Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Kýla: Porouchaného běžce zatěžujte postupně

Mirek Kratochvíl | 12.04.2007 | přečteno: 13791×

Máte doma běžce? Možná se domníváte, že už jen tím, že ho necháte běhat, je o jeho dlouhou životnost a funkčnost postaráno. Při první závažné poruše pak obvykle následuje zklamání, někdy přímo rozčarování. Rozbil se, běhá pomalu, někdy přestane běhat úplně. Co s ním?

Trend posledních let je u podobného zboží jednozna?ný. Než draze opravovat, rad?ji zahodit a po?ídit si nový model, zvláš? když zjistíte, že záruka už dávno vypršela. Snad m? neobviníte z p?ílišného sentimentu, když doporu?ím, abyste pro jednou ud?lali výjimku a zvolili opravu.

Ale pozor, má to své mouchy. Auto vyzvednete ze servisu, zlehka vyzkoušíte brzdy a vzáp?tí už testujete, co ud?lá plynový pedál u podlahy. U b?žc? podobný postup nedoporu?ujeme. Obvykle se znovu rozbijí. ?asto vám pak nejen neuznají reklamaci, ale ješt? si vyslechnete spoustu komentá??, negativn? hodnotících kvalitu a uspo?ádání mozkové tkán?.

Jak tedy správn? postupovat? Univerzáln? použitelný návod sice neexistuje, ale protože coby opot?ebovaný exemplá? mám podobný zážitek za sebou, tady je pár zkušeností, doporu?ení a snad i rad.

Pokud jste p?esv?d?eni, že kýla se vždycky objeví náhle a jenom p?i neopatrném zvedání pytl? s cementem, není to tak docela pravda. Daleko ?ast?ji jde o pozvolný proces, zp?sobený chybou z výroby (n?kdy p?ezdívanou genetické dispozice), složením stravy a nevhodným (n?kdy nedostate?ným, jindy nadm?rným) zat?žováním.

Pro odstran?ní potíží s kýlou dnes našt?stí existují bezbolestné a ú?inné metody. Mezi ty bezbolestné pat?í p?ikládání pavu?in, potírání vonnými mastmi a za?íkávání. Mezi ú?inné pat?í … operace. P?esto se najde spousta b?žc? (i neb?žc?), kte?í jsou p?esv?d?eni, že u nich to bude jinak a ?ekají, kdy dojde k zázra?nému zahojení. Hledají výmluvy, pro? nest?hovat nábytek, v tramvaji zmaten? prchají p?ed matkami s ko?árky a zbyte?n? tak ší?í paniku mezi ?ernými pasažéry.

Život psance vydrží n?kdy i roky s jediným výsledkem. Pokud mají št?stí a v relativním zdraví se dožijí operace, na jejich zalátání je pot?eba dvojnásobek nití a ?eká je daleko horší a delší hojení.

Objevíte-li podobný defekt u vašeho b?žce, donu?te ho k návšt?v? léka?e co nejd?íve. Pokud trvá na tom, že si chce kýlu ješt? n?jaký ?as užít, nemusí mít strach. Objednací lh?ty v?tšiny nemocnic jsou dostate?n? dlouhé. ?ty?i m?síce nepat?í k extrém?m, rok už ale ano.

V dob? p?ijetí do opravy musí být váš b?žec zdravý. Snažte se ochránit ho p?ed nachlazením, zán?ty, opary a kop?ivkami. Pokud mu chcete dop?át výjime?ný poopera?ní zážitek, na cestu do špitálu mu p?ibalte kašel a n?jaké hodn? veselé ?tení.

Pobyt v nemocnici bývá omezen na nezbytn? krátkou dobu. Den od p?ijetí do operace uplyne rychle, hladovka není nijak drastická a o dobrou náladu se stará chemie. Pokud se t?šíte na fantastické sny v narkóze, budete možná zklamáni. Celá operace se vlastn? scvrkne na vte?inu, b?hem které jste uspáni, opraveni a op?t probuzeni.

