Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Pohár Behej.com: Rychlá desítka v Mikulčicích

Pohár Behej.com: Rychlá desítka v Mikulčicích

behy.cz | 03.04.2008 | přečteno: 8080×

Jarní premiéru hodonínsko-skalické Grand Prix tvoří tradičně silniční závod Velká Morava. Je třetím letošním závodem Poháru behej.com. Pořadatelé lákají závodníky do Mikulčic především na rychlou trať a v letošním roce přinášejí i několik novinek.

Na závodníky ?eká rychlá rovinatá tra? bez výrazného p?evýšení, s šancí na vytvo?ení osobních rekord?. Závodníci probíhají ulicemi Mikul?ic a poté po místní komunikací b?ží k velkomoravským vykopávkám, kde je obrátka. B?h Velká Morava je tutovka pro ty z vás, kte?í nesnášejí kopce. Na trati není ani jediný, zato mohou b?žci obdivovat sady plné kvetoucích merun?k a broskví, protože ovoce a víno k tomuto kraji prost? pat?í. 

Velká Morava m?že být také d?vodem pro spojení sportovních aktivit a posezení s p?áteli. V Mikul?icích se b?ží všechny kategorie, v o­kolních vinných sklípcích se jist? najde ubytování, n?co na oslavu po závod? i n?co na zub, co si tak ud?lat rodinný výlet, milí behejcomáci?

Po?adatelé p?ichystali na letošní ro?ník hned n?kolik novinek.

Start a cíl všech kategorií bude letos na návsi p?ed obecním ú?adem.

Letošní ro?ník také ozdobí ú?ast delegace ?eského klubu olympionik? v ?ele s Danou Zátopkovou, mezi závodníky m?žete potkat nadšeného vytrvalce a jihomoravského hejtmana Stanislava Juránka, jako p?edjezdec pojede Josef Zímov?ák na vysokém kole. 

Závod je sou?ástí Grand Prix okres? Hodonín a Skalica.

Novinkou je i použití ?ipové technologie pro m??ení ?as?. 

Se zajímavou nabídkou p?ijede do Mikul?ic hlavní sponzor Poháru behej.com, firma adidas, která nabídne 30% slevu na vystavenou b?žeckou kolekci a závodníci budou moci využít služeb footscanu, který odhalí odchylky došlapu. Na základ? zm??eného zjišt?ní je pak snazší vybrat si tu správnou b?žeckou obuv. Iontové nápoje pro ob?erstvení závodník? dodá firma Enervit.

A které špi?kové závodníky budeme moci v Mikul?icích vid?t? „Nem?žeme to ?íci se 100% jistotou, ale pevn? v??íme, že letos op?t p?ijede lo?ský vít?z a držitel tra?ového rekordu (29:43) práv? z lo?ska, Miroslav Vanko z Košic,“ ?íká hlavní po?adatel závodu pan Jan B?lohoubek. „Od manažera AK Krom??íž Ond?eje N?mce máme také p?íslib, že p?iveze jednoho nebo dva závodníky z krom??ížského oddílu. Kdo konkrétn? to ale bude, to zatím nevíme. Jak nám ?ekl Ond?ej N?mec, záleží to na tom, jak se kdo bude momentáln? cítit,“ dodává pan B?lohoubek.

Z výše uvedeného si ur?it? ?ada kondi?ních b?žc? vydedukuje, že na startu tak populárního a rychlého b?hu nemohou chyb?t. Zvlášt? proto, že je nejvyšší ?as nasko?it do rychlíku zvaného Pohár behej.com 


Vývoj tra?ového rekordu

Tém?? t?icet let vévodilo rekordní listin? muž? jméno Jozefa Machálka, ?eskoslovenského reprezentanta v maratonu v 80. letech a pozd?jšího emigranta. Až loni vynikající Machálk?v ?as 29:45 zlepšil Slovák Miroslav Vanko o dv? vte?iny. Velmi kvalitní tra?ový rekord má Velká Morava také v ženské kategorii zásluhou dív?ího talentu z p?elomu tisíciletí Marie Volné. Bohužel zran?ní vy?adilo jak Marii, tak i dvoj?e Helenu Volnou p?ed?asn? z vrcholové atletiky, rekord 34:58 však stále odolává.

Lo?ští vít?zové

V hlavní mužské kategorii zvít?zil Miroslav Vanko z Košic v tra?ovém rekordu 29:43 a mezi ženami jeho krajanka Zuzana Nová?ková z Bratislavy za 37:37. V Poháru behej.com si upevnili vedoucí pozici Jaroslava Pokorová a Marcel Ungr a stali se se ?ty?mi ú?astmi nejpiln?jšími ú?astníky Poháru.


Oficiální web závodu

Zpravodaj AK Mikul?ice k závodu

Fotografie z lo?ského ro?níku

Propozice závodu v termínovce

Diskuse k závodu na fóru

Navštivte speciální stránku o Poháru behej.com