Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Memoriál Karla Raise: trojjediný závod v Lounech

Memoriál Karla Raise: trojjediný závod v Lounech

Ivo Domanský | 30.04.2008 | přečteno: 11815×

Silniční běh na 15 kilometrů, mezinárodní závod vozíčkářů a lidový běh pro každého. To jsou tři vrcholy pomyslného trojúhelníku. Pokud bude v sobotu aspoň trochu příznivé počasí – a předpověď to zatím zčásti potvrzuje – zaplní příznivci aktivního pohybu i diváci celou plochu lounského výstaviště.

Silni?ní patnáctka m?la dlouhá léta své pevné místo v tehdy ješt? prosperujícím ?eském b?žeckém poháru. Symbióza se závody paraplegik? p?itahovala velkou pozornost ve?ejnosti i sd?lovacích prost?edk?. K vid?ní byly stroje závodník? z Nizozemska, N?mecka, ale také ze Sjednocených arabských emirát?, a jejich souboje s ?eskou vozí?ká?skou elitou bývaly doslova strhující. 

Nejlepší z nich zvládli patnáctikilome­trovou tra? hluboko pod 30 minut, to tedy klobouk dol?. Ale potlesk si vysloužili i ti zdravotn? postižení, kte?í m?li pomalejší ?asy než nejlepší b?žci: to byli ryzí amaté?i, kte?í p?ekonávali t?lesný handicap nezm?rnou bojovností, s níž zvládli tra? na t?žkých, sériových „mašinkách“. 

Nechyb?ly ani odvážné ženy, kterým p?átelé i náhodní diváci ob?as museli v Lounech v prudším stoupání od Oh?e pomáhat. Podle vyjád?ení ?editele závodu Radovana Šabaty uvidíme letos op?t na startu Nizozemce, Poláky, Slováky a naše nejlepší vozí?ká?e.

Pokud se tý?e b?žc?, schází se zde stále nezanedbatelná ?ást ?eské b?žecké špi?ky. Filozofie organizátor? je jednoduchá: nedávají našim, ale ani p?ípadným africkým zájemc?m o start žádné startovné. Finan?ní odm?ny za umíst?ní jsou ovšem pom?rn? vysoké a každý kvalitní závodník si je tedy m?že vybojovat. 

Takže ani letos Ke?any v Lounech neuvidíme, zato již potvrdili ú?ast loni druhý David Gerych a t?etí Pavel Brýdl, tradi?ním ú?astníkem Memoriálu Karla Raise bývá Ivan ?otov a ur?it? p?íležitost ke startu nevynechá ani n?která z našich p?edních b?žky?. 

I když to vypadá, že ?ást vytrvalc? si vyzkouší nový a – zdá se, že – perspektivní p?lmaraton v Plzni den na to, Louny jsou oblíbeným závodem a podobné kolize jim v minulosti mnoho ú?astník? nikdy neodebraly.

T?etím vrcholem sportovní události ve m?st? na Oh?i bude lidový b?h. Zatímco jinde je tato kategorie popelkou se symbolickou ú?astí, v Lounech se na nesout?žní b?h na okruhu okolo výstavišt? vydávají stovky mladých i starších zájemc?. A skoro každý si z bohaté tomboly odnese malou pozornost.

Pokud se poda?ilo vás k ú?asti nalákat, posloužíme vám i technickými údaji: p?ihlásit se m?žete (pokud jste tak ješt? neu?inili elektronicky) v den závodu v základní škole Prokopa Holého v blízkosti m?stského koupališt? od 7:30 do 9:15 hod. 

Odjezdy autobus? na místo startu p?ed elektrárnou Po?erady u Volev?ic jsou plánovány od 9:30 do 9:50 hod. 

Samotná tra? mírn? klesá od startu a vede po vedlejších silnicích p?es obce B?vany, Lenešice a Dobrom??ice do cíle v Masarykových sadech v Lounech. V záv?ru závodu, p?ed odbo?ením vpravo do cílového prostoru v Masarykových sadech, se p?ed závodníky objeví stoupání, které m?že negativn? ovlivnit psychiku unaveného b?žce. B?ží se však jen jeho krátká ?ást, práv? p?ed zmín?nou odbo?kou vpravo.

Ostrý start b?žc? je plánován na 11:00, první závodníci jsou v cíli o?ekáváni po 46 – 48 minutách, p?i?emž skv?lý tra?ový rekord Ke?ana Victora Gatundu z roku 2003 má hodnotu 43:53 a z téhož roku platí i rekord žen, který drží Petra Kamínková ?asem 50:07 min.

V lo?ském roce se n?které ze t?í sportovních akcí zú?astnilo celkem 510 mladých i starších sportovc?. Aby jich letos bylo ješt? víc, záleží trochu i na každém z nás.

Ivo Domanský, Radek Narovec, foto: archív behej.com (Andrea Ungrová)


Propozice závodu

Web závodu

Diskuse k závodu na fóru

Fotografie z lo?ského ro?níku

Navštivte speciální stránku o Poháru behej.com