Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Trénink na 10 km: chronická únava

Miloš Škorpil | 06.11.2006 | přečteno: 13510×

„Chlapi, já su borec, běhám každý týden závod, k tomu si dám 3× týdně 30 km naplno a pořád se zlepšuji. Ty měkoty, co pořád mluví o tom, že by se měl člověk šetřit, zřejmě vůbec neví o čem mluví.“

Zdá se vám, že tohle téma tu je pořád? Máte pravdu. Bohužel je jen málo těch, kteří si dokáží říci ve chvíli, kdy se cítí na Mont Everestu: „Bacha chlapče, už je čas jít dolů nebo to pěkně odskáčeš.“

Vím, je to moc a moc t?žké ve chvíli, kdy jsme na vrcholu a plni energie, za?adit zpáte?ku, ale píšu to snad za t?ch n?kolik m?síc?, co fungují stránky behej.com, už aspo? podvacáté. Je to jediná možnost, jak dosáhnout toho, že nebudu muset opakovan? prožívat trauma zran?ní nebo naprostého vy?erpání. 

„Sed?ít se umí každý blbec, ale odpo?ívat umí málokdo!“

To je pravda, která sportovní trénink provází od doby, kdy ?lov?k za?al pom??ovat své síly s p?írodou ?i soupe?i. Bohužel si p?iznáváme poh?íchu její platnost až ve chvíli, kdy se nám n?co p?ihodí. 

Pro? m? po?ád opakovan? n?co praská? P?l roku jsem byl schopen b?hat týden co týden 3× 30 km naplno a mezi tím každý víkend závod. Pro? se najednou cítím jak vyždímaný citrón? Co jsem komu ud?lal, že m? to vždycky potká ve chvíli, kdy jsem na vrcholu?

Jsou vám tyhle otázky pov?domé? Kolikrát v život? jste si je sami položili? Já osobn? aspo? stokrát. Dnes už si je nepokládám. To ale neznamená, že by nebylo pro?. Akorát už znám odpov?? a ta zní: „Vy?erpal jsi své energetické zdroje. Prost? struna praskla.“ 

Je zajímavé, že se nikdo z nás nepozastaví nad tím, když hudebník ladí strunný nástroj a praskne mu struna. Jen lakonicky poznamenáme: „Blb, copak nev?d?l, že když jí p?epne, že praskne?“

P?edstavte si své t?lo jako strunný hudební nástroj a trénink jako jeho lad?ní. Možná ješt? lépe jako jeho zahrávání. Málokdo z nás totiž ví, že taková nová kytara, housle ?i basa pot?ebují, aby se na n? hrálo jen pár minut a hlavn? s citem. V jejich d?ev? se vytvá?í oscila?ní plochy, stejn? jako ve vašem t?le se utužují svaly, formují kosti a zpev?ují vazy a klouby. 

?ím jsme k takovému nástroji šetrn?jší, tím déle nám bude sloužit. Stejn? tak naše t?lo, ?ím mu dáme více ?asu na adaptaci na námahu a ob?as mu ve správnou chvíli povolíme struny, tím déle a lépe nám bude sloužit. Tím mén? nás bude vystavovat bolesti a mén? ?asto budeme zažívat pocity naprostého vy?erpání a zmaru. 

Takže, když vám radím: „Listopad a prosinec jsou m?síce, kdy je t?eba p?ipravit t?lo na dobu, kdy mu budete zase nakládat ko?ské dávky,“ tak to myslím naprosto vážn?. Trénink je totiž um?ním, kde se st?etávají minimáln? dv? prom?nné:
* um?ní správn? se p?ipravit na co nejlepší výkon a
* um?ní vytvo?it si dostate?né energetické zdroje.

Pokud chceme, aby se to povedlo, musíme um?t:
*
odhadnout, v jakém tempu a kolik kilometr? v n?m p?i tréninku nab?hat,
* pracovat s energií (p?íjem, výdej, vybudování energetických zásob) a
* v pravý ?as si odpo?inout.

Je to snadné, že? Jak by taky ne, když na to máme celý sv?j život.

Miloš Škorpil

 

Klikni na tabulku pro zv?tšení:
Klikni pro detail

Ve st?edu, ?tvrtek a v ned?li, kdy máte v tréninku uveden volný b?h, je možné tento volný b?h nahradit jinou sportovní aktivitou, kterou máte rádi. Nem?li byste ji však provád?t s maximálním nasazením, nebo? tento trénink má hlavn? regenera?ní charakter. MK=meziklus.