Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Memoriál Karla Raise: Špička zadrženě

Radek Narovec | 05.05.2007 | přečteno: 10544×

I přes zdravotní potíže dokázal Róbert Štefko, že v ČR vyčnívá nad ostatní. Při neúčasti Pavla Faschingbauera si v sobotu lehce doběhl pro vítězství v Memoriálu Karla Raise. Na sever Čech se sjela i téměř celá domácí ženská špička. A ani zde se překvapení nekonalo – s velkým náskokem zvítězila Petra Kamínková. Přidány podrobnosti, fotogalerie a kompletní výsledky

Štefko (AK Krom??íž) byl v cíli za 48:38, druhý jeho týmový kolega David Gerych za 49:07 a t?etí finišoval Pavel Brýdl z SK Nové M?sto nad Metují v ?ase 49:35.

„Kamarádi mne sem vytáhli na poslední chvíli, v?bec jsem tento závod nem?l v plánu,“ ?ekl vít?z mezi muži. Naturalizovaného ?echa Róberta Štefka již delší dobu trápí bolesRóbert Štefko (foto: Behej.com, Andrea Ungrová)tivá pata, která mu tém?? znemož?uje trénovat.

„Je otázkou, jestli to není konec mé kariéry. V?k už na to mám,“ ?ekl Štefko v cíli sobotního závodu.

První žena v cíli Petra Kamínková nad?lila soupe?kám ješt? v?tší ztrátu. Závodnice AK Olomouc protla pásku v ?ase 53:51, zatímco druhá Ivana Sekyrová z AK Sokolov skon?ila v ?ase 55:17 a t?etí byla Jana Klimešová z USK Praha za 56:09.

„Na Petru dnes nikdo nem?l, ta nám zmizela z dohledu hned po startu,“ uvedla st?íbrná Ivana Sekyrová. Útlá závodnice ze Sokolova sou?asn? potvrdila, že nepodléhá tlaku okolí a na startu pražského maratonu se zcela jist? neobjeví.

„Maraton si dám n?kdy až p?estanu b?hat tyhle (kratší) závody. Jako konec kariéry. Nyní na n?j nemám,“ dodala možná až p?eskromn?. 

SKV?LÝ PODNIK

Silni?ní b?h Po?erady – Louny se letos uskutePetra Kamínková (foto: Behej.com, Andrea Ungrová)?nil již poosmnácté a potvrdil pov?st špi?kové organizace. Zá­vodník?m tak mohlo vadit jen teplo a na otev?ených úsecích i pom?rn? silný vítr. Tra? vedla od po?eradské elektrárny zp?t na lounské výstavišt?, odkud sportovce odvezly na start speciální autobusy.

Tra? samotná má pro závod?ní velmi výhodný profil – cíl je v nižší nadmo?ské výšce než start a dlouhé otev?ené plán? umož?ují i ze zadních pozic sledovat velkou ?ást pelotonu.

V?tšina závodník? pojala závod jako test p?ed pražských maratonem, který se b?ží již za týden, 13. kv?tna. Prémie za zdolání rekordních ?as? tak po?adatelé ušet?ili.

Rekordní ?as nejrychlejšího muže, Ke?ana Victora Gatudu, z roku 2003 ?iní 43:53, Petra Kamínková v témže roce odcházela s tra?ovým rekordem 50:07. Loni vyhráli Gerych ?asem 46:47 a Kamínková za 53:13.

Sou?ástí po?eradské 15tky byly i závody t?lesn? postižených, na které se sjela velice po?etná skupina závodník? ze zahrani?í. V ?eské republice není tolfoto: Behej.com, Andrea Ungrováik p?íležitostí vid?t spole?n? na trati b?žce i vozí?ká?e a handbikery, v této souvislosti stojí tudíž za zmínku utajený fakt, že výnos ze startovného putuje na rozvoj lounského oddílu t?lesn? postižených.

„Díky sponzor?m peníze ze vstupného nepot?ebujeme a tak je pln? dáváme na tento ú?el. To má podle nás jedin? smysl,“ uvedl hlavní organizátor Radovan Šabata.

POHÁR BEHEJ.COM

Do Loun si p?ijel pro další pohárové body lídr Marcel Ungr, který má op?t v plánu víkendový dvojboj. Pohár Behej.com totiž pokra?uje již v ned?li 6. kv?tna B?hem Javorkou v ?eské T?ebové. Tím by m?l vedoucí závodník odrazit nápor veterána Miloše Smr?ky, který se v Lounech op?t p?edvedl v oslnivé form? a z?stal jen kousek za domácí špi?kou.

Mezi registrované závodníky Poháru Behej.com p?ed víkendem p?ibyla i v sobotu druhá Ivana Sekyrová, která bodovala již v Chomutov? a zcela jist? se objeví i na dalších závodech seriálu.

Radek Narovec


Oficiální stránka po?adatele

Základní údaje o závodu z Termínovky

Diskuzní téma k závodu na fóru 

Fotogalerie

Kompletní výsledky

Pravidla poháru Behej.com

Pr?b?žné po?adí poháru bez výsledk? tohoto víkendu


Sponzoring Poháru Behej.com dosud p?islíbily tyto firmy:

Estimdrinks , Enervit 
V jednání jsou:
adidas , Vavrys (Craft)
v p?ípad? zájmu zapojit se do sponzoringu nás kontaktujte na
behej@behej.com