu:-)

Btw. možná bys i druhý blog mohla opět zpřístupnit, ne? ;-)

avatar

Aura: 2920

Exploser muž 29.03.2009 19:42:53

Ahoj Leono, taky se přidávám ke gratulacím. Viděli jsme se před startem, kde jsi mně přála hodně úspěchů. Opravdu, v prvním závodě je největší úspěch a vítězství doběhnout, a v dalších se podle možností zlepšovat, bude-li Tě to bavit. Podala jsi skutečně obrovský výkon. To teplo málem porazilo i mě, protože jsem taky počítal spíš se zimou a byl jsem víc oblečený. Pak jsem měl chvílemi co dělat, abych se neuvařil. Myslím, že (zatím) poslední díl Tvého příběhu byl jeden z nejsilnějších.

Motto: In God is our trust.
avatar

Kroměříž

Jita žena 29.03.2009 22:25:01

Ahoj Leono,
moc ráda jsem Tě poznala, nedělej si zbytečné starosti s časem, závod jsi dokončila! Hlavně nepřestávej běhat!!! Jitka St.

Motto: Dopředu vlastními silami. Každý krok se počítá.
avatar

Praha

Celkem 259 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:57:20 (2009)
půlmaraton: 2:11:05 (2010)
maraton: 4:59:05 (2010)

pulec žena 29.03.2009 23:14:56

Milí komentátoři i čtenáři,
celý den si připadám jak Popelka, co stojí na schodišti k zámku a počítá si: ANO – NE, čili vstoupit do diskuse nebo ne. Neodvážila jsem se, nečekala jsem takovou smršť a jsem Vám za ni vděčná a děkuji.
Včera jsem neukočírovala své emoce, převládal smutek, slzy a zklamání.
Až dnes během dne si můj dospělý syn prohlížel mou medaili a s pýchou v hlase povídá:
„Tak máma uběhla půlmaratón? To je teda hodně hustý.“
V ten moment jsem si uvědomila, že má pravdu: Vždyť já to fakt uběhla! Nevzdala, ale UBĚHLA!
Nechci odkrývat karty, zítra si o tom přečtete víc, jen Vám ještě řeknu, že jsem si teď večer byla zaběhat – 5 km a v dešti! a běžela jsem tisíckrát lépe jak včera.
Začala jsem si zase věřit.
Heslo dne: Bude líp! :o))

avatar

Praha 5

10 km: 0:39:46 (2002)
půlmaraton: 1:31:00 (2004)
maraton: 3:16:59 (2004)

mirekk muž 29.03.2009 23:18:07

>> pulec, 29. 3. 2009 23:14:56

:-)
avatar

Praha

Celkem 259 km
Minulý měsíc 0 km
10 km: 0:57:20 (2009)
půlmaraton: 2:11:05 (2010)
maraton: 4:59:05 (2010)

pulec žena 29.03.2009 23:26:42

>> vl001, 29. 3. 2009 18:13:35

Druhý blog jsem zamkla, protože jsem se lekla „zvýšené“ návštěvnosti. Přeci jen to bylo hodně osobní. Ani tam pravidelně nepíšu, protože každá nová kapitola mě přibližuje k hrozně těžkým věcem a toho se tak nějak bojím. Pokud budeš mít zájem číst pokračování (až bude), pošlu ti klíč.

avatar

dnešek muž 31.03.2009 14:15:03

>> pulec, 29. 3. 2009 23:26:42

Dobrý den Leono,
i já jsem kdysi nahlížela do Vašeho druhého blogu. Je škoda, že jste ho uzamkla. Bylo to velmi pěkné čtení. Ale rozumím, že věci soukromé jsou jednoduše soukromé.
Přeji hodně zdraví
 D.

administrator 03.04.2010 13:32:50

Jak vypadá posledních několik dní kondiční běžkyně před Hervis 1/2Maratonem? Trénuje ještě nebo se snaží únavu jen vyležet? Jak je to s výživou a regenerací? Den za dnem až do soboty budeme sledovat v krátkých článcích přípravu Leony Macháňové k půlmaratonskému závodu. PŘIDÁNY ZPRÁVY ZE SOBOTY


Odkaz na článek
Nalezené položky: 50 První Předchozí | 1 | 2 | Další Poslední
x

Hodnocení příspěvků

Pro hodnocení příspěvků se nejprve musíte přihlásit.

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se zaregistrovat zde.

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit nebo registrovat, pokud ještě registraci nemáte.