Nebýt zvláštních pocit? v b?iše, bylo by t?žké uv??it, že už je po všem. Nemusíte se ovšem cítit o nic ošizeni. Noc po operaci se bude zdát o to delší. Pokud se za?nete podivovat, že nikomu nechybí šicí stroj, který vám roztržitý operatér evidentn? zapomn?l v b?iše, je dobré pár hodin vy?kat a neza?ít hned zbrkle organizovat inventuru. Šicímu stroji pozvolna dojdou baterky a pak se za?ne zmenšovat. Druhý den už to není stroj, ale docela oby?ejný jehelní?ek. Jehelní?ky se neevidují a inventura by tedy byla naprosto zbyte?ná.

Den po operaci je významný ješt? z dalších d?vod?. Dojde k p?em?n? ležícího pacienta na chodícího a k op?tnému za?azení mezi strávníky. První nebo druhý pokus postavit se na vlastní nohy ješt? nemusí být úsp?šný, ale d?íve nebo pozd?ji se to poda?í, i když p?edvád?ný postoj se dá za vzp?ímený považovat jen ve velice bujné fantazii.

Pr?hledná parodie na polévku možná neuspokojí chu?ové bu?ky, ale každé sn?dené jídlo je poukázkou na p?echod do vyšší kategorie. Zhruba 48 hodin po operaci už jíte normální stravu, pokud se v nemocnicích n?co takového vyskytuje. Po zbytek pobytu ve zdravotnickém za?ízení je hlavní náplní b?žce d?v?rn? známá ?innost, trénink. B?h je ovšem nahrazen ch?zí a borci kroužící po chodbách se pohybují hluboko pod anaerobním prahem.

P?ed návratem vašeho b?žce dom? nezapome?te v?as schovat tréninkový plán, a to nejmén? na ?ty?i týdny. Na tu dobu je dobré nahradit b?h vycházkami. Od léka?e se dozvíte, že se máte šet?it osm týdn? a na plnou zát?ž zapomenout dokonce na dvanáct týdn?. Zárove? si od známých vyslechnete skazky o tom, jak týden po operaci lyžovali v Alpách. Reálný ?as návratu k b?hání je n?kde uprost?ed.

Pokud rána nebolí a je dob?e zahojená, po t?ech týdnech je lehký klus celkem bez rizika, ale rozumný b?žec se nechá p?esv?d?it, že ?ty?i týdny pauzy také nevadí. Zpo?átku je dobré pohybovat se ve velmi mírném tempu po m?kkém rovném a dob?e osv?tleném terénu bez prudkých klesání a stoupání. Jediná tra?, která spl?uje uvedená kritéria, je koberec, používaný p?i udílení Oskar?. Protože jej pravd?podobn? nemáte, použijte zkrátka trasu, která je po ruce.

P?i prvních pokusech se b?žec podv?dom? snaží šet?it operovaná místa. Dopadne to p?esn? podle o?ekávání a rozbolí ho zdravá strana. B?hem dvou nebo t?í b?h? se vše vrátí k normálu. První výb?hy by nem?ly p?esáhnout p?lhodinu. Ú?elem není rychle dohnat ztracený objem. Neodvážím se ani radit tempo. Pro n?koho je p?t minut na kilometr zoufale pomalých, n?komu bude sta?it sedm nebo osm.

T?i, maximáln? ?ty?i výb?hy v prvním týdnu musí sta?it. První m?síc tréninku zapome?te na sprinty, rychlé úseky, prudké výb?hy do kopce. Ono n?kdy neuškodí p?ibrzdit a rozpomenout se na budování obecné vytrvalosti. Rovnom?rný b?h v klidném tempu je pro to ideální. Pocit, že marníte ?as, když netrénujete naplno, není rozhodn? na míst?. Základem úsp?šného návratu je trp?livost.

