Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Může se stát z kuřáka běžec? (1.díl)

Vanda Kadeřábková-Březinová | 27.10.2006 | přečteno: 11220×

Úvodní díl nového seriálu článků o kouření se nezabývá během s cigaretou, jak by se mohlo z obrázku níže v textu zdát. Zamýšlíme se nad tím, jak se běhání může stát podporou v boji se závislostí, a přinášíme i výpovědi bývalých kuřáků. Čekáme na vaše komentáře a jsme zvědavi na výsledky hlasování v anketě.

Tém?? všichni nebo alespo? drtivá v?tšina z nás, kdo si pravideln? prov?trává t?lo zdravým pohybem, žijeme zdrav? také v ostatních ohledech, tedy – nekou?íme, nep?eháníme to s pitím a jíme zdrav? nebo alespo? tak, aby nám pak p?i b?hu nebylo špatn? a vydržely nám síly. 

Možná ale máme v rodin? ?i blízkém okolí n?koho, kdo na tom až tak dob?e není a místo ?erstvého luftu prohání plícemi dusivý kou? z cigaret a z nejr?zn?jších d?vod? dosud nedokázal p?estat. N?kte?í z t?chto lidí dokonce d?íve aktivn? sportovali, než se dostali na cigaretové (nebo ješt? n?jaké jiné) scestí. Dejte jim tyto ?ádky p?e?íst.

Máte-li v okolí n?koho takového nebo týká-li se to snad p?ímo vás samotných, m?že napomoci zdárný p?íklad z Rakouska: Ewald Tröbinger byl silným ku?ákem plných deset let. Když se ale u n?j po dvou krabi?kách denn? objevily zdravotní problémy, zhasl poslední cigaretu, nekou?í již 20 let a proti nikotinové závislosti dále bojuje tak, že b?há maratóny a triatlony. Sám ?íká: „Konec s cigaretami a maratonský b?h zlepšil kvalitu mého života. Kone?n? jsem optimista.“ 

Ewald se ú?astnil 25 maratón? po celé Evrop?, absolvoval triatlon Železný muž a je organizátorem Dunajského maratonu v Linci. Típnout cigaretu ze dne na den dokázal i Joseph Bartolo z Malty. Prameny neuvád?jí, jestli se dal pozd?ji na sport, ale „dokázal“ prom?nit v hromádku popela až neuv??itelných 7 krabi?ek denn?. Po dobu 42 let to bylo dva miliony sto ?ty?icet sedm tisíc šest set „h?ebí?k? do rakve“, ale tém?? 15 let již je „?istý“. Co to stálo pen?z, ani nemluv?. 

?astou obavou mnoha lidí je p?ír?stek na váze, p?estanou-li s kou?ením. Má to hned dva (vcelku oprávn?né) d?vody: Odvykající ku?ák pot?ebuje n?jak zam?stnat své ruce a ústa. K tomu by ale nem?ly sloužit bonbony ?i bramb?rky, ale kousky ovoce, nejlépe již nakrájeného, aby to bylo bez práce. Nebo žvýka?ky, které na váhu nejdou, osv?ží dech a jak alespo? jejich výrobci tvrdí, pomohou také zub?m. 

A druhý d?vod? Ku?ák?m to n?jak rychleji „spaluje“, proto by m?li už ve fázi odvykání snížit sv?j energetický p?íjem nebo zvýšit výdej o cca 800 – 1000 kJ denn?. To je energetický objem, který by se jinak ukládal do tukových polštá?k?. 

Na to navazuje také odpov?? na otázku, zda se m?že z ku?áka stát b?žec. M?že, dokonce m?l by – pokud nemá n?jaké závažn?jší zdravotní problémy, jako výraznou nadváhu, potíže s kardiovaskulárním systémem ?i klouby. V t?ch p?ípadech by m?la následovat návšt?va u praktického ?i ješt? lépe sportovního léka?e, který provede zát?žové testy a doporu?í vhodné pohybové aktivity, t?eba kondi?ní ch?zi jako p?edstupe? b?hu.

Všem budiž p?íkladem Papaaya ze Zbo?eného Kostelce, který p?estal kou?it v b?eznu 2005: „V b?žném život? je to v pohod?, ale když ob?as sko?ím s kámošema na jedno, vidím, ze to zas tak v pohod? není. K tomu pivu to je t?žké …da?í se mi si tu krabku nekoupit – vím, ze jak bych si koupil jednu, bylo by to v háji, ale nervózní jsem jak pes. Tak na pivo nechodím – o to víc ?asu mi zbývá na b?hání, a ješt? mam radost, ze mi neporoste pivní b?icho“, ?íká v diskusi na internetu na toto téma. 

P?estat kou?it totiž nutn? znamená také zm?nit dosavadní životní styl a najít si zkrátka jinou, zdrav?jší, drogu. Kou?ení totiž není zlozvyk, ale nemoc, spadající do skupiny závislostí. Léka?i pro ni stejn? jako pro ostatní diagnózy mají také škatulku s ?íslem – F 17, tedy stejn? jako závislosti na alkoholu ?i heroinu. Proto je p?estat t?žké a bývalý ku?ák m?že poci?ovat nervozitu v situacích, jako je t?eba „zajít na jedno“. O tom, jak z bludného kruhu ven, si povíme zase p?íšt?.

Vanda Kade?ábková-B?ezinová

 

(pokra?ování za týden)