Když nic neusp?cháte, po osmi týdnech si ani nevzpomenete, že jste prošli n?jakou operací. Ke konci tohoto období se mnozí nebudou moci do?kat návratu k závod?ní. Na závody samoz?ejm? m?žete, ovšem jen pokud je berete jako spole?enskou událost. Nic vám neute?e, pokud se k plnému tréninku a sout?žím vrátíte až po dvanácti týdnech, i když uznávám, že n?komu se m?že zdát potupné poslouchat rady léka??, protože jak známo, omezení jsou ur?ena výhradn? pro ostatní smrtelníky, ale nikdy ne pro nás.

T?ším se zpátky mezi b?žce.

Mirek Kratochvíl

B?h a kýla, pohled léka?e:
B = Behej.com
ZS = MUDr. Zden?k Strádal

B: Co vlastn? je kýla?
ZS: Kýla, latinsky hernie, je vytla?ení n?kterého z b?išních orgán? z jeho p?irozeného místa v b?išní dutin?. M?že jít o kýlu vnit?ní – dochází k vysunutí tzv. kýlního vaku uvnit? b?išní ?i hrudní dutiny nebo zevní, kdy se kýlní vak vysouvá navenek b?išní st?nou. Nej?ast?jší jsou kýly v b?išní st?n? (t?íselné, pupe?níkové, kýly v jizv?, šourkové). Další kýly jsou kýly bráni?ní, p?i nichž se obsah b?išní dutiny vysunuje otvory v bránici do dutiny hrudní.

B: Jak kýla vzniká?
ZS: Na vzniku kýl se podílejí anatomická oslabení p?íslušných míst, jejich vrozené ?i získané anomálie. M?že jít o d?sledky operace, kýla vzniká p?i zvýšení nitrob?išního tlaku v t?hotenství nebo p?i namáhavé fyzické práci.

B: Je možná lé?ba bez nutnosti operace?
ZS: Hojení bez operace je možné jen u drobných pupe?ních kýl, a to ješt? pouze do t?í let v?ku. Jinak nezbývá nic jiného než operace.

B: Jaké komplikace hrozí b?žc?m p?i zanedbání tohoto stavu a je operace jediným ?ešením?
ZS: Vzr?stající v?k a fyzická námaha kýlu zhoršují. Nelé?ená kýla, tedy kýla bez operativního ?ešení, m?že pacienta obt?žovat bolestmi. Závažnou komplikací je tzv. usk?inutí, p?i n?mž dochází ke stla?ení cév zásobujících daný orgán krví. Ten trpí nedokrevností a po n?kolika hodinách odumírá. Dochází k zán?tu, který se m?že ší?it na pob?išnici se vznikem života ohrožujícího zán?tu pob?išnice. Lé?ení kýly je chirurgické, p?i?emž usk?inutí je d?vodem k okamžitému výkonu, v ideálním p?ípad? do šesti hodin. Je tedy lépe problém ?ešit d?íve, po dobré p?edopera?ní p?íprav?, než pak operovat akutn?.

B: Po jaké dob? je možné se vrátit k tréninku?
ZS: Dostate?n? dlouhá doba šet?ení je nutná ke kvalitnímu a hlavn? pevnému zhojení. Nedodržení doby doporu?ené léka?em vede ke zlému kosmetickému vzhledu jizvy a v horším p?ípad? i k recidiv? onemocn?ní. Nutné je omezení námahy na dobu dvou m?síc?. P?i vysoké námaze, a tou vytrvalostní b?hy jsou, je interval šet?ení ješt? delší, všeobecn? se doporu?uje zahájit trénink až po t?ech m?sících.


MUDr. Zden?k Strádal

chirurg s t?icetiletou praxí. Jeho pracovišt?m je v sou?asné dob? Klinika CLT Teplice ( http://www.lazneteplice.cz/…ndex_clt.htm )